Faran-Teny

TOKO 42 ...

Job velona

Misy mampametra-panontaniana anaty ihany ny zava-boalaza sasany amin’ ny fara-teny amin’ ity Boky ity . Izao firehetan’ ny fahatezeran’ Andriamanitra  amin-dry Elifaza sy ny namany izao , dia tena mahagaga mihitsy :

 • Joba indray eto no neken’ Andriamanitra  ho efa “nilaza ny marina” , nefa izy dia tena fatra-panome tsiny an’ Andriamanitra , sady nanamaizina ny fiainana tamin’ ny teny tsy nisy fahalalana .
 • Ireo izay tena niaro ny voninahitr’ Andriamanitra indray kosa , no notsinina fatratra . 

a)- Hita arak’ izany , fa tsy mba tahaka ny fijerin’ olombelona ny fijerin’ Andriamanitra .

 Na dia misy marina aza ny teny nalahatr’ izy telo lahy :

 • Dia fandrenesan’ ny sofina ihany ny azy , finoana marina-ila ka naman’ ny diso ihany amin’ ny totaliny .
 • Ny fanahy sosotra izay nasehony , indrindra fa rehefa nangotraka ny adi-hevitra, dia voajerin’ Andriamanitra .
 • Ny handresy lahatra an’ i Joba sy ny hanery azy hanaiky ny heviny no nokendren’ izy ireo , hàny rehefa tsy neken’ i Joba izany, dia nandroatra ny fahatezerany .
 • Tonga mba hampionona izy ireo, kanjo mpampionona tsy nahomby , satria ny teny betsaka nataony aza, no vao mainka nampitombo ny fahorian’ ny marary . 

b)- Fa Joba kosa , na dia toa diso matetika aza amin’ ny toetra nasehony sy ny teny naloaky ny vavany , ary saiky namoifo indraindray ,

 • Dia mba niady ny “ady tsaran’ ny finoana” ihany .
 • Nitolona tamin’ ny fakam-panahy , ka ny fahoriana izay efa nidona taminy kosa dia tsy mba nohadinoin’ Andriamanitra . 

Mazava tsara amintsika ary izao ny fizotran’ ny Tantara amin’ ity Boky ity , ary tsy afenin’ny Mpanoratra , fa

 • Ny diso dia tsy mba navelan’ Andriamanitra ho afa-maina .
 • Nasainy nifona tamin’ i Joba izy telo lahy , sady hanatitra fanatitra lehibe ho an’ Andria-manitra noho ny fahadisoany . Sazy mafy izany ! 
 • Ary rehefa nampahalalain’ Andriamanitra azy ireo ny fahadisoany , dia,tsy mba nidongy na nandà akory izy . Ary ny tena mahazendana dia ity : nitohy tsara indray toy ny teo aloha ny fihavanan’ izy ireo  tamin’ i Joba .
 • Ny tenan’ i Joba izay noheverin’ izy ireo ho mpanota raindahiny , sady nolazaina ho mpandà an’ Andriamanitra indray , no indro voatendriny ho mpivavaka ho azy telo lahy . Mahagaga izany !   Misy Lesona Telo tsara ho fianatra ireto : 

Lesona Voalohany :   Ny Nampodian’ Andriamanitra ny fiadanan’ i Joba : 

Hita eto amin’ ny Toko 42 , ny nanomezan’ Andriamanitra indray an’ i Joba , ny fananany indroa toraky ny teo aloha sy ny zanaka folo mianadahy . Misy somary manahirana kely ny eritreritra ihany eto , satria toa miverina indray ilay finoana maintimolaly izay nitompoan’ izy telo lahy fatratra hoe: “Miankina amin’ ny hatsaram-panahy ny fanambinana amam-piadanana ananan’ ny zanak’ Olombelona”.

Hevitra hita fa diso anefa izany , ary efa novaliana . Nefa kosa , misy hevitra mitranga ao izay  “Tena Mahafinaritra sy Mampieritreritra” tokoa , dia izao :

 • Rehefa niaiky ny fahadisoany tamin’ Andriamanitra i Joba , dia nody ny fahasalaman’ ny tenany .
 • Nantsoin’ Andriamanitra hanao ny raharaham-pisoronana izy .
 • Tsy nody anefa ny fiadanany raha tsy efa nivavaka ho an’ ireo sakaizany izy  ( 42.10 ) . 

Lesona Faharoa :  Ny Fibebahana sy ny Fivavahana 

Tsy afa-misaraka amin’ ny fiainan’ ny olona iray isan’ andro isan’ andro sy ara-potoana ,

indrindra ho an’ ny mpino, ny fibebahana sy ny fivavahana , satria rivotra iainany sy sakafo mamelonaazy izany . Nahoana ?

 • Tsara ny mibebaka sy mivavaka ho an’ ny tena , ary tokony hatao ho voalohan-draharaha izany , satria ahazoam-pitahiana tokoa . Nefa dia ahazoam-pitahiana mihoatra lavitra noho izany ny mivavaka ho an’ ny hafa .
 • Ny vavaka atao ho an’ ny tena dia mety hifangaro fitiavan-tena ihany , fa ny vavaka atao ho an’ ny hafa kosa rehefa tanteraka ny asany , dia manako ao am-pon’ izy mivavaka indray ! 

Lesona Fahatelo :   Taiza ireo Sakaiza nandritry ny Fahoriana ? 

            Ny mahatsikaiky voalohany eto , rehefa nody ny fiadanan’ i Joba , di any fiverenan’ ireo havany sy ny sakaizany maro . Fa taiza izy rehetra ireny izay ela izay ? Isan’ ny zavatra nampitaraina fatratra an’ i Joba tao anatin’ ny fahoriany , ka nahafoizan’ ny havany aman-tsakaizany azy :

 • Ny sasany tamin’ ireny dia mpanompo tao an-trano .
 • Ny sasany dia vahoaka niankin-doha taminy , ary efa nandray soa be taminy izay elabe izay .

Nankaiza moa ireny rehetra ireny ?

 • Toa Havana raha misy patsa ny sasany .
 • Toa tsy sahy nanatona ny sasany noho ny aretim-be namely azy .

Nankaiza ny iray-tam-po taminy, di any rahalahiny sy ny anabaviny ?

 • Tsy sahy nanatona na nanakaiky izy ireny , noho ny fiheverany fa olona voaozona Joba .
 • Noheverin’ izy ireny koa, fa efa nafoin’ Andriamanitra izy .

Asa lahy ! Fa dia nirodorodo indray izy rehetra , ka tonga nitsidika sy nitondra famangiana ary niarahaba azy rehefa nody indray ny fiadanany . Fomban’ olombelona ihany izany , mivadi-badika manaraka ny toe-javatra sy ny zava-misy , hàny ka manary an-kasarotana . Misy anefa

fombam-piteny sarobidy hoe “Ny sakaiza izay tsy mahafoy amin’ ny andro mahory no tena sakaiza”.

Créer un site gratuit avec e-monsite - Signaler un contenu illicite sur ce site