Karazan-kazo

41. Ny Hazo Fihinamboa :

Voankazo

AMPEMPAMBOALOBOKA :

            Soratra Masina Vakina : II Sam.6.14 ; 16.3 ; Tononk.2.5 ; Hos.3.1 .

            Fanazavana : Aty amintsika , dia ireny”Mofo Vary Tapelatsatroka” , na “Mofo Mangahazo”

                                    no antsoina hoe “Ampempam…”  Ka raha miresaka Ampempamboaloboka ,

                                  dia ny “Kobam-boaloboka” izay voatorotoro efa afaka faikany , no ambara

                                  amin ‘ izany .

AMPONGABENDANITRA :

            Soratra Masina Vakina : I Sam.14.12 ; Tononk.4.13 ; 6.11 ; Hagay 2.19 .

            Fanazavana : Hazo famboly manodidina ny tanàna , sady haingo no hahazoana voa hohanina .

                                  Lehibe noho ny Paoma ny voany, ary misy voa madinidinika mena ao anatin’ ny

                                  hodiny . Rehefa masaka izy dia mamy fa ahitana voany tsy maintsy aloa . Tany

                                  Israely fahiny, dia nampiasain’ny Zanak’ Israely fanafody koa izy . Ny Tany

                                  manodidina an’ i Asia sy Syria iny no be mpamboly azy , fa noheveriny ho

                                  karazan-kazo mahafinaritra sy maha-te hizaha ny Ampongabendanitra

AMYGDALA :

            Soratra Masina Vakina : Gen.43.11 .; Eks.25.33,34 ; Nom.17.23 ; Mpitor.12.5 ; Jer.1.11 .

            Fanazavana : Ny Amygdala , dia karazan-kazo tsy dia avo loatra , somary ivaiva ihany .Rehefa

                                   mamony izy, dia fotsy manopy mavokely izay  Ny voany dia mitovitovy amin’

                                   ny “Mahabibo” , na ny “Voanjohazo” eto amintsika  , kanefa ny tsirony dia

                                   mamimamy fa tsy ny voanjo tsy akory .

AVIAVY :

            Soratra Masina Vakina : Gen.3.7 ; Tononk.2.13 ; Hos.9.10 ; Lio.19.4 .; Mat.21.18.20 .

            Fanazavana : Misy roa karazana ny Aviavy , ny Aviavy Vazaha sy ny Aviavy Gasy .Ny

                                    “Aviavy Vazaha no ambara eto , dia ilay tsy nahitàn’ i Jesosy“ voany tamin’ ny

                                    nandalovany indray mandeha ka maty-maina satria tsy namoa . Famboly

                                    betsaka any Palestina ny Aviavy . Fa ny “Aviavy Gasy” , dia anisan’ny Hazo

                                  masina teto Madagasikara , noho izy mitovy Sokajy sy Hasina amin’ ny

                                   “Amontana” sy ny “Nonoka” . Samy manome voany azo hohanina avokoa ireo .

                                 Misy aza sokajin’ olona maka ny raviny na ny voany hanaovana fanafody fana-

                                 Sitranana aretina na fery .

HAZO FIHINAMBOA :

            Soratra Masina Vakina : Gen.1.11 ; Lev.19.23 ; Neh.9.25 ; Sal.148.9 ; Ezek.47.12 .

            Fanazavana : Mahafaoka be ity Voambolana iray ity, satria ireo Karazan-kazo mamoa voa azo

                                  hohanina dia tafiditra amin’ity “Hazo Fihinamboa “ ity avokoa , na ireo izay

                                  ambolena ka maniry ao anati-sahan’ny fianakaviana iray, na ireo izay maniry ho

                                  azy any an-dohasaha na ankandepohana , toy ny “Voaramontsona” , na “Goavi-

                                  tsinahy” na ny “Kitrakitra” , sns;..

 HAZO TSARA TAREHY :

            Soratra Masina Vakina : Lev.23.40 .

            Fanazavana : Ny ambara ho “Hazo Tsaratarehy” eto , dia ny “Voasary Makirana” . Karazan-

                                  kazo iray tsara endrika , maitso lava , saiky tsy manitsan-dravina . Mamoa voa

                                  maitso amin’ny ankapobeny . Maharikivy , manana otrik’aina manokana ka

                                    tena  mamelombelona  aina. Nampiasaina  tany aloha omena ny olona reraka

                                    avy nivahiny lavitra hamerenana ny heriny sy hanafaka ny havizanany .

