AN-ANDREF

 

ANABAVY

-          Miakanakana hoy Rainifandrotrarana ka ny zanak’Anabavy no atao sapaoritra.

-          Andevolahy tsy mahatra-drasa, any avara-tanana vao mingoso Anabavy.

-          Tompony mba mihono toa zanak’Anabavy.

-          Raha indrandra ho faty ihany, dia leo matin-janak’Anabavy.

ANADAHY

-          Natao Anadahy iankinana kanjo misikidy ho vady.

-          Iray vady, iray Anadahy ka tsy misy hombana, fa miady an-tanety sahala mananibohitra aza mahafaka.

-          Fara vady Anadahy.

ANAHARY

-          Haitraitran’olombelona, zakan’Anahary (zaka-nanahary) fa Andriamanitra ihany no mandidy.

-          Tsara tarehy tsy endrehin-javatra, aoka hitoetra amin’ny vitan’Anahary (vita nanahary).

ANAka

-          Mihinjitsinjitra hoatra ny andevolahy maty Anaka.

-          Janga reny ka borty Anaka.

-          Tokana Anaka ka sarin’ny momba.

-          Tsy misy mafy hoatra ny maty Anaka, fa raha kaikerin’ny moka mitehaka.

-          Raha malahelo maro Anaka, mpanakarena any am-parany.

-          Akoho tokan’Anaka, avo sasaka vao halan-tompo.

-          Akoho tokan’Anaka avo sasaka vao mamono antoka.

-          Saro-po manana Anaka ka tsy hanan-dray ny ankizy.

-          Didimaso maro Anaka tsy mahita ny efa nihinana.

-          Mitahotahom-poana toy ny zazavavy iray Anaka.

ANALALAVA

-          Afa-nenina hatrany Analalava ka hatrany an’ala fohy.

ANAMALAHO

-          Raha ho sery sitran’Anamalaho ihany, ka aleo mitady vatotr’akoho ho sahirana.

-          Raha sery vitan’Anamalaho ve hamonoana vatotr’akoho.

ANAMAMY

-          Anamamy no niraisana ka beroberoka no isarahana.

ANAMBAZANA

-          Boka rara-boasary, ny an’ny tena ihany ka Anambazan-kisasarana.

ANANA

-          Kitoatoa vary amin’Anana, ao ny sendra hena fa ny sendra sakay dia misioka.

-          Miangolangola mitenda fararano, ny vary tsy lany ka Anana indray no tadiavina.

-          Mba ataovy toy ny Anana lahy, raha maniry tsongoina.

-          Sotroben-dRatsiavanga, sady fikapohana amboa no fangaroana Anana.

ANARANA

-          Ny Anarana mampody mandry fa ny tarehy mampitampody.

-          Ny Anarana tsy lo.

-          Ny Anarana no tsy raikitra ny an-trano no manivaiva.

-          Kitoza raiki-molaly, Anaran’omby no sisa.

-          Mahandro hena tsy misy Anarana.

-          Anarany ihany toy ny fatam-bary fahavaratra.

-          Anaran-tany no Ambohimanambola, fa ny manana ihany no manana.

-          Anaran’ahitra no misy tsy hita fototra, Anaram-biby no misy anoano, fa ny teny tsy mba misy anoano.

-          Matavy Anarana fa mahia tena hoatra ny saingona.

-          Ny Anarana tanim-boanjo, izay kely famaritra no ratsy.

-          An-tranon-takatra, an-tranon’andriana, ny malaza no tompon’Anarana.

-          Aza anganonganoina ny Anaran-jaza, ka atao Andrianoly, far aha maty saro-tononina.

-          Ratsy miafara toy ny fanoto, antitra vao kely Anarana.

ANANAN-DOZA

-          Boka rara-tsifotra, ny an’ny tena ihany no Ananan-doza.

ANANTSINAHY

-          Anantsinahy lavitr’olona, ka antitra eo am-pijoroana.

-          Anantsinahy sy hen’ondry mahia, tafaray samy kafiry.

ANANTSONGA

-          Anantsongan’Ilambo sy potik’Izakamanana, somidi-droa fa tsy hita ventiny.

-          Anantsongan’Ambanidia, takalo kely no ananana azy.

ANARAN-DRAY

-          Ratsy tarehy mila vady, ka ny Anaran-dray no enti-mila.

-          Zanaky ny mpanankarena tsy mihafy, ny Anaran-drainy sisa tafiany.

