Karazam-borona

21.- Ny Vorona Mandeha amin’ny Tany :

Vorona

 AKOHO :

            Soratra Masina Vakina : Mat.23.37 ; 26.34,35 ; Mar.14.30,32 ; Lio.22.34 .

            Fanazavana : Vorona fiompin’ny olombelona hatramin’ny fahagolan-tany ny Akoho . Betsaka

                                  ny soa raisina avy aminy : ny atodiny , ny henany , ary vola koa . Ny elany dia

                                  voatokana ambombàny ny zanany ho fiarovana azy ireny amin’ny papango na

                                  fahavalo hafa , na ao koa ny hikopahany rehefa hitsambikina , fa tsy mahalasa

                                  lavitra loatra izy amin’izany miaraka amin’ny volo-pitombenany.Samy manana

                                  ny lokony ny volony . Zenizeny ihany ny Akoho fa tsy dia lehibe loatra .

AOSTRITSA :

            Soratra Masina Vakina : Lev.11.15,16 ; Deot.14.15,16 ; Joba 30.19 ; Isa.8.21 ; 34.13 ;

                                                             43.20 ; Jer.50.39 ; Fitom.4.3 .

            Fanazavana : Karazana vorona goavana sady lava tenda , izay mivelona any an’efitra manao

                                  andiany maromaro ny Aostritsa . Misarita-bolo izy amin’ny ankapobeny , ary

                                  fohy dia fohy ny elany izay tsy ahafahny manidina, fa ny tongony lava sady

                                  matanjaka kosa dia mahatonga azy ho faingam-pandeha . Nisy teto amintsika

                                  izy tany alohabe tany , ary any amin’ny faritr’ i Toliary , dia nahitana sisa tavela

                                  tamin’ny atodiny izay tena lehibe tokoa .

PAPELIKA :

            Soratra Masina Vakina : Eks.15.27; 16.13 ; Nom.11.31-33 ; Sal.10540 ; I Sam.26.20;Jer.17.11

            Fanazavana : Ny Papelika dia tsy hafa fa ny antsoina hoe  “Tsipoy” eto amintsika . Vorona tsy

                               dia lehibe loatra izy, fa mitovitovy amin’ny “Voromailala” ny habeny . Voa

                               madinika no tena fihinany, toy ny vary , ny ampombo misy loha-vary . Tsy maha 

                               lasa lavitra loatra izy rehefa manidina , ary raha miafina ao anati-bozaka izy, dia

                               sarotra ny mahita azy raha tsy mandinika tsara . Any izy no mamorona toerana

                               anatodizany . Tamin’ny tsi-fisian-daoka nampimenomenona ny Zanak’Israely

                               tamin’ I Mosesy tany an’efitra , dia ireny no nomen’ I Jehovah ireo vahoakany

                               ireo ho solon-daokany .

TAKIDARA :

            Soratra Masina Vakina : Lev.11.19 ; Deot.14.18 .

            Fanazavana : Anisan’ireo vorona Maloto araka ny Lalàn’ i Mosesy ny Takidara. Vorona tsy

                                  dia lehibe loatra izy fa ivaiva ihany . Manana sanga toy ny Akoholahy izy .

                                  Ahitana azy betsaka amin’ireny Hadivory maromaro amin’iny faritr’ Arivoni-

                                  mamo iny . Tsara loko ny volony ka mahasondriana tokoa ny mijery azy . Tsy

                                  tsara fofona izy fa saiky mitovy amin’ny fotoana andalovan’ny Jaboady .

TSIPOY :

            Soratra Masina Vakina : I Sam.26.20 ; Jer.17.11 .

            Fanazavana : Iray karazana ihany amin’ny Papelika izy . Fonentana izay ny toetrany, ka

                                  mitovitovy amin’ny akohovavy zeny . Maramara misy pentina fotsy sy volom-

                                  parasy izay ny volony , indrindra eo amin’ny hatony sy ny ambany saokany .

                                 Ahitana azy betsaka manerana an’ i Palestina , indrindra amin’ny fotoan’ny

                                 fararano hahazoana mikaroka ny sakafony . Anisan’ny Vorona Madio izy .

VOROMBOLA :

            Soratra Masina Vakina : I Mpanj.10.22 ; II Tant.9.21 .

            Fanazavana : Mitovy amin’ny Vorontsiloa vavy eo ho eon y habeny . Mampitolagaga ny

                                  fahitana ny lahy aminy izay manana loko tena marevaka sady midoroboka

                                  izay ny volon-drambony maitso mifangaro manga izay izany , fa ny vavy kosa

                                   ny rambony no tena lava , fa tsy mitovy amin’ny lahy ny volon-drambony .

