MANI - MATY

MANIDINA

 • Aingaingao ray volom-body, fa ny elatra Hanidina tsy misy.

MANINANA

 • Aza Maninana an’I Trimondahy.

MANIMPY SANDRY

 • Dihin-dRazihizihy, sady tsy hirebika no tsy Hanipy Sandry, fa eo no mihoninkonina eo.

MANINA IRERY

 • Raiki-pitia tamin’antitra ianao, mbola tia ka nilaozany maty; fa ny Manina Irery no mangozohozo.

MANIRINA

 • Miahiahy Manirina, ka manongotsongo ny maty.

MANIRY MANITRA

 • Maniry Manitra hoatra boka anaty tapia.

MANJAITRA

 • Fanjaibe rovi-body, izy natao Hanjaitra indray no mandrovitra.

MANJANJANA

 • Fanahin-jaza, manjanjana.

MANJONO

 • Boka Manjono, mifamitaka samy malama.
 • Ingorifotsy Manjono, ka raha tsy miakatra dia hidinako.

MANKALOZA

 • Misorona ondry tsy volony, ka Mankaloza ny aretina.

MANOHAMBATO

 • Izaho no ataonao Rafotsibe Manoham-bato.

MANOMPO

 • Manana anjara ratsy toy ny fantaka, Manompo vao vaky loha.

MANONGOTSONGO

 • Miahiahy manirina, ka Manongotsongo ny maty.
 • Ny Hanongotsongoana ny maty ny tahotry ny handevim-belona.

MANORO LALANA

 • Lamba mitondra fanala, ka manazava ny Hanoro Lalana.

MANOTO

 • Fanahin’Ikoto, manoto.
 • Ombilahin’Imozy, ampiadian-tsy miady, avela Manoto ny namany.

MANOTRONA

 • Ny tany no vadiben’ny Zanahary, mihary ny velona, Manotrona ny maty.

MANTA

 • Sarotin-doiloy k ate-hihinam-panasi-Manta.

MANTASOA

 • Loabarin-dRenimpela, ny haka sifotra no feno lovia, fa ny ho any Mantasoa mandeha manaraina.

MANTSINA

 • Mitranga-mitoetra hoatra ny akoho Mantsina atody.
 • Mivoaka sy miditra matetika hoatra ny akoho Mantsina atody.

MAOLA

 • Izay Maola maka ny fary.

MARAINA

 • Lanonam-pahavaratra, ny Maraina ihany no izy.
 • Ny mandry Maraina tsy mba hanana, fa ny mifoha Maraina hanam-be.
 • Zatovo mandry Maraina, bongo maso vao hita.
 • Aiza no dia ho anao avokoa ny valala manatody sy ny fandria-Maraina.
 • Fanarainan’akoho, mifoha Maraina ka eo atsimom-patana ihany.

MARANITRA

 • Ny fandraka no Maranitra antoanin’ny fively.
 • Ny fangady no Maranitra asesiky ny anjainginy.

MARARY

 • Aza mandevin-jaza Marary.
 • Tanan-kavia sy havanana, izay didia-Marary.

MARARY TANANA

 • Isambilo no miavon-karena, ka Renisabotsy no Marary Tanana.

MARENINA

 • Vilanin’Ikarenina, ny malady pohina, ny Marenina pohina.

MARIN-TOERANA

 • Fanambadian’Isoamanaraka, raha Asian-tsoa mihaitraitra, nony Asian-dratsy vao Marin-Toerana.

MARIVO

 • Ny fanompoana aza atao andran-drano, raha Marivo hotsobohina ary lalin-kihemorana.
 • Hadivorin’Andrianentoarivo, Marivo loatra afaky ny tafika, lalin-doatra fandriky ny tena.

MARO ANAKA

 • Didimaso Maro Anaka tsy mahita ny efa nihinana.

MARO VAVA

 • Ny papelika no Maro Vava, mitana ny hafatry ny Ntaolo.

MASAKA

 • Masaky ny dorany, mangatsiaky ny hambony.
 • Tefy angadin-dRainimanankiarana, ny tsy Masaky ny antsoro atao vely manta, ary nony mivarotra di any Masak’arina ihany no alaina.

