Sasin-teny

Raha nampianatra tao amin’ny “Seminery Teolojika Loterana” , tao Ivory-Avaratra , Fianarantsoa ny tenako , nanomboka tamin’ny Taona 1981 , nisahana ny Teolojia Pratika, Sosiolojia, Filozofia , ary nampianatra ny Gramera Hebreo , tamin’ny fomba antselika , ivelan’ny ora fianarana , ho an’ ireo Mpianatra nila izany koa aho, satria ny Profesora Rakotoarivony Stephenson , no tena tompon’andraikitra amin’ny Testamenta Taloha  . Tamin‘ izay Taona izay no niangavy ahy  ny Profesora Leonard D. Jacobsen ,  ny  handikana  ho Teny Malagasy , ny Bokikely nosoratan’ i  Lily M. Gyldenvand  ( Augsburg Publishing House , Minneapolis  1981 ) hoe “Martin Luther – Giant of  Faith”, amin’ny dikanteny malalaka hoe : “Martin Lotera – Ngezalahin’ ny Finoana” sady nanaovako Fanolorana rahateo  koa . Vokatr’ izay ary, dia nitsiry tato amiko ny fikasana hanoratra Boky na Bokikely atokana ho an’ny Ankizy sy ny Tanora , satria tena rariny sy hitsiny raha mba manana anjara amin’ny Lahatsoratra sahaza azy tokoa izy ireny.

Soratako ho an’ny Tanora sy ny Ankizy madinika latsaky ny dimy ambin’ ny folo taona  ary ity “Voambolana ho an’ny Tontolo Iainana ao amin’ny Baiboly” ity, satria Katokatoko ny  hiteny anankampo hoe : “Nahoana moa raha ny Ankizy sy ny Tanora  no homena toerana lehibe”  amin’ ny “Raki-tsoratra havoakako”,  ka ho izy ireny no ho “Loha-laharana” amin’izany Ezaka manokana hanompanako ny tankarivam-piainako izany, ary hanolorana “Boky Kely” ho azy , sady  hanampy azy  ,  hahatonga ny Fitaizana sy Fanolokoloana azy  ireny ho tia ny famakiana  “Boky ara-tSoratra Masina” , sy hilonany amin’ny“Tenin’Andriamanitra  Madio sy Marina” , ary tsy hialàny amin’izany , na dia efa tonga “Olon-dehibe” aza izy  any aoriana any . Rariny tokoa izany , fa tsy ny Lehibe sy Avara-pianarana ihany tsy akory no hisitraka ny Boky avoakan’nyMpanoratra  iray na maromaro .

Ity Bokikely “Voambolana Momba ny Tontolo Iainana ao amin’ny Baiboly” ity ary , dia anisan’ny anjara-birikiko  , hoenti-manampy sy hanondrotana ny Ankisy sy ny Tanora ,  handalinany  ny “Baiboly”, mitàha amin’ ireo boky hafa mitobaka etsy sy eroa amin’ny Tsenam-boky ankehitriny. Ny Baiboly mantsy, ary ao aminy irery ,  no misy ny tena harena sarobidy indrindra  , mihoatra noho ny Volamena sy ny Diamondra , ary hirotsahany any anati-lavaka lalina itoeran’izany harena sarobidy izany , hahazoany azy.

Na dia “Ny Ankizy sy ny Tanora latsaky ny Dimy Ambin ‘ny Folo Taona”  aza no anoratako izao “Voambolana” izao , dia azon’ny olon-drehetra dinihina sy vakina izy , fa tena hahasoa ny rehetra tokoa .Ka ny famakina azy, dia hanosika ny rehetra koa hahay mikajy ny “Tontolo Iainana” , izay “Sekoly Lehibe Ianarantsika” , dia eo amin’ny toerana misy ny tsirairay , Fokontany , Kaominina , Distrika , Faritra , Faritany , ary eto amin’ity Nosy nomen-janahary antsika ity, haha-retan’ny Fahariana nataon’Andriamanitra , raha mbola maharitra koa ny andron’ny tany.

Vakio sy Diniho ary ity “Voambolana” tsotra ity , fa hanokatra fahazavan-tsaina ho anao Andriamanitra Tompon’ ny Teniny , ary  ho sarobidy aminao indrindra ny “Tontolo Iainana” misy anao ,ka itandrovanao azy toy ny anakandria-maso sy tsy anapotipotehanao azy foana , satria asan’ Andriamanitra tonga lafatra manodidina anao izy ireny.

Mirary soa ho anao , sy ny namanao ary ny fianakavianao , miaraka amin’ny mpiara-belona aminao , ka samy hisitraka ny hasoany anie ny tsirairay. 

Ny Zokinao :

Rév.Dr.Charles RAKOTOSON.

01 Jolay 1983

Créer un site gratuit avec e-monsite - Signaler un contenu illicite sur ce site