Sokajy vavy - Sêgôl fiaviana

 NY FIOVAN-KENDRIKA AMIN’NY SOKAJY VAVY SÊGÔL - FIAVIANA MANANA RENI-SORATRA AN-TENDA

              Fanazavana Mialoha :

 

              Ny Teny « Sokajy Vavy » , tsy manara-drafitra ka « Sêgôl” no fiaviany, dia ireo manana Foto-teny “Reni-soratra An-tenda”  hita ,  na eo am-piandohàn’ny Teny iray izy , na eo Anivon-teny

              1.- Reni-soratra Voalohany An-tenda.

              Raha ny Reni-soratra Voalohany no “An-tenda” , dia tsy maintsy iharan’ny fiovana toy izao manaraka izao ny Teny iray:

  i)- Ny Teny iray “Sokajy Vavy”  “Filàza Samirery” rehetra, dia mira-miombom-panavaozana araka izao manaraka izao:

             Fiovan’ny  ה  Héy , ho   ת   Thav.

 • Fihafohezan’ny  « Qâmets »  ho  « Patah ».
 • Mihintsana avy hatrany ny Zana-tsoratra Faharoa, raha toa ka  Zana-tsoratra “Mifioka” na “Mahery”.
 • Shêva” roa avy hatrany no misolo toerana ny Zana-tsoratra nihintsana teo, ka:

- Ny “Shêva Voalohany” izay tokony hiova ho “Hîrik”, dia tsy maintsy mandefitra aloha mba hiverenan’ny Zana-tsoratra efa azy teo aloha ihany.

- Na ametrahana Zana-tsoratra hafa izay mitovy lenta aminy izay mifandraika tsara amin’ny fepetra takian’ny Reni-soratra “An-tenda”.

 Ohatra :    חרדה   Charâdâh   =   Horohoro  =  Tebiteby.

                 חרדתך Ch’redâth’kâ ,  manjary ho   חרדתך  Chêr’dâth’kâ  =  Horohoro-Anao = Tebiteby-Anao  =  Horohoronao = Tebitebinao.

                 חרדתכם  Ch’redath’kêm  ,  manjary ho   חרדתכם  Chêr’dath’kêm  = Horohoro-Anareo = Tebiteby-Anareo  =  Horohoronareo  = Tebitebinareo.

  ii)- Tahaka ny “Sokajy Vavy”  manara-drafitra amin’ny “Filàza-Maro”, dia

- Tsy maintsy Mihintsana ho azy ny “Qâmets”.

- tsy maintsy miaraka hatrany amin’ny Reni-soratra “An-tenda” ny Zana-tsoratra efa teo taloha, na izay Zana-tsoratra mitovy lenta aminy ka fampiasa tsara amin’ny Reni-soratra “An-tenda”.

Ohatra:    חרדות   Charâdôth   =   Horohoro ( be dia be )  =  Tebiteby ( be dia be ).

               חרדותיך     Ch’redôthêiykâ , manjary ho   חרדותיך  Chêr’dôthêiykâ  = Horohoro-Be dia be-Anao  = Tebiteby-Be dia be-Anao  = Horohoro sy Tebiteby-Betsaka mahazo anao =  Misy toe-javatra mampihorohoro anao.

           2.- Reni-soratra Faharoa An-tenda:

              Raha ny Reni-soratra Faharoa no “An-tenda” , dia iharan’ny fiovana toy izao manaraka izao ny Teny iray:

            i)- Miova tanteraka ny Teny “Sokajy Vavy”  “Filàza Samirery” rehetra:

            Fiovan’ny   ה  Héy  ho   ת   Thav .

 • Fihafohezan’ny « Qâmets »  ho  « Patah ».
 • Mihintsana avy hatrany ny Zana-tsoratra Faharoa raha toa ka “Mifioka” na “Mahery” io Zana-tsoratra io.

    Ny Reni-soratra An-tenda izay tsy te-hiaradia amin’ny “Sheva”, dia voatery mandray “Zana-tsoratra-Fameno” mifandraika tsara amin’izay ilainy.