PAOMA na POMA :

            Soratra Masina Vakina : Tononk.2.3,5 ; Ohab.25.11 ; Joela 1.12 .

            Fanazavana : Mitovitovy amin’ny “Koaintsy” eto amintsika ny Poma na Paoma . Raha ny eto

                                  amintsika , dia ahitana azy betsaka amin’ny tany somary mangatsiaka, tahaka

                                  an’ Ambano  , na Soanindrariny (Faritr’Antsirabe) , na Ambositra , na Fandriana

                                  Sandrandahy sy Fisakana (Faritra Amoron’Imania) , sns…

PISTAKIA :

            Soratra Masina Vakina : Gen.43.11 ; Tononk.6.11 .

            Fanazavana : Karazan-kazo iray , manana hoditra mafy , ka raha endahina izany, dia ahazoana

                                  Kofehy na tady mafy be tsy mora tapaka . Manome voa saiky tsy maitsahatra

                                    mandavan-taona . Mamony fotsy izy , ary rehefa tonga voa sady antitra dia

                                    mipoaka ary mihintsana amin’ny tany . Rehefa voangona ireny , dia angonina

                                  ary endasina , toy ny “Voanoakan-tsoavaly” dia vakina hakana ny voa fihinana .

                                  Ny tsirony dia toy ireny “Mahabibo”na “Voanjo Hazo “ireny. Mamboly betsaka

                                  Azy ny Mponina any Palestina .

VOALOBOKA :

            Soratra Masina Vakina : Gen.40.9,10 ; Lev.25.5 ; Deot.24.20 ; Tononk.2.5 ; 6.11 ; Mat.7.16 .

            Fanazavana : Saiky mahalala ny Voaloboka avokoa ny ankabeazan’ ny olona . Misy roa ny

                                  karazany , dia mena sy fotsy . Anisan’ny voankazo tena tsara sy mahasalama

                                  izy , ka tena ankafizin’ny olona tokoa ny mihinana azy . Misy fomba telo no

                                  azo ampiasàna azy : ny voalohany “Anaovana Divay” , ny faharoa “Hamainina”

                                  ikarakarana Mofo Mamy , ary ny fahatelo atao “Ampempamboaloboka” .

42.- Ny Hazo Samihafa  sy Sarobidy :

Hazo

AKASIA :

            Soratra Masina Vakina : Eks.25.10-27.1 ; 30.24 ; Deot.10.3 ; Isa.41.19

            Fanazavana : .Tsy misy ifandraisany loatra amin’ny “Akasia” na “Mimozà” eto amintsika ny

                       voalaza eto . Nye to Madagasikara dia ampiasain’ny olona raha sendra misy

                       fivoahan-drà betsaka amin’ny tsi-salama mba hampijanonana izany . Hazo

                       Sarobidy ny Akasia ato amin’ny Baiboly , satria iray amin ‘ ireo Hazo fampiasa

                       amin’ny Toerana Masina . Ity sokajin-kazo ity , no nanaovana ny Rindrin’ny

                      Tabernakely sy ny Fanaka maro samihafa tao anatiny

ALMOGA :

            Soratra Masina Vakina : I Mpanj.10.11,12 ; II Tant.2.7 ; 9.10,11 .

            Fanazavana : Hazo Sarobidy koa ny Almoga , izay hita betsaka any Ofira sy Libanona .

                                   Solomona no nampiditra betsaka izany teo amin’ny Fanjakany nanaovany ny

                                   aro-fanina tamin’ny Tohatry ny tranony ; sy nanasarahana ny efitra Masina sy

                                   ny Masina Indrindra  tao amin’ny Tempoly Karazan-kazo maivana sady tsy

                                   mety ho vakivaky foana ny Almoga , nampiasaina handrafetana ny Karazan-

                                   java-maneno .

ALONA BAKOTA :

            Soratra Masina Vakina : Gen.35.8 .

            Fanazavana : Fianakavian’ ny Hazo Ôka (Voanoakan-tsoavaly) ny “Alona” . Fa noho izy

                                  natokan ‘ny Zanak’Israely hitomaniana teo am-potony , dia izay no nanaovana

                                  azy hoe “Alona-Bakôta”

BEDOLA :

            Soratra Masina Vakina : Gen.2.12 ; Nom.11.7 .

