Karazam-biby

11.- Ny Biby Madinika sy Bitika :

Tantely

 FANENITRA :

            Soratra Masina Vakina : Eks.23.18 ; Deot.7.20 ; Josoa 14.12 .

Fanazavana : Ny Fanenitra dia Bibikely mitovitovy amin’ny Tantely, fa saingy manifinify sy madinika kokoa . Bibikely masiaka izy ka raha sendra voakitika teo amin’ny trano dia manenjika ary manindrona amin’ny fanjaitrany izay misy poizina ka mivonto izay tratran’ny tsindrona, ary tena manaintaina fatratra noho ny fanindron’ny Tantely.

FIHITRA :

            Soratra Masina Vakina : Eks.8.16 ,20

            Fanazavana : Ny Fihitra dia tsy hafa fa karazana Lalitra manindrona ny Biby Fiompy , toy ny Omby ka mampirifatra sy mampitratrevatreva azy eny amin’ny tany fiandrasana Sy firaovany . .

FOSITRA :

            Soratra Masina Vakina : Hosea 5.12 .

            Fanazavana : Ny Fositra dia Bibikely mpanimba ny karazana voamaina , toy ny katsaka na ny Fanaka vita amin’ny hazo , ka mahatonga azy ireny ho boboka sady samba.

HAGABA :

            Soratra Masina Vakina : Lev.11.20-22 ..

            Fanazavana : Amin’ny Lalàna Jiosy , dia mizara roa hatrany ny karazan-javatra azo hohanina sy ny tsy azo hohanina . Ka ity karazam-balala iray ity , dia neken’ ny Lalàna ho anisan’ izay azo hohanina.

HALA :

            Soratra Masina Vakina : Joba 8.14 .

            Fanazavana : Ny Hala dia hita amin’ny toerana maro : eny amin’ny vazan-trano , eny amin’ny rindrina , eny amin’ny kizokizo manodidina ny fonenana . Misy amin’izy ireny mahafaty, ary na tsy mahafaty aza dia tokony hitandrina mba tsy hikitikitika azy

HARGOLA :

            Soratra Masina Vakina : Lev.11.20-22 .

            Fanazavana : Toy ny Hagaba eo aloha, dia karazam-balala madinika miloko maitso ny Hargola , ary neken’ny Lalàna ho anisan’izay hohanina. 

KALALAO :

            Soratra Masina Vakina : I Mpanj.8.37 ; II Tant.6.28 ; Sal.78.46 .

            Fanazavana : Ny Kalalao dia Bibikely fotsifotsy mora potika na voasavo fotriny aza, kanefa dia tena mpanimba zavatra , na antotan-taratasy tsy dia mihetsika firy, fa indrindra ny karazan-damba mipetrapetraka anati-lalimoara . Ilàna ny fanondrahana odi-bibikely hamonoana azy ka hitahirizana ny zavatra tsy ho simbany. 

KANKANA :

            Soratra Masina Vakina : Joba 17.14 ; Isa.14.11 ; 41.14 .

            Fanazavana : Bibikely lavalava any ambanin’ny tany mandomando . Fampiasan’ny mpanjono famintanana trondro ny madinika aminy . Fa amin’ny fikarohana teknolojika ankehitriny, dia misy sampandraharaha sasany miompy azy mba hamelomana ny tany ngazana ho tonga tany lonaka sy hamokatra eo amin’ny karazana fambolena samihafa : voninkazo , anana sns…sns… .                      

KIJEJA :

            Soratra Masina Vakina : Joela 1.4 ; 2.25 ; Nahoma 3.15-16 .

            Fanazavana : Ny Kijeja dia valala kely vao foy . Amin’ny toerana mafana no mampitombo be azy haingana , ka raha tsy voafafy fanafody haingana izy , dia hihalehibe, ka hanidina handrakotra toerana maro , toy izay mety ho hitanareo manidina amin’nyfaritra misy anareo . Manimba ny fambolena izy na dia mbola Kijeja aza .

KORAIKA :

            Soratra Masina Vakina : Joela 1.4 ; 2.25 ; Nahoma 3.15-16 .

