Karazan-javamaniry

31.-Ny Zava-Maniry Madinika sy Salantsalany :

Zavamaniri madinika

 AHI-MAITSO :

            Soratra Masina Vakina : Sal.37.2 .

            Fanazavana : Ahitra Maitso sy Milenodenoka , fotoana mampahia ny Omby, kanefa dia

          maha-betsaka ny ahitra indrindra . Misy fomba fitenintsika eto Madagasikara

                                  hoe « Fotoan’ny Maitso Ahitra » ilazana ny tena  mahalany ny tahirin-

                                  tsakafon’ny ankabeazan’ny fianakaviana antonontonony , na ny tena sahirana

                                  ara-pivelomana . Toerana tena mampiadana ny Mpivahiny miala sasatra izany

                                  araka ny ambaran’ ny Mpanao Salamo .

AHITRA :

            Soratra Masina Vakina : Gen.1.11,12 ; Joba 5.25 ; Sal.37.2 ; Ohab.27.25 ; Isa.15.6 ; 35.7 ;

                                                 Fitm.1.6 ; Mat.6.30 ; Jao.6.10 ; I Pet.1.24 ; Apok.9.4 .

            Fanazavana : Fohy ihany no ambarantsika eto, satria tsy misy na iray aza ka tsy mahalala ny

                                 Ahitra, satria ireny Bozaka hitantsika amin’ny toerana lalovantsika ireny, na eny

                                 amin’ny tokontany misy antsika ireny . Tsy maharitra el any fanirin’ny Ahitra, fa

                                 eo amin’ny Taona iray eo ihany, ka noraisin’ny Mpanao Salamo ho ohatra

                                 ilazàna ny fandalon’ny fiainan’ny olombelona, fohy andro ,  tsy mateza ..

ANJAVIDY :

            Soratra Masina Vakina : I Mpanj.19.4,5 ; Joba 30.4 ; Sal.120.4 .

            Fanazavana : Somary hazo madinika izay ny Anjavidy . Ampiasain’ny Ntaolo ho Kifafa , ka

                                 Nantsoiny hoe “Kifafam-bohitra” . Fampiasa amin’ny fandrahoan-tsakafo koa

                                   izy . Mahery be ny afo avoakany , fa tena miredareda sy mirefotrefotra ka raha 

                                   tsy mitandrina ny mpisorona afo dia mandoro ny tenany na ny fitafiany .

BOZAKA :

            Soratra Masina Vakina : Nom.22.4 ; Isa.5.24 ; 33.11 ; I Kor.3.12 ..

            Fanazavana : Teny iray ilazàna ny sokajin’ Ahitra samihafa amin’ ny ankapobeny.fahita amin’

                                  ny toerana maro .

HYSOPA :

            Soratra Masina Vakina : Eks. 12.22 ; Lev.14.4 ; Nom.19.6 ; Sal.51.7 ; Jao.19.29 ; Heb.9.19 .

            Fanazavana : Karazan-kazo madinika mifaningotra tendro , mitovitovy amin’ny Anjavidy raha

                                 ny fombafomba faniriny , fa saingy zenizeny izy . Amin’ny toerana maimaina no

                                 ahitana azy betsaka, toy ireny zava-maniry miankin-doha amin’ny zava-maniry

                                 hafa ireny . Teo amin’ny Zanak’ Israely, dia fampiasa amin’ny fanadiovana toy  

                                 ny savony . Raha lazaina tsotra dia sady Madio ity karazan-kazo kely ity no Fanadiovana koa .    

JAKY :

            Soratra Masina Vakina : Lev.14.4 ; Nom.19.6 ;

            Fanazavana : Karazan-javamaniry manome loko men any Jaky , mitovy amin’ilay antsoina eto

                                 amintsika hoe “Nato” , fampiasan’ny olona handokoana lamba na kofehy  , na

                                 rohy , ka manome loko Mena midorehitra izy .

KIRIHITRALA :

            Soratra Masina Vakina : Joba 30.4,7 .

            Fanazavana : Zava-maniry na hazo madinika mitsitokotoko sy mifaningotra sy mivondrona

                                 Matevina lavitry ny tanàna izay tsy be olona mifamoivoy .

RAFY :

            Soratra Masina Vakina : Eks.16.31 ; Nom.11.7 .

            Fanazavana : Hazo tsy dia lehibe loatra ny Rafy .  Amin’ny toerana manamorona tatatra kely

                                  any an-dohasaha no ahitana zy betsaka . Misy voany fotsikely madinika mitovy

                                  habe amin’ny kafe izy . Azo hohanina ny voany fa tsy azo atao be , satria tafa-

                                  hoatra loatra dia mampandoa rà . Tsy tsara ny manome azy ho an’ny ankizy .

ROIMEMY :

            Soratra Masia Vakina : Eks.3.2,4.

            Fanazavana : Ny Roimemy dia tsy hafa , fa zava-maniry kely mitovy tanteraka amin’  ny

                                  “Voaroin-tsaka” aty amintsika , rakotra tsilotsilo ny tahony ary maniry eny an-

                                   dohasaha amin’ny toerana mandomando ary mamony fotsikely, ka rehefa

                                   masaka  ny voany dia mena toy ”Voaroihazo” fampiasa amin’ny fiompiana  

                                   landy ny raviny ho sakafon’ireo landikely fiompy ireo hahazoana  kofehy

                                   hotenomina hahazoana lamba sady tsara no mafy .

