Samihafa

51.- Momba Ny Lanitra :

LANITRA – LANITRY NY LANITRA :

            Soratra Masina Vakina : Deot.10.14 ; Sal.148.4 ; Mat.3.2 ; 10.7 ; 13.47 .

            Fanazavana : Fandalinana ny “Tontolo Iainana “ eto ambonin’ny Tany , na Ambani-

                                  Masoandro , no ataontsika , dia tsy tafiditra ao anatin’izany ny “Lanitra na ny

                                 Lanitry ny Lanitra” , satria ao anatin’ny “Fandalinana ny Hoavy Rahatrizay” , na

                                  “Eskatolojia” ity  “Voambolana” ity . Arak ‘ izany dia tsy hiditra lalina amin’ 

                                   izany isika , satria ao amin’ny sokajin’ ny “Fampianaram-pinoana” izy . .

52.- Momba Ny Habakabaka :

Ciel etoile

AVANA :

Arc en ciel

            Soratra Masina Vakina : Gen.9.11-17  ; Ezek.1.28 ; Apok.4.3 ; 10.1 .

            Fanazavana : Faritra manao Andohalambo lehibe toy ny Tsinambolana ahitana loko fito ( hoy

                                   ny mpandinika ) miseho eny amin’ny Lanitra mandritry ny fisian’ny erikerika ,

                                   antsoin’ny Malagasy hoe :“Antsibenandriamanitra” , fambaran’ ny hitsaharan’ny

                                 Orana , na ny Erika . Ny “Avana” ambaran’ ny Bokin’ I Genesisy , dia tsy hafa

                                 fa “Antoky ny Fanekena nataon’Andriamanitra” tamin’ I Noa mianakavy , fa tsy

                                 hampisy Safo-drano hanafotra ny Tany intsony Izy . Fampiharihariana indrindra

                                 ny “Famindrampon’ ny Tompo” koa ny fisian’io “Avana” eny amin ‘ny Fara-

                                 vodilanitra io

KINTANA :

            Soratra Masina Vakina : Gen.1 ;  15.5 ; Neh.4.15 ; Sal.136.9 ; Jer.33.22 ; Apok.12.4 .

            Fanazavana : Mandritry ny Alina ihany no ahitana ny Kintana mamirapiratra eny amin’ny

                                   Lanitra ambony eny , izany hoe aorian’ny filentehan’ny Masoandro . Marobe

                                 Tsy tambo isaina ny isan’ny Kintana eny ambony eny . Azonareo atao tsara ny

                                 Misitraka ny hakanton’izany raha mivoaka eny ivelan’ny trano ‘Ianareo amin’ny

                                 Alina.

MASOANDRO :

Ciel soleil

            a)- Hevitra Tsi-Zehena :

            Soratra Masina Vakina : Gen.1.16 ; 15.12,17 ; Eks.22.2 ; Jos.8.29 ; Sal.19.4,5 ; Mpit.9.3 ;

                                                      Isa.13.10 ; Mat.5.45 ; Apok.7.2 .

            Fanazavana : Ity no antsoina ao amin’ny Baiboly hoe: “Ny Fanazavana Lehibe Mpanapaka ny

                                  Andro” . Ny herin’ny Masoandro amin’ny zava-boahary dia mitarika ny sain’ny

                                  olona sasany hihevitra azy ho toy ny “Misy Aina” ka mahatonga ny fanomezana

                                  hasina azy manokana ary dia zàry mivavaka aminy mihitsy . Ny Baiboly voa-

                                  rakitra ao amin’ny Deot.4.1 , dia voararana ny fivavahana aminy . Io Masoandro

                                  io no hitantsika isan’andro , miposaka amin’ny maraina ary milentika amin’ny

                                  hariva . Fa ny Mpahay Siansa kosa , ary eken’ny besinimaro izany hatramin’ny

                                  ankehitriny , dia ny Tany no mihodidina ny Masoandro  .

            b)- Hevitra Mitatra :

            Soratra Masina Vakina : Isa.30.26 ; Mat.13.43 .