            Fanazavana : Ny fivoaran’ny Valala dia manaraka izao : Vao foy izy dia Kijeja, ary vao ary elatra no atao hoe Koraika, dia mitombo dia Valala Vao, farany ny Valala. 

LALITRA :

            Soratra Masina Vakina : Eks.8.16,20 ; Sal.78.45 ; 105.31 ; Isa.7.18 .

            Fanazavana : Manerana ny toerana maro ny Lalitra, fa ahitana azy avokoa , indrindra amin’ireny misy poti-tsakafo sy misy petsapetsa anipazan’ny olona rano ireny .

MAINGOKA :

            Soratra Masina Vakina : Ezek.2.6 ; Lio.11.12 ; Apok.9.3 .

            Fanazavana : Ny toerana ahitana betsaka ny Maingoka , dia amin’ny tany ngazana sy be vato na amin’ny tora-pasika misy kivatovato . Palestina mantsy dia anisan’ny toerana voarakotra kivatovato, ary matetika dia ireny no nampiasain’ny Mponina hamefena ny zara-taniny . Izany no naha-betsaka ny Maingoka tamin’izany. Ny fanjaitra amin’ny rambon ‘ ny maingoka , izay  misy poizina no anindromany ny olona , ka raha misy tratrany, dia miteraka hafanana be sy fanaintainana mafy, ary matetika dia manosika ny olona mikaroka rano . Kanefa tena tsy azo atao ny mitsobo-drano, satria mety hahafaty izany, fa ny manatona ny  dokotera mpitsabo no tsara indrindra .

MOKA :

            Soratra Masina Vakina : Mat.23.24 .

            Fanazavana : Manenika ny toerana maro ny Moka . Misy amin’izy ireny mampisy tazo mahery, ka raha tsy manatona dokotera mpitsabo, dia mety hamono mihitsy. Ny Fitondram-panjakana ankehitriny dia miezaka mamendraka fanafody any amin’ny tokan-trano maro, ary miezaka aza izy haizara lay misy odi-moka .       

OLITRA :

            Soratra Masina Vakina ; Sal.22.6 ; Joba 7.5 .

            Fanazavana : Bibikely maloto ny olitra izay hita matetika amin’ny lava-piringa tsy manara-penitra , na tsy mirakotra , na amin’ireny diky ataon’ny olona ankalamanjana ireny , izay tsy tokony atao satria mety hiteraka aretina ratsy, na aretin-kibo .

PARASY :

            Soratra Masina Vakina : I Sam.24.15 ; 26.20 .

            Fanazavana : Hita amin’ny tokan-trano sasany, izay tsy manana fahazarana mamendraka odi-parasy any an-tokan-trano . Misy karazany roa izy ireny : ny voalohany , dia fahita amin’ny toeram-piompiana kisoa mihenjy , ka antsoina hoe “parasy lafirika” izay raha tafiditra amin’ny tongotra dia manatody sy mitombo , ka raha tsy voasikotra dia mivoaka ka manenika toerana maro , ary ny faharoa dia lehibe any amin’ny tokan-trano sasany tsy mamendraka fanafody ka manelingelina indrindra raha mandranjo amin’ny tongotra izy .

RENINTANTELY :

Soratra Masina Vakina : Deot.1.44 ; Mpits.14.8 ; Sal.118.12 ; Isa.7.18 .

Fanazavana : Ny Renintantely, dia tsy inona akory , fa ny mpanjakany . Io no tompo-marika amin’ny fibaikoana ireo sokajin-tantely manangona ny vonin-javatra samihafa toy ny voninkazo ahazoana ny maminy sy ny vonin-kininina , manome ireny ranon-tantely ireny ho zary sakafo mamelona ny olombelona indrindra mahay miray hina tanteraka ny Tantely eo amin’ny andraikitra sahaniny .

                      (Jereo eo ambany izany raha miresaka “Vitsika” isika )

SOLAMA :

            Soratra Masina Vakina : Lev.11.20-22 .

            Fanazavana : Mbola anisan’ny neken’ny Lalàna Jiosy ho anisan’ireo Valala azo hohanina ny Solama .

SOMPANGA :

            Soratra Masina Vakina : Joela 1.4 .

