AI- AK

 

AINA

-          Ny Aina tsy afaky ny tompony.

-          Ny harena tian-ko azo, ka ny Aina no atao tsy ho zavatra

-          Very vahatry ny Aina toy ny maty zanaka lahimatoa.

-          Na dia kely aza tsaroan’ny Aina hoatra ny fahenimbary fahavaratra.

-          Angady tokana ny Aina, raha tapaka tsy misy asolo azy.

-          Firain’ny vava fito saha, firain’ny harem-boan-tondro, ny ataon’ny vava tsy araky ny Aina

-          Fofonahandro ny Aina, ka tsy hita izay ahalevonany.

-          Fofonahandro ny Aina ka raha sokafana dia lasa.

-          Ny Aina tsy mba bozaka ka raha main any lohany maniry indray ny fakany.

-          Ny Aina tsy mba landihazo, raha atoandro ny andro mibohaka.

-          Ny Aina aloka aman-javona, mihelina dia lasa.

-          Raha mitaribato tsy mihoraka very ny androatokon’ny Aina.

-          Ranomaso tsy mahatana Aina.

-          Natao ho salaka hanohana ny Aina, kanjo nitondra haofotsy hanaikitra ny valahana;

-          Aza manirina olona tsy afak’ Aina.

-          Boka namahan-jaza, natao hamelona kanjo nanampina Aina.

AINGA

-          Aingaingao ray volombody fa ny elatra hanidina tsy misy.

AIZANA

-          Kely Aizana ka tsy mierin-tarehy.

AKAIKY

-          Ny Akaiky tsy alaina k any lavitra no anganonganoana.

AKALANA

-          Misolo voina (vaika) ny Akalana, ka miteti-keny ambony fe.

-          Saro-po amin’Akalana, ka miteti-koditra amin-tanana.

-          Raha lany ny hena mihatra amin’Akalana.

-          Mifanaraka izany, fa ny antsy hantsika, ny Akala-montotra.

-          Akala-mitomoetra aho, raha mihohoka an’ny velona, far aha mitsilany an’ny maty.

AKANGA

-          Akanga diso an’Andringitra, ny tenabe no aty fa ny fo mamentsoventso any ihany.

-          Akanga nanamborana ka nivadi-po mandrakariva.

-          Akanga reraka ka tsy mahanika ny avo intsony.

-          Akangalahy miditry ny ala miandry ny oran-kisava ka tratry ny ora-mikija

-          Akangalahy an-kova ny tenabe no any fa ny saina aty ihany.

-          Fandrik’Akanga nahavoa mandotra, ny vandan-tsy izy no voa.

-          Ny Akanga iray dia tsy vakin’amboa.

-          Mahita ny Akanga tsara soratra ka manary ny akoho taman-trano (mavon-drazana).

-          Imerina Akanga tsy roa volo fa iray ihany.

-          Ny Akanga aza mahalala tsaratsarao ka maika ny olombelona.

-          Ny atody Akanga ny taola-mizana tsy azo vakiana.

-          Aza mitsararaka ho Akanga ianao, fa manana amboa mahay ala aho.

AKANJO

-          Telo fidirana toy ny Akanjo: tanany roa, vozony iray.

-          Ny Tanana mahatra-balala, ary ny Akanjo raisin’ny afo.

-          Salasala Akanjoim-bavy sarandravin-dahy.

-          Sandry mihambo Akanjo, kibay mihambo omby.

AKANJO-NIFY

-          Banga nihinam-boatavo, ny Akanjo-nify no may, k any lela no atao solon-drivotra.

-          Rafotsibe nifia-pary, natao hanamado ny tenda kanjo nampiepaka ny Akanjo-nify.

AKAPA

-          Miranirany ts Akapa toy ny antsin-dRamarosikina.

AKEKENA

-          Ny fanompoana tahaka ny zavona, raha halavirina maizina, far aha Akekena mazava.

AKETA

-          Lamban’Aketa, ka izay an’ny tena kely no mba apipiaka.

-          Tapakila-Aketa, ila-tsintsina izay kely azo iaraha-mizara.

AKETALAHY

-          Aketalahy ankadilanana, madio elatra amin’ity tany ity.

-          Aketalahy an-tsaro-drivotra fongotra vao mietaketaka.

-          Kely mipiaka toy ny Aketalahy.

-          Matin-drobon’ny adrisa, ka folapen’ny Aketalahy.

-          Aketalahy an-kadilanana aho, mondro elatra amin’ity tany ity.

