Foto-kevitra

Pati job

Hita amin’ny firafitry ny Lahatsoratra hita ato amin’ ny Boky dia tsy manompo Andriamanitra afa-tsy Tokana ihany ( Monoteista ) ny Mpanoratra . Raha manjohy akaiky ny Tantara manontolo isika dia resaka mahakasika ny Andriamanitra Tokana no misongadina indrindra  . Izany hoe : “Tsy misy afaka hiady amin’ Andriamanitra sy mitady haka ny toerany” . 

            Tsy mba misy adi-hevitra teolojika  , toy izay fahita amin ‘ ny Epistily nosoratan ‘ i Paoly ho an’ ny Romana , amin’ity Boky ity . Ka izany no ahitantsika ato amin’ ny Boky , “Fa tsy misy Anaran’ Andriamanitra hafa , fa Andriamanitra Tokana ihany no ivavahan’ ny olona rehetra” .

“Tokana Andriamanitra” , hoy izy , ka :

 • Any amin’ ny Lanitra Avo no itoerany ,
 • Ny Seza Fiandrianany dia miorina tsy hihetsika mandrakizay
 • Andriamanitra dia Tsy Takona ,  na Voatakona , na Voasakana tsy hahita ny olombelona .
 • Izy dia mahita ny olombelona rehetra, fa ny olona kosa no fohy maso sady manam-petra .
 • Tompon’ ny Fahendrena Izy, ka tsy misy afaka hampianatra Azy , sns…sns…

Avy amin’ny fahatsapan’ i Joba izany rehetra izany , no nahatonga azy handinika indray ny Teniny, ka nahaloa-bolana azy hoe :

 • Ahoana no fiheveran’Andriamanitra ahy ?
 • Inona moa ny olona … no dia ambenana akaiky dia akaiky ?
 • Olona ihany izy fa tsy Andriamanitra na tonga Andriamanitra .
 • Ny “Fahalehibiazan’ Andriamanitra”, dia miseho manokana eo amin’ny namoronany izao tontolo izao . Izao tontolo izao dia manaiky ny planin’ Andriamanitra . 

Ireo foto-kevitra nolazaina ambangovangony ireo , dia miverimberina matetika ato amin’ ny Boky Hohitantsika mazava amin’ ny adi-hevitr’ i Joba sy ireo namany nitsapa alahelo azy izany rehetra izany . Fa na ny tenin’ i Joba , na ny tenin’ ny sakaizany hafa , dia samy ahatsiarovana fa tena misy ny “Fahalehibiazan’ Andriamanitra” :

 • Io Andriamanitra io dia tokony hatahorana , ary ny fahatahorana Azy dia toetra tokony hananan’ ny olombelona . Raha matahotra  Azy ny olona dia tokony tsy hanao ratsy  , .ary izany dia mbola mihatra hatrany amin’ ny faran’ ny “Sheol” .
 • Io Andriamanitra dia Tsitoha , Tompon’ ny Fahendrena , Mpitondra manana ny Fahamarinana rehetra , ary mamaly ny olona arak any ataony avy , na tsara , na ratsy .
 • Io Andriamanitra io dia Marina , hoy Joba , ka ahoana ihany ity izaho ity , tsy nanota , nifady ny ratsy , nefa…? 

Izany fanontaniana nataon ‘i Joba izany , no halalinintsika amin’ ny paragrafy  manaraka eto.

Créer un site gratuit avec e-monsite - Signaler un contenu illicite sur ce site