MADINI - MAMY

MADINI-PIHAVY

 • Fitian-dranon’erika, Madini-pihavy fa mahatondra-drano.
 • Aza manao fitian-dranon’erika, Madini-pihavy fa mahatondra-drano, fa aoka asesiky ny fitia tanteraka, ka tsy mahalala ranon’orana ho lany.

MADIO

 • Madio tsy mangarangarana toy ny ranovola mandry amim-panasina.

MAFANA

 • Antsontsany hoatra ny fihinanana fadin-kena, hanina Mafana mandoro, hanina mangatsiaka miraikitra amin’ny lanilany.
 • Ny miera manganana, ny mandry be Mafana.
 • Aiza no dia ho anao avokoa ny valala manatody sy ny fandria-mafana.
 • Varo-bomangan-dRenitsiambizo, Mafana tsy lafo venty, ka masiso vao lafo iraimbilanja.

MAHABE SENTO

 • Mahabe Sentosento hoatra ny farin-kelim-bariteloventy.

MAHAFADY

 • Maniraka Andriana aza Mahafady, Andriana tsy irahina tsy iaraha-monina.

MAHAFATY

 • Ny fanompoana folo elatra ahina, ahina dia mahavelona, tsy ahina dia Mahafaty.
 • Tsy misy na inona na inona hoatra ny totohondrin’Ikotomanana; raha vao mivonkina to hahafaty omby, nefa nony mamely tsy Mahafaty akohokely akory.

MAHAFIRA

 • Famaky tsy Mahafira hazo, ampitso andro koa.

MAHAKELY RAY

 • Ny ditra Mahakely Ray.

MAHALANY ANDRO

 • Pai-panorona Mahalany Andro.

MAHALEVIM-BATANA

 • Izaho tsy fangaraka ka Mahalevim-batana.

MAHALEVIN-DRENIBE

 • Ny fangaraka aza Mahalevin-drenibe.

MAHALOILOY

 • Boka mivaro-tantely, ny zavata amidy mamy ihany, fa ny tenany mivarotra no Mahaloiloy.

MAHAMAIKA

 • Voalavo mihazakazaka alina, tsy ny lalana no Mahamaika, fa ny fanahy ratsy atao andro lava no mahamaody.

MAHAMAODY

 • Voalavo mihazakazaka alina, tsy ny lalana no mahamaika fa ny fanahy ratsy atao andro lava no Mahamaody.

MAHAMASIM-PANAFANA

 • Tazon’Avaradrano, ka tsy mahamasim-panafana.

MAHAMENA MASO

 • Ny omby mahia no hanina, ny ao am-pahitra no Mahamena Maso.

MAHANDRO

 • Manan-tsira ka mahay Mahandro, tiam-bady ka mahay miteny.
 •  Mpitsitsy vary tsy manam-panoto, mba naman’ny Mahandro be ihany.

MAHANDRO FANJAITRA

 • Manakodim-by Mahandro Fanjaitra, voky ihany no manevitevika.

MAHANTRA LAHY

 • Mahantra-lahy: mahery tsy ambinim-babo, malemy fanahy tsy misy mpankasitraka, manao soa tsy misy mpilazana.

MAHAREIROY

 • Toerana ela Mahareiroy (Maha iray ny roa).

MAHARETA

 • Didy maso asiana ody, Mahareta fa hihavian’ny soa.

MAHARITRA ELA

 • Lon-damba sy fahenim-bary izay Maharitra Ela no herinandro.

MAHATAM-BADY

 • Ny zaza fito tsy Mahatam-Bady, fa ny fanahy fito no mahatana azy.

MAHATEBAKA

 • Fanaon’ny tsy mahay Mahatebaka.

MAHATONDRA-DRANO

 • Fitian-dranon’erika, madini-pihavy fa Mahatondra-drano.
 • Aza manao fitian-dranon’erika, madini-pihavy fa Mahatondra-drano, fa aoka asesiky ny fitia tanteraka ka tsy mahalala ranon’orana ho lany.

MAHATSIAHY NY LASA

 • Tsy mba hitomany ny faty momoka izahay, ary tsy mba Hahatsiahy ny Lasa.

MAHATSIARO HATSIAKA

 • Natao ihany ny handry tsy mirakotra fa nony maneno akoho, MAHATSIARO HATSIAKA ka mandray lamba.

MAHAVAKY TAKOTRA

 • Dihin-dRenibozy, ka raha tsy Mahavaky Takotra tsy mijanona.

MAHAVANGIVANGY

 • Izay Mahavangivangy tian-kavana, malemy fanahy tratra am-parany.

MAHAVELONA

 • Ny fanompoana folo elatra ahina, ahina Mahavelona tsy ahina mahafaty.

MAHAVERY

 • Faty ividianan-dambamena tsy antonona azy, Mahavery ny velona.

MAHAY

 • Mandihy be volon-kelika, Mahay manan-tsiny, tsy Mahay manam-pondro.
 • Izay tsy Mahay sobiky, Mahay fatam-bary.
 • Imena no Mahay, ka Imosalahy no malaza.

