Ny Mpandrindra fitenenana

          Teny Mitarika :

          Manomboka eto isika, dia hamakafaka Fitsipika manokana ivelan’ireo Lesona 21 efa nodinihintsika teo aloha . Raha hiverenana kely ireo Loharano niteraka ny Fiteny Hebreo, voasokajy ho anisan’ny “Fiteny Semitika” , dia ambara aminareo Mpianatra , fa ny “Gramera Semitika”, raha miresaka ny “Mpandrindra Fitenenana”, dia anisan’ireo antsoina hoe “Kian-teny Tsy Misy Fiovana”.

Izany hoe : Tsy mba anisan’ny Anarana, na ny Matoanteny, na ny hafa ankoatr’ireo izy , fa dia izay izy tsy miovaova izay.

            Ka izay dinihintsika Voalohany eto ary, dia  :

           1.- Ny Mpandrindra Fitenenana : .

                11.-Ny « Mpandrindra Teny »  ה  Ha (  shêva Patah =a fohy dia fohy ) = Moa ve ? = Moa tsy izao ve ? = Moa tsy izany va ? , dia tsy maintsy miara-dia mandrakariva amin’ny Teny iray.

 • Ny  ה  Ha ( Shëva Patah eto ny ) , dia miova ho  ה  Ha ( Patah eto ny ) , eo alohan’ny Teny miatomboka amin’ny « Reni-soratra An-tenda » tsy ahitana « Qâmets » , na eo alohan’ny « Shêva ».

Ohatra :  האלך  Ha’elek = Handeha ve Aho ? 

              הבמחנים  Hab’machaniym  =  Moa Tsy ao Anatin’ny Toby ve ?

 • Ny  ה  Ha ( Shêva Patah ny a eto ) , dia miova ho  ה    ( Sêgôl ny e eto ) , eo alohan’ny Teny miatomboka amin’ny « Reni-soratra An-tenda »  ahitana « Qâmets ».

Ohatra :  האמרתי  Hê’âmar’thiy = Moa Niteny izany ve Aho ? = Tena Niteny izany ve Aho ?.

              12.- Ankoatr’io  « Mpandrindra Fitenenana »  ה  Ha eo aloha io , dia eto kosa

 indray  no hijerena ny   לא  L’ô  =  Tsia . Ity « Kianteny » eto ity, dia miasa eo alohan’ny « Matoanteny-Mpanondro”  na eo alohan’ny  “Mpilaza-toetry ny Anarana”..

 • Ny  אל  ‘Al  =  Tsy Izany Fa … , dia ho eo alohan’ny « Ho Avy » hatrany, ka manjary manana ny hevitry ny « Toetra Mirafitra amin’ny Matoanteny ».
 • Ny  בל  Bal  =  Tsy Izany Fa … , dia Teny fampiasa amin’ny « Tonon-kalo ».
 • Ny  אין  ‘Aiyn  =  Ts’isy N’Inon’Inona , dia ho eo alohan’ny « Anarana » na ho eo alohan’ny« Teny Mpisolo Anarana ».

             13.-Ireto « Mpandrindra Fitenenana » samihafa dinihintsika manaraka eto kosa, dia

indraindray izy ireny milaza « Hetsika », nefa koa misy ireo « Tsy ahitana Hetsika » . Ohatra :

 • Ny  הלם פה   Halam Poh  =  Ity  na  Eto  , Tsy misy « Hetsika » no ambara eto .
 • Ny  הנה  Henôh  =  Ety  , dia anehoana ny fisian’olona iray lavidavitra tiana hiroso akaikikaiky kokoa ilay olona faharoa ( toa miantso ohatra ) .
 • Ny  כה וכה  Kôh V’kôh  =  Etsy sy Eroa , toa milaza zavatra misavoritaka nefa miandrona fotsiny eo .
 • Ny  שם  Shôm  na  Shâm  =  Iry ,  manondro zavatra « Tsy Mihetsika » = Midorevaka foana eo.
 • Ny  שםה  Shâmôh  na  Shâmâh  =  Ery  ,  misy « Hetsika » andrasana hataon’ny olona iray, na anirahana amboa handeha haka zavatra eny lavitra eny.

