TODY - TSY ...

TODIN’AINA

 • Bibilava vonoina, tsy manan-tanan-kamaly, tsy manan-tongotra hitsipaka, tsy manam-bava hivalo, fa Todin’aina no andrasana.

TOFEFIKA

 • Tefy vilian-dRainiraony, ny an’ny olona vonjena, ka  ny an’ny tena atao Tofefi-katoka.

TO FO

 • Izay tsy miady olom-bodo, izay To Fo mamosavy.

TOHANANA

 • Fahan-kisoan’I Vonizongo, ny ho lasan-ko ariary no Tohanana.

TOHATR’OMBY

 • Ataovy mitombo hoatra ny Tohatr’omby fahavaratra, fa aza atao mihena hoatra ny trafon’omby ririnina.

TOHILOHA

 • Na midarona aza ny sandry, na manao lani-ala aza  ny nify, ny Tohiloha tsy azo enti-mitsinjaka.
 • Lamba somizy natohy loha, ny kibo dia efa namoy fa vava tsy ratsy no sisa.
 • Lamba Tohiloha sy vary fahenimbary, tafin-kerinandro hanin-kerinandro.

TOKANA

 • Tondro Tokana tsy mahazo hao.
 • Tsy misy toa an-dRamalina, fa mifehy hazo Tokana.

TOKANDIA

 • Ny songomby no manao hitsin-dalana ka ny Tokandia no mamitravitra.

TOKIN’AINA

 • Boka nisikidianana, ny Tokin’aina dia tsara fa  ny tenany be nahafahana.
 • Sikidim-boka, ny Tokin’aina miziriziry, fa ny aretina no hanapa-kozatra.
 • - Boka misikidy, ny Tokinaina tsara ihany, fa ny hasoavana tsy misy intsony.

TOLOM-BOKA

 • Tolom-boka, ka masoandro no fetra.

TOMBO

 • Aza manao hoe: “Tombo faralahy” fa nateraka.

TOMPO

 • Ny Tompom-pasana indray no atao aniritra.
 • Ny Tompon’alahelo leo ihany, fa ny mpamendrofendro no tsy tanty.
 • Faty maimbo, ny Tompon-kavana ihany no sahy manatona.
 • Kitsikitsika Tompon’ny dihy, vivy Tompon’ny rano.
 • Voninahitra omen any sobiky, fa ny fatambary ihany no Tompon’ny fatra.
 • Fasana! Ny any ivelany indray no miraharaha ny Tompon-trano.
 • Famaky tsy omem-bozon-kena, ny Tompony no izaran-kenamaso.

TONDRA-DRO

 • Ny maty no resy, fa ny velona manao Tondra-dro.

TONDRAHANA

 • Ovin-dRamarosikina, Tondrahana orana vao maty fotsy, sokirina vao mihamaintso.

TONGILAN-KATOKA

 • Dihin’ny Tongilan-katoka, ny ilany ihany no voajery.

TONGOTRA

 • Tahaka ny jorery ny fanompoana, na dia tapaka aza  ny Tongony, na afaka aza  ny tanany, mbola mimenomenona ihany izy.
 • Na efatra aza  ny Tongotr’alika, iray ihany no lalana azony ombàna.

TONOM-BOMANGA

 • Halam-patana sy Tonom-bomanga, ka na dia tsy mivady aza mifandabodaboka.

TONONY

 • Manitsaka hazo meloka, itsimbadihan’ny Tonony.

TONTA

 • Tonta ny ela fa ho avy ny vao, ny maso mahita ny vao, fa ny ela tsy manaja ny vao.
 • Halako ny ela fa maha Tonta ny soa.

TORAHANA

 • Torahana tsy hohanina toy ny sorohitra ambony fasana.
 • Mandihy tsy Torahan-damba.

TORAKY NY TEO

 • Betsileo mamo Toraky ny teo.

TORANA

 • Toram-poana tahaka an-dRangahy Andriandambo nolalovan’ny vava basin-dRabevitsika.
 • Boka milomano, tafita vao Torana.
 • Didimaso miditra am-paty, Torana alohan’ny malahelo.
 • Valam-parihy tsara hatsaka na kely aza mitety Toran-kovitra ihany.

TORO

 • Mikotrana foana ny fandisa sy sahafa fa ny vary ihany no Toro.
 • Aza tondroin-dia maty, fa Toro vato nandiavana, ary tsy fola-kazo niankinana.

TOTOHONDRY

 • Totohondrin’Ifanamaro, ny an-trano ihany no mifamotsi-maso.
 • Tsy misy na inona na inona hoatra ny Totohondrin’Ikotomanana. Raha vao mivonkina toa hahafaty omby, nefa nony mamely tsy mahafaty akohokely akory.