SONGOSONGO :

            Soratra Masina Vakina : Mat.7.16 .

            Fanazavana : Zava-maniry tsy dia lehibe loatra ny Songosongo . Ny tahony dia rakotra tsilo-

                                  tsilo, ary raha tapahina io tahony io dia mamoaka rano fotsifotsy mitovy amin’

                                  ny ronono , ka raha mahazo ratra amin’ny tongotra io rano fotsifotsy io, dia toy

                                  ny poizina ka sarotra sitrana ny fery . Ity karazan-java-maniry ity , no norarian’

                                  ireo nampijaly an’I Jesiosy ka nasatrony Azy sady fanesoana Azy hoe “Mpanja-

                                  kan’ ny Jiosy” . Azo anaovana fefifefy ivaiva ny Songosongo .

TANANTANAMANGA :

            Soratra Masina Vakina : Jona 4.6,9 .

            Fanazavana : Ity karazan-kazo kely sy ivaiva ity, izay mitovy karazana amin’ny “Tanantanam-

                                  potsy”, izay iezahan’ny manampahaizana ankehitriny hahodina hahazoa-menaka

                                  ho angovo manodina milina samihafa sy hampandeha fiara ihany koa . Fa ny

                                  Tanantanamanga kosa, dia nakan’ny Ntaolo ireo voany ka notanehiny hatao

                                  Fanafody fampivalanana .

 

TSILO :

            Soratra Masina Vakina : Joba 31.40 ; Ohab.15.19 ;  Isa.34.13 ; Jer.12.13 ; Mat.7.16 .

            Fanazavana : Ny Tsilo dia tena fampiasa amin’ny fanefena  ny toerana ho fiarovana amin’ny

                                 karazan’olona mitsofotsofoka foana amin’ny tanànan’ olona , noho io hazokely

                                 rakotra tsilo, na ny tahony na ireo rantsany maro aminy . Azo heverina ho ny

                                 “Tsiafakomby” no ambara amin’ity Tsilo eto ity , satria ilay antsoina amin’ny

                                Teny Vahiny hoe “Petite Mandarine” ilay manome voany volom-boasary na

                                  menamena izayvao haingana no nisiany . Mitovitovy amin’ny “Voaointsaka”

TSIMPARIFARY :

            Soratra Masina Vakina : Mat.13.24-40  .

            Fanazavana : Anisan’ny ahi-dratsy amin’ny mpamboly ny Tsiparifary . Mitovy amin’ny foto-

                                 bary ny fotony fa saingy dofodofotra kokoa ny azy ny fotony . Madinika mainti-

                                 mainty izay ny voany, izay fahita miaraka amin’ny masomboly , ka raha tsy voa-

                                  fidy alohan’ny famafazan-ketsa izy, dia hiara-mitsimoka amin’ny ketsa, ary dia

                                ho haingam-paniry rehefa any an-tanimbary . Ny oahatra nataon’I Jesosy dia

                                manambara fa ny fahavalo no niavian’izany .

VOANKAZOFIHINAN’NY KISOA :

            Soratra Masina Vakina : Lio.15.16 .

            Fanazavana : Ny ambara amin’ity , di any karazan-java-maniry mamody any anati-tany , toy    

                                 “Oviala” , nefa raha dinihina akaiky ny teny eto, dia toa irony “Avoko” na ny

                                 “Soamalondo” . Ity farany ity anefa dia fanaon’ny Ntaolo ho fampivalanana raha

                                 mitohana ny olona, kanefa tsy azo ampiasaina matetika loatra. Ny toy ireny ary

                                 no nohanin’ilay zanaka naditra niaraka tamin’ny kisoa, rehefa nahatsiaro noana

                                 sy tsy nahita hanina izy. Aoka hanaja sy hanoa ray aman-dreny ‘Ianareo rankizy!

VOANTANGOMBOALAVO :

            Soratra Masina Vakina : II Mpanj.4.39

            Fanazavana : Ny “Voantango” , dia anisan’ny sakafo fihinana sy mahavelona . Ny Egyptiana

                                  fahiny .no tena mpamokatra be azy ity, ka notsrovan’ny Zanak’Israely rehefa

                                  nafahana avy tamin’ny fahababoana izy ireo, noho io voankazo io nakafiziny

                                  fatratra . Fa ny Voantangomboalavo lazaina eto kosa, dia irony karazam-boatavo

                                  mangidy sady tsy azo hohanina irony antsoina hoe “Voanketsihetsy” mitovy

                                  endrika amin’ny “Voantango” , fa saingy tsy fihinana , hoy isika .

VOANTSINAPY :

            Soratra Masina Vakina : Mat.13.31 ; 17.20 ; Mar.4.31 ; Lio.13.19 ; 17.6 .