MASAK’ARINA

 • Tefy angadin-dRainimanankiarana, ny tsy masaky ny antsoro atao vely manta, ary nony mivarotra di any Masak’Arina ihany no alaina.

MASISO

 • Varo-bomangan-dRenitsiambizo, mafana tsy lafo venty, ka Masiso vao lafo iraimbilanja.

MASO

 • Azan y vato handratra ny loha ihany no sainina fa mba hevero koa ny fasika handitsoka ny Maso.

MASOANDRO

 • Asesiky ny fitia sy ny hanina azy, ka tsy mahalala Masoandro ho faty.
 • Masoandro be lohataona, tsy manan-kasosorana amin’olona.
 • Masoandro avy atsinanana, ny avo ihany no itaingenana.
 • Masoandro avy andrefana, izay mivoha tsidihina avokoa.
 • Miady hazavana alohan’ny Masoandro hoatra ny fitarikandro.
 • Ny lanitra tsy ferana, ny Masoandro tsy zehena ary ny tany tsy refesina.
 • Tovolahy len-damba, mivoady ny Masoandro hiposaka hanazava azy.
 • Akoholahy sy Masoandro, mifamotoan-tsamy lavitra.
 • Tsy misy hazo baka mahatohana ny lanitra na befelatanana mahatakona ny Masoandro.
 • Ny didin’Andriamanitra, tahaka ny Masoandro avy any andrefana, mitsidika isam-baravarana.
 • Ny manjaka toy ny lanitra, ka tsy azo refesina; na toy nhy Masoandro ka tsy azo zehena.
 • Mahita anay lavi-kavana, ka miady mena-Masoandro, mahita anay irery tena, ka mandroaka anay maizim-bolana.
 • Aza manao tora-Masoandro.
 • Antitra manara am-pandriana, mivoady ny Masoandro hiseho.

MASO DIDY

 • Mitady hivelona amin’ny ranomason’olona hoatra ny lalitra mitsentsitra ny Maso Didy.

MATAVY

 • Ny afahy tsy Matavy, fa ny mamahy no mivalon-ketraka.
 • Tsikovoka an-dobo, Matavy tsy mifahy.

MATESA

 • Raha ho faty aho, Matesa rahavana; raha ho faty rahavana, Matesa ny omby.

MATIANTOKA

 • Boka miantsena tsy manambarotra, ka Matiantoky ny halavoana.

MATIN-JANAKA

 • Raha indrindra ho faty ihany, aleo Matin-janak’anabavy.

MATIN-KENA-MASO

 • Matin-kena-maso, ka mihinambarim-boka.

MATIN-KERINY

 • Matin-keriny toy ny famaky.

MATIN’NY DAKA

 • Mitery omby tsy mirohy hoatra an-dRabemalo, ho Fatin’ny Daka no farany.

MATIN’NY NENDRA

 • Boka Matin’ny Nendra indroa manalavitra ny fasan-drazana.
 • Boka Mtin’ny Nendra ka ratsy hatramin’ny niandohany.

MATORY

 • Didimaso tsara ondana, Matory manana aretina.
 • Ny Matory naman’ny maty, ny takona naman’ny jamba.

MATSATSO

 • Fary ka ny lohany indray no Matsatso.