            Fanazavana : Karazan-kazo sarobidy ny Bedola . Hazo fakàna ditin-kazo manitra izy .

                                   Marihina fa tsy karazam-bato tsy akory ny Bedola , fa karazan-kazo sarobidy .

                                  Mitovitovy amin’ny Palma ny endriny . Ny Palma amin’ny ankapobeny, dia

                                  Fakàn’ny olona ny ranony fotsifotsy hanaovany zava-pisotro, toy ny Betsabetsa

                                  Ny Bedola kosa dia fakàna Dity ary dity manitra fanaovana fanafody toy ny

                                  Miora .

AMINA :

            Soratra Masina Vakina : Joba.30.7 ; Ohab.24.31 ; Isa 34.13 ; Hosea 9.6 ; Zef. 2.9 .

            Fanazavana : Any amin’ireny efitra sasantsany any Palestina ireny no ahitana betsaka ny

                                   Amina . Tsy dia vaventy loatra ity karazan-kazo ity , fa antonontonony ihany .

                                   Somary feno tsilotsilo ny vatany . Mitovitovy amin’ireo maniry betsaka any

                                   amin’ny Alan’ Ankarafantsika , manamorona ny Lalam-pirenena faha-4

                                   mankany Mahajanga iny izy (Jereo raha sendra mandala any ‘Ianareo) .

BOKSO :

            Soratra Masina Vakina : Isa.40.13 ; 41.19 .; Ezek.27.6 .

            Fanazavana : Toy ny Hazo Sedera tena nampahalaza ny tany Libanona , dia anankiray amin’

                                  ny nanome endrika iny faritra iny koa ny Bokso , izay nitovitovy endrika amin'

                                  ny Hazo Kypreso eto amintsika . Ity karazan-kazo ity , dia anisan’ ireo sokajy  

                                  tena nilain’ i Solomona nampiarahina tamin’ireo nanaovana ny Tempoly, noho

                                  ity Hazo ity , sady mafy no mateza . Vonivony mitovy amin’ny “Vandrika” eto

                                  amintsika ny lokon-kazo aminy .                             

GOFERA :

            Soratra Masina Vakina : Gen.6.14 .

            Fanazavana : Karazandrazan ‘ ny” Kypreso” na ny “Kesika” , no antsoina hoe Gofera . Maha-

                                  tanty hamandoana ity Hazo ity, ka tsy mora boboka loatra , fa tena mateza . Ny

                                    Gofera no nampiasain’ i Noa tamin’ny nanaovany ny Sambofiara ..

HAZOMALAHELO :

            Soratra Masina Vakina : Lev.23.40 ; Joba 40.22 ; Sal.137.2 ; Isa.15.7 ; Ezek.17.5 .

            Fanazavana : Hazo tsy dia lehibe loatra ny Hazomalahelo fa ivaiva ihany . Somary

                                    mitsotsorika ny faniriny , toy ireny fiondriky ny malahelo azom-pahoriana

                                  ireny .Any an-dohasaha , na amoron’ny renirano , na lakan-drano ary amin’

                                  ny heniheny sy ny petsapetsa , no ahitana azy maniry betsaka .

.HAZO MIKIRINDRO :

            Soratra Masina Vakina : Lev.23.40 ; Zak.11.2 .

            Fanazavana : Ny Hazo rehetra izay maniry , Matetika  , Tsy misy elanelany , Matevina ,

                                  Mifanizina , Mikitroka , no antsoina hoe “Hazo Mikirindro” .

HAZO RATSY sy HAZO TSARA :

            Soratra Masina Vakina : Mat.7.17,18  ; Lio.6.43 .

            Fanazavana : Amin’ny ohatra nataon’i  Jesosy no anehoana ireto fomba fiteny ireto, di any

                                  Hazo Ratsy sy ny Hazo Tsara . Tsy ny fidoroboky ny Hazo no  ahafantarana ny

                                  Voa, satria mety hamitaka ny olona izany . Ny voa hita eo no ahalalana ny Hazo

                                  Raha voa mamelon aina sy mamy izy , dia ny Hazo no Tsara. Raha sanatria kosa

                                  ka mangidy-mahafaty ilay Voa dia Hazo Ratsy izy Dia namporisihin’ ny Tompo

                                  ny olona tsy ho sodokan’ny endriky Hazo ivelany, fa ny Voa avoakany no

                                   maha-Tsara na maha-Ratsy azy , ka liana ny fitandremana tsy hihinankinam-

                                   poana tsy akory .

