ANDRI - ANG-

 

ANDRIAMAHAGAGA

-          Andriamahagaga sy Ramitandroavona, iza no haka kitay?

ANDRIAMAHANDRIAMANANA

-          Andriamatoa ery am-pasam-bato, andriamatoa Andriamahandrimanana, aza misorona olona adalana manarana olom-bodo.

ANDRIAMANITRA

-          Andriamanitra tsy an’ny irery.

-          Andriamanitra tsy tia ratsy.

-          Andriamanitra tsy omen-tsiny, zanahary tsy omem-pondro, fa ny olombelona no be siasia.

-          Avo fijery Andriamanitra, ka mahita ny takona.

-          Boka niteraka alahamady, ka hitan’Andriamanitra ny tarehiny.

-          Haitraitan’olombelona, zakan’ananahary, fa Andriamanitra ihany no mandidy.

-          Manao an’Andriamanitra tsy misy ka mitsambiki-mikimpy.

-          Ny adala no tsy ambakaina, Andriamanitra no atahorana.

-          Ny iray tahitahian’olombelona fa ny iray tahitahian’Andriamanitra.

-          Trafon’omby ririnina ka lasan’Andriamanitra nanao azy.

-          Manao an’Andriamanitra azoko am-po.

-          Mandeha irery sahalain’Andriamanitra, mandeha roa sahalain’olombelona.

-          Nitsapa sokin-tsy nahazo, tsy avelan’Andriamanitra hihinam-boalavo.

-          Mandidy alohan’Andriamanitra toy ny mpanotrika akoho.

-          Manajara samy hazo ny ambiaty, nahazo to amin’Andriamanitra, fa nataon’ny olona famantaran-taona noho ny tenin’ny razana.

-          Vodi-varin’Andriamanitra ny olona, izay tiany alaina no alainy, ary izay tiany avela no avelany.

-          Ilay adala nomena amalona, amalona hono itony Andriamanitra o!

-          Saingy atao hoe antsiben’Andriamanitra, ka dia hanamerika andro.

-          Rafotsibe nita rano: “izay hahasoa ataovin’Andriamanitra na ho rendrika na ho tafita”.

-          Aleo meloka amin’olombelona, toy izay melok amin’Andriamanitra.

-          Andriamanitra tsy andrin’ny olona, andriko ihany.

-          Aza manao vava azon’Andriamanitra.

-          Aza ny lohasaha mangina no heverina fa Andriamanitra ao ambonin’ny loha.

ANDRIAMASOANDRO

-          Izany Andriamasoandro, izany andriambolana, mifoha maraina any an’ala, ka mitsidika andro any Iarivo, ka mihilahila any Antongona.

ANDRIAMATOA

-          Nasain’andriamatoa tsy nety, fa nasain’Ikotokely vao.

-          Andriamatoa mihanta ny ditra, faralahy mandatsa ny nenina.

-          Andriamatoa no hahefa raharaha, ka Ikotokely no voakavokavoka.

-          Nananatra an’Andriamatoa adala, ka Rafaralahy no nandatsaka am-po.

ANDRIAMBAVY

-          Andriambavin’ny Vonizongo, mitafy jaky ka manao fehin-tongotra.

ANDRIAMPATSA

-          Ny kara aza mifona amin’Andriampatsa mahazo, ka indrindra fa ny Havana.

ANDRIAMPOLO

-          Aza mitady ny tsy hita tahaka an’Andriampolo.

ANDRIANA

-          Andrian-rainary tsy manam-panjakana.

-          Andriana lozabe tsy monina amim-bahoaka.

-          Andrian-kitondra tsy ma-bolan’ota.

-          Kely mialoha Andriana toa tehina.

-          Mafanafana toy ny aretin’Andriana.

-          Maro ny omby any an’ala fa ny maranin-tsofina no ombin’Andriana;

-          Miova Andriana, miova sata.

-          Mitombo an-dalana hoatra ny dian’Andriana.

-          Ny be mba toy ny Andriana ihany, ny Andriana Andrian-drahateo.

-          Ny tenin’Andriana tsy mitsaika fa mingodona.

-          Raha Andriana tsy mena tsy hanjaka, ary raha mena loatra tsy arak any olona.

-          Sondrian-tsaviky ka manary ny osin’Andriana.

-          Izay maharitra vadin’Andriana fa izay tsy maharitra vadin’Ikotokely.

-          Mirediredy foana toy ny Andrian-dahy lany harena.

-          Ny Andrian-tsy voazara, ny vodivona samy manana ny azy.

-          Taky trosa amin’Andriana: mahazo “trarantitra tompoko”, tsy mahazo « trarantitra tompoko ».