MATY

 • Ilay mievina am-paty, sady tsy homba ny velona no tsy homba ny Maty.
 • Boka Maty tsy misy mpiantra.
 • Miahiahy manirina ka manongotsongo ny Maty.
 • Minia Maty ho maimbo.
 • Ny arivolahy tsy Maty indray andro.
 • Ny Maty aza te-ho maro.
 • Ny Maty fonosin-dambamena ary ny velona arahim-potsimbary.
 • Ny Maty handry toy ny vovoka, fa ny velon-kihinana tahaka ny olona.
 • Ny Maty no mampalahelo, fa ny volomason’ny velona mitsiratsiraka ihany.
 • Ny Maty no resy fa ny velona manao tondra-dro.
 • Ny Maty tsy miandry ama-nenina.
 • Salasala ity! Vaviantitra roa no Maty, ka vakiny iray no fialana.
 • Tsy misy Maty tsy maimbo, fa ny afo no Maty tsy maimbo.
 • Vavolombelon’ny Maty ny maimbo.
 • Rangahibe mampirafy ka Maty indray andro izy roa, ka hoy izy: “ alaon’ny ato aho, alaon’ny aroa”.
 • Aleo Maty hafoy toy izay velon-kijaly.
 • Any Ambongo no Maty k any aty no voasiotsioka.
 • Ny Maty no tsy alevina alakamisy sy alahady, ny velona no tandrovina.
 • Ny tany vadiben’ny Zanahary: mihary ny velona, manotrona ny Maty.
 • Izay tia doka, Maty aloha eo ambavahadin’ny fahavalo.
 • Maty iray fasana, velona iray trano.
 • Tsy Maty hafoy, tsy velon-kantenaina.
 • Manadihady loza ka mitomany tsy misy Maty.
 • Mila voatsiary ka maka afo amin’ny Maty.
 • Ny matory naman’ny Maty ary ny takona naman’ny jamba.
 • Sady handoa Maty no handoa angady.
 • Raiki-pitia tamin’antitra ianao, mbola tia ka nilaozany maty, fa ny manina irery no mangozohozo.
 • Akala-mitoetra aho, raha mihohoka an’ny velona, fa raha mitsilany an’ny Maty.
 • Aza tondroin-dia Maty, fa tsy toro vato nandiavana, ary tsy fola-kazo niankinana.
 • Hono ry andrian-tsy vahoaka, ny ombilahy va no miady, sa ny vatobe no mikorontana? Tsy ny vato no mikorontana, tsy ny ombilahy no miady, fa Andriatiazaza no Maty.
 • Niolaka ny vato aho, novatoiny, niolaka ny hazo aho, nohazominy, Maty Ikakibe vao navelany aho.
 • Raha mihinana ny amalom-boasira ianao manao hoe:” ny Maty no havako”, ary raha asa jama manao hoe:” mamosavy no tsy tia maro”.
 • Aleo Maty olo-malaina, toy izay vaky vilany mianefitra.
 • Aza atao lambamena nomena ny Maty.
 • Aza manao vavan’ny Maty an-drano.
 • Aleo Maty toy izay menatr’olona.
 • Fatotr’amboan’Ingara, aleo Maty toy izay lasa.
 • Maty tsikelikely toy ny aretin-dRenivalala.

MATY ANAKA

 • Tsy mafy noho ny Maty Anaka, fa raha kekerin’ny moka mitehaka.

MATY FAHAVELONA

 • Malahelo be fatambary ianao, hanao be: izany no tsy nampanana anao; hanao kely: toa Maty Fahavelona.

MATY FOANA

 • Tsara ny kely fanahy sitrak’olona, fa ratsy ny be fanahy, Maty Foana.
 •  Ao ny be fanahy Maty Foana; ao ny kely fanahy sitrak’olona.

MATY FOTSY

 • Ovin-dRamarosikina, tondrahana orana vao Maty Fotsy, sokirina vao mihamaintso.

MATY MAMBA

 • Farihy Maty Mamba ka itsobohan’ny adala rehetra.
 • Tsy ny farihy lelik’antsanga, fa ny farihy Maty Mamba, ny zanany no mpandimby ny rainy.

MATY ONDRY

 • Dedaka Maty Ondry nefa tsy manana rafozana.

MATY RAY AMAN-DRENY

 • Very fihantana toy ny Maty Ray aman-dreny.

MATY SOLOANA

 • Ondrin’Ibesa, raha Maty Soloana, raha miteraka tsy omena azy ny zanany.

MATY VADY

 • Ampananona no Maty Vady, ka Ambohitrandraina no miongo-belona.
 • Tsy misy be alahelo tahaka ny Maty Vady, fa raha manitsaka androngo mitsinjaka.

MATY VADY RENIANAKA

 • Very famoriana, toy ny Maty Vady Renianaka.

MATY ZANAKA LAHIMATOA

 • Very vahatry ny aina, toy ny Maty Zanaka Lahimatoa.

Créer un site gratuit avec e-monsite - Signaler un contenu illicite sur ce site