Ny Mpamaritra Matoanteny

   Teny Mitarika:

              Zavatra Telo loha no hodinhintsika amin’ity Lesona 20 ity :

 -  Ny Filàza Tsy Misy Mpamaritra.

-   Ny Mpamaritra Matoanteny.

-   Ny Ho Avy sy ny Fiforonany.

          1.- Ny Filàza Tsy Misy Mpamaritra:

  Ireto no Zava-dehibe tsy tokony hohadinoina:

                          11.Endrika:

 Amin’ny Hebreo , dia manana Endrika roa ny “Filàza Tsy Misy Mpamaritra” :

- Rehefa ampiasaina tsy misy “Fameno” izy.

- Rehefa ampiasaina miaraka amin’ny “Mpampiankin-teny” izy.

                           12.-Fitoviana:

             Amin’ny ankapobeny, dia tena mitovy tanteraka ny “Filàza Mandidy” amin’ny “Mpisolotena Faharoa Lahy Samirery” sy ny “Filàza Tsy Misy Mpamaritra Mirafitra” Faharoa.

                          13.-Endrika Fahefatra:

             Tsy manana “Filàza Tsy Misy Mpamaritra” ny Endrika Fahefatra = Pu’al .

                          1.4.-Endrika Sisa:

             Toy izao avy ireo Endrika sisa amin’ny “Filàza Tsy Misy Mpamaritra” sy ny Heviny avy:

 Qâl :   קשר  Qâshar  =  Mamatotra = Mamehy  =  Mangeja .

  • Niph’al :   נקשר  Niq’shar  =  Voafatotra  =  Voafehy  =  Voageja .
  • Pi’el :   קשר  Qisher  =  Namatotra Mafy  =  Namehy Mafy  =  Nangeja Mafy .
  • Hiph’il  :  הקשיר  =  Hiq’shiyr  =  Nampamatotra  =  Nampamehy  =  Nampangeja .
  • Hoph’al :   הקשר  =  Hôq’shar  =  Nampamatorina  =  Nampamehezina .
  • Hith’pa’el :   התקשר  Hith’qasher =  Namatotena  =  Nanao Tadimody ny Tenany .

              2.- Ny Mpamaritra Matoanteny sy ny Fiforonany:

              Betsaka no tokony hodinihintsaka eto , izay avelantsika ho amin’ny Boky Faharoa no handalinana azy misimisy kokoa . Ny zava-dehibe tsy tokony hohadinoina kosa no jerentsika amin’ ireto Endrika Telo ireto:

                          21.- Endrika Voalohany = Qâl :

              Mba hahazoana ny “Mpamaritr Matoanteny” amin’ity Endrika Voalohany = Qâl , ity dia:

 Ampiana “Hôlem” ( Teboka   eo ambonin’ny  ו  Vav ) eo amin’ny « Mpisolotena Voalohany » amin’ny « Fototeny ».

 Ary « Tsereiy »  ..  kosa eo amin’ny « Mpisolotena Faharoa » .

 Ohatra :   קושר  Qôsher  =  AM-pamatorana  =  FatorINA = FatorANA.

                קושרת  Qôshêrêth  ( Rehefa Vavy Samirery ).

                קושרים  Qôsh’riym  ( Rehefa Lahy Filàza-Maro ).

                קושרות  Qôsh’rôth  ( Rehefa Vavy Filàza-Maro ).

                          22.- Endrika Faharoa = Niph’al :

  Amin’ny Endrika Faharoa « Niph’al », dia mitovy tanteraka tsy misy valaka amin’ny

 anaran’ny « Niph’al » ihany ny « Mpamaritra Matoanteny », fa saingy ny « Patah » kosa no miova ho « Qâmets ».

             Ohatra :  נקשר  Niq’shar  =  VOAfatotra izy ( misy Tovona VOA ) .

                           נקשרת  Niq’shêrêth  ( Rehefa Vavy Samirery ).

                           נקשרים  Niq’shâriym  ( Rehefa Lahy Filàza-Maro ) .