TRAFO

 • Fahin’ombin’Imboarina, ny Trafony ihany no miedinedina.
 • Fihinan-Trafon-kenam-banga, lasa tsy antonontonony, tsy re tsiro dia voatelina.
 • Ataovy mitombo hoatra ny tohatr’omby fahavaratra, fa aza atao mihena hoatra ny Trafon’omby ririnina.
 • Fanagan-kena, midina mahazo ny tratrany, miakatra mahazo ny Trafony.

TRANGA

 • Ny fanompoana hoatra ny Trangan’akoho, ka izay be fitranga ihany no voa.

TRANO

 • Hita Trano bongo no itoerana fa manao lava fanoto.
 • Tranon-takatra, izay mandrava aloha no boka.
 • Tranon-takatra idiram-borondolo, simban’ny olon-dratsy ny olon-tsy vanona.

TRATRA

 • Izay mahavangivangy, tian-kavana; Malemy fanahy Tratra am-parany.
 • Boka mangala-pihinana, Tratra andro eo am-pisangiana takotra.
 • Fanagan-kena, midina mahazo ny Tratrany, miakatra mahazo ny trafony.
 • Vato an-tanimbary, na tsy voan’ny antsy amin’ny fararano aza, ho Tratry ny angady amin’ny lohataona.
 • Boka nitoraka volana Alahamady, tsy mitady ny ho arivo Tratry ny taona, fa izay hahamando ny Tratra ihany.

TRIMONDAHY

 • Aza maninana an’I Trimodahy.

TSAPA

 • Tsapa sokin’Ilaihavana, ny azo ihany no avadibadika.

TSARA

 • Ny miara-komana no Tsara, Rainibango.
 • Fanambadian-dRainimanafika, ny mody tsy alaina mba Tsara ihany.
 • Valam-parihy Tsara hatsaka, na kely aza, mitety toran-kovitra ihany.
 • Aza Tsara vava fahavaratra, fa ratsy vava ririnina.

TSAROANA

 • Na dia kely aza Tsarotsaroan’ny aina hoatra ny fahenimbary fahavaratra.

TSEROKA

 • Dokodahy nisasa, ny Tseroka no afaka, fa ny hamaintisana tsy miova.

TSIDIKA

 • Aza manao Tsidi-pahitra.

TSIHY

 • Boka lavo an-Tsihivitrana indray mitsikasina ihany.
 • Boka lavo an-Tsihivitrana ka nambakain’ny hohony.

TSILEONDOZA

 • Anarany ihany tahaka ny Tsileondozam-boka.

TSIMONDRY

 • Tsimondrimondry atao ody boka, mandrenesa ry samy mondry.
 • Tsimondrimondry atao ody boka, tafahaon-tsamy ratsy.

TSINJAKA

 • Tsinjak’Izakasoa, samy mila ho azy.

TSIRAVINA

 • Bibilava sy olona samy Tsiravina ihany.

TSITSIKA

 • Tsitsik’I Betsileo, ny ombin’Ikoto an’Ikoto, ny an’olona koa an’Ikoto.