            Fanazavana : Ny Voninahitry ny Fiainana ho avy, dia oharina amin’ny famirapiratry ny Maso-

                                 andro .Ny ray aman-dreny dia nolazain’ny Ntaolo ho“Masoandro amam-bolana”

 

VOLANA :

           a)-Hevitra Tsi-Zehena :

            Soratra Masina Vakina : Gen.1.16 ; Deot.4.19 ; Jos.10.13 ; Sal.89.13 ; Joela 3.4 ; Isa.24.23 ;

                                                     Hab.3.11 ; Apok.2.12 .

            Fanazavana : Ity kosa indray no antsoina ao amin’ny Baiboly hoe : “ Fanazavana Kely

                                   Mpanapaka ny Alina” . Vokatry ny Fandinihan’ny Manampahaizana tany aloha ,

                                 Dia mitsinjara “Efatra” ny fisehoan’ny volana eny ambony eny : “Tsinana” dia

                                 izy miseho zàra raha hita , “Tsinan-kerinandro” efa mihalehibe kokoa , “Feno-

                                 manana” efa boribory be sady feno , ary farany , ny “Rava Volana” mitovy habe

                                 amin’ny “Tsinan-kerinandro” . Niantehitra tamin’ny fiovaovan’ny volana ny

                                 Ntaolo taloha handaminany ny taom-pambolena , ka rehefa misy orana eo amin’         

                                 ny “Tsinambolana” dia nataony hoe “Manadio Masom-bolana” , ary rehefa

                                  amin’ ny “Fenomanana”  kosa no misy orana, dia nataony hoe “Oran’ny Rava-

                                Volana” .

            b)- Hevitra Mitatra :

            Soratra Masina Vakina : Gen.7.4 ;Eks.13.4 ; Lev.23.5 ; Nom.33.3 ; I Tant.27.4 ; Ezra 7.8 .

            Fanazavana : Ny ambara amin’ity sokajy ity, dia tsy iny hitantsika mibaliaka eny ambony eny

                                 amin’ny Alina , fa ilazana hevitra mitatra kosa , toy ny hoe : “Volana Fahafito » ,

                                 na “Iray Volana” , sns.sns.                                                                  

53. Ny Toetr’Andro sy Ny Fizaran-Taona : 

ALINA :

           a)- Hevitra Tsi-Zehena :

           Soratra Masina Vakina : Gen.1.5 ; 26.24 ; Nom.22.1 ; Jos.1.8 ; Rota 3.13 ; I Mpanj.3.19 ;

                                                 Joba 20.8 ; Mat.2.14 ; Mar.14.30 ; Jao.19.39 .

            Fanazavana : Fotoana tsy anazavan’ny Masoandro ny Tany intsony , manomboka amin’ny

                                 filetehany hatramin’ny fiposahany rahampitso indray . Fotoana ialàna sasatra

                                 ny alina hahazoana torimaso , ka hahazoana hery vaovao indray hiantsorohana

                                 andraikitra vaovao ny andro manaraka azy .

            b)- Hevitra Mitatra :

            Soratra Masina Vakina : Gen.7.12 ; Eks.34.28 ; Nom.1.27 ; I Tant.19.7 ; Apok.7.14 .

            Fanazavana : Ilazana endri-panisàna , toy ny hoe :”Izaho handatsaka ranonorana…efa-polo

                                 Andro sy efa-polo “Alina” . Fomba fiteny mitatra  milaza fotoana izany .

ANDO :

            Soratra Masina Vakina : Gen.27.28 ; Eks.16.14 ; Mpits.6.38 ; Joba 29.19 .Hos.14.6 ; Hag.1.10

            Fanazavana : Raha tsy mbola miposaka ny Masoandro amin’ny maraina, dia vonton’Ando ny

                                  bozaka sy ahitra , na koa eny amin’ny voninkazo samihafa eny an-tokontany

                                  eny . Raha manavatsava eny an-tsaha ‘Ianao , dia ho mando avokoa, na ny kapa

                                  na ny pataloha anaovanao . Antsoina koa hoe “Ranon’Ando” ireny . Lasa kosa

                                  izany rehefa miposaka ny masoandro . Manampy sady mahasoa amin’ny fiasàn-

                                  tany ny Ando , noho izy mahasolo ny Ranonorana indraindray , satria fototry ny

                                  fahavokaran’ny Tany indrindra izany .

ANDRO :

            a)- Hevitra Tsi-Zehena :

Soratra Masina Vakina : Gen.1.5 ; Lio.6.13,23 ; 9.12 ; 12.55 .