            Fanazavana : Ny Sompanga no karazana valala lehibe indrindra fahita eto amintsika . Amin’ny lalàna Jiosy, dia anisan’ny fihinana koa ny Sompanga

VALALA :

            Soratra Masina Vakina : Eks.10.4-6 ; Lev.11.20-22 ; Nom.13.33 ; Deot. 28.38 ; Mpits.6.5 ; Nahoma 3.17 ; Sal.105.34 ; Mat.3.4 ; Apok.9.3 .

            Fanazavana : Ny  Valala dia voaresaka matetika ao amin’ny Baiboly . (Jereo ny Konkordansa dia hohitanareo ao avokoa ny Andininy marobe milazalaza izany ) . Anisan’ny eken’ny Lalàna azo atao tsara ny mihinana azy, satria iray amin’ny foto-sakafo Jiosy izy , toy ny nataon’I Jaona Mpanao Batisa .

VALALA VAO :

            Soratra Masina Vakina : Sal.105.34 ; Isa. 33.4 ; Jer.2.14,27 ; Joela 1.4 2.25 ;  Mat.16.19-20 ; Lio.12.33 .

            Fanazavana : Rehefa manomboka ari-elatra ny Valala , ka manomboka manidina no atao hoe Valala Vao . Ireo izay misantatra amin’ny fanidinana .

VITSIKA :

            Soratra Masina Vakina : Ohab.6.6 ; 30.25 .

            Fanazavana : Bibikely manao ny tranony any anati-tany izy . Mahay miray hina ny Vitsika . Heveriko Rankizy, fa ny “Vitsika” sy ny “Tantely” no niandohàn’ny “Kaoperativa”” tety ambonin’ny tany . Tokony hianatra ireo ny olombelona .

 

12.- Ny Biby Anati-Rano :

Sahona Trondro 

 BEHEMOTA :

            Soratra Masina Vakina : Joba 40.15-24 ; Isa. 30.6 .

            Fanazavana : Bibin-drano lehibe ny Behemota . Mitovitovy karazana amin’ny Lalomena taty mintsika tany aloha tany, ary zary anganongano amin’ny olona ankehitriny .

DINTA :

            Soratra Masina Vakina : Ohab.30.15 .

            Fanazavana : Eny an-tanimbary matetika no iveloman’ny Dinta . Amin’ny fotoam-panetsana, na fiavàm-bary mazàna no itsentsafany ny rà amin’ny tongotry ny olona. Toa tsy hita izay lohany sy rambony satria samy mitsentsitra avokoa ny tendrony roa

DRAGONA :

            Soratra Masina Vakina : Deot.32.33 ; Joba 3.8 ; Sal.74.13 ; Isa.27.1 ; 51.9 ; Apok.12.1-17; 20.2 .

            Fanazavana : Somary  toa anganongano no ahafantarana ny hoe Dragona , noho izy ilazana Hery mamoaka afo avy amin’ny vavany, ka miteraka tahotra sy horohoro amin’ ny olona maro . Fandre matetika ny toa fisiany any an-tany efitra sy tsy misy olona , ary indraindray dia any anati-ranobe na ranomasina izany na farihy .

LEVIATANA ::

            Soratra Masina Vakina : Isa 27.1 .

            Fanazavana : Noheverin’ny Hebreo teo amin’ny Testamenta Taloha ilazana hery lehibe  hanamarihana ny herin’ i Babylona ye-hanapotika ny Israely . Raha amin-dry zareo Egyptiana indray, dia karazana Voay na Mamba izany, noho ny Ranomasina Mena tena be Mamba tamin’ny fotoan’andro .

MAMBA :

            Soratra Masina Vakina : Jer.51.34 ; Sal.74.14 .

            Fanazavana : Biby lehibe sady matanjaka ao anati-rano ny Mamba . Marokoroko be ny hodiny Ary amin’ny toerana maro dia mamono azy hohanina, ary ny hodiny dia ampiasaina hanaovana asan-tanana, toy ny poketra na kiraro aza .

SAHONA :

            Soratra Masina Vakina : Eks.8.2,7 ; Sal.78.45 ; 105.30 ; Apok.16.19 .