            Fanazavana : Ny voan’ny “Sinapy” no anisan’ny bitika sy kely indrindra amin’ny voan-javatra

                                   misy, ary raha ratsiratsy maso ny olona dia mila tsy hahita azy raha apetraka eo

                                   amin’  ny felantanana izy  Ny voan’ity no anaovana ilay antsoina hoe “Motarda”

VOLOTARA :

            Soratra Masina Vakina : I Mpanj.14.15; Isa 35.7 ; Ezek.29.6 ; Mat.11.7 ;Mar.15.19 ;

                                                 Lio.7.24 ; Apok.11.1 .

            Fanazavana : Tsy maintsy ho eny amin’ny toerana petsapetsa sy amoron’ny renirano no

                                   maniry betsaka ny Volotara . Karazan’ny “Volotsangana” na “Bararata” ihany

                                   izy, fa saingy eny amin’ny toerana nolazaintsika teo no aniriany. NyMpanenona

                                   lamba eto amintsika no mampiasa azy betsaka rehefa manàny ny kofehy izy. .

                                  Nampiasain’ny Ntaolo koa izy ireny namoronany ny “Sodina” , satria maivana

                                  dia maivana ity kazazan-javamaniry poak’aty ity ..

ZAVA-MAHAFATY :

            Soratra Maina Vakina : Fitom.3.15 ; Amosa 6.12 .

            Fanazavana : Betsaka ny karazanjavamaniry sy karazan-kazo tsy azo anaovana kinanga foana ,

                                  satria tsy ilaozan’ izay mampidi-doza ny fanandramandramana azy ireny . Misy

                                  ohatra , eny an-dohasaha sy eny an-tendrombohitra sasany ireny , toy izay nahi-

                                  tako betsaka any Arivonimamo (Manankasina) mitovy tanteraka amin’ny

                                  “Pibasy” sy “Voaloboka” ,  anisan ireo zava-maniry “Famantaran-taona”  any

                                  amin ‘io toerana sy tanàna io , kanefa samy tena mampidi-doza sady mahafaty

                                  raha  mitsaptsapa mihinana azy . Zava-maniry sy hazo madinika mamoa “Zava-

                                  mahafaty” izy ireny ka ilàna fitandremana !

ZAVA-MAITSO :

            Soratra Masina Vakine : Nom.22.4 ; Isa 15.6  .

            Fanazavana : Ny zava-maniry rehetra na inona na inona , ka tsy tratran’ny hain-tany sy karan-

                                  kaina , na fotoan’ny ririnina , dia aravona amin’ny hoe “Zava-maitso “ avokoa

                                  izy rehetra ireny .

ZAVA-MANGIDY :

            Soratra Masina Vakina : Fitom.3.15 ; Hosea 10.4 ; Amosa 6.12 .

            Fanazavana : Mitovy hevitra amin’ny hoe “Zava-mahafaty” ihany no ambaran’ity fiteny ity² ,

                                  kanefa koa dia azo ilazàna ny “Anana Mangidy” , toy ny “Ravin-tsipolitra” atao

                                  hoe “Ana-madinika” aty afovoan-tany . Misy koa karazam-paiso manome voa

                                  “Mangidy “ atao hoe “Paiso Mangidy” . Misy izany amin’ny faritr’Antsirabe .

ZAVA-MANIRY :

            Soratra Masina Vakina : Ohab.27.25 ; Isa 15.6 .

            Fanazavana : Ny Mpamboly rehetra dia azo inoana ho mahafantatra tsar any fambolena ataony

                                   fa ny masomboly ambolena any anati-tany rehetra : katsaka , tsaramaso , anana ,

                                   voanemba, ovy , vomanga , oviala , sns…sns…izay azo atao sakafo, dia “Zava-

                                  maniry” avokoa .                    

ZOZORO :

            Soratra Masina Vakina : Gen.41.5 ; Isa.35.7 .

            Fanazavana : Zava-maniry betsaka eto amintsika koa, fa tsy tany Egypta, na tany Palestina

                                 irery ihany no nahitana izany , izay maniry eny amin’ny heniheny sy amoron’

                                 ny renirano , manana endrika telo rirana . Alain’ny mpandrary tsihy na harona

                                 izy ireny , sisiana  hialàn’ny tsinainy , vao ahahy ho maina alohan’ny handra- 

                                 rainy azy ho lasa tsihy , sns…sns…

32.- Zava-Maniry Fanao Sakafo :

Anana

AMPEMBY :

            Soratra Masina Vakina : Eks.9.32 ; Isa 28.25 ; Ezek.4.9 .

            Fanazavana : Mitovitovy amin’ny Katsaka ny fanirin’ny Ampemby . Ny Katsaka dia eny

                                  tehezan’ny tahony no misy ny ”Babiny” , fa ny an’ny Ampemby kosa dia

                                  eny an-dohan’ny tendrony no misy ireo voany . Ny fanjakana eto amintsika

                                  dia manao ezaka hanaparitaka azy ireny , avy amin’ny masomboly tany Afrika

                                  hanohanana ny Mponina any amin’ny ilany atsimo amin’I Madagasika , manana

                                  toe-tany maina , hanatanterahany ny fambolena azy, satria tena manana hery ho

                                  sakafo mahavelona izany .

ANANA :

            Soratra Masina Vakina : Gen.1.11,12 ; II Mpanj.4.39 ; Ohab.15.17 .

