V - Z

VADY

 • Ny tany no Vadiben’ny Zanahary, mihary ny velona, manotrona ny maty.
 • Asda Vadi-drano tsy vita tsy hifanakonana.
 • Ny faty mpanazakazaka, ny aretina Vadin-koditry ny olombelona.
 • Tandra Vadin-koditra.
 • Adala Vady renianaka,ka mirakitra an-karon-doa-body.
 • Very famoriana toy ny maty Vady renianaka.

VAHATRA

 • Very Vahatry ny aina toy ny maty zanaka lahimatoa.

VAKINY IRAY

 • Salasala ity: vaviantitra roa no maty, ka Vakiny iray no fialana.

VAKY

 • Manana anjara ratsy toy ny fantaka manompo vao Vaky loha.
 • Dia saotra no atao anareo, mba tsy ho Vaky lovia fararano, tsy ho banga voka-katsaka, tsy ho tapa-tsalaka vory vahoaka.
 • Aleo maty olo-malaina toy izay Vaky vilany mianefitra.

VALALA

 • Valalan’amboa ka ny tompony aza tsy tia.
 • Hianareo no natao Valala fiandry fasana, natao vorompotsy tsy mandao omby.
 • Aiza no dia ho anao avokoa, ny Valala manatody sy ny fandria-maraina.
 • Sambo-balalan-dRaivondeso, mbola any an-danitra ka siahina, tsy mbola azo ka Valalan-janako.

VALA

 • Ny ranomasina no Valam-parihiko.
 • Valam-parihy tsara hatsaka, na kely aza mitety toran-kovitra ihany.

VANDANA

 • Fandrik’akanga nahavoa mandotra, ka  ny Vandan-tsy izy no voa.

VANO

 • Ao ihany ny Vano nitsaingoka ny sahona.

VANY

 • Mitady izay tsy hihavanana, ka mangata-pary iray Vany.

VARITELOVENTY

 • Mahabe sentosento hoatra ny farikelim-bariteloventy.

VAROTRA

 • Varotr’Imampiadana, ho eo ihany ka ilaozany misiona.
 • Varotra amin-dRenidona, sady vary no vola.
 • Ny leon’ny azy no manao Varo-boba.
 • Varo-bomangan-dRenisoa, enti-mihazakazaka poritra, entina miadana tsy mahatratra tsena.
 • Varo-bomangan-dRenitsiambizo, mafana tsy lafo venty, masiso vao lafo iraimbilanja.
 • Varo-tako-dRainitsilombonina, ny tompony indray no mifandrombaka.
 • Tsy Varotr’alika io ka ndeha hifanerena.

VARY

 • Ny alahelo toy ny Vary an-tsompitra, ahafahana iray fatambary isan’andro, ka levona ihany no farany.

VASOKA

 • Botry homan-kerotra, Vasoka homan-kitoza.

VATO

 • Hono ry Andrian-tsy vahoaka, ny ombilahy va no miady sa ny Vatobe no mikorontana? Tsy ny Vato no mikorontana, tsy ny ombilahy no miady, andriantiazaza no maty.
 • Niolaka ny Vato aho novatoiny, niolaka ny hazo aho nohaminy, maty Ikakibe vao navelany aho.
 • Izaho no ataonao Rafotsibe manoham-bato.

VAVA

 • Didimaso mitomany, y Vava ihany no sokafana dia vita.
 • Toram-poana tahaka an-dRangahy Andriandambo, nolalovan’ny vava basin-dRabevitsika.
 • Vava basy ny idirany no ivoahany.
 • Aza manao Vavan’ny maty an-drano.
 • Lamba somizo natohy loha, ny kibo dia efa namoy fa Vava tsy ratsy no sisa.

VAVY

 • Ny Vavy no fahanana ka  ny lahy no voavely loha.
 • Mivarahontsana hoatra ny Vaviantitra mandre faty lavitra.
 • Salasala ity : Vaviantitra roa no maty ka vakiny iray no fialàna.

VAVOLOMBELONA

 • Vavolombelon’ny maty ny maimbo.
 • Vavolombelon’ny mpiasa ny bainga voavadika.

VAZAHA

 • Malagasy mivaro-basy amim-bazaha, ka  ny avy any aminy ihany no averina.

VAZINA

 • Razavozavo sy Raerikerika, mandina miara-mandina, vazina miara-bazina.

VEHIVAVY

 • Ny Vehivavy fahatelontanana fa indroantokon-kevitra.