             14.- Ireto manaraka ireto kosa , ohatra , dia tanisaintsika tsotra ihany, satria fiteny fanaon’ ny olona andavanandro sy eo amin’ny tontolo iainany :

 • Ny   אפה  ‘Epôh  na  ‘Efôh  ,sy ny  איה  ‘Aiyeh  , ary ny  אי  ‘Eiy , samy dikan’ny  « Aiza ? »  « Tsy misy Hetsika » , satria toa milaza toerana tsy fantatra loatra na aiza na aiza .
 • Ny  אנה  ‘Ânâh  na  ‘Ânôh  =  Aiza ? kosa dia milaza « Hetsika », handeha hiara-mikaroka ilay zavatra very, ohatra .
 • Ny  מאין  Me’aiyn  =  Avy Aiza ?  Tonga avy lavitra ary mihaona amin-kavana, ka anontaniany ny toerana nialàny .
 • Ny  מתי  Môtaiy na Mâthaiy  =  Oviana ? Te-hanontany hoe : Oviana no nahatongavanao teto amintsika , fa tsy hitanay mantsy ny nahatongavanao ê !
 • Ny  איך  ‘Eiyk , sy ny  אכה  ‘Ekâh  na  ‘Ekôh  , dia samy midika  « Ahoana ?» na « Nahoana ?»
 • Ny  אן  ‘Ân  na  ‘Ôn  =  Ka Ahoana …!  Misy mitratrevatreva avy any dia mivandraka amin’ ilay olona atrehiny, dia anontanian’io alona vandrininy io, dia hoy ilay faharoa : E! Ka ahoana ê ! Inona no tianao hambara ?.
 • Ny  הנה  Hineh  sy ny  הן  Hen  =  Inty  na  Indro . Samy milaza ireo miantso na miangavy ny zaza hanatona handray ny fanomezana omena azy.
 • Ny  אולי  ‘Oulaiy  =  Angamba .  Tsy dia azony antoka loatra ny zavatra hitany na reny, ka dia mba miteny amin’ny namany izy hoe : Tsy dia fantatro loatra fa « Angamba » izay ilay reko ê!
 • Ny  אתמל   ‘Êth’môl  =  Omaly . Milaza fotoana efa lasa na efa niserana.
 • Ny  אמש  ‘Êmêsh  =  Omaly Hariva  na Omaly Folakandro .
 • Ny  מהר  Mâhôr  =  Rahampitso . Toa milaza hoe: Aza maika loatra fa Rahampitso ihany anie dia hihaona amin’ny zanakao, na ny ray aman-dreninao ‘ianao ê!
 • Ny  פנימה  Peniymâh  na  Peniymôh  =  Ao Anatin-trano  =  Ao Anivon-toerana .
 • Ny  מעלה  Marh’lâh  na  Marh’lôh  =  Eo Ambony . Milaza fipetrahan-javatra ambony, na eo ambony latabatra izany, na eo ambony hazo .
 • Ny  מטי  Matâh  na  Matôh  =  Eo Ambany  . Tsy aiza akory no misy ny zavatra karohinao, fa Eo ambanin’ny kapanao ihany ê !
 • Ny teny roa eto  איך  ‘Aiyêkâ  =  Aiza ‘Ianao ?  sy ny   איו  ‘Aiyvô =  Aiza Izy ? dia samy milaza « Hetsika » . Ny Voalohany manontany ny namany hoe « Aiza ‘Ianao » ( mety amin’ny andro alina izany ohatra ) , ary ny Faharoa kosa toa manontany ny namany miaraka aminy, ka manontany ny namany Fahatelo hoe « Fa aiza no nalehan’ i Lery teo ? ( Asa na nihodinkodina any an-tsena any izy , ohatra ).

Fa misy “Eritreritra Miserana” toy izao : Ny Voalohany , raha raisin any Tenintsika Malagasy, dia toa mitovy amin’ny hoe : “ Aià Kày?Aiza kay ?” , ary ny Faharoa indray dia toa mitovy amin’ny hoe : “Aià Vào ? ( fanao amin’ny Fitenim-paritra sasany izany ).