            Fanazavana : Fotoana isehoan’ny Mazava ny Andro , manomboka amin’ny fiposahan’ny

                                  Masoandro anazavany ny Tany izany , ka hatamin’ny filetehany ny hariva.

 

           b)- Hevitra Mitatra :

               Soratra Masina Vakina : Eks.12.3 ; 12.14 ; Nom.28.25 ; Jos.9.17 ; II Sam.1.2 ; Ezra 6.19 ;

                                     Mat.24.36 ; Mar.14.1 Lio.24.1 ; Apok.19.11 ; 9.15 .

               Fanazavana : Azo raisina ilazana fanisàn’andro koa ity teny ity , toy ny hoe: “Andro Voa-

                                     lohany amin’ny Herinandro” , na “Andron’ny Tompo” ilazana ny “Andro Ala-

                                     hady”.

ANTOANDRO :

            Soratra Masina Vakina : Gen.29.7 ; Eks.13.22 ; Joba 5.14 ; Sal.78.14 ; Tononk.1.7 ; Isa.4,5 ;

                                                  Hos.4.5 ; Lio.21.37 ; Asa.22.6 .

            Fanazavana : Antsoin’ny Ntaolo hoe “Miakatr’Andro” ny Antoandro . Izany hoe : ny elanelan’

                                  ny fotoana Vaki-masoandro hatramin’ny Mitataovovonana , indrindra amin’iny

                                  ibaliahan’ny Masoandro iny ..

FAHAVARATRA :

            Soratra Masina Vakina : Gen.8.22 ; Sal.74.17  .

            Fanazavana : Iray amin’ireo Fizaran-taona Efatra ny Fahavaratra; Manomboka amin’ny volana

                                  Oktobra no miditra amin’ny Taom-pahavaratra na “Loha-Orana” any Palestina ,

                                    ary any amin’ ny faramparan’ ny volana Marsa na fiandohandohan ‘ny volana

                                    Avrily any ho any, no mitsahatra ny Taom-pahavaratra na “Fara-Orana” . Ny

                                   eto .amintsika koa, dia saiky misy itovitovizany amin’ny any Palestina . Eto dia

                                  manodidina ny faran’ny volana Novambra sy miditra volana Desambra

                                  hatramin’ ny faran’ny volana Marsa  , no mitsahatra ny Orana , dia miditra ny

                                  Fararanobe .

FARARANO :

            Soratra Masina Vakina : Lev.25.5,11,15,16 ; Joba 29.4 ; Ohab.10.5 ; Isa.17.5 ; Mat.13.30,39 ;

                                                    Mar.4.29 ; Jao.4.35 ; Joda ,and.12 .

            Fanazavana : Rehefa mitsahatra ny Ranonorana , izany hoe : Marsa - Jona , dia manomboka

                                   ny fiakaran’ny vokatra  sasany noketsaina na novolena tamin’ny fotoam-

                                   pahavaratra. Fa eo ihany koa no mandrakotra ny tampon-tanety ireo vonin-

                                   kazodia mamony amin’izato lokony samihafa , ka manintona ny maso hisitraka

                                   ny hakantony . Ireo Voly fanao sakafo dia manomboka miakatra, toy ny

                                   Varimbazaha isan-karazany ,  ny Ampemby, ny Vary , ny Tsaramaso , ny

                                   Voanemba , ny Voaloboka , ny Oliva , ny Aviavy, ny Voaroihazo sy voankazo

                                    samihafa .

HARIVA :

            Soratra Masina Vakina : Gen.1.5,8 ; Lev.23.5 ; Mpits.19.11 ; Sal.55.17 ; Mat.8.16 ; 16.2 ;

                                                 Mar.14.17 ; Asa .4.3 .

            Fanazavana : Ny fotoana no nanakinan’ny Hebreo fahiny , ny andro iray isian’ny “Maraina”

                                 sy ny “Antoandro” ary ny “Hariva” . Ny Malagasy raha milaza ny Hariva, dia

                                 ataony hoe “Mody omby” , na “Mody Masoandro” , izany hoe “Milentika ny

                                 “Masoandro” .