 • Ny “Sheva” Voalohany, dia tsy maintsy miova ho Zana-tsoratra mitovitovy amin’ny “Zana-tsoratra-Fameno”.

Ohatra:     צעקה  Ts’rhâqâh   =  Mpihoby  =  Mpanentana  = Mpanindrahindra.

                צעקתך   Ts’rheqâth’kâ ,  manjary ho   צעקתך   Ts’rhaqâth’qâ , na koa manjary  ho  צעקתך   Tsarhaqâth’kâ  =  Mpihoby-Anao  =  Mpanindrahindra anao  = Mpanasohazo anao.

            ii)- Tahaka ny Teny « Filàza-Maro » manara-drafitra tsara rehetra , ka mihintsana ny « Qâmets », dia ho toy izao no fisehony :

 Mandry Zana-tsoratra-Fameno ny Reni-soratra « An-tenda ».

 • Ho eo amin’ny Reni-soratra Voalohany no tsy maintsy ampiharana ny fanovana tian-katao.

Ohatra:   צעקות   Ts’rhâqôth  =  Mpihoby  =  Mpanindrahindra  =  Mpanasohaso  ( marobe )

              צעקותיך   Ts’rheqôthêiykâ  , manjary ho   צעקותיך  Ts’rhaqôthêiykâ ,  na koa manjary ho   צעקותיך  Tsarhaqôthêiykâ  =  Mpanasohaso-Anao = Mpaniondrahindranao = Mpanasohasonao.

             iii)- Ny « Foto-teny manana Reni-soratra Malefaka », dia anisan’ny sokajy tena ilàna fandalinana manokana, indrindra ireo Teny rehetra tsy manara-drafitra kanefa mampiasa « Sêgôl ».

  Amin’ireo « Sokajin-teny » ireo mantsy no ahitana mihasinkasina tsara ny « Foto-teny » manana “Reni-soratra Malefaka

            a)- Raha amin’ny fotoana anampiana ny Tovan’ny Reni-soratra eo amin’ny Teny iray no hita fa “Malefaka ny Reni-soratra Faharoa” amin’ny Foto-teny, dia toy izao manaraka izao ny fiovana mety hiseho:

   Toy ny Teny manara-drafitra rehetra, ka mampiasa Sêgôl, dia tsy maintsy mihintsana avy hatrany ny Zana-tsoratra roa voalohany amin’io teny iray io.

 • Manaraka izay, raha arahin’ny  ו   Wav – Vav ny « Shêva » Voalohany, dia miova ho « Hôlem » ny zana-tsoratra. Fa raha arahin’ny י   iYôdh kosa izy, dia miova ho « Tsérey » kosa izy.
 • Rehefa izany, dia miserana ihany ny fandalon’ny “Shêva”, raha to aka malefaka ny Reni-soratra Faharoa irafetany. Mety ho hita vo,jimaika eo ihany izy. Na tsy hita soritra eo velively akory.

Ohatra 1.    מות   Mâvêth  =  Faty na Fahafatesana ( samy azo andikana azy ireo ).

                   מותך   M’veth’kâ , manjary ho   מותך   Môth’kâ  =  Faty-Anao  =  Fatinao.

 Ohatra 2.    זית    Zaiyth  =  Hazo Oliva  =  Vatan’Oliva.

                   זיתך   Z’eiyth’kâ , manjary ho   זיתך   Zeiyth’kâ  =  Hazo Oliva-Anao  = Hazo Olivanao. = Anao Ilay Hazo Oliva.

              b)- Raha ny Reni-soratra Fahatelo amin’ny Foto-teny iray kosa no malefaka, indrindra raha   ה   Héy  izany Reni-soratra izany, dia toy izao ny fiovana  hiseho :

 Mety hihintsana  avy hatrany io Reni-soratra io.

 • Mety hiova ho   י   iYôdh  koa izy.
 • Ny “Shêva”  mialoha azy dia mety hiova ho “Tsêrey” , na mety hiova ho “Hîrik”.

Ohatra 1.-   קונה   Qônêh  =  Tompo  =  Tompon-javatra  ( tsy mitovy amin’ny “Tompo” Ivavahantska tsy akory ny tompo eto ).