             2.- Vondron-Teny Mpandrindra Fitenenana:

             Tsy dia misy fahasamihafana firy amin’izay hitantsika teo ity »Vondron-teny Mpandrindra Fitenenana » manaraka eto ity. Ny mampiavaka azy kosa , na misy Teny tena mitovy tamin’ireo notanisaintsika teo aloha teo ireo aza ,dia izy ireto « Fitaovam-pitenenana hoenti-miresaka », na « Hoenti-manambara hevitra mivantana, na atao amin’ny Lahatsoratra »

  Mba hampahazava misimisy kokoa ny tiantsika ambara dia handraisantsika ohatra :

  Raha Mpampianatra ‘Ianao, ka miresaka mivantana amin’ny Mpianatra, ireo fanazavan-desona rehetra ampianarinao, dia ahazoanao mandray ny iray na maromaro amin’ireto « Vondron-teny Mpandrindra Fitenenana » ireto, ka hahatonga hahay mampihatra izay nampianarinao tamin’ireny ohatrohatra samihafa nambaranao ireny .

        Ireto manaraka ireto ny Santionany amin’ireo « Vondron-teny Mpandrindra Fitenenana » ireo :

 • Ny  אהרי כן  ‘Ahareiy Ken  =  Aorianan’izay  na  Ankoatr’Izay . Eo am-panazavan-dresaka  ‘Ianao, dia mbola te-hitanisa zavatra hafa koa ivelan’izay efa voalazanao.
 • Ny  על כן  Rhal Ken  sy ny  לכן  Lôken  =  Noho Izany  na  Noho ny Antony  na  Arak’Izany.
 • Ny  מלמעלה  Mil’marh’lôh  sy ny  ממעל  Mimarhal  =  Any Ambony .  Toy ny ataon’ny Mpitoriteny raha manentana ny Kristiana hibanjina ny Any An-danitra, fa tsy dia hovariana loatra amin’ny olam-piainana eto an-tany .
 • Ny  לפנימה  Liph’niymôh  na  Liph’niymâh  =  Ao Anaty .  Raha amin’ ny “Mpandrindra Fitenenana”  andavanandro, dia ilazana zavatra “Ao anaty poketra” ohatra. Fa satria  « Vondron-teny Mpandrindra Fitenenana » izy eto, dia ilazana « Ao Anaty Fo na Eritreritra » . Ny zavatra ao anatinao, sns…sns…
 • Ny  מתהת  Mithahath  =  Ao Ambany . Milaza zavatra any am-parakitsokitsoka .
 • Ny  שנית  Sheniyth  =  Fanindroany Indray Izao  .  Raha nahita na nahafantatra zavatra tsy nety tamin’ny zanakao ‘Ianao , ary efa nampitandrina azy ‘Ianao raha mbola hanao « Fanindroany » izy, dia hanafay azy mafy ‘Ianao .
 • Ny  היום  Haiyôm  =  Ankehitriny . Raha amin’ny ankapobeny dia « Anio » izany, kanefa dia ilazana « Fampahatsiahivana » na « Fampiomanana » kosa, raha anambarana, fa «Tsy mety ny mangatak’andro, fa tokony Ankehitriny izao ihany no hanatanterahana ny Laminasa efa narindra hatramin’izay ».
 • Ny  מהרה  M’herâh  =  Tsy Ho Ela .  Raha amin’ny Kristiana, na Mpivavaka hafa, dia ilazana mivantana ny « Fiavian’ny Tompo » « Tsy Ho Ela » mba hampiraikitra tsara ao anaty ny fiandrasana Azy .
 • Ny  אמנם  ‘Ôm’nâm  =  Marina Tokoa !  Fomba fitenin’i Kristy Tompo izany hoe : « Lazaiko aminareo marina tokoa… » .
 • Ny  פתאם  Pith’’ôm  =  Tampoka ( amin’ny fomba tena tampoka ) . Raha milaza ny Fiavian’ny Tompo , dia amin’ny fomba miafina amin’ny olona izany noho  ny tsi-fisian’ny filaza mialoha fa dia « Fiaviana na Fahatongavana Tampoka » .

     Marobe ireo «Vondron-teny Mpandrindra Fitenenana » tokony haseho eto, fa ampy kosa ireo afaka hanampy anareo amin’ny fitadidiana azy ireny. Herezo hatrany ary ry Mpianatra malala !

Créer un site gratuit avec e-monsite - Signaler un contenu illicite sur ce site