-          Izay marary Andriana. (andrianina)

-          Raha tezitra toy ny Andriana fa raha mionona toy ny olona ihany.

-          Miambony Andriana toa hazo avo, mialoha lalana toa tehina.

-          Itantaram-poza, iasana tanety avoko, anarahan’Andriana hena.

-          Sady Andriana no miavona.

-          Tanin’Andriana tian-konenana, satan’Andriana tsy harahina.

-          Maniraka Andriana aza mahafady.

-          Andriana tsy irahina tsy iaraha-monina.

-          Ny antsika vimbinina, fa ny an’ny Andriana lolohavina.

-          Hono ry Andrian-tsy vahoaka: ny ombalahy va no miady sa ny vatobe no mikorontana? Tsy ny vatobe no mikorontana, tsy ny ombalahy no miady, fa Andrian-tia zaza no maty.

-          Moa ny fitia te hihinan-kena va no hamonoana ny ombin’Andriana marani-tsofina?

-          Aza dia atao hoe:” zakan’Andriana”.

-          Aza manao tany lavitra Andriana.

ANDRIANAIVO

-          Andrianaivo no manao ka Andriantopoinandriana no iantsamboran-doza.

ANDRIANANAHARY

-          Raha ianao no miteny “hetsika Andriananahary”, fa raha olona no miteny: “tangena ambony varavarana”.

ANDRIANDAHY

-          Ny Andriandahy malahelo, tsy mahaleo ny hovalahy malaza.

-          Andriandahin’I Malaza, midina lanjaina, miakatra milanja ondry.

ANDRIANDAMBO

-          Toram-poana tahaka an-drangahy Andriandabo, nolalovan’ny vava-basin-dRabevitsika.

ANDRIANENTOARIVO

-          Hadivorin’Andrianentoarivo, marivo loatra afaky ny tafika, lalin-doatra fandriky ny tena.

ANDRIANJAFY

-          Andrianjafy nanao ny lalana no nihinana ny fotsim-bary nialoha.

-          Ho lava ny afo any Antongona, ka tsy hitan’Andrianjafy hitarainana.

ANDRIANTSILEONDOZA

-          Ao hoy ny vadin’Andriantsileondoza raha asian-kena ny variny.

ANDRINGITRA

-          Rafotsibe nivaro-boafotsy ny mividy tsy hit aka ny maso Andringitra ihany.

ANDRO

-          Ny Andro iray ihaonana toy ny Andro zato.

-          Ny Andro iray no tsy tanty.

-          Maizina ny Andro azo tsilovina, fa ny ratsy atao tsy mba azon-kevitra.

-          Aza manao solafaka Andro mitsidika.

-          Aza manjehy ny Andro ho lava.

-          Azan y hafohezan’ny Andro no alaina fa ny halavan’ny taona no heverina.

-          Voalavo mihazakazaka alina, tsy ny lalana no mahamaika, fa ny fanahy ratsy atao andro lav no mahamaody.

ANDROANA

-          Indro soa, Indro tsara, di any rano avara-tanana no Androana.

ANDROANTOKO

-          Raha mifankatia tsy miresaka, very ny Androantokom-pihavanana.

ANDROBE

-          Ny fahalainana hoatra ny aretin’Androbe, vory vahoaka vao manala-baraka.

ANDRONGO

-          Androngo miditr’ala ny tompon-tany ihany no aloha.

-          Androngo milanja lolo, be am-pitondrana fa kely am-pihinanana.

-          Androngo nahazo voangory, ny mihinana azy toy ny inona, fa ny mamolapolaka ny elany no tsy tanty.

-          Androngo nilanja vonin’avoko, ny mihinana tsy toy ny inona fa ny mielo mena no tsy tanty.

-          Ny sitry no manan’anaka, ka ny Androngo no sanganehana.

-          Tapaka vao mirebika hoatra ny Androngo.

-          Tsikovo-dohataona, manidina lanin’ny vorona, mipetraka lanin’ny Androngo.

-          Tsy soa tsy ratsy miendrika Androngo, atao tsara longilongy vava, atao ratsy be soratsoratra.

-          Androngo efa hita, na mitipelika aza, tsy mahataitra intsony.

-          Tsy misy be alahelo tahaka ny maty vady, far aha manitsaka Androngo mitsinjaka.

-          Androngo an’asa ka samy miaro ny rambony tsy ho tapaka.

-          Androngo may, antsiantsy mirehatra, izay may mamonjy rano.

-          Dongaingingaingy miendrika Androngo, ka mandany ny tsaramasom-bahoaka.

-          Valaben’ny Androngo ny ampiantany fa tsy misy mpiahy.