VELONA

 • Ilay mievina am-paty, sady tsy homba ny Velona no tsy homba ny maty.
 • Ny tany no vadiben’ny Zanahary, mihary ny Velona, manotrona ny maty.
 • Maty iray fasana, Velona iray trano.
 • Ny maty fonosin-dambamena fa ny Velona arahim-potsimbary.
 • Ny maty no mampalahelo fa ny volomason’ny Velona mitsiratsiraka ihany.
 • Ny maty no resy fa ny Velona manao tondra-dro.
 • Akala-mitoetra aho, raha mihohoka an’ny Velona far aha mitsilany an’ny maty.
 • Tsy maty hafoy fa Velon-kantenaina.
 • Ny maty handry toy ny vovoka, fa ny Velon-kihinana tahaka ny olona.
 • Aleo maty hafoy toy izay Velon-kijaly.

VELY MANTA

 • Tefy angadin-dRainimanankiarana, ny tsy masaky ny antsoro atao Vely Manta, ary nony mivarotra dia ny masak’arina no alaina.

VENTINY

 • Anantsongan’Ilambo sy potik’Izakamanana, somidi-dro, fa tsy hita Ventiny.

VENTY

 • Varo-bomangan-dRenitsiambizo, mafana tsy lafo Venty, ka masiso vao lafo iraimbilanja.

VERY

 • Alahelo fararano, ka Very Dian’ny havokisana.
 • Mody amin’ny laoniny hoatra ny andevolahy Verin-trosa.
 • Ny hadino no maha Very ny entana.
 • Very an-trano hoatra ny fanjaitra.
 • Very sasaka, Very fahatelo hoatra ny ro sotroin’ny sima.
 • Very famoriana, toy ny maty vady renianaka.
 • Very fanahy mbola velona tahaka ny valala voatango.
 • Very fihantana toy ny maty ray aman-dreny.
 • Very sasaka toy ny fihinam-boka.
 • Very sasaka hoatra ny fotsimbary anaty haron-kerana.
 • Very vahatry ny aina toy ny maty zanaka lahimatoa.

VESANY

 • Ny avonavona toy ny entan’anivona, ny Vesany leo ihany fa ny enjinenjiny no tsy toha.

VETIVETY

 • Fanasina ve aho ka ho levona Vetivety.

VIKINA

 • Tsy hita hanamparana hoatra ny Vikina ambany farafara.

VILAM-BAVA

 • Vokatr’ovy vao vilam-bava.

VILANY

 • Vilanin’Ikarenina, ny malady pohina, ny marenina pohina.

VINTANA

 • Ny faniriana tsy takatry ny Vintana.

VITA

 • Didimaso mitomany, ny vava ihany no sokafana dia Vita.
 • Vita ho azy hoatra ny vady naterin-dRafozana.

VOA

 • Diamangan-dRainisima, ny lavo mitsilany Voa vao manala vava.
 • Voaira izy, hoy Ibango nangala-poly.
 • Hady vomangan’Ikirijavola, ny voamasony ihany no potserina.
 • Fanambadian’Imanontalahy, ariary no vodiondry ka Voamena no fahatelontanana.
 • Vato an-tanimbary, na tsy Voan’ny antsy amin’ny fararano aza, ho tratry ny angady amin’ny lohataona.
 • Bolokilahy homam-boantseva, fy ny atsy mamy ny aroa.
 • Any Ambongo no maty ka ny aty no Voasiotsioka.
 • Very fanahy mbola velona tahaka ny valala Voatango.
 • Renimahaimanana no Voatora-trano, ka Rainikotoamboa no lava kiho.
 • Ny vavy no fahanana ka ny lahy no voavely loha.

VOAY

 • Bararata’i Nanja, raha tsy pararetin’ny mamba, pararetin’ny Voay.

VODY

 • Vodiadin’ny ditra ka loharaoky ny nenina.
 • Lahy antitra kendam-body akoho, mahazo fanjakana vao mivadiboamaso, tong any valim-pitia vao voa totohondry any an-katony.
 • Fanambadian’Imanontalahy, ariary no Vodiondry, ka voamena no fahatelontanana.
 • Ny ray aman-dreny toy ny Vody fahitra, na soa na ratsy lazaina avokoa.

VOHAINA

 • Raha ondrin-dRabetsirava no mitondraka, Vohay fa ondrin-kavana; far aha ondrin-dRainimanira no mitondraka orosy ny rambony sy ny sofiny.

VOINA

 • Aza atao hoe, may ity trano atsimo ka asa azy fa voin-kava-mahatratra.
 • Voin-tenanao tsy namangy, fa ny aretiko sitran-tsy miody.

