BABA - BOZAKA

 

BABA

-          Baban-tany

BABAY

-          Ho sahanina avokoa va Babay sy lovohitra?

BABANY

-          Papangolahy anaty katsaka, izay mivoaka Babany  avokoa.

BABENA

-          Bevohoka tsy mahalala andro, rehefa teraka izy Babena.

BADO

-          Mody Bado tahaka ny jiolahy.

BAKA

-          Tsy misy hazo Baka mahatohana ny lanitra, na befelatanana mahatakona ny masoandro.

BALA

-          Bala nahavoa vato, teo ihany fa nihevotra.

BANGA

-          Banga mihomehy, miamboho vao mitokelaka.

-          Bang any nify adidin’ny loha.

-          Tsy Banga tsy rombina ka tia sarom-bava.

-          Banga nihinam-boatavo, ny akanjo-nify no may, k any lela no atao sofon-drivotra.

-          Banga sendr voatavo, sendra ny antonona azy.

-          Banga very antsy, ny ho kenda no ampoizina.

-          Ingahy Banga nihinana atody akoho, ny filemodemoky ny vavany leoko ihany, fa ny fifaliavanjan’ny lelany no tsy tohako.

-          Fihinan-trafon-kenam-Banga, lasa tsy antonotonony, tsy re tsirony dia voatelina.

-          Sola miady fandraotra, Banga miady laingo tsy ho toy izany akory!

-          Tsy kelirai aho fa iva dia, tsy Banga aho fa makaka nify, tsy sola aho fa mazavaray.

-          Aza mitaitay ny Banga, fa hoditra no ifanekerana.

-          Mihambom-po Banga nify, ka tsy mitondra maso mandeha.

-          Dia saotra no atao anareo, mba tsy ho vaky lovia fararano, tsy ho Banga nify voka-katsaka, tsy ho tapa-tsalaka vory vahoaka.

BARABARA SAINA

-          Zatovo Barabarasaina, ka ataon’ny sasany andefimandry.

BARARATA

-          Bararatan’I Nanja raha tsy pararetin’ny mamba, pararetin’ny voay.

BARIKA

-          Barikan’Iboana, izay tonga manokatra.

BASIN’ARIARY FITO

-          Basin’Ariary Fito, tsy tian’ny mpanana, tsy takatry ny malahelo.

BASIM-BADY

-          Maty aho Basim-badiko, mbola tsy miady ka lasany ny azy.

BASIN-JANAKA

-          Maty aho Basin-janako, mbola tsy napoaka indray mandeha akory ka afaka ny sofiny.

BASY

-          Malagasy mivaro-Basy amin’ny vazaha, ny avy any aminy ihany no averina.

-          Toram-poana tahaka an’dRangahy Andriandambo nolalovan’ny vava Basin-dRabevitsika.

-          Mipoa-Basy an-dohasaha, miati-drohona hoan’ny tena.

-          Ny be no Basy.

-          Sofina ilefam-Basy.

-          Vava Basy ny idirany no ivoahany.

-          Vazaha matim-Basy, matin-java-natao.

-          Basy atifi-baratra, kely mihaika ny lehibe.

-          Ny Basy tsy re lavitra fa ny teny no re lavitra.

-          Fara-fahitana hoy ilay voam-basy amin’ny masony.

-          Hanao akory efa nanaiky hiady, ka tsy niady fa be Basy.

-          Dony kitapo handoa fonom-Basy.

-          Basy atifi-kavana, tsy asokosoko fa arangaranga.

BATERA

-          Aza tapenam-bava hoatra Batera.

BE

-          Ny Be mba toy ny andriana ihany, ny andriana andrian-drahateo.

-          Ny Be mahamena-maso, ny vitsy lanim-bitsika.

-          Ny Be no basy.

BE FANAHY

-          Tsara ny kely fanahy sitrak’olona, fa ratsy ny Be Fanahy maty foana.

BEFELATANANA

-          Tsy misy hazo baka mahatohana ny lanitra, na Befelatanana mahatakona ny masoandro.

Be FIHAVY

-          Fitia ranon-trambo: Be Fihavy ka mora ritra.

BE FITRANGA

-          Ny fanompoana hoatra ny trangan’akoho, ka izay Be Fitranga ihany no voa.

BE LOHALIKA

-          Fararano vao didy maso, vokatr’ovy vao vilam-bava, voky vomanga vao Be Lohalika.

BE MANGY

-          Be Mangy miray fandriana ka any an-doha no tery.

BE NOHO …

-          Tsy Be Noho ny teo hoy ny fively ampongan’Ihavandahy.

BEROBEROKA

-          Anamamy no niraisana ka Beroberoka no isarahana.

BETSILEO

-          Betsileo vao niakatra, miarahaba soavaly.

-          Aza manao ny Betsileo ho mpanankarena raha mitafy arindrano, fa mikitambo harefo.

-          Tsitsik’I Betsileo, ny ombin’Ikoto an’Ikoto, ny an’ny olona koa an’Ikoto.

-          Betsileo mamo, toraky ny teo.