LOHATAONA :

            Soratra Masina Vakina : Sal.32.4 ; Ohab.26.1 ;Isa.16.9 ; Mat.24.32 ; Mar.13.28 ; Lio.21.30 .

            Fanazavana :Aorian’ny Ririnina, ilay nangatsiaka be iny , sady namirifiry fatratra ny fanala ,

                                 fa mety mahatratra “Aotra” ny herin’ny hatsiaka amin’ny Faritra Antsirabe sy

                                 Ambatolampy , eto amintsika , izay tena misy itovizany betsaka amin’ny Tany

                                   Palestina, fa saingy ny azy amin’ireo Havoana sy Tampon’ i Hermona sy

                                   Libanona no ahitana ranomandry mibotsiaka mandavantaona , dia miditra

                                   amin’izay ny Lohataona , dia ny Volana Septambra – Oktobra na Novambra eo .

                                   Ity Fizaran-taona ity , no itsimohan’ny zava-maniry maro , sady vaki-ravina

                                   avokoa ireo Hazo nanintsan-dravina tamin’ny Ririnina .Fotoanan’ny “Maintany”

                                   no ilazana izany , satria ny Masoandro dia mampanevokevoka ny tontolo andro 

 

MAFANA :

            Soratra Masina Vakina : Joba 24.19 ; 37.17 ; Mpit.4.11 .

            Fanazavana : Raha tsaroan’ny vatana mandritry ny fiposahan’ny Masoandro fa tsy manaranara

                                  loatra intsony no miseho , dia antsoina hoe “Mafana” izy amin’izay, ka azoazo

                                  ery ny aina , satria tsy mangatsiaka intsony ny tena .Ny toetr’andro koa dia ao

                                  anatin’ny vanim-potoana Mafana noho ny fidiran’ny Lohataona .

MAINA :

            Soratra Masina Vakina : Gen.1.9,10 ; Jos.3.17 ;  Joba 6.17 ; Joela 1.12 ; Lio.23.31 .

            Fanazavana : Amin’ny fomban’ny fanasan-damba no tena ampiasàna ny hoe “Maina”. Izany

                                  hoe : tsy mando intsony , nefa koa tsy lena loatra .

MANGATSIAKA :

            Soratra Masina Vakina : Jer.18.14 ; Nahoma 3.17 .

            Fanazavana : Fahavalon’ny Mafana sy ny Hafanana ny Mangatsiaka , noho ity farany ity tena

                                  Mamanala , Manaikitra ny vatana raha tsy ampy akanjo , Mamirifiry mampi-

                                  takokokoko maha-te hikaroka fatana hamindroana .

MARAINA :

            Soratra Masina Vakina : Gen.1.5,8,23 ; Josoa 8.10 ; Sal.55.17 ; Mat.16.3 ; Asa 4.5 .

            Fanazavana : Aorian’ny akoho maneno farany amin’iny vao mangiran-dratsy iny ny andro , ka

                                  mialoha kelin’ny Mitataovovonana , no atao hoe “Maraina” .

MITATAOVOVONANA :

            Soratra Masina Vakina : Gen.43.21 ; Deot.28.29 ; Joba 5.14 ; Sal.37.6 ; Isa.16.3 ; Jer.28.16 ;

                                                 Amosa.8.1 ; Zef.2.4 .

            Fanazavana : Amin’ny fotoana tena miganina be ( midanika = migaingaina ) mila hamaky loha

                                   sola iny , dia ilay mijidina indrindra eo an-tampon’ny loha , ka tsy ahitana ny

                                   aloky ny tena afa-tsy ny eo ambany tongotra ihany , no antsoina hoe : “Mitatao-

                                  vovonana” .

ORANA :

            Soratra Masina Vakina : Deot.11.14 ; Joba 29.23 ; Jer.3.3 ; Amosa 4.7 .

            Fanazavana : Rehefa mitanika dia mitanika iny hafanana avoakan’ny Masoandro , dia

                                   manomboka mitangorona be ny rahona . ary  rehefa mihamavesatra izany,

                                 indrindra rehefa mivadika ho rano izany , dia mirotsaka sy migorodana be izy, ka

                                 antsoina hoe Orana izy amin’izany.

RAHONA :

            Soratra Masina Vakina : Gen.9.13,14,16 ; Eks.24.15 ; Joba 3.5 ; Sal.108.4 ; Apok.14.14-16 .

