Ny Mpamaritra sy ny Mpisolo Manontany

1.- Fanazavana :

             Marihina tsara eto, fa amin’ny Fiteny Hebreo, dia mitovy tanteraka ny Teny Fampiasa ilazana

Ny « Mpamaritra »  sy ny  « Mpisolo Manondro ».

            11)- Raha atao  ao aorian’ny  « Fanehoana Anarana » izy, dia « Mpamaritra » :

            Ohatra:   סוס זה   Sous Zêh  =  Soavaly-io  ( Arabakiteny ) =  Io Soavaly io.

             12)- Raha atao eo alohan’ny « Fanehoana Anarana »  kosa izy, dia  “Mpisolo”. Ka   amin’izay dia tsy maintsy miaraka aminy mandrakariva ny « Matoanteny Fisiana »

            Ohatra:   זה סוס   Zêh Sous  =  Ity-dia-ny-Soavaly ( Arabakiteny ) . Soavaly ity.  ( iray).

2.- Fandrasana :

             Mitsinjara ho roa karazana ny « Mpamaritra »  sy ny  « Mpisolo Manondro » :

             21.- Mpisolo Anarana Faharoa :

 Ny « Mpisolo Anarana Faharoa »  rehetra, dia sady manambara ny  “Zavatra Antomotra

Ara-potoana” , no milaza koa ny “Elanelana  Akaiky dia Akaiky”..

            Ohatra:  Tokana      =   זה   Zêh   =   Io.......Io  =  Ity.......Ity  ( raha  lahy ) .

                                           =   זאת   Z’ôth   =  Io…….Io   =  Ity…….Ity  ( raha  vavy).

                         Maromaro =   אלה   ‘Elêh   =  Ireto…….Ireto  =  Ireroa…….Ireroa  ( raha lahy )

                                              -“-     - “ -    =  Ireto…….Ireto  =  Ireroa…….Ireroa  ( raha vavy ).

             22.- Mpisolo Anarana Fahatelo:

             Ny “Mpisolo Anarana Fahatelo” rehetra kosa, dia sady manambara  ny “Zavatra Lavitra Ara- potoana”,  no  “Mihataka Lavitra eo amin’ny Elanelana”  misy azy.  

            Ohatra   Tokana      =   הוא   Hou’  =  Iry…….Iry  =   Ireroa…….Ireroa   ( raha lahy ).

                                         =   היא   Hiy’   =  Iry…….Iry  =   Ireroa…….Ireroa   ( raha vavy ).

                         Maromaro =   הם  Hem  na  המה  Hemâh  =   Iretsy...Iretsy =  Irery..Irery (Lahy)

                                         =   הן   Hen   na  הנה   Henâh   =  Iretsy…Iretsy =  Irery..Irery (vavy)

                                                                                                           ( Mety koa  = Izaria…Izaria ).

             3.- Fanamarihana

             Ny “Mpamaritra Manondro”  ,  tahaka  ny  “Mpamaritra »  rehetra ihany, dia tsy maintsy aorian’ny  « Anarana »  no toerana irafetany.

            Ohatra:    הסוס הגדול הזה   Ha-Sous Ha-Gâdôl  Ha-Zêh  =  Ny-Soavaly Ny-Lehibe Ny-Io ( Arabakiteny )  =  Io Soavaly Lehibe io  ( Anankiray ). 

NY MPISOLO MANONTANY &  NY MPISOLO MAMPIFANDRAY

             1.-Fanazavana:

             “Mpisolo” roa Karazana no hodinihintsika amin’ity Paragrafy ity:

                        11; Ny Mpisolo Manontany.

                        12. Ny Mpisolo Mampifandray.

             2.- Ny Mpisolo Manontany:

                         21. Vangovangony:

             Endrika roa samihafa no isehoan’ny “Mpisolo Manontany”:

             a)- Amin’ny Olona:

             Raha ampiharina amin’ny “ Olona” ny “Mpisolo Manontany”, dia ny  מי  Miy  no ampiasaina.

