O - P

ODY

 • Didimaso asiana Ody, mahareta fa hihavian’ny soa.
 • Dridran’Isiamanaraka, asiana Ody vao mitatra.
 • Fanafodin’Ikotomadio, asiana Ody vao mainka loza, enti-miantafika vao maimaina.

ODY AINA

 • Ny sandry be tsy Ody aina … fa samy ho faty avokoa.

ODY BOKA

 • Tsimondrimondry natao Ody Boka, tafahaon-tsamy ratsy.
 • Tsimondrimondry atao Ody Boka, mandrenesa ry samy mondry.

ODY FATY

 • Ny hatanorana tsy Ody Faty … fa samy ho faty avokoa.
 • Sikidin-dRandranobe, tsy Ody Faty fa ala-nenina.

ODY FITIA

 • Ilay boka nitokoa Ody Fitia: “ ny tarehiko anie efa rava, fa ny ataonao no sisa”.

OLO-MALAINA

 • Aleo maty Olo-Malaina toy izay vaky vilany mianefitra.

OLOMBELONA

 • Ny aretina vadin-koditry ny olombelona.

OLOM-BODO

 • Izay tsy miady Olom-bodo, izay to fo mamosavy.
 • Aza misorona olona adala na manarana Olom-bodo.

OLONA

 • Ny maty handry toy ny vovoka, ary velon-kihinana tahaka ny Olona.

OLON-DRATSY

 • Mpamosavy mamosavy boka, ka matin’ny Olon-dratsy ny olon-tsy vanona.
 • Tranon-takatra nidiram-borondolo, simban’Olon-dratsy ny olon-tsy vanona.

OLON-TSY HANANA

 • Anosizato milalao, ary ny terak’Ambohimanarina manetsa ririnina. Fararano an-tanan-dany tsy mba vatry ny Olon-Tsy hanana azy fa vatran’ny hanana azy.

OMBILAHY

 • Ombilahy tsy mitrena, ataoko adidin’ny fahitra.
 • Hono ry andrian-tsy vahoaka, ny Ombilahy va no miady sa ny vatobe no mikorontana? Tsy ny vato no mikorontana, tsy ny Ombilahy no miady, fa Andriantiazaza no maty.
 • Ombilahin’Imozy, ampiadian-tsy miady, avela manonto ny namany.

OMBIN’ANDRIANA

 • Moa dia ny fitia te hihinan-kena va no hamonoana ny Ombin’Andriana mirani-tsofina?

OMBY

 • Tsy misy na inona na inona hoatra ny totohondrin’Ikotomanana. Raha vao mivonkina toa hahafaty Omby. Nefa nony mamely tsy mahafaty akohokely akory.
 • Tsitsik’i Betsileo, ny Ombin’Ikoto an’Ikoto, ny an’olona koa an’Ikoto.
 • Manao dian’Omby jamba, ka mivarina ihany.
 • Ny Omby mahia no hanina, ny ao am-pahitra no mahamena-maso.

OMPIKELY

 • Tsy mba ny bibilava no matahotra amalona, fa ny amalona zatra ny rano, Ompikely ka mahay kinarinarina.

ONDRY

 • Maika tsy faingana toa dian’Ondry.
 • Ondrin’Ibesa, raha maty soloana, raha miteraka tsy omena azy ny zanany.
 • Raha Ondrin-dRabetsirava no mitondraka, vohay fa Ondrin-kavana; far aha Ondrin-dRainimanira no mitondraka, orosy ny rambony sy ny sofiny.
 • Manao Ondry tsy harena, ka misorona Ondry boka.

ONY

 • Lakana tapa-kofehy ka manatona ny Ony.
 • Mitatatra am-pasika ka manabe vava ny Ony.

ORANA

 • Ovin-dRamarosikina, tondrahana Orana vao maty fotsy, sokirina vao miha-maintso.
 • Lambo mitoto-bozaka tsy mahita ny Ora-manelatra.
 • Oram-pararano, rehefa mitandrify dia mirotsaka.

OROSY

 • Raha ondrin-dRabetsirava no mitondraka, vohay fa ondrin-kavana; far aha ondrin-dRainimanira no mitondraka Orosy ny rambony sy ny sofiny.

OSA

 • Fanafodin’ny Osa ny marina atao.

OTRIK’AFO

 • Maty mangina toy ny Otrik’afo.
 • Otrik’afo ny manindritsindry tsy hamono, ny tsindritsindriana tsy ho faty.

OVY

 • Ovin-dRamarosikina, tondrahana orana vao maty fotsy, sokirina vao miha-maintso.

(P)

PAI-PANORONA

 • Pai-panorona mahalany andro.

PESO (PAISO)

 • Raha indrindra ho lany ihany ny Peso an-kady, avelao mba hirotsaka Ilambosalama.

PARARETINA

 • Bararatan’I Nanja, raha tsy Pararetin’ny mamba, Pararetin’ny voay.

POHINA

 • Vilanin’Ikarenina, ny malady Pohina, ny marenina Pohina.

PORITRA

 • Varo-bomangan-dRenisoa, enti-mihazakazaka Poritra, entina miadana tsy mahatratra tsena.

POTIKA

 • Anantsongon’Ilambo sy Potik’Izakamanana, somididro fa tsy hita ventiny.

Créer un site gratuit avec e-monsite - Signaler un contenu illicite sur ce site