ANARANY

-          Anarany ihany hoatra ny fatam-bary fahavaratra.

-          Anarany ihany hoatra ny haron-tabebaka.

ANATY FANDRIANA

-          Ny rariny toy ny nofy, tsy azo tsy ANATY FANDRIANA, ary toy ny hazo mahitsy, ka tsy hita tsa anatin’ny ala.

ANATRA

-          Raha ny manan-dray no ANARINA, dia ny kamboty no mahazo aloha.

-          Ny Anatra vahiny, tiana mody mandry, tsy tiana mitampody.

-          Ny Ana-dray aman-dreny, toy ny tsipak’ombalahy, ny mahavoa mahafaty, tsy mahavoa mahafanina.

-          Anarin-tsy zaka, ka voa vao manao hoe:”nankaiza ny tanteliko teto?”.

ANDANINY

-          Ny hazo no lavo, ny zara-pamaky no mody Andaniny.

AN-DANITRA

-          Sambo-balalan-dRenikalafohy, mbola any Andanitra ka asiako sira.

ANDANONANA

-          Joko An-danonana, fa mavitrika am-paty tahaka ny amboa.

ANDEFIMANDRY

-          Zatovo barabara saina, ka ataon’ny sasany Andefimandry.

ANDEVO

-          Madio midina toy ny Andevon’Antananarivo manasa lamba.

-          Andevo tokana amin’andriana, raha tsy matin’iraka maty voky.

-          Andevo maro tompo, mifidy izay avo tokonana.

-          Manambitamby lava toy ny manana Andevo tokana.

-          Maniraka Andevo tsy nohinary mahabe foto-tsofina.

-          Ny Andevo tsy mba rai-olona.

-          Raha mpanankarena tsy mahavoky Andevo, dia sahala amin’ny malahelo ihany, ary raha malahelo be hanin-kotrana sarotra atao malahelo.

-          Toy ny Andevo tompoi-manompo.

-          Hanina omen’Andevo, tian-kano tsy tian-kano.

-          Tsy mahafoy kirobo hamidy gadra, ka very Andevon-telopolo.

-          Fanahin-kisoa tsy manana Andevo, ka tia tondro-molotra.

-          Fanahin’Andevo mandevona.

-          Mifakofako kitay merik’andro ka mahatsiaro ny Andevo namidy.

-          Ny Andevo toy ny lavenom-potsy, raha aingaingana mahaditso-maso.

-          Ny mahazo Andevo milefa indray, no mandoa vola folo.

ANDEVONKELY

-          Ivadinao tsy miteny, ividiano Andevonkely.

ANDEVOLAHY

-          Ny fitoia ta-hanambe Andevolahy iray ka atao Ilaimavo.

-          Raha mpanankarena tsy mahavoky Andevolahy dia tahaka ny malahelo ihany.

-          Miangatra hoy Itsarafihavy, vao teraka dia Andevolahy, ka atao Itsarafihavy.

-          Andevolahy be lamosina ka tsy mifidy zaza ho babena.

-          Andevolahy diso fanam-bomanga, manavandra ny taimasony.

-          Andevolahy diso hena ratsy, ny tompon’alahelo no ataony ratsy lanja.

-          Andevolahy diso rasa, taim-boraka no avadibadika.

-          Andevolahy diso vozon-kena, aleony maty toy izay very anjara.

-          Andevolahy latsaka avara-patana saro-miala.

-          Andevolahy mahita entan-kitay, ka mahatsiaro ny fanompoana fanao.

-          Andevolahy mamosavy tompo, very hena indray alina fa hiongo-belona herintaona.

-          Andevolahy mampirafy ka in-telo mihosona ampombo.

-          Andevolahy mampirafy, tsy haitraitra, tsy angolangola fa ny kibo tsy feno.

-          Andevolahy manao jirik’olona, tsy misoroka ny razana iombonana.

-          Andevolahy miady tsinain-kena, ka voin-tenan’izay tsy maharirotra.

-          Andevolahy mielo, ka manakona ny anjara masoandrony.

-          Andevolahy mikalo maraina, tsy alahelo fa kibo tsy voky.

-          Andevolahy mianala ny hazon’andriana tsy tonga, fa ny fanoto no lanjalanjaina.

-          Andevolaha nifaham-boatavo, zara fa nihinana.

-          Andevolahy nifahana ondry, tafahaona samy main-dranjo.

-          Andevolahy nifahana ondry, voky ny tonony ihany, ka tsy misy asiana ny nahandrony.