BETSIMISARAKA

-          Ny Betsimisaraka no namono ny mamba, k any Sakalava no miravaka ny nifiny.

BEVOHOKA

-          Bevohoka tia tsakotsako, ny andro iray no tsy ho afaka.

-          Bevohoka tsy mahalala andro, rehefa teraka izy babena.

BIBIKELY

-          Miangolangola mitendan’akoho fararano, ny akotry tsy tiany, ka ny Bibikely no tadiaviny.

BIBILAVA

-          Bibilava fahenina mitera-pahafito, ka manantombo refy noho ny reniny.

-          Bibilava sy olona samy tsiravina ihany.

-          Bibilava sy vitsika samihafa tarehy ka mianaka.

-          Bibilava vonoina, tsy manan-tanan-kamaly, tsy manan-tongotra hitsipaka, tsy manam-bava hivalofa todin’aina no andrasana.

-          Tsy mba ny Bibilava matahotra ny amalona, fa ny amalona zatra ny rano, ompy kely ka mahay kinarinarina.

BIBIM-BOMANGA – BIBIN-TSAONJO

-          Bibin-tsaonjo tsy mahatahotra ahy, ka Bibim-bomanga va no atahorako?

BIBY

-          Mahita volana alohan’ny Biby.

-          Maniry Biby maro soratra, ka nony tonga tsy tian-kozahana.

-          Saro-taho-Biby ka tia katsakatsaka.

-          Biby tsy mandeha tsy ny lohany.

-          Mamono Biby tsy mahafaty isehoan’ny sorany, ary manitsaka hazo meloka itsimbadian’ny tonony.

-          Raha indrindra hohanim-Biby ihany, aleo kekerin’ny renin-tantely, fa ireny no efa nihinana ny mamy. Ary indrindra raha fatoram-bahy ihany, aleo fatoran’ny ovy, fa ireny no efa nahitana ny vokatra.

-          Aza mangarom-Biby an-davaka sy mihady avoko an-tany mafy.

BINGO

-          Bingo manao matso, ka misalovana ny anjaran’ny sasany.

-          Bingo mahafeno lalana.

-          Tsivaka marim-pandeha, Bingo mahafeno lalana.

BIZIZIO

-          Siaka no atao ka Bizizio no avaly.

BODO

-          Izay tsy miady olom-Bodo, izay to fo mamosavy.

-          Moramorain-jaza Bodo, ka tsy mitahiry senasena.

BOKA

-          Ingorifotsy mitono sahondra ka Bokan’ny nataony.

-          Bokan’avaratr’Ilafy, ny matanjaka isan-jato, ny osa miandry lalana.

-          Bokan’I Namehana, tsy mividy tsy manakalo, koa homana ny anganon-kanina.

-          Boka mievina, afa-drofy anio, fa mivindana rahampitso.

-          Boka mifandromban-kena, misarika ihany fa tsy mitondra.

-          Boka misikidy, ny tokin’aina tsara ihany, fa ny hasoavana tsy misy intsony.

-          Boka mitoraka volana alahamady, tsy mitady ny ho arivo tratry ny taona, fa izay hanamando ny tratra ihany.

-          Boka nisikidy, ny tokin’aina dia tsara fa ny tenany be nahafahana.

-          Boka niteraka alahamady ka hitan’Andriamanitra ny tarehiny.

-          Manao ondry tsy harena ka misorona ondry Boka.

-          Mandainga ny rano hoy ilay Boka nizaha tandindona.

-          Mpamosavy mamosavy Boka, matin’ny olon-dratsy ny olon-tsy vanona.

-          Sikidim-Boka, ny tokin’aina miziriziry, fa ny aretina ho hanapa-kozatra.

-          Tranon-takatra, izay mandrava aloha no Boka.

-          Tsy hita lavadavaka hoatra ny Boka misikidy rantsana.

-          Boka maty tsy misy mpiantra.

-          Boka matin’ny nendra indroa manalavitra ny fasan-drazana.

-          Miala maina toy ny nandevim-Boka.

-          Anarany ihany tahaka ny tsileondozam-Boka.

-          Atao ihany ny tsy hisara-mianakavy fa izay Boka avoaka any ivelany.

-          Boka Ikoto tsy leon’Ikala; Boka Ikala tsy leon’Ikoto.

-          Boka manankarena, k any hafaliana tsy mahatsindry ny alahelo.

-          Boka mikavina, tsy haingo fa fitehirizan-karena.

-          Boka mararin’ny nendra ka mafimafy kokoa noho ny teo.

-          Boka nempahina, na sitrana aza mbola arahin-kolatra ihany.

-          Boka tsy mba mihanta.

-          Boka very tsy misy araka intsony.

-          Maty foana hoatra ny mamelon-jaza Boka, miandry izay hahalehibeazany, kanjo nilaozany nanala rantsana.

-          Niaiza zaza Boka, lehibe vao tsy azo ho namana.

-          Boka nihinan-jabora, ny tanany no mihosina mialoha.

-          Rangotra tsy miketrona fa nikoriana, far aha miketrona izany dia Boka.