                                 Miompy azy ny olona sasany mba ho haingon’ny tanàna .

 22.- Ny Vorona Manidina :

 ANKOAY :

            Soratra Masina Vakina : Lev.11.13 ; Deot.14.12 .

            Fanazavana :  Sokajin’ny Voromahery ihany ny Ankoay . Amin’iny Faritr’Antsiranana iny

                                   no  ahitana maromaro azy . Nisy fotoana izay nahitana Ankoay narary, ka

                                   nentina tany Etazonia mba itsaboana azy, noho ry zareo Amerikana no manana

                                   fitaovana tsara nahazoa-nanatanteraka ny fitsaboana azy io ary efa naverina taty

                                   Madagasikara taorian’izany . Anisan’ny Vorona Maloto ka tsy azo hohanina ny

                                   Ankoay . Haingam-panidina izy sady tsara tarehy rahateo . Eny antampon’ny

                                   Harambato matetika no asiany ny ankaniny .

DOMOINA :

            Soratra Masina Vakina : Jer.8.7 .

            Fanazavana : Voromailala dia no antsoina hoe Domoina . Manana hatsaran-tarehy manokana

                                  mampiavaka azy amin’ny Voromailala izy, ka tian’ny ray aman-dreny sasany

                                  tia mampitondra ny anaran-janany vavy amin’io sokajim-borona io.

GOAIKA :

              Soratra Masina Vakina : Gen.8.7 ; Lev.11.15 ; Deot.14.14 ; I Mpanj.17.4 ; Isa.34.11; Lio.12.24 .

              Fanazavana : Vorona  tsy dia lehibe loatra fa salantsalany mitovitovy amin’ny Pampango ny

                                    Goaika . Mainty hatrany ny volony fa eo ambany saokany no misy fotsy mampi-

                                    avaka azy amin’ny vorona maro. Biby maloto arak any Lalàn’ i Mosesy izy,

                                    noho izy tia ny mihinana nofon-javatra , nofom-biby , nofon’olona maty tsy ny

                                    mpahita . Tamin’ny fiafaran’ny Safo-drano, dia ny Goaika no Vorona voa-

                                    lohany navoakan’ i Noa niala tao anatin’ny Sambofiara hamantarana na efa

                                    maina aza ny tany na tsia . Na anisan’ ny Vorona Maloto aza izy, ny fiahian’    

                                   Andriamanitra azy , dia entina manamarinaAndriamanitraAny amin’ny toerana

                                   fambolen’ ny olona voanjo aza , dia mpanimba ny volin’olona izy, ka mahavatra

                                   ny mihady ny voam-boanjo ho sakafony .

GYPA :

            Soratra Masina Vakina : Lev.11.14-15 

            Fanazavana : Ao anatin’ny fianakaviamben’ny Voromahery ny Gypa . Araka ny Lalàna, dia

                                  Vorona Maloto izy . Eny antenantenan’ny harambato sy hantsana no anorenany

                                  ny akaniny  .     . .

HITSIKITSIKA :

            Soratra Masina Vakina : Lev.11.16 ; Deot.14.15 ; Joba 39.26 .

            Fanazavana : Vorona tsy dia vaventy loatra ny Hitsikitsika . Somary volon-davenona  ozay ny

                                  volony . Mazava maso izy, ka na dia any amin’ny 30 metatra aza no misy azy ,

                                  dia mahatazana ny hazany ery ambany lavitra ery izy, toy ny valala , bibikely sy

                                  karazam-biby madinika , ka alohan’ny hitsoriahany mamonjy ireo, dia somary

                                  misonanika kely izy aloha vao mitsoriaka . Matetika dia eny amin’ny vazan-

                                  tranon’olona no ataony fonenana sady anatodizany .

IBISA :

            Soratra Masina Vakina : Lev.11.18 ; Deot.14.16 .

            Fanazavana : Mitovitovy amin’ireny “Akohon’ala” eto amintsika ireny ny Ibisa . Eny amin’ny

                                  heniheny sy eny amoron-drano-tamiazina , na eny amoron-dranomasina eny

                                  koa mazàna no ivezivezeny mitsindroka trondro madinika , na bibikely mifanentana

                                  amin’ny vavany ho sakafony . Vorona Maloto amin’ny Hebreo ity vorona ity .

MANARANA :

            Soratra Masina Vakina : Lev.11.17 ; Deot.14.18 .

            Fanazavana : Saiky misy ifandraisany betsaka amin’ny Ibis any Manarana . Vorona Maloto

                                  koa izy . Ary eto amintsika, indrindra ny any amoron-tsiraka , dia antsoina hoe :

                                  Rangimboay, na Renimboay ny anaran’ny Manarana .