HAZO SAROBIDY :

            Soratra Masina Vakina : Apok.18.12 ..

            Fanazavana : Ao amin’ny Baiboly , ny Hazo rehetra  izay voasokajy ho Sarobidy , dia ireo 

                                  Izay nampiasaina ka nentina nanatsarana sy nanamboarana ny Tabernakely , na

                                  Tempoly izay Tranon’ i  Jehovah

ILEKSA :

            Soratra Masina Vakina : Isa.44.14 .

            Fanazavana : Karazan-kazo tena mafy sy mateza , tsy mba mihintsan-dravina fa maitso

                                   mandavan-taona , toy ny Hazo Sedera . Ny Mpanompo Sampy no tena maka

                                 azy ka ataony eo amin’ny toerana hanaterana fanatitra ho an’ny Sampy .

KYPRESO :

            Soratra Masina Vakina : II Sam.6.5 ; Sal.104.17 ; Isa.55.13 ; Ezek.27.5 ; 31.8 .

            Fanazavana : Rehefa tena manana vatana vaventy ny Kypreso, dia anisan’ny Hazo mafy koa .

                                 Saika ahitana azy maniry amin’ny Firenena maro ny Kypreso , satria  angalana

                                 Dity anamboarana karazan-doko , sy anaovan’ny olona sasany emboka

                                   mandroaka bibikely sy moka koa , noho izy mahery fofona ..

ÔKA :

            Soratra Masina Vakina : Gen.35.8 ; Isa.6.13 ; 44.14 ; Ezek.27.6 ; Amosa  2.9 ; Hosea 4.13 .

            Fanazavana : Anisan’ny Hazo Sarobidy ny Ôka . Amin’ny Hazo rehetra voalaza ao anatin’ny

                                   Baiboly, dia ity Hazo ity , no ela velona indrindra , fa mahatratra Zato na Roan-

                                   jato Taona na mihoatra noho izany aza . Ilazana Hery sy Tanjaka ny Ôka araka

                                 fisainan’ny Mpaminany , rehefa manambara ny Herin’Andriamanitra izy ireo .

OLIVA :

            Soratra Masina Vakina : Deot.24.20 ; I Mpanj.6.23 ; Neh.8.13,15 ; Sal.52.8 ; Rom.11.17,24 .

            Fanazavana : Misy roa karazana ny Oliva , dia ny Hazo Oliva , toy ny Kininina , ka anaovan ‘

                                  ny olona rano fisotro ny raviny , noho izy manana fofona manitra sady mamelo

                                  mbelon’aina . Ny Oliva iray kosa , sady asehon’ny Baiboly matetika, dia ilay

                                   misy voany  potehina sy toroina ka ahazoana Menaka . Isan’ny lafo vidy indrin-

                                 dra eo amin’ny tsena ny Menaka vita avy amin’ ny Voan’Oliva . Ny Havoana

                                 iray eo Atsinanan ‘i Jerosalema dia aniriany betsaka, ka isan’ny Saha mahafi-

                                 naritra sy nalaza indrindra . Tsy lavitra teo no nanokanan’ ny Tompo fotoana

                                 nivavahana tamin’ny Rainy taloha kelin’ ny nisamborana Azy .

ORNO :

            Soratra Masina Vakina : Isa.44.14 .

            Fanazavana : Karazan-kazo iray , toa fianakaviamben’ny “Kesika” sy ny “Kypreso” izy , ka

                                  Nalain’ny Zanak’Israely tany aloha nakana Dity fanao emboka tao amin’ ny

                                  Toeram-pivavahana .

PLATANA :

            Soratra Masina Vakina : Gen.30.37 ; Ezek.31.8 .

            Fanazavana : Anisan’ny Hazo Vaventy  ny Platana . Amin’ny toerana tsy maina ,na ngazana

                                   no aniriany , fa amin’ny tany lemaka sy mando lava , toy ny eny an-dohasaha ,

                                  izany hoe , saika tafara-toerana amin’ny anirian’ny Hazomalahelo sy ny Popola

                                  izy .

POPOLA :

            Soratra Masina Vakina : Gen.30.37 ; Hosea 4.13 .

            Fanazavana : Hazo tsy dia avo na vaventy loatra ny Popola . Somary fotsifotsy ny raviny izay

                                  pelapelaka ka izany no nambolen’ny Jiosy azy mba anaovana fialokalofana

                                    rehefa amin’ny andro mafana sy mitanika iny .