            Fanazavana : Saiky manenika ny tany rehetra ny Sahona . Ao amin’ny Baiboly, ny Valala sy ny Sahona, dia tafiditra ao amin’ny sokajin’ny Loza Folo niseho tany Egypta , indrindra tamin’ny fotoana izay tsy naneken’ny Farao hamoaka ny Zanak’Israely araka ny fangatahan’I Mosesy , hodiany any Kanàna .

TRONDRO :

Soratra Masina Vakina : Jer.21.16 ; Ezek.29.4-5 ; 47.9-10 ;  Habak.1.14 ;  Mat.7.10 ;14.17 ; 17.27 ; Mar.6.38 ; Lio.9.13 ;.Jao.21.3 ; I Kor.15.39 .   

            Fanazavana : Hazandrano fihinana ny Trondro, ary anisan’ny be otrik’aina tsara indrindra Na firy na firy ny karazany, ny iraisan’izy rehetra dia somary fisapisaka hatrany Izy rehetra, na ireo amin’ny ranomamy , na ireo amin’ny ranomasina . Ao amin’ny Baiboly, araka ny Lalàn’i Mosesy , izay rehetra malama ny hodiny, dia Biby maloto ka tsy azo hohanina , fa izay rehetra misy kirany, dia madio, ka azo atao

sakafo sy fihinana avokoa .

TROZONA :

            Soratra Masina Vakina : Gen.1.21 ; Joba 7.12 ; Ezek.32.2 ; Jona 1.17 ; Mat.12.40

            Fanazavana : Ny Trozona no biby Lehibe indrindra any anati-ranomasina , mety mahatratra 30 metatra ny halavan’ny sasany , ary ela velona koa, satria eo amin’ny zato na mihoatra noho izany ny taonany . aman-jato taona visivitsy ny lanjany. Io ilay Antsoin’ny Malagasy amin’ny ilany amin’ I Madagasikara hoe “Zagnaharibe”. Natelin’ny Trozona Jona rehefa nanohitra ny fanirahan’ i Jehovah azy tsy ho

any Ninive hamerina ny Mponina tao ho amin’Andriamanitra noho ny fahotany 

Trozona Atsantsa

 

13.- Ny Biby Mandady amin’ny Tany:

            131. Ny Mandady Madinika :

ANAKA :

            Soratra Masina Vakina : Lev.11.30 ; Sal.53.8 .

            Fanazavana : Karazam-biby mandady sy mikisaka , toy ny sitry , na androngo , na sakorokataha , na antsiantsy . Biby noraran’ny Lalàna Jiosy tsy fihinana izy fa maloto

ANTSIANTSY :

            Soratra Masina Vakina : Ohab.30.28 .

            Fanazavana : Mitovitovy amin’ny androngo ny tarehiny , fa kelikely kokoa izy . Tia ny miditra an-trano izy . aha mamangy an’I Mahajanga na toerana mafana ‘Ianareo , dia hahita azy betsaka eny amin’ny valin-drihana eny , ary raha diso famindra izy hilatsaka eo aminao rah amatory eo ambany mahitsy ny fianjeràny ‘Ianao .:

HOMETA :

            Soratra Masina Vakina : Lev.11.30 ; Sal.53.8 .

            Fanazavana : Anisan’ny raràn’ny Lalàn’I Mosesy ho Biby maloto ka tsy azo hohanina ny Hometa . Mitovy karazana amin’ny Sakorokataha sy ny Androngo izy.

KIONKIONA :

            Soratra Masina Vakina :  Lev.11.30 .

            Fanazavana : Karazam-biby tsy dia monina maharitra ambonin’ny tany ny Kionkiona, noho izy matahotr’ olona na biby vaventy, ka aleony mitsofoka any anati-tany,tahaka ny fanaon’ny voalavo . Biby maloto koa izy ..

.KOAHA :

            Soratra Masina Vakina : Lev.11.30 ; Sal.53.8 .

Fanazavana : Mitovy karazana amin’ny Sitry ny Koaha  eo amin’ny toetry ny endriny , fa saingy lehibe izy arylava toy ny Bibilava . Anisan’ny Biby Maloto koa izy .