-          Andevolaha nizaha lanonana, any amin’ny kitay ihany ny eritreritra.

-          Andevolahy ondanam-bady, atao avaratra mianatsimo loha, atao atsimo tototry ny kitay.

-          Andevolahy tsy mahatra-drasa, any avara-tanana vao mingoso anabavy.

-          Andevolahy tsy nahatratra fanam-bomanga, ka misy iray njehy ny tendany.

-          Andevolahy mahay valiha, asai-manao tsy mety, nony tsy irahina manao.

-          Tanin’andron’Andevolahy ny kibo no atolotr’andro.

-          Donto tahaka ny sorok’Andevolahy mpilanja.

-          Maina tsya azo diasana hoatra ny fia-parin’Andevolahy.

-          Mamatan-trano vita hoatra ny Andevolahy namidy.

-          Miadana ory toy ny Andevolahy human-kerotra.

-          Miangaly miserana toy ny Andevolahy misoron’afo halozina.

-          Miangaly miserana toy ny Andevolahy mizaha lanonana kanefa raha tonga maka kitay.

-          Mitsapa fara-hatoka toy ny Andevolahy tsy mahatra-drasa. Mody amin’ny laonina hoatra ny Andevolahy verin-trosa.

-          Mady an-tanindrazana hoatra ny Andevolahy lany harena.

-          Andevolahy miandry faty, izay mahery vava ihany no amboninjato.

-          Valabalaka hoatra ny Andevolahy human-goaika.

-          Ny vitsy Andevolahin’ny maro.

-          Andevolahy manavo-tena manao ambarivatry mitain-tenany.

-          Raha hety ny atao, ny saobakaka aza mampidi-dranon-ketsa, ny hazpo tandrano mody Andevolahy.

-          Andevolahy mamahy reniomby, ka mifamindrà fo fa samy haren’olona, ny omby aza mifidy vilona, ny Andevolahy aza maka ny ratsy.

ANDEVOLAHIKELY

-          Mikapa sakaiza hoatra ny Andevolahikely homan-tain-jiro.

ANDEVOM-BEHIVAVY

-          Miarikiraiky toy ny Andevom-behivavy.

ANDEVON-DRAZANA

-          Tsy atakalo tsy amidy resy toy ny Andevon-drazana.

ANDEVOVAVY

-          Tandroky ny Andevovavy ny fisoitr’afo, sady mahay manavia no mahay manavanana.

-          Andevovavy may trano, ny trano may tsy hitany fa maty aho varin-janako.

ANDILANA

-          Ny fangaraka no kely Andilana, mafy ny isan-jato.

-          Ny fangaraka no kely Andilana, ny isan-jato no tsy tanty.

ANDO

-          Matahotra  afo ka mivatsy raingy, matahotra Ando ka miorika ny rano.

AN-DOHA

-          Be nangy miray fandriana, any an-doha no tery.

ANDOHA-FASANA

-          Rafotsibe mitorovoka eo Andoha-fasana, aleo ve hitoe-poana toy izay ve hitomany ireo maty be ao am-pasana.

ANDRAN-DRANO

-          Ny fanompoana aza atao Andran-drano, raha marivo hitsobohana, ary lalin-kihemorana.

ANDRANOBE

-          Andranobe leo menaka tsy te-hijery solika an-tsena.

-          Andranobe very laona, ka miandry izai higadonany.

ANDRAREZINA

-          Hazo malefaka Andrarezina.

-          Lavon y Andrarezina.

ANDREFANA

-          Tsara miankandrefana hoatra ny miaramila rombina.

-          Masoandro avy atsinanana, ny avo ihany no itaingenana. Masoandro avy Andrefana, izay mivoha tsidihina avokoa.

-          Ny didin’Andriamanitra tahaka ny masoandro avy Andrefana, mitsidika isam-baravarana.

-          Manefahefa tahaka ny tafi-lamban’Andrefan-drova.

ANDREFAN-TANANA

-          Boka mangala-tsira, any Andrefan-tanana vao mingoso reny.

ANDREFAN-TRANO

-          Foy ho atsimon-trano ka tsy foy ho Andrefan-trano.

-          Vary zato Andrefan-trano, tsitsiana, tsy ho an’iza fa hoan’ny tena ihany, tobaina, tsy ho an’iza fa ho an’ny tena ihany.

Créer un site gratuit avec e-monsite - Signaler un contenu illicite sur ce site