ROFIA :

            Soratra Masina Vakina : Eks.2.33 ; Lev.23.40 ; Neh.8.15 ; I Mpanj.7.18 ; Tononk.4.13 .

            Fanazavana : Ny Rofia dia ilazana ny Maha-Hazo azy, no ilazana koa ny Hoza-dravin-drofia

                                   alaina avyaminy hanaovana karazan-damba antsoina hoe “Jabo” notenomina

                                   niaraka tamin ‘ny kofehy Soga , ary koa  ny “Jiafotsy” lamba vita manontolo

                                 tamin’ny Kofehy Rofia . Ankehitriny aza, dia miezaka ireo Mpanao Asa-tanana

                                 ny mampiasa ny Rofia vita tenona tsara  anaovana ireny Karazana Poketra sy

                                 Haingon-trano vita amin’ny Rofia . Tena zava-kanto no vitn’ny vehivavy amin’

                                Izany , ka ankafizin’ny Vahiny marobe tonga eto amintsika .

ROTRA :

            Soratra Masina Vakina : Neh.8.15 ; Isa.41.19 ; 55.13 ; Zak.1.8,11 .

            Fanazavana : Hazo vaventy be ny Rotra . Mamoa voa mamy tsara manana loko mena

                                   ràn’ombalahy izy . Raha mihinana azy ‘Ianao ka tsy mitsingitsingy , dia

                                 ho menbe ny molotrao , tsy miova toy ireny vehivavy manao loko mena

                                 ireny , ary raha ilatsahan’ny ranony ny Akanjo dia ho mena ary , na tsy

                                 afaka intsony izany , na ho afakafaka ihany fa mangamangana no tavela .

SEDERA :

            Soratra Masina Vakina : Lev.14.4,6 ; 49.51,52 ; I Mpanj.6.15,34  ; Ezra 3.7; Isa.44.14 .

            Fanazavana : Hazo Vaventy sady mafy ny Sedera . Ny tena Sarobidy sy Malaza indrindra

                                  Voalazan’ny Baiboly izy , noho izy nampiasaina nanaovana sy nanatsarana ny

                                  Tempoly . Hazo maitso mandavan-taona ny Sedera izay maneho ny hatsaràny

                                  sy ny hamendrehany . Misandrahaka sady mikitroka ny rantsany sy ny raviny ,

                                  ka tian’ny vorona ialokalofana , ary na ny olona aza dia tia ny miala-sasatr eo

                                  ambaniny . Amin’ny maha-Hazo mafy sy tsy laitran’ny biby azy, dia nampia-

                                   saina tamin’ny fanaovan- tranon’ny olona koa , ka natao hazon-drihana , fanaka

                                   varavarana , , vata fitahirizana fitafiana sy firavaka samihafa .

TAMARISKA :

            Soratra Masina Vakina : Gen.21.33 ; I Sam.22.6  ; 31.13 .

            Fanazavana :Karazan-kazo tsy vaventy loatra ny Tamariska . Toerana malomaloka sy mando-

                                 mando , amoron-tatatra na amoron’ny renirano  no aniriany . Misy itovitovizany

                                 amin’ny “Voapoa” ny raviny , ary ny rantsany dia malezolezo sy mora tapaka .

                                 Raha ny endriny amin’ny ankapobeny , dia manakaikikaiky ny “Tsiho” ny fijery

                                 azy .

TEREBINTA :

            Soratra Masina Vakina : Gen.35.4 ; Josoa 24.26 ; Mpits.6.11 ; Isa.6.13 ; Hosea 4.13 .

            Fanazavana : Ny Terebinta , dia saiky tsy maniry loatra eny an-tendrombohitra , na eny amin’

                                  ny tampon-tanety ngazana ,fa saiky eny amin’ny an-kandepohana , na eny amin’

                                  ny toerana ahitana betsaka ny hazo mikirindro , na kirihitra . Ny antony dia

                                  noho izy mila alokaloka . Mitovy tanteraka amin’ny “Voanôka Lahikely” , izay

                                  sady madinika no lavalava misy hodiny mafy toy ny an’ ny “Voambatolalaka”

                                  izany , ary somary mangidy izay izy raha hohanina .

Créer un site gratuit avec e-monsite - Signaler un contenu illicite sur ce site