TSY …

 • Aza mandihy Tsy afa-tavony.
 • Fanambadian-dRainimanafika, ny mody Tsy Alaina mba tsara ihany.
 • Ny maty no Tsy alevina Alakamisy sy Alahady, ny velona no tandrovina.
 • Mahantra lahy! Mahery Tsy ambinim-babo, malemy fanahy Tsy misy mpankasitraka, manao soa tsy misy mpilaza.
 • Faty ividianan-dambamena Tsy antonona, aza mahavery ny velona.
 • Mpamosavy mandala fasam-bao, zava-panao ka Tsy aritra.
 • Mitondra adidy amin’ny Tsy atao hoatra ny fangalabola.
 • Antsiben-dRainisamboady, langan’ny an’ny olona, mandehandeha misedisedy, ny an’ny tena TSY atao.
 • Ny rariny toy ny nofy, TSY azo TSY anaty nofy.
 • Ranovola nokaohim-boka, TSY azo disaina intsony.
 • Nitaiza zaza boka, lehibe TSY azo ho namana.
 • TSY azon-tsampona toy ny fatambary hariva.
 • Ny tarehy ratsy TSY azo ovana, fa ny fanahy ratsy azo ovana ihany.
 • Fatambary hariva ka TSY azo sakanana intsony.
 • Songomby mitsidika ka TSY efan-kalady.
 • TSY mbola farofy aho hatrizay naha bokako.
 • Hivalo fanahy TSY haditra aho, fa hanaraka ny efanareo.
 • Ilay lava mandry amorom-patana: “Izoky TSY hafa, Izandry izaho ihany”.
 • Ny mandry maraina TSY mba hanana, fa ny mifoha maraina hanam-be.
 • Ny fahafatesana TSY mba heloka fa zara hetra.
 • Hafatesana TSY heloka, havelomana TSY hitsiny.
 • Fihavanan’I Mamoladahy, anio toa TSY hisaraka, ampitso TSY hiray.
 • Ny rariny toy ny hazo mahitsy, TSY hita TSY anatin’ny ala.
 • Ho lava ny afo any Andongona, ka TSY hitan’Andrianjafy hitarainana.
 • Anantsongan’Ilambo sy potik’Izakamanana, somidi-dro fa TSY hita ventiny.
 • Ilay mievina am-paty, sady TSY homba ny velona no TSY homba ny maty.
 • Tovolahy mievina am-paty, sady TSY homba no miharatsy vava.
 • Sola miady fandraotra, banga miady laingo, TSY ho toy izany akory.
 • Varo-bomangan-dRenitsiambizo, mafana TSY lafo venty, ka masiso vao lafo iraimbilanja.
 • Ny teny marina hoatra ny fia-pary, ka na lava aza TSY lany hamamiana.
 • Kitsikitsika TSY lao lanitra, laza TSY leo dina.
 • Boka Ikoto TSY leon’Ikala, Boka Ikala TSY leon’Ikoto.
 • Ny tompon’alahelo leo ihany, fa ny mpamendrofendro no TSY tanty.
 • Fanefitra TSY mahafaka aretina.
 • Ny sanatria TSY mahafehy ny loza, ny halady TSY mahafaka ny fahafatesana.
 • Singam-bolo TSY mahafehy faty, ranomaso TSY mahatana aina.
 • Raha hitsangan-TSY mahay, TSY mahaleo ny misonenika am-pitoerana; ary raha hiteny TSY hinoan’ny olona, ny misarom-bava tsaratsara kokoa.
 • Ny tarehy TSY mahaleo ny fanahy.
 • Ny hery TSY mahaleo ny fanahy.
 • Ny horohoro TSY mahaleo ny tahotra.
 • Ny voky TSY mahaleo ny tsaroana.
 • Fangady TSY mahatapak’ahitra.
 • Boka manankaren, ka  ny hafaliana TSY mahatsindry ny alahelo.
 • Dokotra human-kabakabaka, human-java-TSY mahavoky ny tena.
 • Fanaon’ny TSY mahay mahatebaka.
 • Aza mety hambosin’Ikotofankaota, vorombe samba, fahatelobe TSY mampanana.
 • Malahelo be fatambary hianao. Hanao hoe: “izany no TSY nampanana anao”, hanao kely toa maty fahavelona.
 • Tonta ny ela fa ho avy ny vao, ny maso mahita ny vao fa ny ela TSY manaja ny vao.
 • Mitsaitsaika fihavy ny TSY manan-dreny, manao fihavim-pangady TSY miala fa eo am-pototr’andry.
 • Hianareo no natao valala fiandry fasana, natao vorompotsy TSY mandao omby.
 • Dedaka maty ondry nefa TSY manome rafozana.
 • Homam-be TSY matavy toa fanoron-dratsy.
 • Takatra amoro-parihy, TSY matory fa mierim-panahy.
 • Ingorifotsy manjono, ka raha TSY miakatra dia hidinako.
 • Ny maty TSY miandry ama-nenina.
 • Ranomaso TSY miaraka amam-paty.
 • Ny ho faty TSY mba miera.
 • Toy ny voatavo TSY mifandraka ny zaza bodo.
 • Boka very TSY misy araka intsony.
 • TSY misy mafy sy lehibe tahaka ny vato, fa  raha tsy miteny, hitsahan’ny vorona.
 • Boka TSY misy mpiantra.
 • Farihy TSY misy vodiny, ony TSY misy vavany.
 • TSY satry ny mandihy mipetraka, fa ny lamba hoenti-mitsangana no TSY misy.
 • Ny faniriana TSY takatry ny vintana.
 • Fanaon’ny TSY tia ny manaratsy.
 • Ny avona toy ny entan’anivona, ny vesany leo ihany fa ny enjinenjiny no TSY toha.
 • Aza mitondra entan-TSY voafehy.
 • Fo TSY voalefitra mitondra nenina.
 • Fanahy TSY voatsindry, mitondra loza.
 • Tanora nahita diavolana, ny an-tanana aza TSY zaka.

Créer un site gratuit avec e-monsite - Signaler un contenu illicite sur ce site