LETAHA :

            Soratra Masina Vakina : Lev.11.30 : Sal.53.8

            Fanazavana : Sokajim-biby fianakavian’ny Androngo voararan’ny Lalàn’ I Mosesy tsy azo tao sakafo , satria Biby maloto .

.SITRY :

            Soratra Masina Vakina : Lev.11.29-30 .

            Fanazavana : Amin’ny Bokin’ny Levitikosy, dia somary misy fahasamihafana amin’ny Sitry aty amintsika ny voalaza ho Sitry eto, satria lehibe kokoa izy , ary ny vatanydia rakotra kirany avokoa hatrany amin’ny rambony maranitra ho fiarovan-tenany .

SOKINA :

            Soratra Masina Vakina : Isa.14.23 ; 34.11 ;  Zef.2.14 .

            Fanazavana : Any anati-tany na any anati-karaobato any an-tendrombohitra no fonenan’ny Sokina . Voarakotra tsilotsilo ho fiarovana ny tenany manontolo. Raha misy manaitra azy na kely fotsiny aza, dia mihorongorona izy, ka tsy azon’ny biby hafa hohanina. Biby fatra-panimba ny voly eny an-tsaha izy, noho izy mikaroka kankana na bibikely hafa. Marobe ny toerana ahitana azy any Palestina, noho io Firenena io be karaobato mety tsara anorenany ny fonenany .

TANA :

            Soratra Masina Vakina : Lev.11.30 .

            Fanazavana : Toy izay fahita eto Madagasikara, dia toy izany koa ny Tana lazain’ny Baiboly , dia anisan’ny Biby miovaova loko araka ny toerana sy ny zava-misy manodidina azy izy , ary izany no tsy ahitana azy na eo akaikinao eo aza izy . Manana lela lavabe afaka mirirotra amin’ny fotoana ilàny izany : lavabe  raha haka ny sakafony : lalitra , lolo , bibikely ; ary misintona mankao anati-vavany rehefa tsy ampiasainy .                   

TOTOZY :

            Soratra Masina Vakina : Lev.11.29-30 .

            Fanazavana : Fianakavian’ny Voalavo ihany ny Totozy, fa saingy kelikely ny vatany .Voasokajy ho isan’ireo Biby maloto izy . Mpanimba zavatra maro ny Totozy ,  toy  ny voamaina , ny lamba , ny tahiry samihafa ao an-trano , raha tsy misy hetsika famonoana azy sy fanafoanana azy .

          132.- Ny Mandady Salantsalany :

AMBOADIA :

            Soratra Masina Vakina : Isa.34.14 ; Jer.5.6 ; Zef.3.3 ; Mat.10.16 ; Lio.10.3 ; Jao.10.12 .

          Fanazavana : Mitovy karazana amin’ny Alika  ny Amboadia , fa saingy somary lavalava kosa ny vavany ..Any an’ala, na any an’efitra no monina izy . Masiaka noho ny Alika izy, ary tena fahavalon’ny biby sasany . Raha miakatra an-tanàna izy, dia maka ny vorona ompiana : akoho , gana , hatramin’ny ondry koa , izay tena fahavalony tanteraka, ary hatramin’ny olona aza (mpiandry) asiany . .

ANTILOPA :

            Soratra Masina Vakina : Deot 14.4,5 ; Isa.51.20 . .

            Fanazavana : Anisan’ ireo sokajy misy ny Diera  sy ny Gazela (eto ambany) , ary anisan’ny Ondry aman’Osy koa , izay mivaky kitro sy mandinika rehefa mihinana sakafo amin’ny fotoana ialàny sasatra .Tafiditra amin’ny Biby madio, voalazan’ny Lalàn’I Mosesy , azo atao tsara ny mihinana sy manao azy ho isan’ny sakafo .

DIERA :

            Soratra Masina Vakina : Deot.12.15 ;14.4 .

            Fanazavana : Anisan’ny Biby madio , ka eken’ny Lalàna ho fihinana ny Diera Biby tsotra sy malemy fanahy izy , ary tena tia zanaka

GAZELA :

            Soratra Masina Vakina : Deot.14.4 .; Isa.13.14 ; Ohab.6.5 .

