ARIARY - AZO ...

 

ARIARY

-          Aleo renambatry “manomboa”, toy izay Ariary “aza manononoko”.

-          Aleo mitsangan-ko eranambatry, toy izay midon-ko Ariary.

-          Aza manao variraiventy mani-ko Ariary.

-          Fahan-kisoan’ny Vonizongo, ny ho lasan-ko Ariary no tohanana.

-          Fanambadian’Imanontalahy, Ariary no vodiondry, ka voamena no fahatelontanana.

ARIARY FITO

-          Basin’Ariary Fito, tsy tian’ny mpanana, tsy takatry ny malahelo.

ARIARY ZATO

-          Manao Ariary Zato am-pandriana.

ARINA

-          Aza mijery Arina an-tava.

-          Izay akaiky vilany feno Arina.

-          Lamborano voahositr’Arina, tafaray samy ngerona.

-          Mifady mainty ka mandray Arina.

-          Tefy angadin-dRainimanankiarana, ny tsy masaky ny antsoro atao vely manta, ary nony mivarotra dia y masak’Arina ihany no alaina.

ARINDRANO

-          Aza manao ny Betsileo ho mpanankarena raha mitafy Arindrano, fa mikitamby harefo.

ARIVO

-          Zato iray alinalina, Arivo iray hetsihetsy.

-          Arivo teny, zato kabary, faran’ny teny ifanatrehana.

-          Arivo tatatra, zato renirano, faran’ny rano Ikopa ihany.

-          Karazan’ambo, zato lahy tsy midina an-kosy, Arivo vavy tsy mitam-bodin-ketsa.

-          Mamoaka omby zato,miandry omby Arivo, ka tsy ilaozan’izay tafy soratra.

-          Mamoaka omby zato, miandry omby Arivo, ny mania no be noho ny tonga.

-          Mandrafitra Arivo hoatra ny fanantana.

ARI-ZATO

-          Ny Ari-zato iombonana, ny kisoa iray iadiana.

ARORIAKA

-          Anaovana Aroriaka raha mainandro, ny tahotry ny ho lena raha fahavaratra.

AROSY

-          Lany va ny Arosy, no ny takatra no omen-dasiray?

ASA

-          Asa am-balabe, ny manana ny tsy efa hiverenana.

-          Asa vadi-drano, tsy hita tsy hifanakonana.

-          Asan’ilay kamo, in-droa ambin’ny folo no milatsaka an-tsaha vao misy kely ambolena.

-          Lahy antitra manao lelik’Asa, matin’ny hafetsena.

ASAINA

-          Asain-tsy avy ka vao manarangarana.

ASA JAMA

-          Raha mihinana ny amalom-boasira ianao manao hoe:”ny maty no havako”, ary raha Asa Jama, manao hoe: “mamosavy ny tsy tia maro”.

ASABOTSY

-          Zoma tsy Hendry, ka Asabotsy vao fiharatra.

ASESIKA

-          Aza manao fitian-dranon’erika, madini-pihavy fa mahatondra-drano, fa aoka Asesiky ny fitia tanteraka ka tsy mahalala ranonorana ho lany.

-          Rafotsibe kendam-bomanga, ka maty nasesiky ny tanany.

ASIANA ODY

-          Didran’Isoamanaraka, Asiana Ody vao mitatra.

ASIANA SIRA

-          Sambo-balalan’I Renikalafohy, mbola any an-danitra ka Asiako sira.

ASIAN-DRATSY

-          Fanambadian’Isoamanaraka, raha Asian-tsoa mihaitraitra, nony Asian-Dratsy vao marin-toerana.

ASIAN-DRO

-          Ny an’Iketaka no Asian-Dro, ka  ny an’I Darosy no mangeningenina.

ASIAN-KENA

-          Ao hoy ny vadin’Andriantsileondoza raha Asian-Kena ny variny.

ASIAN-TSOA

-          Fanambadian’Isoamanaraka, raha Asian-Tsoa mihaitraitra, nony Asian-dratsy vao marin-toerana.

ATAO

-          Ny Atao toy ny salaka, soa Atao manodidina, ratsy Atao manodidina.

-          Raha tsy hety ny Atao, tain’akoho aza mahatafintohina, ny patsa iray tsy omby vava.

-          Raha hety ny Atao, ny sahobakaka aza mampidi-dranon-ketsa, ny hazo tandrano mody andevolahy.

-          Tsy mba vilany ka hotovonana, tsy angady ka ho tsinina, ary ny Atao no mahatsara sy maharatsy.

-          Tsy ny hosoran-tsakay no mangidy hoditra, ary tsy ny hosoran-tantely no mamy hoditra, fa ny Atao no mahasoa sy maharatsy.

-          Aza homehy lavo, fa ny tody tsy misy, fa ny Atao no miverina.

-          … fa ny Atao ro hita?

ATIN-KENA

-          Rafotsibr very Atin-kena, hitady menatr’olona, hitoetra ihany very malemy.

ATINY

-          Nivadika ny rasa ka ny Atiny no afaka aloha.

-          Rangahibe maty omby, sady mitsetra no homana ny Atiny, sady mangoraka no manontona ny tsoka.

ATODY AKOHO

-          Mitabataba tonga rafozana, Atody Akoho no laoka ka famaky no tadiavina.

-          Ingahibanga nihinana Atody Akoho, ny filemodemoky ny vavany leoko ihany fa ny fifaliavanjan’ny lelany no tsy tohako.

-          Atody Akoho ny matoa indray no voahositr’arina.

ATODY MAMBA

-          Akoho mikotrika Atody Mamba, mamelon-doza hoan’ny tena.

ATODIM-BORONA

-          Akoho mikotrika Atodim-Borona miongo-bolo amin’ny tsy hoan’ny tena.