            Fanazavana : Amin’ny fotoana mampidanika be ny hafanan’ny Masoandro iny , ireo Farihy na

                                  Dobo , Renirano , Ranomasina , no mampiakatra ny entona eny amin’ny Haba-

                                  kabaka  ka mampitangorona azy no atao hoe “Rahona”

RIRININA :

            Soratra Masina Vakina : Gen.8.22 ; Sal.74.17 ; Tononk.2.11 ; Jer.36.22 ; Mat.24.20 ;Jao.10.22

                                                  I Kor.16.6 II Tim.4.21 .

            Fanazavana : Fizaran-taona Mangatsiaka ny Ririnina aorian’ny Fararano , izany hoe : Mey-

                                   Septambra . Matory ny Hazo rehetra sady fotoana ihintsanan’ny ravin-kazo , afa-

                                 tsy ny Kesika sy ny Kypreso ary ny Sedera no tsy mihintsan-dravina , noho ny

                                   menaka ao amin’ny tahony

RIVOTRA :

            Soratra Masina Vakina : Gen.41.16 ; Eks.10.13 ; Nom.11.31 ; Joba 1.18 ; Sal.1.4 ; 11.6 ;

                                                     Tononk.4.16  ; Mat.7.25 ; 24.31 ; Heb.1.7 ; Apok.7.1 .

            Fanazavana : Ny Rivotra dia fitambaran’ny Tsioka tsaroan’ny vatan’olombelona , mety

                                 Mangatsiaka na Mafana izay ahazoan’ny olona miaina an-kalalahana na mety

                                 manempotra azy koa , matetika dia tsy hit any fiaviany na ny alehany , raha

                                 tsy mampiasa ireny famantarana vitan’ny olombelona hahalalana ny toetry ny

                                 rivotra . Ny Hebreo fahiny dia namaritra ho efatra ihany ny fiavian’ny Rivotra :

                                    a)- Avy any Atsinanana : Manimba ny zava-maniry (Joba 1.19 ; Sal.48.7)

                                     b)- Avy Avaratra : Tsioka tena mangatsiaka, mampaniry zavatra (Job.37.9)

                                     d)- Avy Atsimo : Mitondra Hafanana (Joba 37.17 ; Lio.12.55) .

                                     e)- Avy Andrefana sy Atsimo-Andrefana : Mitondra fofndrano be avy amin’

                                          ny Ranomasina Mediteranea .

TAFIO-DRIVOTRA :

            Soratra Masina Vakina : Joba 9.17 ; Sal.50.3 ; 103.16 : Isa.28.2 ; Mat.8.24 ; Mar.4.37 ;

                                                      Lio.8.23 ; Asa.27.14 ; II Pet.2.17 .

            Fanazavana : Rivotra faran’ izay mafy sy mahery ny tafio-drivotra . Efa hitantsika eo aloha eo

                                   ireo karazan-drivotra misy sokajy efatra mpiseho matetika any Palestina . Fa

                                   misy koa anefa karazan-drivotra mitranga tampoka ao amin’ ny Farihin’ i

                                   Genesareta , izay tafio-drivotra mahery nomen-dry zareo anarana hoe

                                   “Eorakylona” . Misy koa sokajin-drivotra mahery natao hoe “Siroco” na

                                   “Simoun” , izay sady mahery no mahamay hoatry ny afo noho izy mitondra

                                   fasika madinika dia madinika miaraka aminy , ary mety mahafaty  mihitsy aza.

ZAVONA :

            Soratra Masina Vakina : Gen.2.6 ; Sal.135.7 ; Isa.18.4 ; Jer.51.16 ; Jak.4.14 ; II Pet.2.17 .

            Fanazavana : Raha somary mangatsiaka ny toetr’andro ny hariva mileti-masoandro iny , dia

                                   misy fiatraikany amin’ny toe-tany izany ny maraina, ka ahitana vovo-drano

                                 toy ny ranonando mitangorona fotsifotsy mievaeva ambonin’ny tany, indrindra

                                 ny eny an-dohasaha amin’ny marainabe tsy mbola vaki-masoandro , ary raha tsy

                                 mitandrina na tsy mitondra fiarovan’orona ny mpandeha maraina amin’ny fisian’

                                 izany, dia mahatonga serisery sady mahajenjina ny orona .