MANAVY :

            Soratra Masina Vakina : Lev.11.18,19  ; Deot.14.17 ; Isa.2.20 .

            Fanazavana : Aty amintsika, arak any faritra, dia misy anarana ilazàn’ny olona azy, toy ny :

                                  Angavoraikitra – Fanihy , sns…Vorona tsy dia mpandeha amin’ny mazava,

                                  Fa miandry maizina na amin’ny andro alina izy , noho izy tsy mahita maso loatra.

                                  Manana fofona malàny izay izy, ary manao andiany anjatony maro rehefa

                                  mivoaka . Ny tay avoakany dia ampiasain’ny olona hatao zezika tena mana-

                                  tsara tany sady mahalonaka azy. Tsy mba mipetraka toy ny vorona izy rehefa

                                  miala-sasatra , fa mitsingoloka k any tongony any ambony no mamikitra amin-

                                  javatra hafa , hazo , sns… Vorona Maloto ka tsy azo hanina ny Manavy . Ary

                                  rehefa dinihina akaiky izy, dia miendrika voalavo , ka nahoana moa

                                  raha antsoina tsotra hoe “Voalavo Manidina” ny Manavy ! Fieritreritra izany !  

PAPANGO sy PAPANGO MAINTY :

            Soratra Masina Vakina : Lev.11.14 ; Deot.14.13 ; Isa 34.15 .

            Fanazavana : Mitovy amin’ireny Papango fahita aty amintsika andavanandro ireny ihany ny

                                  ambara eto.. Fatra-pipaoka akoho kely izy, ary torak’izany koa fa mifaoka ireny

                                  karazana bibikely madinika eny amin’ny tany eny , na fatim-biby hafa koa .

                                  Mainty somary mivolom-batolalaka ny volony . Maloto izy ka raràn’ny Lalàna

                                    tsy azon’ny Israely hohanina ..

 SAMA :

             Soratra Masina Vakina : Lev.11.18 ; Deot.14.17 ; Sal.102.6 ; Isa.34.11 ; Zef.2.14 .

             Fanazavana : Vorona Maloto voararan’ny Lalàna tsy azo hanina ny Sama .Vaventy ny vatany

                                   toy ny Gisa, fa  ny vavany kosa lavabe sady malalaka hoatra ny kitapo kely ka

                                    mahamora ny fisamborany trondro , noho izy miaina eny amoron-dranomamy na

                                    amoron-dranomasina . Rehefa voky izy dia somary mitanondrika toy ny olona

                                  malahelo ka mipaka amin’ny tendany iny vavany lavabe iny .

 SIDINTSIDINA :

             Soratra Masina Vakina : Sal.84.3 ; Ohab.26.2 ; Isa.38.14 ; Jer.8.7 .

             Fanazavana : Vorona manana lokom-bolo mifangaroharo, amin’ny lamosiny mainty , eo amin’

                                   ny kibony somary fotsy matroka , ny volom-pitombenany somary rimbandri- 

                                   mbana . Eny antehezan ‘ireny tany nihotsaka ireny no lavahany anaovana trano ,

                                   na eny amin’ny toerana fakàn’ny olona tanifotsy . Mivelona amin’ny bibikely ,

                                   toy ny lalitra, ny olitra , sy ny hafa koa mba ho sakafony.

 TARARAKA :

             Soratra Masina Vakina : Lev.11.16 ; Deot.14.14,15 .

             Fanazavana :Vorona iray karazana amin’ny Vorondolo izy , fa saingy mivoaka amin’ny andro

                                  fa ny Vorondolo kosa amin’ny alina ihany vao sahy mivoaka .

 TSIKIRITY :

             Soratra Masina Vakina : Sal.84.3 ; 102.7 ; Mat.10.29,31 .

             Fanazavana : Raha,ny hakelezana amin’ny Voron-kely manidina, dia lehibe kokoa noho ny

                                 Tsintsina ny Tsikirity . Miara-dia amin’ny Fody matetika izy, ary indraindray dia

                                 miara-mitsindroka eny an-tanimboly eny . Manao vonin-davenona izay ny volony

 TSINTSINA :

             Soratra Masina Vakina : Mat.10.29,31 ; Lio.12.6,7 .

             Fanazavana : Ny Tsintsina no Voronkely manidina faran’izay kely indrindra misy eto amin-

                                 tsika , lehibe kokoa noho izy ny Tsikirity eto ambony . Somary maitso antitra izay

                                   ny volony . Voan’ahitra no tena fihinany . Raha  sendra manipy  fotsim-bary eo

                                   aminy ‘Ianao, dia somary sahirana izy raha  vaventy ny fotsim-bary omenao azy.

