FANEF- GOAVY

 

FANEFITRA

 • Fanefitra tsy mahafaka aretina.

FANGADY

 • Mindram-pangady lohataona ka maniraka ny tompony hiasa.
 • Mialoha lelany toy ny Fangady.
 • Fangady tsy mahatapak’ahitra.
 • Ny Fangady no maranitra asesiky ny anjainginy.
 • Mitsaitsaika fihavy ny tsy manan-dreny, manao fihavim-pangady tsy miala fa eo am-pototr’andry.
 • Ilay kamo mindram-pangady: “aza mahita anie aho”.
 • Aza mitady tany malemy hanorenam-pangady.

FANGALABOLA

 • Mitondra adidy amin’ny tsy atao hoatra ny Fangalabola.

FANGARAKA

 • Ny Fangaraka no kely an-dilana, mafy ny isan-jato.
 • Ny Fangaraka no kely an-dilana, ny isan-jato no tsy tanty.
 • Ny Fangaraka aza mahalevin-drenibe.
 • Izaho tsy Fangaraka mahalevim-batana.

FANGAROANA

 • Sotrobe-dRatsiavanga, sady fikapohana amboa no Fangaroana anana.

FANIRIANA

 • Ny Faniriana tsy takatry ny vintana.

FANIRIM-PANDROTRARANA

 • Fanirim-pandrotrarana ka vao mitsimoka dia mivarina an-kady.

FANJAIBE

 • Fanjaibe rovi-body, izy natao hanjaitra indray no mandrovitra.

FANJAITRA

 • Kely misalaka hoatra ny Fanjaitra.
 • Very an-trano hoatra ny Fanjaitra.
 • Manakodi-by mahandro Fanjaitra, voky ihany fa manevitevika.

FANOLAHAN-TSARIKA

 • Aza mety ataony fataka Fanolahan-tsarika.

FANOMPOANA

 • Ny Fanompoana hoatra ny rano ankitsak’akoho, mitelo miefa-midinika.
 • Ny Fanompoana hoatra ny trangan’akoho ka izay be fitranga ihany no voa.
 • Ny Fanompoana tahaka ny zavona, raha alavirina maizina far aha akekezina mazava.
 • Ny Fanompoana toy ny lanitra, samy miloloha ny tandrifiny.
 • Tahaka ny ady voanjo ny Fanompoana, tsy ny momba ny tahony ihany no atao an-karona, fa ny mipetraka amin’ny tany hohazan-tanana mba hamenoana ny harona.
 • Tahaka ny jorery ny Fanompoana, na dia tapaka azan y tongony, na afaka aza ny tanany, mbola mimenomenona ihany izy.
 • Ny Fanompoana azo atao andran-drano, raha marivo hitsobohina ary lalin-kihemorana.
 • Ny Fanompoana folo elatra ahina, ahina dia mahavelona, tsy ahina dia mahafaty.

FANORONA

 • Pai-panorona mahalany andro.

FANORON-DRATSY

 • Homam-be tsy matavy toa Fanoron-dratsy.

FANORON-TSY MAHAY

 • Mandia tany naleha toa Fanoron-tsy mahay.

FANOTO

 • Mpitsitsy vary tsy manam-panoto, mba naman’ny mahandro be ihany.
 • Ratsy miafara toy ny Fanoto, antitra vao kely anarana.
 • Hita trano bongo no itoerana, ka manao lava Fanoto.

FANTAKA

 • Manana anjara ratsy toy ny Fantaka manompo vao vaky loha.
 • Aza mety hataony Fantaka fanolahan-tsarika.

FANTARA

 • Mitrotro varatra, misakelika Fantara ka entiny miriatra.

FARAFARA

 • Manamavo tena toy ny akoho mikotrika ambany Farafara.
 • - Mihazakazaka ambany Farafara, ka tsy misy hanamparana ny aina.
 • Tsy hita hanoarana hoatra ny vikina ambany Farafara.

FARA-FODIANA

 • Any mainao no Fara-Fodiana.

FARALAHY

 • Andriamatoa mihanta ny ditra, Faralahy mandatsa ny nenina.
 • Aza manao hoe:” tombo Faralahy”, fa nateraka.

FARANY

 • Misy Farany ny zava-drehetra.
 • Ny alahelo toy ny vary an-tsompitra, ahafahana iray fatambary isan’andro ka ho levona ihany no Farany.
 • Mpamosavy novovozin’amboa, ho azy ihany no Farany.