                           נקשרות  Niq’shârôth  ( Rehefa Vavy Filàza-Maro ).

                          23.-Endrika Fahatelo sy ny Manaraka  =  Pi’el :

              Manomboka eto amin’ny Endrika Fahatelo = Pi’el, ny fahazoana ny “Mpamaritra Matoanteny”, dia ny fanovana ny  ת  Thav  amin’ny Mpisolotena Faharoan’ny « Ho Avy » hanjary  ם  Meiym .

Ohatra: 

 Pi’el :  Ny  תקשר   Th’qasher  = Hamatotra Mafy ‘Ianao , dia miova ho  מקשר  M’qasher = AM-pamatorana Mafy ‘Ianao  ( Misy ny Tovona AM- eto ).

 Pu’al : Ny  תקשר  Theqoushar  =  Ho Voafatotra Mafy ‘Ianao , dia miova ho  מקשר  Meqoushâr = VOAfatotra Mafy ‘Ianao  ( Misy ny Tovona VOAeto ).

 Hiph’il : Ny  תקשר  Thaq’shir  =  Hampamatotra ‘Ianao , dia miova ho  מקשיר    Maq’shiyr  = AM-pamatoraNA ‘Ianao  (  Misy ny Tovona  AM  sy ny Tovana ANA eto )  =  Mbola eo AM-…’Ianao .

 Hoph’al : Ny  תקשר  Thôq’shar  =  Hampamatorina ‘Ianao ,  dia miova ho   מקשר  Mouq’shâr  =TAFAfatotra  ( ihany )  ‘Ianao  ( Misy ny Tovona  TAFA  eto ).

 Hith’pa’el : Ny  תתקשר  Thith’qasher  =  Hamatotena ‘Ianao  =  Hanao Tadimody ny Tenanao ‘Ianao , Dia miova ho  מתקשר   Mith’qasher  =  MAMatotena ‘Ianao ( Misy ny Tovona MAM eto ) . Izny hoe MIfatotra = MIkambana = MIfikitra  =  MIraikitra ( Misy ny Tovona  MI  eto ).

                          24.- Tsiahy :

             Amin’ny Endrika Voalohany = Qâl  , dia misy ny Mpamaritra Matoanteny Iharana, dia ny :

             Tovona  VOA VOAfatotra  ( Samirery ) .  VOAfatotra  ( Filàza-Maro ).

 NY HO AVY SY NY FIFORONANY

          1.     Teny Mitarika:

  Tamin’ny Lesona Faha-19 no nanombohantsika nandinika ny “Ho Avy” Voajerintsika tamin’

 ny ankapobeny izy tamin’izay. Fa amin’ity Lesona ity kosa, dia hodinihintsika akaiky ny amin’ny

 Fiforonan’izany “Ho Avy” izany.

  Ny “Ho Avy” amin’ny “Qâl” , amin’ny “Matoanteny”      קשרQâshar , dia  אקשר  ‘Êq’shor , ary ahazoana ny   אקשר  ‘Eq’shor  = Hamatotra Aho.

  • Ny “Ho Avy” amin’ny “Niph’al” , amin’ny  נקשר  Niq’shar , dia   אקשר  ‘Êqasher , ary dia ahazoana ny   אנקשר  ‘En’qâsher  =  Ho Voafatotra Aho  =  Ho Voageja Aho.
  • Manomboka eto amin’ny  « Pi’el” , dia tena manampy amin’ny fahafantarana ny “Ho Avy” ny anaran’ireo Endrika samihafa . Ohatra ireto :

 Pi’el :  Ny  קשר  Qisher , dia ahazoana ny  אקשר  ‘Aqasher  =  Hamatotra Mafy Aho.

 Pu’al :  Ny  קשר  Qoushar , dia ahazoana ny  אקשר  ‘Aqoushar = Ho Voafatotra Mafy Aho.

 Hiph’il : Ny  הקשיר  Hiq’shiyr , dia ahazoana ny  אקשיר  ‘Aq’shiyr  =  Hampamatotra Aho.