            Fanazavana : Anisan’ny Biby tsara tarehy ny Gazela, ary tena faingam-pandeha . Toy ny Diera dia malemy fanahy izy . Baribary maso izay izy . Manan-tandroka sy mivaky kitro, ka anisan’ny Biby madio azo hohanina .

HYRAKA :

            Soratra Masina Vakina : Lev.11.5 ; Deot.14.7 .

            Fanazavana : Mitovitovy amin’ny antsoina aty amintsika hoe “Trandraka” na “Bitrovoalavo” ny Hyraka Any anati-lavaka , na any an-tsefatsefaky ny harambato no fonenany. Voararan’ny Lalàn’ i Mosesy ho maloto izy . Somary mainty mifangaro mavokely ny volony eo an-damosiny , ary misy fotsikely eo amin’ny kibony .  Fohy tongotra ary tsy manan-drambo  ny Hyraka

KAPREOLA :       

            Soratra Masina Vakina : Deot.14.4,5 ; I Mpanj.5.3 . .

            Fanazavana : Anaram-biby tsy dia mazava loatra ny anambaran’ny Baiboly azy . Tsy afaka mamorona fanazavana hafa isika , sady biby tsy misy eto amintsika rahateo koa izy .

KARY :

            Soratra Masina Vakina : Isa.34.14 .

            Fanazavana : Saka ihany ny Kary, fa saingy izy tsy miara-mipetraka amin’ny olona, fa mihenjy any an-tsaha , ka tafiditra ho isan’ny bibidia . Tsy tia ny miseho miharihary fa miafina any anatin’ny lobolobo sy any amin’ny trano haolo.

KISOA :

            Soratra Masina Vakina : Lev.11.7 ; Deot.14.8 ; Isa.65.4 ; 66.3,17 .

            Fanazavana : Karazan’ny Lambo ny Kisoa , fa saingy ny Lambo dia Kisoadia . Niompy azy ihany ny Mponina-Mpiavy ( Jentilisa ) tany Palestina tamin’ny andron’I Jesosy. Anisan’ny Biby maloto ny Kisoa ka tsy azo atao ny mihinana azy .

ONDRY :

            Soratra Masina Vakina : Eks.20.24 ; Deot 14.4 ; I Mpanj.8.63 ; Jao.1.29 ; 10.1-16 .

            Fanazavana : Biby fiompy, anisan’ny sokajin’ireo Biby Madio , mivaky kitro sy mandinika . Ary anisan’ny foto-tsakafo ny henany , sady azo anaovana fanatitra koa .Misy karazany roa ny Ondy, dia ireo lavavolo ka hetezina isan-taona anaovana Lamba anisan’ny sarobidy , ary eo koa ireo tsy ahitana volo lava fa somary Fohy, toy izay fahita aty amintsika . Foto-karen’ny Hebreo ny Ondry.

ONDRIKELY :

            Soratra Masina Vakina : Jao.21.15 .

            Fanazavana : Tamin’ny teny nataon’I Jesosy tamin’ I Petera , ho fampahatsiahivana , ka nanomezany andraikitra lehibe azy hiandry ny ondrin’ny Tompo , dia iray amin’ireo telo voalaza tamin’izay ny “Ondrikeliko” . Ny lazaina amin’io dia ny Ondry marefo , vao haingana loatra ny nahateraka azy , tsy mbola mahazaka mihinana vilona  mahery , fa mbola ao anatin’ny fe-taona inonoany amin’ny nonon-dreniny ..

OSY :

            Soratra Masina Vakina : Eks.12.5 ;  Lev.22.19,27 ; Deot.14.4 ; Isa.34.14 ; Mat.25.32,33 .

            Fanazavana : Biby fiompy ,tsy dia lehibe loatra fa mitovitovy amin’ny Ondry ihany . Manan-tandroka milantsika izay izy  , faingan-tongotra , ary na mananika kisilasila aza dia tsy mibolisatra na midaraboka . Na ny lahy na ny vavy dia misy somitra .Mivaky kitro izy ka azo hohanina tsara . Ny Silamo no tena miompy betsaka azy , ka antsoiny koa hoe “Bengy” . Ampiasaina ao amin’ny Baiboly koa ny hoe : osilahy – osivavy – zanak’osy – osi-dia . Mitovy amin’ny zanak’ondry ihany, dia azo anaovana  Fanatitra koa ny Osy . Fa eo amin’ny ohatra nataon’ i Jesosy  momba ny “Andro Fitsarana Lehibe” , dia Biby tandindon’ny “Ratsy fanahy” ny Osy .