ATODIN’ANGANGA

-          Atodin’Anganga, havela mahafaty raive, entina mahafaty renibe.

ATODINY

-          Tsy lamokany izahay fa ATODINY, tsy Atodiny izahay fa zanany, tsy zanany izahay fa naterany, izay namela anay namela lehilahy.

ATODY

-          Atody tsy nakotrika, tsy zary zanany.

-          Mitsanga-mitoetra toy ny akoho mantsina Atody.

-          Ny Atody raha tsy hafanaina tsy foy.

-          Ny teny toy ny Atody, raha foy manan’elatra.

-          Atody tsy miady amim-bato.

-          Izaho Atody indray no hananatra ny foy.

ATODY AKANGA

-          Ny Atody Akanga, ny taola-mizana tsy azo vakina.

ATOLAK’OLONA

-          Adin-kisoa no misy Atolak’olona.

ATONO

-          Nahandrom-bomangan’I Renilita, ka lany Atono ny ampahatelony.

ATSIMO

-          Andevolahy ondanam-bady, atao avaratra mianatsimo loha, atao Atsimo tototry ny kitay.

-          Trano Atsimo sy avaratra, izay tsy mahalena ialofana.

-          Aza atao hoe may ity trano Atsimo ity ka asa azy, fa voin-kava-mahatratra.

ATSIMOPATANA

-          Fanarainan’ny akoho mifoha maraina, ka eo Antsimom-patana ihany.

ATSIMON-DROVA

-          Tenin’aina tahaka ny salakan’Atsimon-drova.

ATSIMON-TRANO

-          Foy ho Atsimon-trano ka tsy foy ho andrefan-trano.

-          Miisa roa toa fatin-jaza sady Atsimon-trano no am-pasan-drazana.

ATSINANANA

-          Rivotra avy any Atsinanana aho ka tsy azo tohaina.

-          Aza mitondra hodinato miatsinanana.

ATY

-          Raha mba manana Aty, raha mba manana afero, raha mba mila raha mba mitady, nony an’olona no kojakojaina.

-          Aza manao tsinay homana Aty.

AVADIBADIKA

-          Tsapa-sikin’Illaihavana, ny azo ihany no Avadibadika.

AVAOTRA

-          Mpianala tsy mahay ka voasingotry ny Avaotra.

AVARADROVA

-          Manao kotrokorana tahaka ny tafilamba Avaradrova.

AVARA-PATANA

-          Mingodongodom-pihavy ny manan-dreny, manao fihavin’Andriana, tsy miala afa-tsy Avara-patana.

AVARA-TANANA

-          Andevolahy tsy mahatra-drasa, any Avara-tanana vao mingoso anabavy.

-          Tsikoro-mainty Avara-tanana, alahelo tsy netin’irery.

-          Akondrokely Avara-tanana, raha vao ava-manan-tompo.

-          Indroa soa! Indroa tsara!dia ny rano Avara-tanana no androana.

AVARATRA

-          Andevolahy ondanam-bady atao Avaratra, mianatsimo loha, atao atsimo tototry ny kitay.

-          Trano atsimo sy Avaratra, izay tsy mahalen-kialofana.

-          Aza mijery tany avo Avaratra.

AVARATRY NY FASANA

-          Tiatia no nitakona, ka diso Avaratry ny fasana.

AVELA

-          Ombilahin’Imozy, ampiadian-tsy miady, Avela manonto ny namany.

AVELAO HIROTSAKA

-          Raha indrindra ho lany ihany ny peso an-kady, Avelao mba hirotsaka Ilambosalama.

AVERINA

-          Malagasy mivaro-basy amim-bazaha, ka ny avy any aminy ihany no Averina.

AVIAVY

-          Mampiady ravin’Aviavy, ny lehibe ihany no matanjaka.

-          Ilay nihinana Aviavy, ny farany no andrasana.

AVOKO

-          Kitsangana sy Avoko, tanety no iraisana.

-          Androngo nilanja vonin’Avoko, ny mihinana tsy toy inona, fa ny mielo mena no tsy tanty.

-          Avoko no nasaina nohaniny koa soamalondoka no nataony be am-bava.

-          Itantaram-poza, iasana tanety Avoko, anarahana andriana hena.

-          Aza di any fitiavana Avoko no hihinanana soamalondona fandrao idiran-doza.

-          Aza mangarom_biby an-davaka sy mihady Avoko an-tany mafy.

AVONA

-          Ny Avona rambon’amboa samy mijonjona ny azy.

AVONAVONA

-          Ny Avonavona toy ny entan’anivona, ny vesany leo ihany fa ny enjienjiny no tsy toha.

AVY ANY AMINY

-          Malagasy mivaro-basy amim-bazaha ka ny Avy Any Aminy ihany no averina.

AVY LAVITRA

-          Mahita ny faty Avy Lavitra ka mamohafoha alahelo.

AZA FADY

-          Rangahy anilan’ny sinibe ka ho fatin’ny AZAFADY.

AZA MANARANA

-          Aza misorona olona adala, na Manarana olom-bodo.

AZA MANOMBO

-          Aleo eranamabatry manomboa, toy izay ariary “Aza Manomboa”.

AZA MISORONA

-          Aza Misorona olona adala,na manarana olom-bodo.

-          Aza Misorom-bady an-trano, ny tena ihany no tràny.

AZO

-          Tsapa-sokin’Ilaihavana, ny AZO ihany no avadibadika.

AZO OVANA

-          Ny tarehy ratsy no tsy AZO OVANA, fa ny fanahy ratsy Azo Ovana ihany.

Créer un site gratuit avec e-monsite - Signaler un contenu illicite sur ce site