54.- Momba Ny Toe-Tany :

Tendrombohitra

FASIKA :

            Soratra Masina Vakina : Gen.32.13 ; Joba 6.3 ; 29.18 ; Sal.139.18 ; Rom.9.27 .

            Fanazavana : Any anatin’ny Renirano sy ny Ony , vokatry ny fivalombalon’ny rano-maria

                                    izay mikaoka ny tany ka manome ireny toa poti-batokely tena bitika izay alain’

                                    ny olona ka afangarony amin’ny Tanimena na Tanifotsy handalorana Trano ,na

                                    ampiasain’ny Orinasa vaventy afangarony amin’ny simenitra hatao betao . Misy

                                    indrindra koa ny.eny amin’ny sisin’ny Ranomasina , indrindra raha madio ny

                                    sisin-dranomasina misy ny tora-pasika , izay tena tian’ny olona hitsangantsa-

                                    nganana sy handehandehanana , hitsilanisana , hilalaovana  mandritry fotoam-

                                    pialan-tsasatry ny Mpianatra , na Fianakaviana manontolo mihitsy .

HAVOANA :

            Soratra Masina Vakina : Gen.49.26 ; Sal.65.12 ; Isa.2.2 ; Hos.4.13 ; Nah.1.5 ; Lio.1.39 ; 23.30.

            Fanazavana : Vohitra tsy dia avo loatra , na Dongon-tany antsoin’ny Ntaolo hoe : Kiborintany.

                                  Tsy firy ireo Vohitra avo any Palestina, fa saiky ireny Havoana ireny no betsaka any .

LALANA :

           Soratra Masina Vakina : Gen.28.20 :Deot.1.33 ; II Mpanj.19.33 ; Sal.18.36 ; Jer.2.18 ;

                                        Mal..2.8 ; Mat.2.12 ; Heb.10.20 .

           Fanazavana : Faritra nodiovina na nosorohina hatao ifamezivezena sy ifandraisana avy amin’ 

                      ny toerana na tanàna iray mankamin’ny tanàna iray hafa koa  . Izany hoe :natao

                     hampitohy toerana na tanàna roa samihafa .

LEMBALEMBA :

            Soratra Masina Vakina : Isa.40.4 .

            Fanazavana : Raha misy toerana na faritra mikitoatoana hita fa mampananosarotra ny

                                   hifandraisana amin’ny tanàna iray , dia miara-miasa ny mpirai- tanàna ny

                                 hanetry sy  handravonana izany . Ny toerana iray na maromaro naravona teo no

                                   antsoina  hoe:”Lembalemba” , tahaka ireny ataon’ny Fokontany iray hanaovan’

                                 ny Ankizy na Tanora toeram-pilalaovana sy fanatanjahan-tena ireny.

LOHASAHA :

            Soratra Masina Vakina : Gen.26.19 ; Nom.24.6 ; ; Jos.13.27 ; Sal.23.4 ; Jer.49.4 ; Joela 4.14 ; Lio.3.5 .

            Fanazavana : Toerana iva dia iva eo anelanelan’ny  havoana roa andehanan’ny rano fisotro

                                    madio avy eny an-tendrombohitra ka andehanan’ ny olona matsaka  rano  . Ny

                                  Loahasahan ‘I Gidrona , eo amin’ny 6 na 7 kilaometatra atsinanan’I Jerosalema

                                  dia mahalana vao ahitana rano , fa dia maina mandrakariva .

TENDROMBOHITRA :

            Soratra Masina Vakina : Gen.7.19 ; Eks.34.29 ; Nom.33.24 ; Neh.9.13 ; Sal.36.6 ; Isa.2.2 ;

                                                     Mat.4.8 ; Apok.21.10 .