PYGARA :

            Soratra Masina Vakina : Deot.14.4 ,5 .

Fanazavana : Mitovy karazana amin’ny Diera ny Pygara . Anisan’ny Biby Madio koa izy .  Efa lany tamingana ny Pygara, ka tsy ahitana azy firy intsony any Palestina ..

RABITRO :

            Soratra Masina Vakina : Lev.11.6 ; Deot.14.7 .

            Fanazavana : Anisan’ny Biby maloto , raràn’ny Lalàna tsy azo hohanina . Lava sofina izy, sady malemy paika . Mihinana ahitra sy zava-maitso izy , fa ny  karaoty anefa no tena ahombiazany betsaka . .

RAJAKO :

            Soratra Masina Vakina : I Mpanj.10.22 ; II Mpanj.9.21 .

            Fanazavana : Biby somary maka-tahaka ny olombelona ny endriny amin’ny rafitry ny tenany : Samy dimy avy na ny rantsan-tongony na ny ratsan-tanany , ka,izany no ahaizany mamikitra amin’ny fotoana itsambikinany mamonjy rantsan-kazo . Tamin’ny andron’ i Solomona Mpanjaka no nisian’ny fiompiana azy io .

ROPIKAPRA :

            Soratra Masina Vakina : Deot.14.4,5 .

            Fanazavana : Anisan’ny Biby Madio araka ny Lalàn’ i Mosesy ny Ropikapre , ka azo atao ny nihinana azy Lava tandroka sy vaventy noho ny ondry izy . Eo amin’ ny vozony sy ny tratrany hatramin’ny lohaliny, dia misy volo mena sady lavabe . Mahery mitsambika mitovy amin’ny Gazela koa izy , ka tena matanjaka .

            133.- Ny Mandady Vaventy:

Biby

BORIKY (AMPONDRA) :

            Soratra Masina Vakina : II Sam.13.29; 18.9 ; Ezra.2.66 ; Sal.32.9 ; Isa.66.20 ; Mat.18.6 ; Mar.11.2,5,7 ; Lio.17.2 ; Jao.12.14,15 ; .II.Pet.2.16 .

            Fanazavana : Mizara roa tsar any fomban’ny Boriky : ao ny azo folahina, ka ampiasain’ny olona hanampy azy, na eo amin’ny asa fitarihana fitaovana hiasàn-tany, na hotaingenina hitondra entana sy ny tompony amin’ny dia ataony , fa eo koa ny Boriki-dia izay tsy mety folahina mihitsy . Fitaovana nampiasain’ I Jesosy tamin’ny fiakarany tany Jerosalema ny Boriky.

OMBY :

            Soratra Masina Vakina : Gen.46.,12 ;Deot.14.4 ;Nom.7.17 ; Mat.26.53 ; Jao.2.14 ; Apok.4.17

             Fanazavana : .Biby fiompy lehibe ny Omby .Mampinono , mivaky kitro sady mandinika .Biby Madio, ka fihinana arak any Lalàn’ i Mosesy . Misy tandroka sy trafo koa eo an-tampon-katokany . Ny Firenena rehetra amin’ny manodidina an’i Mesopotamia sy ny faritr’i Palestina , dia tena sarobidy aminy ny Omby . Biby tena niasa sy nanompo ny mponina tamin’izany fotoana izany, indrindra teo amin’ny  asa tany sy fanodinana ny fikoseham-bary . Biby madio ny Omby arak any Lalàna .

.RAMEVA :

            Soratra Masina Vakina : Gen.12.16 ; Lev.11.4 ; Deot.14.7 ; Joba 1.3 ; Zak.13.4 ; Mat.3.4 ;

                                                   10.23 ; Lio.18.25 .