            Fanazavana :Amin’ny teny faran’izay tsotra, dia zava-maniry famboly hatao fangaron-daoka ,

                                 na karakaraina manokana hatao sakafo no antsoina hoe “Anana” ..

ANANA MANGIDY :

            Soratra Masina Vakina : Eks.12.8 ; Nom.9.11 ; Jer.2.19 .

            Fanazavana : Raha ny eto amintsika, dia ny “Ana-madinika”  na ny “Ravin-tsipolitra” no atao

                                  hoe “Anana-Mangidy” . Mety azo heverina ho karazan-java-maniry mitovitovy

                                  amin’ireny no nantsoina tamin’ny fotoana nivoahan’ny Zanak’Israely tany

                                  Egypta ary nohanina niaraka tamin’ny Zanak’ondry natsatsika .

HANINKOTRANA :

            Soratra Masina Vakina : Dan.1.12,16 .

            Fanazavana : Ny sakafo azo hohanina rehetra ivelan’ny tena foto-tsakafon’ny olona, no atao

                                 hoe “Hanin-kotrana” toy ny Ovy andrahoina amin’ny korany , ny Saonjo , ny

                                 Vomanga , ny Katsaka , ny Soanambo , ny Katsa-drahina . Ny tahatahak’ izany 

                                 no nangatahin’i Daniela sy ny namany sasany hatao sakafon’izy ireo, fa tsy te-

                                 hiaingitraingitra amin’ny sakafo matsiro sy tsy fihinany loatra izy , satria mety

                                 nisy sakafo hafa niteraka aretina hafa taminy ny fihinanana azy .                

HORDEA :

            Soratra Masina Vakina : Eks.9.31 ; Rota 2.23 ; Isa.28.25 ; Ezek.4.9 ; Jao.6.9,13 ..

            Fanazavana : Anisan’ny sokajim-bary farany ambany tamin’ny Jiosy ny “Hordea” , fa saiky

                                 ny mahantra sy ny         tsy ampy ara-pivelomana no nampiasa ireny ho sakafony .

                                 Ny mpiompy soavaly no manome izany ho an’ny biby fiompiny .     Ny Mofo

                                 vita tamin’ity karazam-bary ity no nentin’ilay tovolahy kely nanatrika ny Tori-

                                 teny nataon’I Jesosy , ka nahavoky lehilahy 5.000 , ankoatry ny zaza amam-

                                 behivavy (tao anatin’izany ity tovolahikely tompo-mofo ity) .   

MENA :

            Soratra Masina Vakina : Gen.25.30 .

            Fanazavana : Ny Mena antsoina eto, izay nangatahin’ i Esao tamin’ i Jakoba zandriny , ka

                                 niafara tamin’ny fanolorany ny fizokiana ho an-jandriny , dia mitovy amin’ny

                                 Voanemba , na Lojy , na Tsiaridrafy , na Tsiasisa misy eto amintsika , na irony

                                   karazan ‘ ny Tsaramaso mena faran’izay madinika irony .

SALOHIM-BARY :

            Soratra Masina Vakina : Gen.41.5,22 Rota. 2.2 ; II Mpanj.4.42 .

            Fanazavana : Tsy mitovy amin’ny Vary ankapobeny misy eto amintsika , ny Vary tany

                                   Palestina fahiny . Ny betsaka tany aminy tamin’izany fotoana izany, dia irony

                                 Vary fanao koba irony , ka anaovana ny Mofo Dipaina , dia ny “Varim-bazaha”

                                   (andikàna ny Blé) izany . Ka ireny sokajim-bary ireny , amin’ny fotoam-

                                   pijinjana no atao hoe “Slohim-bary” . Isika eto Madagasikara , rehefa

                                   mampiaka-bokatra dia mitondra izany hanaovana “Santa-bary” , na ho an’ny

                                 Ray aman-dreny, na ho an’ny Manampahefana .:

TONGOLO :

            Soratra Masina Vakina : Nom.11.5 .

            Faazavana :Tany Egypta no nahalalana voalohany ny fisian’ny Tongolo .Notsarovan’ny

                                 Zanak’ Israely sady niriny fatratra izany, raha valaka sy sasatra tamin’ny

                                 dianytany an’efitra izy ireo . Raha ny eto amintsika, dia ahitana karazany maro

                                ny Tongolo , ary misy amin’izy ireny be fofona sy mampilatsa-dranommaso .

                                Fanao fangaron-daoka sy mampatsiro azy ny fanaovana azy ao amin’ny Laoka .

                                Ireto ny karazany misy eto amintsika : Tongolobe – Ejiptra – Lay – Maitso –

                                Ravina , sns…sns…

TRITIKA :

            Soratra Masina Vakina : Eks.9.32 ; Rota.2.23 ; Joba 31.40 ; Ezek.4.9 ; Mat.13.8 ; Apok.18.13. 

            Fanazavana : Tamin’ny Zanak’Israely fahiny, dia ity karazam-bary ity no anisan’ny vary tsara

                                  Indrindra , sady mahasalama no mampahatanjaka .

TSARAMASO :

            Soratra Masina Vakina : II Sam.17.28 ; Ezek.4.9 .