FARARANO

 • Alahelo Fararano ka very dian’ny havokisana.
 • Fararano vao didy maso.
 • Miangolangola toy ny tenda Fararano.
 • Oram-pararano, rehefa mitandrify dia mirotsaka.
 • Fararano tsy manango-mololo ka lohataona vao mifako vodivary.
 • Vato an-tanimbary, na tsy voan’ny antsy amin’ny Fararano aza, ho tratry ny angady amin’ny lohataona.
 • Tamboho Fararano, ka indray miontana ihany.
 • Anosizato milalao, ary ny terak’Ambohimanarina manetsa ririnina, Fararano an-tanan-dany tsy mba vatry ny olon-tsy hanana azy, fa vatran’ny hanana azy.
 • Fararano vao didy maso, vokatr’ovy vao vilam-bava, voky vomanga vao be lohalika.
 • Miangolangola mitendan’akoho Fararano, ny akotry tsy tiana, k any bibikely no tadiavina.
 • Miangolangola mitenda Fararano, ny vary tsy lany ka anana indray no tadiavina.
 • Mandihiza ray kitsikitsika hianaranay raha Fararano.
 • Dia saotra no atao anareo, mba tsy ho vaky lovia Fararano, ny tsy ho banga-nify voka-katsaka, tsy ho tapa-tsalaka vory vahoaka.

FARIHY

 • Takatra amorom-parihy, tsy matory fa mierim-panahy.
 • Vorona diso Farihy, ka misoka amin’ny ranon-tambiazina.
 • Valam-parihy tsara hatsaka, na kely aza mitety toran-kevitra ihany.
 • Mandetika ny Farihy tsy ho vary ka mila lolotramalona amin’ny mamba.
 • Farihy tsy misy vodiny, ony tsy misy vavany.
 • Tsiriry diso Farihy va hianao no miboboka ranon-tambiazina.
 • Mahin’inona no misatroka am-parihy.
 • Tsy ny Farihy lelik’antsanga fa ny Farihy maty mamba, ny zanany no mpandimby ny rainy.

FARIKELY

 • Mahabe sentosento hoatra ny Farikelim-bariteloventy.

FAROFY

 • Tsy mbola Farofy aho hatrizay nahabokako.

FARY

 • Mitady izay tsy ihavanana ka mangata-pary iray vany.
 • Tantely manatody am-pary, tafahaona samy mamy.
 • Boka nangala-pary, ny Fary tsy azo, ny Tanana feno lay.
 • Fary k any lohany indray no matsatso.
 • Lehibe vao manary lamba hoatra ny Fary.
 • Maro ihany ny hazo fa ny Fary no mamy.
 • Malailay fonosana toa Fary.
 • Tamam-pary mamy ka mihady ny fakany.
 • Izay maola maka ny Fary.
 • Mila voatsiary, mangata-pary iray vany, ka mitady izay tsy hihavanana.
 • Izaho misakeli-pary, mibaby akondro, miloloha tantely, izay entiko mamy avokoa.
 • Aza manao Fary mitety reny.

FASAMBAO

 • Mpamosavy ka tsy mandala Fasambao.
 • Mpamosavy mandala Fasambao, zava-panao ka tsy aritra.

FASAM-BATO

 • Andriamatoa ery am-pasam-bato, Andriamatoa Andriamahandrimanana; Aza misorona olona adala, na manarana olom-bodo.

FASANA

 • Maty iray Fasana, velona iray trano.
 • Fasana, ny avy any ivelany indray no miraharaha ny tompon-trano.
 • Torahan-tsy hohanina toy ny sorohitra ambony Fasana.
 • Tiatia no nitakona, ka diso avaratry ny Fasana.
 • Tsara  ny haren-kita Fasana.
 • Rafotsibe mitorovoka eo an-doha-Fasana: “aleo ve hitoe-poana toy izay hitomany ireo maty be ao am-pasana”.
 • Hianareo no natao valala fiandry Fasana, natao vorom-potsy tsy mandao omby.

FASANDRAZANA

 • Boka matin’ny nendra: indroa manalavitra ny Fasandrazana.
 • Miisa roa toa fatin-jaza sady atsimon-trano no am-pasandrazana.

FASIKA

 • Rano am-pasika tsy nampoizina hisy ka nahazoana.
 • Malemy ama-mandry, fa sarotra ama-mifoha toa Fasika.
 • Mitatatra am-pasika ka manabe vava ny ony.
 • Fitia ranon-trambo: be fihavy ka mora ritra;  rano am-pasika: tsy nampoizina hisy ka nanodoka.
 • Aza ny vato handratra ny loha ihany no sainina, fa mba hevero koa ny Fasika handitsoka ny maso.