            Fanazavana : Tamin’ny nijerentsika ny Havoana, dia nolazaina tamin’io, fa tsy firy no ahitana

                                  Tendrombohitra any Palestina fa manatombo kely amin’ny Havoana izany no

                                  misy . Toy ny teto amintsika fahiny, dia teny amin’ny Tendrombohitra maro no

                                  nanorena Rova , na Lapa , na Fonenana fotsiny izao , noho izy ahatazanan-

                                   davitra sao misy fahavalo avy hanafika . Nisy aza hadivory lalina ny ankama-

                                   roany . Tany Palestina koa fahiny , dia nofidina manokana ireny Tendrombohitra

                                   ireny : “Ho Fonenana” – “Ho Mariky ny Fizaram-paritany” ( ara-jeografika ) –

                                 “Hatao Fitorian-teny” ( toy izay nataon’ I Jesosy ) –“ Ho Toerana Fandosirana sy

                                 Fierena” – “Ho Toeram-pitobian’ny Miaramila” – “Ho Toeram-piandrasambiby”

                                 “Ho Toeram-piarovana” ary “Hatokana ho Toeram-pivavahana sy Fanaterana

                                 Fanaterana Fanatitra” , tahaka an’ I Sinay – Karmela – Horeba .

VATO :

            Soratra Masina Vakina : Gen.2.12 ; Eks.20.25 ; Ezra 6.4 ; Joba 41.16 ; Isa.47.2 ; Hab.2.11 ;

                                                 Mat.7.9 ; Lio.4.3 ; Asa.4.11 .

            Fanazavana : Vongan-javatra fahita saiky amin’ny toerana rehetra ,eny an-tampontanety , na

                                    eny amin’ny havoana , izay   omena anarana hoe “Vato” ,  mety ho Lehibe toy

                                    ny Vatolampy , na madinidinika  toy ny “Vato Kilonjy” . Nampiasain’ny

                                    Hebreo  toy ny tamboho ny vato hamefena ny zaran-taniny , na hiarovana

                                    azy amin’ny Biby Masiaka . Nampiasaina koa hanaovana Trano izy ireny .

 55.- Momba ny Rano :

Rano tendrombohitra

FANTSAKANA - RANO VELONA :

            Soratra Masina Vakina : Gen.21.19,25 ; Nom.21.16&8 ; Ohab.25.26 ; Jao.4.4.11-12 .

            Fanazavana : Amin’ny ankapobeny, dia sahirana ara-drano Palestina , noho izy tsy misy Ony

                                  Lehibe afa-tsy Jordana irery ihany sady Rano Mamy izany. Misy ihany renirano

                                  madinika avy any Jordania amin’ny ilany atsinanana amin’I Jordana . Olana

                                  lehibe tamin’ny Mponina fahiny ny nitarika rano noho iny Lohasaha misy an’ i

                                  ambany dia ambany ( ambanin’ny Ranomasina Mediteranea izany ) mba

                                    hiakatra amin’ny toerana sasany . Ny nataon’ny ankabeazan’ny Mponina, dia

                                    nanao

                                   “Lava-drano” nantsoina hoe “Fantsakana” efa hatrany amin’ny andron’ i Abra-

                                    Hama ( Diniho akaiky ny Resaka nifanaovan’ I Jesosy tamin’ny Vehivavy

                                    Samaritana teo amin’ny Fantsakana , mahakasika ny “Rano Velona”  na “Rano

                                   Mamy”.

FARIHY :

            Soratra Masina Vakina :Isa 35.7 ; Nah.2.9 ; Mat.14.34 ; Lio.8.22,23,33 ; Jao.5.2,4,7 ; 9.7 .

            Fanazavana : Tany lehibe lempona eo afovoany ihandronan’ny rano , mety ho lalina io nefa

                                    koa mety harivorivo ihany , ary mazàna misy karazan-trondro mivelona ao

                                    aminy . Eto amintsika aza, dia misy karazany izy ireny, toy ny Dobo , ny

                                    Kamory, fa saingy kelikely velarana ireto roa farany ireto . Telo ny Farihy ao

                                    amin’ ny Lohasahan’ i Jordana , ary iray amin’ireo , sady anisan’ny Farihy

                                   lehibe Genesareta , izay nalaina avy amin’ny anaran’ ny Tanàna Genesareta

                                     izany , nantsoina koa hoe : Ranomasin’I Galilia izy . Toerana  be trondro sady

                                     toeram-panjonoan’ ireo Mpianatr’ i Jesosy . Taorian’ny namokisany ny olona

                                     5000 tamin’ny mofo dimy sy hazandrano roa , dia nita nakeny amin’ny tanin’ i

                                     Genesareta Izy sy ny Mpianany (Mar.6.53) .