            Fanazavana : Voan-javamaniry famboly manome voany samihafa  rehefa maina . Anisan’ny

                                  fanao laoka ankafizin’ny olona maro, indrindra ny zaza sy ny tanora no tena tia

                                  azy . Ny olona tsy dia tsara vavony , no mazàna raràn’ny Mpitsabo tsy dia

                                    hihinana matetika azy , na tsy mahazo mihinana mihitsy aza . Raha mbola tena

                                  tanora ny Tsaramaso, dia azo hohanina miaraka amin’ny hodiny , fa amin’ ny

                                  ankapobeny dia izy efa maina no azo atao laoka. Ny mpikarakara sakafo, dia efa 

VARY :

            Soratra Masina Vakina : Gen.41.5,49 ; Nom.18.37 ; Mpits.6.11 ; 15.5 ; Neh.13.5 ; Jer.12.13 ;

                                                 Mat.13.24,30 .

            Fanazavana : Ny Vary , toy izay ambolena betsaka eto amintsika , satria tena foto-tsakafon’ny

                                  ankamaroan’ ny Malagasy , afa-tsy ankavitsiana fotsiny , dia Firenena maro

                                  eran’ Izao Tontolo Izao , indrindra amin’ny Faritr  i Azia , dia mamboly azy ,

                                  ary manondrana izany amin’ny Firenena tsy dia mamokatra loatra . Misy

                                    karazany vitsivitsy izy eto amintsika : Vary Rojo – Vary Botry – Vary Lava  .

                                  Manaraka toetran’andro ny fambolem-bary : misy amin’ny Tany Mafana – misy

                                  amin’ny Tany Mangatsiaka . Ny ankamaroany, dia : Vary An-tanimbary , Vary

                                   An-tanety , na Vary Tomboka Ny fotoam-pamafazana eto  amintsika kosa  dia

                                   arakaraka ny faritra : ny Vary Aloha – ny Vary Vakiambiaty – ny Vary Jeby –

                                 ny Vary Asara – ny Vary Atriatry .

VOANEMBA :

            Soratra Masina Vakina : Gen.25.34 ; II Sam.17.28 ; 23.11 ; Ezek.4.9 .

            Fanazavana : Anisan’ ireo voa-madinika fanao laoka , mitovy amin’ny Lojy sy ny Tsiaridrafy .

VOANTANGO :

            Soratra Masina Vakina : Nom.11.5 ; Isa.1.8 .

            Fanazavana : Mitovy habe amin’ny “Mapaza” maniry betsaka amin’ny tany mafana , indrindra

                                  amin’ny ilany Andrefana amin’ i Madagasikara , manomboka eo Mandoto

                                  miankandrefana mankany Miandrivazo . Mangatsiatsiaka izy, fa ny tsirony no

                                  somary matsatso raha tsy asiana siramamy kely , araka izay zakan’ny mpihinana

VOAROY :

            Soratra Masina Vakina : Isa 34.13 ; Mar.12.26 ; Lio.6.44 ; 20.37 ; Asa.7.30,35 .

            Fanazavana : Ny Voaroy , toy izay efa nanazavantsika izany tamin’ny Voambolana hafa , dia

                                  mitovy ts’isy valaka amin’ny “Voaroihazo” sy ny “Voarointsaka” . Kanefa

                                   amin’ ny voalazan’ireo andinin-tSoratra Masina santiona eo ireo, dia ilay misy

                                 tahony rakotra tsilo, dia azo heverina ny “Voarointsaka” no mifanandrify aminy .

33.- Zava-Maniry Mamony sy Fakàna  Zava-Manitra:

Hazo manitra

ANETA :

            Soratra Masina Vakina : Mat.23.23 .

            Fanazavana : Zava-maniry fahita betsaka any Palestina ny Aneta . Nakana menaka manitra izy

                                  ary azo nampiasaina ho fanafody ihany koa noho izy mafana nanalana fanaintai-

                                  nana . Misy voa madinika izy , ka ny voany na ny raviny, dia azo natao sakafo .

BALSAMA :

            Soratra Masina Vakina : Gen.37.25 ; 43.11 ; Eks.30.23 ; II Sam.5.23 ; I Tant.14.14,15 ;

                                        Tononk.5.1 ;  Ezek.27.17 .

            Fanazavana : Zava-maniry madinika sy ivaiva manana fofona Manitra ny Balsama . Nakana

                                  Dity izay anaovana fanafody koa izy , ary maro ny karazana aretina sitrany .

DITINKAZO MANITRA :

              Soratra Masina Vakina : Gen.37.25 ; Eks.30.37 ; Lev.2.1 ; Neh.13.5 ; Jer.6.20 ;  Mat.2.11 ;

                                     Apok.18.13.

              Fanazavana : Ny karazan-kazo maro  mitahiry hanitra avy amin’ny tenany , dia azo isarihana

                      Dity manokana , ary antsoina amin’ny ankapobeny hoe “Ditinkazo Manitra” .

DODAIMA :

            Soratra Masina Vakina : Gen.30.14,15,16 ; Tononk.7.14 .

            Fanazavana : Zava-maniry mitovitovy amin’ny Ramiary ny Dodaima , ary tena be fofona .