                  קננהך   Qôneh’kâ   , manjary ho   קונך   Qôn’kâ  =  Tompo-Anao  =  Tomponao  =  Mpampiasa anao.

                    קונההו   Qôneh’hou  ,  manjary ho   קונהו   Qônehou  =  Tompo-An-Azy  = Tompony

                   קונהכם   Qôneh’kêm  ,  manjary ho   קוניכם   Qôneiykêm  =  Tompo-Anareo =Tomponareo.

Ohatra 2.    קנה   Qânêh  =  Qônêh  ( satria azo vakina  Ô  koa matetika ny  Qâmets )  = Volotara  =  Volotsangana.

                               קנהך   Q’neh’kâ  ,  manjary ho   קנך  Qânekâ  =  Volotara-Anao = Volotaranao.

                               קנההו  Q’neh’hou  ,  manjary ho    קנהו  Qanehou   =  Volotara-An-Azy  = Volotarany

                               קנהכם  Q’neh’kêm ,  manjary ho   קניכם   Q’neiykêm  =  Volotara-Anareo  =  Volotaranareo.

Ohatra 3.    פה    Pêh  =  Vava.

                              פהך     P’hekâ ,  manjary ho   פיך    Piykâ   =  Vava-Anao  =  Vavanao.

                               פההו    P’hehou ,  manjary ho   פיו   Piyv  =  Vava-An-Azy =  Vavany.

             3.- iYôdh Reni-soratra Malefaka Fahatelo Amin’ny Foto-teny .

             Raha  י  iYôdh no Reni-soratra Malefaka Fahatelo amin’ny Foto-teny iray, dia tsy azo ampiharina aminy velively na fanovana inona na fanovana inona. Ny hàny tsy anarahany ireo fepetra henjana teo aloha teo ireo, dia izao:

 • Amin’ny “Filàza-Maro”, dia tsy mihintsana na oviana na oviana ny “Qâmets” raha izy no mialoha ny Fara-soratra.

Ohatra 1.   גדי  Guediy  =  Zan’osy  ( iray ).

                 גדיך  Gu’deiyekâ  , manjary ho   גדיך  Guideiyekâ  =  Zanak’osy-Anao  = Zanak’osinao.

                 גדיים  Gu’dâiyiym  =  Zanak’osy marobe ( maromaro ).

                 גדייך   Gu’dâiyiyêkâ = Zanak’osy-Marobe-Anao = Zanak’osinao marobe.

                 גדייכם  Gu’dâîyiykêm  = Zanak’osy-Marobe-Anareo = Zanak’osinareo marobe.

Ohatra 2.   חלי  Châliy  = Aretina.

                 חליך  Chal’iyekâ , manjary ho   חליך  Châl’iyekâ  = Aretina-Anao = Aretinao.

                 חליים  Châlâiyiym  = Aretina be dia be = Aretim-be mandrendrika olona.

                 חלייך  Châlâiyêiykâ = Aretina-Be-Anao = Aretim-benao na Mandrendrika anao.

                 חלייכם  Châlâiyêiykêm = Aretina-Be-Anareo = Aretim-be mahazo anareo.

          4.- Teny Very Tsy Azo Ovana Miafara Amin’ny   ה  Héy.     

          Amin’ny ankabeazan’ny Teny miafara, na tokony hiafara amin’ny  ה  Héy rehetra ka mihintsana, na very tamin’ny Foto-teny, dia tsy azo atao na oviana na oviana ny mitady Reni-soratra hafa hasolo azy.

Ohatra:   בן  Zanakalahy , avy amin’ny Teny feno hoe:

                           בנה  Bânâh. NyHéy teto no very.

                          בני  Beniy = Zanakalhy-An-Ahy = Zanakalhy-An-Akà  = Zanako lahy.

                          בנך   B’nekâ , manjary ho   בנך  B’nekâ  =  Zanakalahy-Anao = Zanakao lahy.

                          בנכם  B’nekêm , manjary ho  בנכם  Bin’kêm = Zanakalahy-Anareo =Zanakalahinareo.

Créer un site gratuit avec e-monsite - Signaler un contenu illicite sur ce site