FATAMBARY

 • Izay tsy mahay sobiky mahay Fatambary.
 • Anarany ihany hoatra ny Fatambary fahavaratra.
 • Fatambary hariva, ka tsy azo sakanana intsony.
 • Tsy azon-tsampona toy ny Fatambary hariva.
 • Voninahitra omen any sobiky fa ny Fatambary no tompon’ny fatra.
 • Ny alahelo toy ny vary an-tsopitra, ahafahana iray Fatambary isan’andro, ka levona ihany no farany.
 • Malahelo be Fatambary ianao, hanao be: izany no tsy nampanana anao. Hanao kely: toa maty fahavelona.

FATANA

 • Zokim-bomanga: ny lehibe indray no milatsaka am-patana.
 • Fanarainan’akoho, mifoha maraina ka eo atsimom-patana ihany.
 • Halam-patana sy tonom-bomanga, ka na dia tsy mivady aza, mifanadabodaboka.

FATIN-DRAY

 • Raha Fatin-dRain’olona ataony hoe:”Rabevoina rain’ialahy”, ary raha Fatin-drainy kosa ataony hoe:”Ratompokolahy Ikaky”.

FATIN-JAZA

 • Misa roa toa Fatin-jaza, sady atsimon-trano no am-pasan-darazana.

FATOTRA

 • Sodin-drofian-dRainilaizafy, midina lany volasola, miakatra lany Fatotra amam-pondrana.

FATOTR’AMBOA

 • Fatotr’amboan’Ingara, aleo maty toy izay lasa.

FATY

 • Singam-bolo tsy mahafehy Faty, ranomaso tsy mahatana aina.
 • Faty ividianan-dambamena tsy antonona azy, mahavery ny velona.
 • Ilay mievina am-paty, sady tsy homba ny velona no tsy homba ny maty.
 • Faty maimbo, ny tompon-kavana ihany no sahy manatona.
 • Mahita ny Faty avy lavitra ka mamohafoha ny alahelo.
 • Ny ho Faty tsy mba miera.
 • Ny sandry be tsy ody aina ary ny hatanorana tsy ody Faty, fa samy hoFaty avokoa.
 • Tsy misy loza mihoatra noho ny Faty.
 • Ny Faty mpanazakazaka, ny aretina vadin-koditry ny olombelona.
 • Mivarahontsana hoatra ny vavy antitra mandre Faty avy lavitra.
 • Lamban’akoho ny fanambadiana ka Faty no isarahana.
 • Aza malahelo diso levenana fa ny Faty mbola ho be.
 • Indrindra ho Faty ihany, ka tsy handrovi-tsihy?
 • Ilay mitsabo marary malain-kanan-dratsy ny amabaraky ny efa ho Faty ihany, ka mbola tsaratsara ihany.
 • Raha ho Faty aho, matesa rahavana, raha ho Faty rahavana, mates any omby.
 • Raha indrindra ho Faty ihany dia aleo matin-janak’anabavy.
 • Nataonao dia ho Faty moa aho dia narianao tamin’aretina?
 • Hangidy lavitry ny Faty, ho mamy tian’ny vola.
 • Tsy mba hitomany ny Faty momoka izahay, ary tsy mba ahatsiahy ny efa lasa.
 • Aleo mandroso ho Faty toy izay miverin-ko may.
 • Aleo ho faty rahampitso, toy izay ho Faty anio.

FATY ALEVINA

 • Nidiran’angano fa ny Faty Alevina indray no adino.

FENO LAY

 • Boka nangala-pary, ny fary tsy azo, ny Tanana Feno Lay.

FENO LOVIA

 • Loa-barin-dRenimpala, ny haka sifotra Feno Lovia, fa ny ho any Mantasoa mandeha manaraina.

FIALANA (ALA FADITRA)

 • Salasala ity: vaviantitra roa no maty, ka vakiny iray no fialana.

FIA-PARY

 • Ifandrombaham-bitsika hoatra ny Fia-pary amoron-dalana.
 • Ny teny marina hoatra ny Fia-pary, ka na lava aza tsy lany amamiana.

FIERANA

 • Fieran-dRabemila, sady miera no manao.

FIETRENA

 • Fahadalam-pietrena.

FIHANTANA

 • Very Fihantana toy ny maty ray aman-dreny.

FIHARATRA

 • Zoma tsy Hendry ka Asabotsy vao Fiharatra.
 • Antsy Fiharatra novelezin-tantanana, fisaky ny ray aman-dreniny.