                                   Misy voany azon’ny vehivavy hohanina izy , satria noheverin ‘ ny Israelita ho

                                  maha-maro anaka , ary raha misy vehivavy natao ho momba ka mihinana azy ,

                                  dia ninoany fa hitoe-jaza aoriana .

HAREFO :

            Soratra Masina Vakina : Joba 8.11 .

            Fanazavana : Karazana zava-maniry eny amoron-drano , na eny amin’ny toerana mando

                                  lava , na heniheny , na horaka , ka alain’ny olona mpandrary . Diasany ary

                                  ahahiny , vao rarina ho harona , na tsihy , na fatram-bary .

HAVOZOMANITRA :

            Soratra Masina Vakina : Eks.30.23 ; Ohab.7.17 ; Tononk.4.14 ; Jer.6.20 ; Apok.18.13 .

            Fanazavana : Karazan-java-maniry  tsy dia vaventy loatra , ary manome fofona manitra

                                   Mamero , mitovitovy karazana amin’ny “Tatamo” na “Sakamalao” izy .

HAZOMANITRA :

            Soratra Masina Vakina : Sal.45.8 ; Ohab.7.17 ; Tononk.4.14 ; Apok.18.13 .

            Fanazavana : Ny karazan-kazo rehetra mitahiry hanitra amin’ny tenany ka mamoaka izany

                                  eny ivelany , dia azo antsoina avokoa hoe “Hazomanitra” . Eto amintsika , toy

                                  ny any Ambanja sy ny any Nosibe (Hell-Ville) , dia ahitana betsaka ny Ylang-

                                  Ylang , izay fakàna Ranony , na Dity , na Menaka fanaovana Zava-manitra .

                                  Raha mitsidika ireo toerana ireo ‘Ianao, dia hahatsapa fofona manitra, indrindra

                                  mitsioka ny rivotra ka seran’ny fofony ‘Ianao .

HELBENA :

            Soratra Masina Vakina : Eks.30.34 .

            Fanazavana : Tsotra ihany no azo ambara eto , satria manjavozavo ihany no fantatra ny aminy.

                                   Tafiditra ao anatin’ny fianakaviamben’ny Hazo manome hanitra ny “Helbena”.

KASIA :

            Soratra Masina Vakina : Eks.30.24 ; Sal.44.8 ; Ezek.27.19 .

            Fanazavana : Hazo manana ravina somary pelapelaka ny Kasia . Saika mitovitovy amin’ny

                                  “Ravintsara” izy , izay nanaovan’ ny Profesora Rakoto-Ratsimamanga fanda-

                                  linana , ary nahazoana ny “Menaka Ravintsara” , na “Ranon’ny Ravintsara”, ka

                                  fanafody ampiasaina amin’ny fitsaboana koa . Ny hoditry ny Kasia dia

                                    mamoaka  fofona manitra tahaka ny “Havozo” , ka nalain’ny olona natao fana-

                                   fody sy nataony ranomanitra hanamanitra ny lamba na ny fitafiana .

KOFERA :

            Soratra Masina Vakina : Tononk. 1.14 ; 4.13 .

            Fanazavana : Zava-maniry tsy dia avo loatra ny Kofera . Manana voa ihany izy, fa raha ny

                                  fofona  avoakan ‘ ny voniny sy ny ranon’ ny raviny kosa, dia tena midonaka

                                  fatratra ka tena tian’ny olona hanatsarana ny endriny , ny vatany ary ny fitafiny.

KOMINA :

            Soratra Masina Vakina : Isa.28.25,27 ; Mat.23.23 .

            Fanazavana : Zava-maniry madinidinika ihany ny Komina . Saiky misy fitovizany betsaka

                                   amin’ny “Tsileondroaho” any amin’ny faritra Betsileo izy . Ny voa avy aminy   

                                  dia amboain’ ny  Zanak’Israely fahiny hanaovana fanafody . Ny diloilo vita avy

                                   aminy dia be  fofona Ny tavela avy amin’ny fakana diloilo , dia ampiasainy

                                   indray anaovana  mofo , ary misy aza anaovana fromazy . Ny ambolena azy dia

                                   ny hahazoana ny voany satria sarobidy amin’ny Zanak’Israely ireny voany ireny .

LEBONA :

            Soratra Masina Vakina : Eks.30.34 ; Mpits.21.19 ; Apok.18.13 .

            Fanazavana : Ity karazan-kazo ity dia anisan’ny hazo manan-kery sy sarobidy tamin’ny Zanak

                                 Israely, satria namboariny hahazoana Dity noho izy mani-pofona  ary nanaovana

                                 Emboka manitra nandritry ny Fivavahana tany amin’ny Tabernakely, na tao

                                 amin’ny Tempoly tao Jerosalema .

LILIA :

            Soratra Masina Vakina : Tononk.2.1,2,16 ; Isa.35.1 ; Hos.14.6 ; Mat.6.28 ; Lio.12.27 .