MAHAY HO AN’OLONA

 • Fanafodin-dRabetsiafindra, Mahay Ho an’Olona fa tsy mahay ho an-tena.

MAHAY HOAN-TENA

 • Fanafodin-dRabetsiafindra, mahay ho an’olona fa tsy Mahay Ho an-Tena.

MAHAZO ZAZA

 • Renitsimandao no Nahazo Zaza, ka Renikotobobo no miongo-bolo.

MAHERY

 • Mahantra lahy! Mahery tsy ambinim-babo, malemy fanahy tsy misy mpankasitraka, manao soa tsy manana mpilaza.

MAHINA

 • Voalavo mandositr’andro, Mahin’ny fanahy ratsy halina.
 • Mahin’inona no misatrok’am-parihy?

MAHITA

 • Irak’Ingahimbazon ny Mahita ihany no mandeha.

MAIKA TSY FAINGANA

 • Maika tsy faingana toa dian’ondry.

MAIMAINA

 • Fanafodin’Ikotomandia, asiana ody vao maika loza, enti-miatafika vao Maimaina.

MAIMBO

 • Faty Maimbo, ny tompon-kavana ihany no sahy manatona.
 • Minia maty ho Maimbo.
 • Tsy misy maty tsy Maimbo, fa ny afo no maty tsy Maimbo.
 • Vavolombelon’ny maty ny Maimbo.

MAINANDRO

 • Anaovana aro riaka raha Mainandro, hiarovana ny oran-ko avy.
 • Anaovana aro riaka raha Mainandro, ny tahotry ny ho lena raha fahavaratra.

MAIZINA

 • Ny fanompoana tahaka ny zavona, raha halavirina Maizina, far aha akekena mazava.

MAKA AFO AMIN’NY MATY

 • Mila voa tsy ary ka Maka Afo amin’ny Maty.

MAKAKA NIFY

 • Tsy kely ray aho fa iva dia, tsy banga aho fa Makaka Nify, tsy sola aho fa mazava ray.

MAKA KITAY

 • Reniboto no lem-paka kitay, ka Ratsaramihanta no didimaso.

MAKA SIFOTRA

 • Loa-barin-dRenipala, ny Haka Sifotra no feno lovia, fany ho any Mantasoa mandeha manaraina.

MAKA VILONA

 • Faka vilon-dRenitalata, ny an-tsobiky tsy misy, k any antongoany no alaina aloha.

MALADY

 • Vilanin’Ikarenina, ny Malady pohina, ny marenina pohina.
 • Mlady hofana toa antsikely.

MALAGASY

 • Malagasy mivaro-basy amim-bazaha, k any avy any aminy ihany no averina.

MALAHELO

 • Didimaso miditra am-paty, torana alohan’ny Malahelo.
 • Malahelo misakaiza amim-bazimba, ny akoho tsy misy, fa main’ny menaka no miala nenina.
 • Ny andriandahy Malahelo tsy mahaleo ny hovalahy malaza.
 • Malahelo tia ady mihaika fahaverezana; manankarena tia ady manely ny efa voavory.
 • Malahelo tsy ananan’olon-trosa, ka tsy azo amidy maina.
 • Raha mpanankarena tsy mahavoky andevo dia sahala amin’ny Malahelo ihany. Ary raha Malahelo be hanin-kotrana sarotra atao Malahelo.
 • Be ny Malahelo fa izay maka kitay amoron-dalana no mampiseho ny fahoriany.
 • Mahasosotra hoatra ny Malahelo misambo-bary, raha vao maka mitady avo loha, nony manatitra manao safo vava.
 • Malahelo miresaka amin’ny mpanankarena, raha tonga mitaina hidin-trano.
 • Mamari-body ny fahaverezana toy ny Malahelo maka volan’olona.
 • Manan-karen-tsy mitery mba isan’ny Malahelo ihany.
 • Mivahiny amin-kava-malahelo, soron’afo no hita.
 • Ny sola Malahelo tsy mba rangahy.
 • Raha kamboty tsara laoka, ary Malahelo, ary fady dia isan’ny mpanankarena ihany.
 • Raha Malahelo maro anaka, mpanankarena any am-parany.
 • Trano bongo misy ronono sarotra atao Malahelo.
 • Basin’ariary fito, tsy tioan’ny mpanana, tsy takatry ny Malahelo.
 • Malahelo miantsena izay rehetra mangirana atao vola avokoa.
 • Malahelo miantsena be sitrapo fa tsy ampy fanaovana.
 • Malahelo miantsena ny totohondry no asesika am-bava.
 • Ao ny be fanahy maty foana, ao ny kely fanahy sitrak’olona, ao ny tsy tiana fa manana, ao ny hala fa Malahelo.
 • Fihavanan-tana, ny hava-Malahelo ihany no ibetrohina.
 • Ny olom-boky tsy mba manina, ny Malahelo tsy mba liana.
 • Ny Malahelo tsy mba havan’ny manana.
 • Raha Malahelo tia tombon-tsira, dia mitety ny tsena haleha.
 • Aleo Malahelo harin’ny azy, toy izay mpanankarem-boafady.
 • Raha manao no tsy ambinina, omeo fa hava-Malahelo, fa raha miraviravy tanan-tsy manao avelao hivarina aman-tany.
 • Faly! Raha tong any rano fanala kenda; raha Malahelo ka misy mpanony; raha lavo ka misy mpanarina.
 • Malahelo be fatambary hianao, hanao be:” izany no tsy nampanana anao”; hanao kely: “toa maty afahavelona”.