AKIFIKA

-          Tsy misy mamy noho ny zanaka, far aha manaikitra ny nono Akifika.

AKOFA

-          Akofa ka tsy menatra izay hiakandrefana.

-          Mahita loza aho ry Ikaky sy Ineny, hoy ny Akofa, fa ny hiako no nanarian’ny olona ahy.

AKOHO

-          Akohon’Ibafo, mivoaka kohokohoina, mandroso kapohina.

-          Kotrik’Akohon’Imasolahy, telo mbamin’ny reniny.

-          Malahelo misakaiza amim-bazimba, ny Akoho tsy misy fa main’ny menaka no miala-nenina.

-          Ny vazimba no voahitsaka, ka ny Akoho no voatapa-doha.

-          Akotralahy mibaby ny omby nohaniny ka taitry ny ondry nandrasany ary niloloha ny Akoho nompiany.

-          Natao hitsikitsika hivavahana kanjo voromahery nipaoka Akoho.

-          Mitoto vary diavolana ka maka fanahy ny Akoho.

-          Mitovary diavolana k ate-ho derain’ny Akoho.

-          Te-hoderain’ny Akoho ka mitoto vary hariva.

-          Totovary hariva ka manaridia ny Akoho.

-          Adin’Akoho vorombato, ny resy torotoro, ny resy disadisa.

-          Akoho manitsa-dratsy ka samy hindrakindrafana ihany.

-          Akoho mikotri-borona kohokohoina tsy an’ny tena, avela ihany zaza nanasatra.

-          Akoho mikotri-borombazaha, kohokohoina fisa-bava, havela toa zanaky ny tena.

-          Akoho misotro rano, ny eto an-tany jerena, hy any an-danitra andrandraina koa.

-          Sotro ranon’Akoho, kely azo andrandraina, ne be azo andrandraina.

-          Mietaketaka toy ny akoho vidin-ketsa.

-          Lamban’Akoho ka faty no isarahana.

-          Miatabataba tonga rafozana, Akoho iray no vonoina ka fitolahy no mitsangana.

-          Tenenin-dava toa hala, avela manombika Akoho.

-          Salasala mivozon’Akoho tanora, haloa toa nofony, natelina toa taolana.

-          Namonoana Akoho tsara ihany, ka namonoam-borom-be vao torana.

-          Manaridia ny fisaorana ka manakotrika Akoho manatody.

-          Manadidia ny fisaorana ka mitady fanamiana Akoho.

-          Mandidy alohan’Andriamanitra toy ny mpanakotrika Akoho.

-          Antsy anomindana Akoho, maty tankin’ny ra.

-          Akoho mikotrika atodim-borona, miongo-bolo amin’ny tsy an’ny tena.

-          Manamavo tena toy ny akoho mikotrika ambany farafara.

-          Fanarainan’Akoho, mifoha maraina ka eo atsimom-patana ihany.

-          Mipenipinina hoatry ny Akoho hanatody.

-          Mitsanga-mitoetra hoatry ny Akoho mantsin’atody.

-          Tohatr’Akoho ny vavany no hamantarana azy.

-          Tsy hadalan’ny Akoho no itoerany eo an-joro, fa toeram-boazara.

-          Tsy misy mahay mandeha toy ny Akoho far aha mandeha amin’ny sahafa solafaka ihany.

-          Mahagaga ahy kosa ny Akoho, tsy mana-nono nefa mahavelon-jaza.

-          Mahita ny akanga tsara soratra ka manary ny Akoho taman-trana.

-          Mamandrika Akoho atsimon-trano, k any an’ny tena ihany no voa ka maty, ka maka alahelo hoan’ny tena.

-          Manao kibon’Akoho, ny iray asiana akotry ny iray asiam-potsim-bary.

-          Marriry toa nifin’Akoho.

-          Ny Akoho no mikakakaka asesiky ny atodiny.

-          Tongotr’Akoho tapaka izay tsy azony manambatra.

-          Torimason’Akoho vita an’anjony ihany.

-          Akoho misotro rano izay kely azo andrandraina.

-          Afa-baraka toy ny vomanga an-tanana, k any Akoho no avy mihehy.

-          Akoho tokan’anaka  avy sasaka vao halan-tompo.

-          Akoho tokan’anaka avy sasaka vao mamono antoka.

-          Akohon-kamboty hitsahin’omby mifahy samy be amin’ny azy.

-          Mamatotra Akoho an-kady ka makasiaka ny kary.