            Ohatra:   מי האיש   Miy  Ha-‘iysh  =  Olona-dia-manahoana ?  =  Ny-Olona-Dia-Iza ?  =  Iza-Ny-Olona ?  ( Arabakiteny daholo ireo )  =  Iza  Ilay  Olona ?  =  Olona Manahoana Loatra  izany Olona izany ? ( raha hitarina ) . Ny “Mpisolo Manontany” .   מי   Miy  eto dia tsy miova  na oviana na oviana.

             b)- Amin’ny Zavatra:

             Raha ampiharina amin’ny “Zavatra”  kosa ny  “Mpisolo Manontany”, dia ny   מה  Ma   no ampiasaina.

            Ohatra:   מה בצע   Ma Bêtsarh  =  Ahoana-dia-ny-Fanararaotana ?  ( Arabakiteny )  =  Ahoana loatra izany Fanararaotana izany?  = Oadray izany Fanararaotana  ê !  =   Tafahoatra loatra ny Fanararaotana !

            Tokony hotsarovana, fa isaky ny miseho ny “Mpisolo Manontany”, dia tsy maintsy anatsofohana  “Daguesh Mafy” (matanjaka)  hatrany amin’ny “Reni-soratra”  na  “Reni-feo”  voalohany amin’ny teny manaraka azy.

                         22.- Fanamarihana:

             Raha “ Reni-soratra An-tenda”  no voalohany amin’ny Teny iray, dia tsy maintsy ihàran’ny

Fiovan-kendrika”  ny  “Patah”  amin’ny “Mpisolo”:

             a)- Qâmets:

             Miova ho Qâmets ny Patah:

- Rehefa eo alohan’ny   א  ‘Aleph ,   ר   Reiysh  ,    ע   Rhaiyn  ,  noho izy efa tsy miaraka rahateo amin’ny “Qâmets Lava”.

- Miova ho “Qâmets” koa izy rehefa eo alohan’ny “Mpanoritra”.

- Miova ,  toy izany koa izy ,  rehefa eo amin’ny Fotoam-panononana.

          b)- Ségôl :

 Miova ho Ségôl koa ny Patah  rehefa eo alohan’ny    ה   Heiy ,    ח   Rheiyth  ,    ע   Rhaiyn ,

Izay manana rahateo « Qâmets  Lava ».

      3.- Ny Mpisolo Mampifandray:

                         31.-Fanazavana:

             Tsara hazavaina eto am-piandohana , fa amin’ny Hebreo dia tsy misy na oviana na oviana ny Fiovana eo amin’ny “Mpisolo Mampifandray”.  Izany hoe:  tsy misy fiovana velively, ireo Teny mialoha  ny  “Lazaina” na “Fameno” ;  na  “Lahy”  na  “Vavy” ;  na  “Samirery”  na  “Filàza-Maro” , fa mijanona hatrany ho    אשר   ‘Ashêr  izy . (  Mitovy indrindra amin’ ny  “Izay”   na “Ilay” amin’ny Fiteny Malagasy ).

            Ohatra :   הסוס אשר בעיר   Ha-Sous ‘Ashêr Bôrhiyr  =  Ny-Soavaly-Izay-ao-An-tanàna.

                           אשר שלה   ‘Ashêr Shâlah  =   Ilay-izay-Nirahiny.

                           אשר ייטב   ‘Ashêr ‘Yytav  =   Izay-ho-Ravo  =  Izay-Hifaly.

                        32.- Fanamarihana :

             Tsy maharitra loatra amin’ny toerana ahitana azy anefa ny   אשר   ‘Ashêr , fa mety miovaova toerana ,  ary azo atao koa ny mamintina azy. .  Raha izay no hiseho, dia miendaka miala aminy ny 

א   Aleph, ary torak’izany koa ny   ר   Reiysh ;  ka vokatr’izany , dia tsy maintsy misolo azy  eo amin’ ny Litera Voalohany amin’  ny Teny iray isehoan’ ny Litera   ש   Shiyn ny « Daguesh Mafy »

            Ohatra :  Manjary ho :    שנ עשה   Shêna Rhasâh  =   Izay-Novitaina , fa tsy toy ny mahazatra teo aloha  hoe :   אשר נעשה  ‘Ashêr Narh’sâh , satria niendaka taminy ny   א  Aleph  sy ny   ר  Reiysh

Créer un site gratuit avec e-monsite - Signaler un contenu illicite sur ce site