MALAILAY FONOSANA

 • Malailay Fonosana toa fary.

MALAIN-KANAN-DRATSY

 • Ilay mitsabo marary Malain-kanan-dratsy, ambaraky ny efa ho faty, ka mbola tsaratsara ihany.

MALAZA

 • Imena no mahay, ka Imosalahy no Malaza.

MALAZA HO …

 • Malaza Ho be raharaha k any voly vary avy no tsy vita.
 • Reniketaka Ambodinangavo, Malaza ho mpanankarena, ka saran-dakana no enti-manala taona.

MALEMY FANAHY

 • Malemy Fanahy tratra am-parany.
 • Mahantra lahy! Mahery tsy ambinim-babo, Malemy Fanahy tsy misy mpankasitraka, manao soa tsy manana mpilaza.

MAMAHAN-JAZA

 • Boka Namahan-jaza, natao hamelona indray no nanampina ny ainy.

MAMANDRIKA

 • Fandri-boron’Ambohidralambo, ny tsy mamandrika no manantena hahazo.

MAMARINA AN-KADY

 • Ny ditra mameno Tanana, fa ny nenina Mamarina an-kady.

MAMARIN-TENA

 • Mamarin-tena hoatra ny fandrotrarana an-kady.

MAMBA

 • Bararatan’I Nanja, raha tsy pararetin’ny Mamba, pararetin’ny voay.

MAMELON-JAZA

 • Maty foana hoatra ny Mamelon-Jaza boka, miandry izay hahalehibeazany kanjo nilaozany nanala rantsana.

MAMELY

 • Tsy misy na inona na inona hoatra ny totohondrin’Ikotomanana; raha vao mivonkina toa hahafaty omby; nefa nony MAMELY tsy mahafaty akohokely akory.

  MAMELY TOTOHONDRY

 • Boka misambo-balala, Mamely Totohondry ny tany.

MAMENO HARONA

 • Tahaka ny hady voanjo ny fanompoana, tsy ny momba ny tahony ihany no atao an-karona, fa ny mipetraka amin’ny tany hohazan-tanana mba hamenoana harona.

MAMENO TANANA

 • Ny ditra Mameno Tanàna, fa ny nenina mamarina an-kady.

MAMINDRO

 • Raha Mamindro tsy mafana tsy mahaleo ny mitoetra ao ivohon’ny olona.

MAMITRAVITRA

 • Ny songomby no manao hitsin-dalana, k any tokan-dia no Mamitravitra.

MAMO

 • Betsileo Mamo toraky ny teo.

MAMOHAFOHA ALAHELO

 • Mahita ny faty avy mavitra ka Mamohafoha ny alahelo.

MAMOLADAHY

 • Fihavanan’I Mamoladahy, tsy mihavan-droa taona.
 • Fihavanan’I Mamoladahy, anio toa tsy hisaraka, ampitso tsy hiray.

MAMONO DIA

 • Boka mihevo saha, ny Mamono Dia no sasatra.
 • Boka mandamaka tannin-ketsa, ny mandamaka leo ihany, fa ny Mamono Dia no tsy tanty.

MAMONO NY MAMBA

 • Ny Betsimisaraka no Namono ny Mamba k any Sakalava no miravaka ny nifiny.

MAMOSAVY

 • Raha mihinana amalom-boasira ianao manao hoe: “ny maty no havako”. Ary raha asa jama manao hoe:”Mamosavy ny tsy tia maro”.

MAMPALAHELO

 • Ny maty no Mampalahelo fa ny volomason’ny velona mitsiratsiraka ihany.
 • Amboa mivahiny, tonga tsy mahafaly, lasa tsy Mampalahelo.

MAMPIRAFY

 • Rangahibe Mampirafy ka maty indray andro izy roa, ka hoy izy: “ataon’ny ato aho, ataon’ny aroa”.
 • Rainitsimanetsa no Mampirafy, ka Rainimarotiana no tia vidy landy.

MAMY

 • TAntely manatody amim-pary ka tafahaona samy Mamy.
 • Maro ihany ny hazo fa ny fary no Mamy.
 • Hangidy lavitry ny faty, ho Mamy tian’ny vola.
 • Izaho misakeli-pary, mibaby akondro, miloloha tantely, izay entiko Mamy avokoa.
 • Mibolisatra ami’akondro, midaraboka amin-tantely, izay ianjerana Mamy avokoa.

Créer un site gratuit avec e-monsite - Signaler un contenu illicite sur ce site