-          Mpanjato vaky sahafa ka manatavy ny Akohon’olona.

-          Natao ihany ny handry tsy mirakotra fa nony maneno Akoho mahatsiaro hatsiaka ka mandray lamba.

-          Vantotr’Akoho manatody ela niribaribana ka hikotrika kanjo tsy hikotrika indray fa hanjakana.

-          Voalavo latsaka avy eny an-kentona, ny halavoana leo ihany fa ny akoran’Akoho no tsy tanty.

-          Manao tsy ho tratry ny aloka kanjo tratry ny alok’Akoho.

-          Manao lainga marivo tototra ka hehezin’ny Akoho tokan’anaka.

-          Akoho boto nangalarin’ny alinjinery tsy very fa namangy ny havany.

-          Akoho mikotrika atodi-mamba mamelon-doza ho an’ny tena.

-          Lamban’Akoho ny fanambadiana faty no isarahana.

-          Intelo maty hoatra ny vay voatsaingok’Akoho: ny vay manonitra, ny akoho maty voatoraka, ny sinibe maty nitsipihan’ny vato.

-          Miangolangola mitendan’Akoho fararano, ny akotry tsy tiana ka  ny bibikely tadiavina.

-          Ny fanompoana hoatra ny trangan’Akoho, ka izay be fitranga ihany no voa.

-          Ny kary indray no tsy tia ny Akoho.

-          Raha avy ny loza patsa iray tsy omby vava, ny tain’Akoho mahatafintohina.

-          Raha tsy hety ny atao ny tain’Akoho aza mahatafintohina.

-          Reraka ny kary fa lasan-ko papango ny Akoho.

-          Raha sery ho sitran’ny anamalaho ihany, ka aleo mitady vatotr’Akoho ho sahirana?

-          Rehefa  indrindra natao ho kary ihany aho dia angalatra Akoho.

-          Hividy ondry manahirana nefa ny Akoho mody ho azy.

-          Izaho tsy mahita izay Akoho bevohoka far aha mikakakaka saronako.

-          Aza atao famaky manan-tsiny amin’izay kiakiak’Akoho.

-          Akoho no rasaina ka famaky no tadiavina.

-          Aoka ny Akohon-jaza fa ny vorondasiray atao.

-          Mahantra indrindra aho hoy ilay rombina: human-tsosoa rarak’ivy, homa-maina latsaka hota, homam-bary misasaka amin’Akoho, misotro rano very sasaka.

-          Aza indroasina ny mievoka Akoho.

AKOHO BOKA

-          Mirisarisa toy ny Akoho Boka, raha tonga tsy misy mpanarona.

AKOHO KELY

-          Akoho Kely latsaka an-kady hiantso kely feo, hanidina tapak’elatra, hitoetra ihany manin-dreny.

-          Akoho Kely latsaka an-kady hisarangotra tsy afaka, hiantso kely feo, hitoetra ihany matahotra ny kary.

-          Akoho Kely misotro rano, ny kely azo enti-miandrandra.

-          Akoho Kely misotro rano, ny Andriamanitra no andrandraina.

-          Akoho Kely notsipazam-potsimbary sady taitra no faly.

-          Manan-jara mivoin-tena toy ny Akoho Kely lasam-borona, very vao nisidina ambony.

-          Tomany ilàreny toa Akoho Kely.

-          Tsy mba Akoho Kely foy ririnina izahay, ka hanjoretra sy hirerak’elatra, fa ny zana-borona fy lohataona ka sady matanjaka no mivanitika.

-          Tsy misy na inona na inona hoatra ny totohondrin’Ikotomanana, raha vao mivonkina toa ahafaty omby, nefa nony mamely tsy mahafaty Akoho Kely akory.

AKOHOLAHY

-          Akoholahy ambony talatalana, mifoha maraina tsy mba mihehy.

-          Akoholahy fahavaratra ka rebarebany ihany.

-          Akoholahy manakohokoho vavy, tsy hanin-kahavoky, fa volan-kifanajana.

-          Akoholahy manakohokoho vavy, tsy hanin-kahavoky fa voninahitra ifanomezana.

-          Akoholahy mitelin-koto, mahay mitelina tohan’ny aina, tsy mahay singotry ny lela.

-          Akoholahy sy masoandro, mifamotoan-tsamy lavitra.

-          Manahy elatra ny Akoholahy fa lasa ny kary.

-          Akoholahy jamba ampiadiana tsy miady, tonga ao an-trano manaingoka ny namany.