FIHAVANANA

 • Raha mifankatia tsy miresaka, very ny androan-tokom-pihavanana.
 • Fihavanan’Imamoladahy, tsy mihavan-droataona.
 • Fihavanan’Imamoladahy, anio toa tsy hisaraka, ampitso tsy hiray.

FIHAVIM-PANANTANA

 • Fihavim-panantana  tonga dia mingodona.

FIHAVIM-PANGADY

 • Mitsaitsaika fihavy ny tsy manan-dreny, manao Fihavim-pangady tsy miala fa eo am-pototry ny andry.

FIHAVIN’ANDRIANA

 • Mingodongodom-pihavy ny manan-dreny, manao Fihavin’Andriana tsy miala afa-tsy avara-patana.

FIHAVY

 • Fitia ranon-trambo: be Fihavy ka mora ritra.

FIHINANA

 • Boka nangala-pihinana, tratra andro eo am-pisangin-takotra.

FIHIANANANA

 • Antsontsany hoatra ny Fihinanana fadin-kena, hanina mafana mandoro, hanina mangatsiaka miraikitra amin’ny lanilany.

FIKAPOHANA

 • Sotroben-dRatsiavanga, sady Fikapohana amboa no fangaroana anana.

FILOHA

 • Manao Filohan’Idrako, ny mitranga ambarako avokoa.

FISANGIN-TAKOTRA

 • Boka nangala-pihinana, tatra andro eo am-pisangin-takotra.

FISOITRAFO

 • Fisoitrafo, na levona aza ny loha tsy maintsy aroso ny aoriana.
 • Fisoitrafo nitonoan-kena, may loha tsy mba mihinana.
 • Fisoitrafom-baviantitra hita alike kapohina, mandroatra ny vary haroiny aminy ihany.
 • Tandroky ny andevo vavy ny Fisoitrafo, sady mahay manavia no mahay manavanana.

FISONDROTANA

 • Fahendrem-pisondrotana.

FITAINA

 • Ny borona tsy mba Fitaina, ny ratsy avy no mba miavona.

FITIA

 • Fitian-dranon’erika, madini-pihavy fa mahatondra-drano.
 • Aza manao Fitian-dranon’erika, madini-pihavy fa mahatondra-drano, fa raha asesiky ny Fitia tanteraka ka tsy mahalala ranonorana.
 • Fitia ranon-trambo: be fihavy ka mora ritra; rano am-pasika: tsy nampoizina hisy ka nanodoka.

FITO

 • Basin’ariary Fito, tsy tian’ny mpanana, tsy takatry ny malahelo.
 • Ny zaza Fito tsy mahatma-bady, fa ny fanahy Fito no mahatana azy.

FIVELY AMPONGA

 • Tsy be noho ny teo hoy ny Fively Ampongan’Ihavandahy.

FIVOY

 • Boka lavo amin’antsoro, raha misy Fivoy dia lakana.

FO EMBOKA

 • Ny olombelona tsy fo vato, fa Fo Emboka.

FOFO-NAHANDRO

 • Fofo-nahandro ny aina, ka tsy hita izay hahalevonany.
 • Fofo-nahandro ny aina, raha sokafana dia lasa.

FOLA-KAZO NIANKINANA (TSY)

 • Aza tondroin-dia maty, fa tsy toro vato nandiavana ary tsy Fola-kazo niankinana.

FOLO ELATRA

 • Ny fanompoana Folo Elatra ahina, ahina dia mahavelona, tsy ahina dia mahafaty.

FOLY

 • Voaira izy, hoy Ibango nangala-poly.

FOMBA

 • Tsikovoka sy fandiorano, volo no iraisana fa ny Fomba samy manana ny azy.

FONDRANA

 • Sodin-drofian’I Rainilaizafy, midina lany volafolo, miakatra lany fatotra amam-pondrana.

FONOSANA

 • Malailay Fonosana toa fary.

FONOSIN-DAMBAMENA

 • Ny maty Fonosin-dambamena, ary ny velona arahim-potsimbary.

FOTOTR’ANDRY

 • Mitsaitsaika fihavy ny tsy manan-dreny, manao fihavim-pangady tsy miala fa eo am-pototr’Andry.

FOTSIMBARY

 • Andrianjafy nanao ny lalana no nihinana ny Fotsimbary mialoha.

FOTSY

 • Mifady Fotsy ka human-dronono.

FO VATO

 • Ny olombelona tsy Fo Vato fa fo emboka.

(G) GOAVY

 • - Lany maina hoatra ny goavin’Ilaihavana.

Créer un site gratuit avec e-monsite - Signaler un contenu illicite sur ce site