-          Tandomobe sarisarim-Boka.

-          Tsimondrimonsry natao ody Boka, tafahao-tsamy ratsy.

-          Boka milomano tafita vao torana.

-          Boka manjono, mifamitaka samy malama.

-          Boka misambo-balala, mamely totohondry ny tany.

-          Matimaty foana hoatra ny valala samborim-Boka.

-          Miadan-dratsy toy ny Boka mitery.

-          Boka lavon’antsro any an-dohasaha vao mifanatrika.

-          Boka lavon’antsoro, raha misy fivoy dia lakana.

-          Boka lavo amin-karavola, ny kiho no enti-miarina.

-          Boka nihevo saha ny mamono dia no sasatra.

-          Boka nandamaka tamin-ketsa, ny mandamaka leo ihany, fa ny mamono no tsy tanty.

-          Boka nangala-boatavo, itonra roa tsy mahazaka, itondra iray mimonomonona.

-          Boka nangala-pary, ny fary tsy azo ny Tanana feno lay.

-          Boka rara-boasary, ny an’ny tena ihany, ka anambazan-kisasahana.

-          Boka raran-tsifotra, ny an’ny tena ihany no ananan-doza.

-          Maniry manitra hoatra ny Boka anaty tapia.

-          Boka mandray Tanana, hy fanahy misy ihany fa ny tanan-kandray no tsy misy.

-          Boka miantsena tsy manam-barotra, ka matiantoky ny halavoana.

-          Boka mivaro-tantely, ny zavatra amidy mamy ihany fa ny tenany no mahaloitry.

-          Boka mividy somizy, ny haren-katao misy ihany, fa ny hitafiana azy no fatratra.

-          Boka mizaha lanonana, tsy isan’ny mpizaha lanonana, fa isan’ny vahoakan’andriana.

-          Diamangam-Boka ka hehy no farany.

-          Mandevina endrika toy ny Boka mitanin’andro.

-          Tolom-Boka, masoandro no fetra.

-          Manaketra-tena toy ny Boka mizaha fitaratra.

-          Boka lavo an-tsihivitrana, indray mitsikasina ihany.

-          Boka lavo an-tsihivitrana ka nambakain’ny hohony.

-          Boka namahan-jaza, natao hamelona kanjo nanampina ny ainy.

-          Boka nangala-pihinana tratra andro eo ampisangin-takotra.

-          Boka nangala-tsira any andrefan-tanana vao mingoso reny.

-          Boka nihinan-kitoza ny manala kaka no adiny.

-          Boka nivoasana ovy, faly eo am-pijerena fa tsy mihevitra izay handraisana azy.

-          Matin-henamaso ka mihinam-barim-Boka.

-          Ranovola nokaom-Boka, tsy azo diasana intsony.

-          Very sasaka toy ny fihinam-barim-Boka.

-          Boka nitohy rofia, manasaritaka ny efa milamina.

-          Mirisarisa toy ny akoho Boka, raha tonga tsy misy mpanarona.

-          Hanina azy toy ny Boka nanani-boara.

-          Ilay Boka nitokoa ody fitia, ny tarehiko anie efa rava, fa ny ataonao no sisa.

-          Misambasamba tsy hisara-mianakavy, kanjo manary ny Havana Boka.

-          Boka manankarena mividiana alike mba hihinana ny sisa.

-          Tsy mbola farofy aho hatrizay nahabokako.

-          Tsimondrimondry atao ody Noka, mandrenesa ry samy Boka.

BOLOKILAHY

-          Bolokilahy homam-boantseva, fy ny atsy mamy ny aroa.

BONGA

-          Bonga tsy mihoatra an’Ankaratra.

-          Ankoatry ny Bonga toa hisy tafika, vilany mirakotra toa hisy hena, ary ny ahiahy tsy ihavanana.

BONGO

-          Aoka ho samba raha Bongo ravan-tompony.

-          Zatovo mandry maraina, Bongo maso vao hita.

BORERA

-          Borera sy voatay mitolona, loha no amantarana azy.

BORIKY

-          Dakam-boriky, ka indray mientana ihany.

BORIZANO

-          Borizano tanora, miaramila no farany.

-          Hafahafa hoatra ny Borizano, ampihiran-tsy mahay, ka nony mitomany miolakolaka ny saha.

BORONA

-          Hazo Boron-kazon-dandy.

-          Ny Borona tsy mba fitaina, ny ratsy avy no mba miavona.

BOTRAIKA

-          Didy henan’ny dombo antsy, Botraika no sisa manapaka azy.

BOTRY

-          Ilay manana zaza Botry, ny adidy azo ny zaza tsy mitombo.

-          Botry human-kerotra, vasoka human-kitoza.

BOZAKA

-          Lambo mitoto-bozaka, tsy mahita ny ora-manelatra.

-          Ny aina tsy Bozaka, ka raha main any lohany, maniry indray ny fakany.

-          Aza mijery Bozaka an-doha.

Créer un site gratuit avec e-monsite - Signaler un contenu illicite sur ce site