            Fanazavana : Biby manan-trafo roa ny Rameva  . Fitaingina any amin’ny tani-hay sy be tora-pasika izy sady ampitondraina entana mavesatra koa . Maharitra miady amin’ny hetaheta izy , fa andro marommaro vao misotro rano . Fihinana ny henany ary ahazoana ronono betsaka . Miraoka ahitra toy ny omby izy, kanefa koa na dia ireny hazo misy tsilony any an’efitra ireny aza, dia tiany atao sakafo koa . Biby  tsy madio izy, ka noraràn’ny Lalàna tsy hohanina . Alain’ny olona koa , toy ny volon’ondry ny volony , ka tena lamba mateza . Fantatra izany tamin’ny fitafin’ireo Mpaminany sasany Taloha sy ny an’ i Jaona Mpanao Batisa. Noho izy miteraka, dia ahazoana ronono betsaka koa ny Rameva . Miraoka ahitra izy, kanefa na dia ireny hazo maniry be tsilony any an’efitra ireny aza dia tiany atao sakafo koa .

SOAVALY :

            Soratra Masina Vakina : Gen.47.17 ; 49.17 ; Jos.24.6 ; II Sam.8.4 ; I Mpanj.5.6 ; 20.28 ; II Tant.1.6 ; Estera 6.8,9,10 ; Sal.20.7 ; 33.17 ; Isa.2.7 ; 30.16 ; Ezek.17.15 ; Apok.6.2,4,5,8 ; 19.21 .

            Fanazavana : Lehibe ny Soavaly , ary anisan’ny Biby matanjaka izy . Fitaingina hoenti-mitsangantsangana , ary fitaovana sarobidy amin’ny fifaninana hazakazaka .Ampiasain’ny olona aty amintsika hitarika kalesy koa izy . Tamin’ny andron’ny Testamenta Taloha dia nampiasaina tamin’ny ady . Voarara matetika ny fampiasàna ny Soavaly sy mametraka fitokisana tanteraka aminy, ka nahatonga ny fiteny malaza iray (voatsiahy etsy ambony ny Andininy) hoe  “Matoky ny habetsaky (herin’ny…)  ny Soavaly” dia mifanohitra tanteraka amin’ny “Matoky an’ i Jehovah”

 14.- Ny Biby Mikisaka amin’ny Tany :

Bibilava 

BIBILAVA :

            Soratra Masina Vakina : Isa.11.8 ; 14.29 ; 59.5 ; Jer.8.17

            Fanazavana : Biby lavalava , ka ny fifindrany toerana, dia ny kibony no ikisahany satria tsy manana tongotra na tanana izy . Betsaka ny karazana Bibilava amin’ny Firenena maro , ny sasany misy poizina mahafaty, nefa koa misy amin’izy ireny mora .

MENARANA :

            Soratra Masina Vakina : Gen.3.1,2,4,13 ; 49.17 ; Eks.7.9 ; Nom. 21.6,7 ; Deot.32.33 ; Joba 30.14 ; Sal.58.4 ; Ohab.23.32 ; Isa.30.6   Isa.59.5 ; Jer.8.17 ; Mika 7.17 ; Mat.3.7 ; 7.10 ; Asa.28.3 ;  Rom.3.13 .

            Fanazavana : Sokajin’ny Bibilava ihany ny Menarana , fa saingy manana hafetsena kokoa izy raha ampitahaina amin’ireo sasany , araka ny ambaran’ny Baiboly tamin’ ny fotoana namitahany an’ i Eva izay renin’ny olombelona voalohany . Faingam-pitsoriaka izy na tsy manan-tanana aman-tongotra aza .

MENARANA AFO :

            Soratra Masina Vakina : Deot.8.15 ; Nom.21.6 ; Isa 30.6 .

            Fanazavana : Tsy asiam-panazavana firy ity Biby ity, izay tsy hafa fa ny antsoina hoe “Dragona” ihany , noho izy mamaoaka afo amin’ny vavany rehefa hamely ny fahavalony .

VIPERA :

            Soratra Masina Vakina : Joba 20.16 ; Isa 30.6 ; 59.5 .

            Fanazavana : Ny Bibilava, na ny Menarana efa voazava teo aloha no atao hoe Vipera.

Créer un site gratuit avec e-monsite - Signaler un contenu illicite sur ce site