                                 Amin’ny kely bitika azy izay, no nahatonga ny Tompo nandray azy ho ohatra ,

                                 nentiny hampianarana ny olona nihaino  Azy momba ny fahatokiana an’ Andria-

                                 manitra , satria mijery sy miahy ny rehetra Izy na ny kely sy bitika indrindra aza .

 VANO sy VANOBE :

             Soratra Masina Vakina : Lev.11.19 ; Deot.14.18 ; Sal.104.17 ; Isa.38.14 ; Jer.8.7 ;  Zak.5.9 .

             Fanazavana : Lava tongotra sady avodia ny Vano , kanefa ny vatany tsy dia lehibe loatra.. Eny

                                  an-tanimbary na eny amin’ny toerana petsapetsa , na eny amin’ny farihy tsy

                                  lalina loatra no ahitana azy matetika . Ny lehibe indrindra aminy , izay antsoina

                                  hoe “Vanobe” , dia samy fotsy tsy misy pentina ny volony . Ny Kely indrindra

                                  amin’ny sokajin’izy ireto di any “Vorompotsy” . Amin’ny Jiosy dia tsy anisan’

                                  ireo azo hohanina izy, satria Vorona Maloto .

 VOROMAHERY :

             Soratra Masina Vakina : Lev.11.13 ;Deot.14.12 ; Sal.103.5 ; Isa.40.31 . Mat.24.28 ; Apok.4.7 .

             Fanazavana : Vorona vaventy sady matanjaka ny Voromaher . Isan’ny mahery mihaza trondro

                                  izy noho ny trondro no foto-tsakafony , ankoatry ny nofom-biby hafa sy izay

                                  rehetra fatim-biby ka sendra azy . Biby Maloto amin’ny Zanak’Israely izy ka tsy

                                  azo nohanina .

 VOROMAILALA :

             Soratra Masina Vakina : Gen.8.8 ; Lev.5.7 ; Sal.55.9 ; Tononk.1.15 ; Isa.38.14 ; Mat.3.16 .

             Fanazavana : Vorona faran’izay mahitsy sy malefa-piainana . ity no vorona izay tsy mba

                                  Mampirafy, satria raha miaraka amin’ny vavy iray izy dia izay ihany. Raha

                                  sanatria ka maty ny vavy, dia manjoretra maharitra izy, ary tsy hitahita akory dia

                                  maty koa izy. Mariky ny fahadiovana ny Voromailala - Mariky ny fitiavana 

                                  madio sy hamoram-panahy – Mariky ny fahatsorampo .

VOLTORA :

            Soratra Masina Vakina : Lev.11.13,14,18 ; Deot.14.12,13,17 ; Joba 28.7 .

            Fanazavana : Papango be na Voromahery ihany no ilazana ny Voltora., dia sokajin’ireo vorona

                                 lehibe tia mihaza , sady tia ny mihinana fatim-biby. Toy ny Hitsikitsika , dia

                                 dia tena manana maso mahiratra , ka mahatazana lavitra mitsinjo ny hazany ery

                                 lavitra ery .

VORONDOLO sy VORONDOLO LEHIBE :

            Soratra Masina Vakina : Lev.11.17 ; Deot.14.16 ; Sal.102.6 ; Isa.34.11 ; Zef.2.14 .

            Fanazavana : Vorona tsy sahy andro ny Vorondolo fa tia ny mivoaka alina . Vorona mpihaza

                                 Voalavo ny Vorondolo . Eto indray isika di ate-hampieritreritra ny rehetra, toy

                                  izay natao tamin’ny Manavy , na ny Fanihy , na ny Angavoraikitra , ka nilazàn-

                                  tsika hoe “Voalavo Manidina” . Fa eto indray dia toa azo heverina ho “Saka

                                  Manidina” ny Vorondolo . Fieritreritra izany !!!

                                  Ny Vorondolo Lehibe moa, araka izany filaza azy izany, dia tena lehibe tokoa .

                                  Ity farany ity, dia tia manorim-ponenana any an’efitra , any amin’ny tanàna

                                  Haolo sy rava , ary any an-tany foana . Samy Vorona Maloto amin’ny Jiosy ireo

VORONDRIAKA :

            Soratra Masina Vakina : Lev.11.16 ; Deot.14.15 .

            Fanazavana : Tsy mahay misaraka amin’ny fiainan’ny Vorondriaka ny rano . Fa na aiza na

                                   aiza ny toerana  ahitany rano , dia saika hita eny hatrany ny Vorondriaka. Maloto

                                 araka ny Lalàna Jiosy izy , ka voaràra tsy azo hohanina .

Créer un site gratuit avec e-monsite - Signaler un contenu illicite sur ce site