            Fanazavana : Mitovitovy amin’ny “Kingatsa” aty amintsika ny Lilia . Amin’ny fotoana 

                                   ivelaran ‘ ny voniny, dia maha-te hijery tokoa, satria mena midorehitra tahaka ny

                                  Jaky ny sorany , satria mameno ny tanety sy tendrombohitra izy amin’ny maha-

                                  Voninkazo- dia azy

 LOTA :

            Soratra Masina Vakina : Gen.37.25 ; 43.11 ; Joba 40.21,22 .

            Fanazavana : Tsy anaran’olona , ilay rahalahin’ i Abrahama , tsy akory ny eto , fa anaran-java-

                                  maniry madinidinika fakàna Dity noho izy manitra , ka tena fanaovana fanafody

                                  fampiasan’ny Zanak’Israely . Sokajin’ny Dity Manitra ataon’ny Zanak’Israely

                                  fanomezana  na alefany any amin’ny tany hafa mba hahazoany vola .

MIORA :

            Soratra Masina Vakina : Eks.30.23 ; Sal.45.8 ; Ohab.7.17 ; Tononk.4.14 ; Mat.2.11 ;

                                                 Mar.15.23 .

            Fanazavana : Karazan-java-maniry antsoina hoe Balsama , no anamboaran’ny Zanak’Israely

                                 ny Ditiny ka hampiasaina ho Zava-manitra atao fanomezana na fanatitra ao amin

                                 ny Tabernakely  na ny Tempoly .

NARDA :

            Soratra Masina Vakina : Tononk. 1.12 ; 4.13,14 ;Mar.14.3 ; Jao.12.3,5,13 .

            Fanazavana : Fakan’ny zava-maniry iray mitovitovy amin’ny misy eto amintsika nantsoina

                                 hoe “Mampivena”, no nalain’ny Zanak’Israely fahiny, ka namboariny hahazoana

                                 ranony manitra , ary tena manipofona tokoa ny rano azo avy aminy . Raha

                                 ampitahaina amin’ireo zava-maniry noresahintsika teo aloha , dia ny zava-

                                   maniry nahazoana azy ity no saro-bidy indrindra , ary dia sarobidy toy izany koa

                                 ny rano navoakany

NATAFA :

            Soratra Masina Vakina : Eks.30.34,35 . .

            Fanazavana : Karazana zava-maniry nasain’i Jehovah halain’i Mosesy hanamboarana zava-

                                 manitra hodorana isan’andro teo amin’ny Alitara nandritry ny fotoan’ny Vavaka.

                                 Ny Dity namboarina , dia mitovy tsy misy hafa amin’ny Miora , ka fanaovana

                                 Emboka tao amin’ny Tabernakely  na tao amin’ny Tempoly .

NEKOTA :

            Soratra Masina Vakina : Gen.37.25 ; 43.11 .

            Fanazavana :Ny zava-maniry Nekota , dia maniry betsaka amin’ iny avaratr’ i Jodia iny.

                                  Manome Dity Manitra izy , ka tena tian’ny olona fatratra . Anisan’ny entam-

                                barotra amidin’ny Zanak’Israely amin’ireo Firenena mpifanolo-bodirindrina

                                  aminy . Rehefa mamangy olona ry zareo, dia anisan’ny fanomezana atolotra

                                ny olona vangina izany .:

NIGELA :

            Soratra Masina Vakina : Isa.28.25,27 .

            Fanazavana : Ny voan’ity zava-maniry ity , dia nanamboaran’ny Zanak’Israely Dity haha-

                                 zoana Dity Manitra hanaovana emboka koa amin’ny toeram-pivavahana , dia

                                 ny Tabernakely  sy ny Tempoly .

RONGONY :

            Soratra Masina Vakina : Eks.9.31 ; Jos.2.6 ; Mpits.15.14 ; Ohab.31.13 ; Ezek.27.7 ;

                                                 Mat.27.59 ;  Lio.16.19 ; Apok.18.12 .

            Fanazavana : Tsy mitovy loatra amin’ny Rongony eto amintsika ny Rongony voalazan’ny

                                  Baiboly eto . Ny voan’ny Rongony ao amin’ny Baiboly, dia alaina ka toroina

                                  toy ny fanaon’ny Mpamokatra mena-boanjo eto amintsika , hahazoana menaka .

                                  Ny menaka azo avy aminy dia atapoka ny loko . Ny faikany , tahaka ny avy

                                  amin’ny Voanjo eto amintsika , dia omeny ny biby fiompy, toy ny omby, mba

                                  hanatavezana azy . Ny Kofehy azo avy amin’ny fanasisàna ny tahony, dia

                                  tenomina hanaovana lamba . Io ilay ambaran’ny Baiboly hoe “Rongony Fotsy

                                  Madinika” , ao koa ny “Hariry Madinika Madio” .

 

ROTA :

            Soratra Masina Vakina : Lio.11.42 .

            Fanazavana : Tsy anaran’olona no ambara eto , fa karazana zava-maniry madinika fahita

                                    betsaka manamorona ny Ranomasina Mediteranea amin’ny tanin’ny Foinikana

                                .   Fanaovana fanafody no tena nampiasàna azy , nefa ny raviny koa , toy ny

                                    “Ananambo” eto amintsika, dia mahavelona sady mampitombo hery . Sarobidy

                                    ity zava-maniry ity, ka nahatonga ny Fanjakana Jiosy naka hetra tamin’ny

                                    mpamokatra azy .