-          Androngo nangataka ny mody no adiny.

-          Manihika an-tanety, Androngo no azony.

ANDRONGOLAHY

-          Androngolahy milanja voatay, izy milanja ny manga indray no milaza manehi-nify.

-          Androngolahy manetsa, mandro matetika vao mavo lamosina, tongo-dririnina hosoran-tsavony vao mihavasoka.

ANDRY

-          Andry telo itoviana amin’ny olona.

-          Andry iankinana sy fahatra ianteherana ny anadahy.

-          Mitsaitsaika fihavy ny tsy manan-dreny, manao fihavim-pangady tsy miala fa eo am-pototr’Andry.

ANDRY OMBY

-          Aza atao Andry Ombin’ilay adala ka ny aloha voatora-tandroka, ary ny aoriana voahavokavoka;

-          Fa ataovy Andry Ombin’ilay mora, ka ny aloha voasafosafo ary ny aoriana voakahankahana.

-          Mamoaka omby zato, miandry omby arivo, ka tsy ilaozan’izay tafy soratra.

-          Mamoaka omby zato, miandry omby arivo, ny mania no be noho ny tonga.

-          Rafotsibe miandry ombilahy, ka manaraka ambokony.

ANDRY ONDRY

-          Akaro, aidiono, toy ny Andry Ondrin’ilay sarotra.

-          Ikotokely miandry ondry, ny maty no ananany be.

-          Ikotokely miandry ondry, raha tsaratsara sakafo dia sady maka kitay; ary raha ratsiratsy sakafo di any ondry aza no ahina ho very.

ANDRY TRANO

-          Andrin-tranon’Ikaladedaka, ny an’ny tena feno tain’akoho, ka ilaoza-mifafa ny an’olona.

ANGADY

-          Tefy Angadin-dRainimanakirahina, ny tsy masaky ny antsoro atao vely manta, ary nony mivarotra dia masaka’arina ihany no alaina.

-          Mindram-pangady lohataona, ka maniraka ny tompony hiasa.

-          Angady tokana, raha tapaka tsy misy asolo azy.

-          Gaga ny Angady sy ny harona fa tsy misy vody vomanga.

-          Tsy misy tombo sy hala, fa ny iray vy nahitana ary ny iray Angady nananana.

-          Vato an-tanimbary, na tsy voan’ny antsy amin’ny fararano aza, ho tratry ny Angady amin’ny lohataona.

-          Angady tokana ny aina, raha tapaka tsy misy asolo azy.

-          Tsy mba vilany ka hotovonanan, tsy Angady ka ho tsinina, ary ny atao no mahatsara sy maharatsy.

-          Sady handoa maty no handoa Angady.

ANGADY MONDRO

-          Angady Mondro sy reniakoho, izay mananda no resy.

-          Ny Angady Mondro no mikorintsana, tsipazan-dry zareo antsy bory.

ANGALISA

-          Tafondro niteraka Angalisa, ny feon-drainy ihany no feon-janany.

-          Angalisa rovi-kazo, ny anarany no sisa.

ANGAMENAVAVA

-          Angamenavava samy mitsilo ny tandrifiny.

ANGANGA

-          Atodin’Anganga, havela mahafaty raibe, entina mahafaty renibe.

ANGANO

-          Aza dia milaza Angano eo.

-          Latsaka ny Angano ka miraviravy ny lainga.

-          Nidiran’Angano k any faty halevina indray ity no hadino.

ANGANON-KANINA

-          Bokan’ny Namehana, tsy mividy tsy manakalo koa homana ny Anganon-kanina.

ANGAROA

-          Manehoeho hoatra ny Angaroa bao, raha maneno mahavaky toby, kanjo nony zahana kely.

-          Nandositra ny anjombona ka sendra ny Angaroa.

-          Ny anjombona lasa lavitra noho ny Angaroa.

ANGATRA

-          Lolo mamoha Angatra.

ANGELY

-          Angely samy maneno am-baravarany.

-          Mihinjihinjy hoatra ny adin’Angely.

-          Tain’Angely samy manilika ny ambaravarany.

ANGELIN-KARY

-          Mivolana alina toy ny Angelin-kary.

ANGIDINA

-          Lamban’Angidina, tsy hifonosa-maty tsy hotafim-belona.

-          Miriorio foana ny Angidina fa any an-kady ihany no hiafarany.

-          Angidina, atao mahia be tratra, atao matavy kely Rambo.

-          Natao ihany ny mandevina lohan’Angidina, fa tsy tonga vakan-karanana.

Créer un site gratuit avec e-monsite - Signaler un contenu illicite sur ce site