 Hoph’al : Ny  הקשר  Hôq’shar , dia ahazoana ny  אקשר   ‘Ôq’shar  =  Hampamatorina Aho.

 Hith’pa’el :  Ny  התקשר  Hith’qasher ,  dia ahazoana ny   אתקשר  ‘Êth’qasher  = Hamato tena Aho = Hanao Tadimody ny Tenako Aho.

              2.- Famakafakana :

              Misy zava-dehibe efatra tsara horaketina , ka anaovantsika izao Famakafakana manaraka izao:

                          21.- Hiph’il :

 Raha misy “Hîrik” iray eo am-piandohan’ny Teny, ka arahin’ny “Shêva”, dia tokony ho tadidiana tsara, fa “Shêva” niova endrika ihany io “Hîrik” io.

 Ohatra :

  Ny  הקשיר   Hiq’shiyr ,  dia tsy hafa akory fa fiovana niainga avy amin’ny  הקשיר

  Heq’shiyr  ihany.

 Ny tena endriky ny « Ho Avy » mantsy dia ny   אהקשיר   ‘Eheq’shiyr , fa saingy niendaka ny  ה  Heiy , noho izy nialohavan’ny “Shêva” , ka izay sisa tafajanona aminy , dia ny  אקשיר  ‘Eq’shiyr  =  Hamatotra Mafy Aho.

  • Kanefa satria “Shêva” anankiroa no nifanesisesy amin’io Teny iray io, dia voatery tsy maintsy miova ho “Patah” ny “Shêva” Voalohany . Ny “Patah” mantsy no manavaka indrindra ny “Hiph’il” , arak’izany dia ny   אקשיר   ‘Aq’shiyr  no tena raikitra ho “Hiph’il”  amin’ny “Ho Avy”.

                        22.- Hoph’al :

 Ny tena endriky ny “Ho Avy” amin’ny “Hoph’al” , dia tokony ho  אהקשר  ‘Ehôq’shar , noho izy avy amin’ny   הקשר  Hôq’shar .

 Kanefa satria ialohavan’ny « Shêva » ny  ה  Heiy , dia mazava ho azy, fa tsy maintsy miendaka izy.

  • Ary satria niendaka ny  ה  Heiy , dia nifindra eo amin’ny Litera iray eo alohany ny Zana-tsoratra teo aminy mba hisolo toerana ny « Shêva” . Noho izany, dia ny  אקשר  ‘Ôq’shar =

 Hampamatorina Aho . no raikitra ho « Hoph’al » amin’ny « Ho Avy ».

                      23.- Hith’pa’el :

 Ny endrika “Hith’pa’el”   התקשר   Hithqasher ,  dia avy amin’ny   התקשר  Heth’qasher .

  • Ary ny « Ho Avy » amin’ity endrika ity, dia tokony ho   אהתקשר  ‘Eheth’qasher , fa saingy niendaka ny  ה  Heiy noho izy nialohavan’ny “Shêva” . Ary dia ny   אתקשר  ‘Eth’qasher = Hamato-tena Aho = Hanao Tadimody ny Tanako Aho , no sisa tafajanona.

 Noho ny fisian’ny  א  ‘Aleph teo aminy ary , dia :

 i)- Niova ho « Sêgôl » ny « Shêva” Voalohany eo amin’ny “Mpisolotena Voalohany”.

 ii)- Niova ho « Hîrik » kosa ny eo amin’ny « Mpisolotena » sisa rehetra.

 Arak’izany, dia ny   אתקשר  ‘Êth’qasher  =  Hamatotena Aho , no tena raikitra ho « Hith’pa’el » , amin’ny « Ho Avy ».

                   24.-Tsoa-kevitra :

             Ny   ה   Heiy , izay niendaka noho ny « Tovona » tamin’ireo endrika telo vao nodinihintsika teo alohan’izao , dia miverina amin’ny toerana nialany avy hatrany, raha vao esorina ny « Tovona »

 tahaka izay hitantsika amin’ny « Filàza-Mandidy ».

Créer un site gratuit avec e-monsite - Signaler un contenu illicite sur ce site