SAFRONA :

            Soratra Masina Vakina : Tononk.4.14 .

            Fanazavana : Karazan-java-maniry sarobidy fakàna  Menaka Manitra ny Safrona . Satria

                                   nitovitovy amin’ny “Sakamalao” , na ny “Tamotamo” ny vodiny , ka rehefa

                                   noketrehina tamin’ny rano , dia nahazoana Loko, toy ny fanao amin’ ny “Nato”

                                 eto amintsika ahazoana Loko Mena . Ny Safrona koa ary , dia nampiasaina , ka

                                   nahazoana Loko nandokoana ireo karazan-damba notenomin’ny Zanak’Israely

                                   fahiny

SEKELETA :

            Soratra Masina Vakina : Eks.30.34 .

            Fanazavana : Anisan’ireo zava-maniry tena sarobidy tamin’ny Zanak’ Israely ny Sekeleta .

                                  Nisy fotoana nandidian’Andriamanitra an ‘ i  Mosesy mba haka avy amin’io

                                  zava-maniry io ka hitondra izany sy hanamboatra azy hahazoana diloilo . Ny

                                  diloilo azo avy amin’io dia Masina . Amin’ny maha-Masina izany diloilo izany

                                  dia natao ho Fanosorana ny Mpisorona sy ny Fanaka Masina tao amin’ny Taber

                                  nakely ary tato aoriana tany amin’ny Tempoly .

SOLILA :

            Soratra Masina Vakina : Mat.23.23 ; Lio.11.42 .

            Fanazavana : Zava-maniry iray maniry amin’ny alokaloka , na eny amin’ny tany mandomando

                                  ny Solila . Mamony mavomavo , na fotsifotsy izy ary manome fofona manitra

                                  mangatsiatsiaka izay . Azo ampiarahina amin’ny anana izy mba ho fangaron-

                                  daoka (amin’izay tia izany) .Araka ny finoan ‘  ny Ntaolo teto amintsika , dia

                                    nampiasa ny Solila izy , ka nanome ho an ‘ ny Vehivavy bevohoka  hohaniny

                                    mba  hisorohana ny zava-tsarotra mandritry ny fotoana hahaterahany

VEROMANITRA :

            Soratra Masina Vakina : Eks.30.23 ; Tononk.4.14 ; Isa.43.24 ; Jer.6.20 ; Ezek.27.19 .

            Fanazavana : Karazana zava-maniry  mitovitovy amin’ ny fototry ny Vero izay dofodofotra ny

                                   Veromanitra . Rah any eto amintsika, dia fampiasan’ny olona hanaovana rano

                                  Fisotro , toy ny Dite izy , ka heverin’ny maro fa mampatory ny fisotroana azy .

                                  Nandidian’ Andriamanitra an ‘ i  Mosesy koa ny naka izany sy hanodina azy

                                  hahazoana ranony ka hampiharoharo izany amin’ny diloilo hatao fanosorana

                                  Masina ao amin’ny Tabernakely , sy ireo Fanaka Masina samihafa , indrindra

                                  ho fanosorana ny Mpisorona sy ny Fitafiana Masina .

VONINKAZO :

            Soratra Masina Vakina : I Mpanj.6.18,29,32,35 ; Joba.14.2 ; Tononk.2.1,12 ; 5.13 ; Isa.28.1 ;

                                                 Mat.6.28 ; Lio.12.27 ; Asa.14.13 .

            Fanazavana : Fitambaramben ‘ ny zava-maniry famboly akaikin ‘ ny trano , na maniry betsaka

                                 ho azy eny an-tanety , an-tendrombohitra , an-dohasaha , ka ahitana voniny isan-

                                   karazany , sy loko samihafa , ary mamoaka fofo-manitra sy mamerovero , ka

                                   mitera-pifaliana sy fahafinaretana ho an’ ny olombelona mandala na mahita azy .

                                 Ireny rehetra ireny no antsoina hoe Voninkazo , ka nahatonga ny Tompo

                                 niangavy ny mpihaino ny Toriteny , ka nideràny sy nampitodihany ny vahoaka

                                 ary nitenenany hoe “Diniho tsar any fanirin’ny Voninkazo any an-tsaha ; tsy mba

                                 miasa na mamoly ireny ; nefa lazaiko aminareo, fan a dia Solomona teo amin’ ny

                                 voninahiny rehetra aza , tsy mitafy tahaka ny anankiray amin’ ireny (Mat.6.28,29)

ZAVA-MANITRA :

            Soratra Masina Vakina : Eks.30.23 ; Sal.45.8 ; Ohab.7.17 ; Mat.2.11 .

            Fanazavana : Ny zava-manitra dia fitambaramben ‘ny hazo , na zava-maniry samihafa, izay

                                 mitahiry ao amin’ny tenany manokana , ny karazana hanitra mampiavaka azy

                                 tsirairay avy , toy ny “Ranony”, na ny “Ditiny” , na ny “Vatany” , na ny Hodiny”

                                 alain’ny olona , ampiasainy , ahodiny hahazoana “Zava-manitra” isan-karazany .

Créer un site gratuit avec e-monsite - Signaler un contenu illicite sur ce site