VOKATRA

 • Dia saotra no atao anareo, mba tsy ho vaky lovia fararano, tsy ho banga nify Voka-katsaka, tsy ho tapa-tsalaka vory vahoaka.
 • Vokatr’ovy vao vilam-bava.

VOKY

 • Ny manam-panahy mody voky fa ny adala mandrapaka ihany.
 • Manakodi-by mahandro fanjaitra, Voky ihany fa manevitevika.
 • Voky vomanga vao be lohalika.

VOLA

 • Lany foana hoatra ny Vola’I Nambinina.
 • Varotra amin’I Ranidona, sady vary no Vola.
 • Sodin-drofian-dRainilaizafy, midina lany Volafolo, miakatra lany fatotra amam-pondrana.

VOLO

 • Dodimaso mitsapa alahelo, ka ny Volo hivaha nosisa.
 • Tsikovoka sy fandiorano, Volo no iraisana, fa  ny fomba samy manana ny azy.
 • Ny maty no mampalahelo, fa ny Volomason’ny velona mitsiratsiraka ihany.
 • Volom-bodin’akoholahy folaka, ny vava no manitsy.
 • Volom-bodin’akoholahy, izay ihoronan’ny maro mba hihoronany.
 • Volom-bodin’akoholahy, ny mitoetra any am-bodiny indray no malaza.
 • Amboakelin-dRazakabezafy, omen-dranombary tsy mety, k any Volom-bodin-trano no lelafina.
 • Aingaingao ray Volom-body, fa ny elatra hanidina tsy misy.
 • Mandihy be Volon-kelika, mahay manan-tsiny, tsy mahay manam-pondra.

VONY

 • Androngo milanja Vonin’avoko, ny mihinana tsy toy inona, fa ny mielo mena no tsy tanty.

VONJENA

 • Tefy vilian-dRainiraony, ny an’olona Vonjena, ka  ny an’ny tena atao tofefi-katoka.

VONO

 • Mitomany tsy Vonoina hoatra ny didimaso.

VORONA

 • Aza mety hambosin’Ikotofankaota, Vorombe samba, fahatelobe tsy mampanana.
 • Ny takatra no mahavita trano, ka  ny Vorondolo no mibohy.
 • Tranon-takatra nidiram-Borondolo, simban’ny olon-dratsy ny olon-tsy vanona.

VORY VAHOAKA

 • Ny fahalainana hoatra ny aretin’androbe, Voery vahoaka vao manala-baraka.
 • Tono vomanga Vory vahoaka.
 • Dia saotra no atao anareo, mba tsy ho vaky lovia fararano, tsy ho banga nify voka-katsaka, tsy ho tapa-tsalaka Vory vahoaka.

VOTSOTRA

 • Ny antenaina tsy misy, ny an-tanam-botsotra.

VOZONA

 • Eranambatry tsy ampy Vozon’akoho no manefa.
 • Famaky tsy omem-Bozon-kena, ny tompony no tsy izaran-kenamaso.

ZANAKA

 • Raha samy ho faty ihany, aleo maty ny Zanak’anabavy.
 • Miakanakana hoyRainifandrotrarana, ka  ny Zanak’anabavy no atao sapaoritra.
 • Tompony mba mihono toa Zanak’anabavy.
 • Zanak’Andriana tsy ampianarin-kabary.
 • Ny Zanak’omby no mimamà, manina an-dreniny.
 • Zanak’omby tsy ampianarin-domano.
 • Ondrin’Ibesa, raha maty soloana, raha miteraka tsy omena azy ny Zanany.

ZARA

 • Hady voangorin’Ifiadanamanga, Zara fa tsy ny lohany no voa.
 • Ny fahafatesana tsy mba heloka fa Zara hetra.
 • Ny hazo no lavo, ny Zaram-pamaky mody andaniny.

ZATOVO

 • Zatovo mandry maraina, bongo maso vao hita.

ZAVA-PANAO

 • Mpamosavy mandala fasam-bao, Zava-panao ka tsy aritra.

ZAVONA

 • Ny fanompoana tahaka ny Zavona, raha halavirina maizina, fa  raha akekena mazava.

ZAZA

 • Ny Zaza fito tsy mahatam-bady, fa ny fanahy fito no mahatana azy.
 • Zaza fito tsy mahafehy trano.

ZOKY

 • Zokim-bomanga: ny lehibe indray no milatsaka am-patana.

Créer un site gratuit avec e-monsite - Signaler un contenu illicite sur ce site