 

LOHARANO :

            Soratra Masina Vakina : Gen.16.7 ; Jos.15.9 ; Mpits.1.15 ; I Mpanj.18.5 ; II Tant.32.3,4 ;

                                                     Sal.74.5 ; Jao.3.23 . 4.14 .

            Fanazavana : Aorian’ny Ranoram-be mivatravatra sady mirohitohy , dia “Vaky ny Loharano”

                                  hoy ny fitenin’ny Mpamboly . Mitsika mantsy ny Ranonorana, ary rehefa feno

                                  ilay toerana vokatry ny fihadin’ny Kankana azy , dia mivoaka , ary dia miboi-

                                    boika , ka sady azo anovozana hatao fisotro, no hamelombelona ny tany

                                    fambolena koa .

ONY :

            Soratra Masina Vakina : Gen.2.10 ; 36.37 ; Jos.1.4 ; Ezra 4.20 ; Sal.36.8 ; Mat.3.6 ; Asa.16.13; Apok.16.4 .

            Fanazavana : Ny Ony dia avy amin’ny Renirano nitambatambatra , ny Renirano kosa indray

                                   dia avy amin’ny Sakeli-drano , ary ny Sakeli-drano  dia avy amin’ny Loharano .

                                 Renirano Lehibe  no antsoina hoe “Ony” , toa an’ i Betsiboka , Mandrare , Oni-

                                 lahy , Mahajilo , Tsiribihina , sns…sns…

RANOMASINA :

            Soratra Masina Vakina : Gen.1.10 ; Eks.13.17 ; Joba 7.12 ; Sal.24.2 ; Ohab.8.29 ; Isa.10.22 ;

                                                 Jona 1.4-15 ; Mat.8.24-32 ; Apok.4.6 .

            Fanazavana : Amin’ny ankapobeny , arak any fandinihin’ny Manampahaizana momba ny

                                  Bolabolan-tany sy ny Ranomasina, dia ny Indroatokon’ny Velaran’Izao Tontolo

                                  Izao, dia Ranolasina avokoa no mameno azy . Arak’izany anarany izany, dia

                                  masirasira ny rano aminy, ka tsy azo sotroina mivantana toy ny rano mamy .

                                  Ilazàna sarin’ny “Hery Lehiben‘ ny Ratsy” ny Ranomasina , noho izy misambo-

                                  aravoara fatratra tokoa . Ny Baiboly dia mampiseho sokajin-dRanomasina vitsi-

                                  vitsy arak’izao :

                                   a)- Ranomasina Tsotra : Ranomasin’ i Tiberiasy , Ranomasin’i Galilia na

                                             Genesareta  .

                                   b)- Ranomasina Lehibe : Ny Ranomasin’ i Mediteranea no antsoina eto . Ny

                                         Ranomasina Andrefana , na ny Ranomasin’ ny Filistina , samy ilazana azy .                                 

                                   d)- Ranomasina Maty : Ny Ranomasina Maty no Lehibe indrindra amin’ ireo

                                         Farihy Efatra misy ao Palestina . Antsoina amin’ireto anarana ireto koa izy:

                                    - Ranomasin-tsira (Gen.14.3 ; Nom.34.3 ; Jos.3.16 ; 15.2,5 .

                                    - Ranomasina An-tany Lemaka : Deot.3.17 ; 4.49 ; I Mpanj.14.25 .

                                    - Ranomasina Atsinanana :  Hanavahana azy amin ‘ i Mediteranea.

                                    - Ranomasin’ i Sodoma :

RENIRANO :

          Soratra Masina Vakina : Gen.32.24 ; Joba 20.17 ; 29.6 ; Tononk.4.15 ; Mika 6.7 .

           Fanazavana : Ny Renirano no miteraka ny Ony izay mivarina any an-dRanomasina.

                     Arak’izay efa nandinihantsika ny Ony , ny Renirano dia avy amin’ ny

                     Sakelidrano, ary ny Sakeli-drano avy amin’ny Loharano . Amin ‘ny ankapobeny , 

                      indrindra amin’ny toerana be Tendrombohitra, dia avy any avokoa no fiando-

                      han’ny rano rehetra , satria any no ipoiran’ ny Loharano .

Créer un site gratuit avec e-monsite - Signaler un contenu illicite sur ce site