-          Malaza ho rain’Akoholahy ka mitsindroka ambody laona.

-          Akoholahy kelin’Antananarivo, mivoaka maraina fa tsy mitsindroka.

-          Akoholahy manena an-tsena, tsy hery fa alahelo ny Tanana nilaozana.

-          Akoholahy miady am-pasika, samy miaro ny masony tsy ho ditsoka.

-          Volom-bodin’Akoholahy, ny mitoetra any am-bodiny indray no malaza.

-          Fantsin’Akoholahy, maranitra ihany fa ambany.

-          Mba mipiapiaka ihany ny Akoholahy, far aha tratry ny rano mafana mirarak’ompana.

-          Tretrok’Akoholahy, mena ambanin’ny mena.

-          Volombodin’Akoholahy folaka ny vava no mahitsy.

-          Volombodin’Akoholahy izay ihoronan’ny maro no ihoronana.

-          Manely vory hoatra ny Akoholahy mihehy an-tsopitra.

-          Raha Akoholahy tsy maneno ataoko adidin’ny trano.

AKOHOVAVY

-          Akohovavy maneno lozain’ny avoaky ny vavany.

-          Ny Akohovavy no fahanana ka ny lahy no voavely loha.

AKONDRO

-          Vatan’Akondro afa-boa, mitototra mamy tsy hoan’ny tena.

-          Embok’Akondro raha manondro lanitra iray ihany, raha miondrika samy manan-kolafiny.

-          Akondro ambanana antsy mihatra raha ela.

-          Akondro jinjaina hariva, raha tsy malazon’ny andro, maintsasaky ny alina.

-          Akondro mahia misy masaka ka saro-dazaina amin-kavana.

-          Akondro niadian’ombalahy, herinandro tsy mahafohan-tena.

-          Mibaby Akondro, miloloha tantely, ka mamy roa mifanontona.

-          Mibolisatra amin’Akondro, midaraboka amin-tantely, izay ianjerana mamy avokoa.

-          Mifady Akondro ka homana aman-dravina.

-          Mody tsy sompatra kanjo mangalatra ny Akondron’ny marary.

-          Akondro iray fotottra ny ambanilanitra: ny mamololona ho raviny, Akondro iray ihany.

-          Ny manondro lanitra ho voany, Akondro ihany.

-          Ny miendaka ho ratsy, Akondro ihany.

-          Ny mitsotsorika ho lafiny, Akondro ihany.

-          Akondronay no mamoa ka azonay hanaranam-po.

-          Aza manao saonjo mihoatra Akondro.

-          Kamo mihinanana Akondro: “mba maniry va re ny hodiny”.

-          Akondro masaka ifotony aho, tsinjo maso fa tsy azonao hohanina, fa jerena ihany.

-          Izaho misakeli-pary, mibaby Akondro, miloloha tantely, izay entiko mamy avokoa.

-          Akondro efa mamoa, ny sisa no atero zezika, fa izy lasan-kiraika.

AKONDROBE

-          Akondrobe tra-panala, raha velona aza mihohoka.

AKONDROKELY

-          Akondrokely avara-tanana, raha avà-manan-tompo.

AKORALAVA

-          Mandositra ny horakoraka ka sendra ny Akoralava.

AKOTRALAHY

-          Fihinan’Akotralahy, ny mafana tsy tsofina, ny mangatsiaka tsy afanaina.

-          Salasala hoatra ny Akotralahy, Arahabaina tsy andriana, avela miakanjo jaky.

-          Akotralahy mibaby ny omby nohaniny, ka taitry ny ondry nandrasany ary miloloha ny akoho nompiany.

AKOTRY

-          Teren-doza roa hoatra ny venty latsaka erany, ny vato mizana hanindry, ny Akotry hanindry.

-          Manao kibon’akoho, ny iray asiana Akotry, ny iray asiam-potsim-bary.

-          Mahandro vary tsaitsainy, ao am-bava vao mifantina Akotry.

-          Miangolangola mitendan’Akoho fararano, ny Akotry tsy tiany, ka bibikely no tadiavina.

-          Ataonao kibobo tsy henina Akotry va aho, no hitsindroka vatokely.

AKOTSO

-          Ombilahy tsy midohadoha miorika, foly mena fanjairana Akotso, mandroso mitan-kazomanga fa izaho zana-bazaha no hiteny.

Créer un site gratuit avec e-monsite - Signaler un contenu illicite sur ce site