Ny lasa - Ny mandidy - Ny hoavy

  Zava-droa loha no hohalalinintsika amin’ity Lesona ity, dia:

 • Ny Lasa sy ny Fomba Fiforonany.
 • Ny Filàza Mandidy sy ny Fomba Fiforonany.

          1.- Ny Lasa sy ny Fomba Fiforonany:

               11.Tari-dalana:

 • Ny Foto-teny iray amin’ny “Matoanteny”, dia:

i)- Manambara hatrany ny “Lasa” eo amin’ny Fitanisàna Matoanteny iray.

ii)- Manambara ny “Mpisolotena Fahatelo” sokajy “Lahy Samirery” amiireo endrika fito momba ny “Lasa”.

 • Mba hahazoana manasongadina ireo Mpisolotena hafa, dia:

i)- Fantarina tsar any Foto-teny manambara ny “Mpisoloteba Fahatelo” amin’ny   “Lasa”

ii)- Avy amin’ny fahafantarana izany, no hahazoa-manampy ny “Tovan’ny Mpisolo-tena” sisa amin’ny Foto-teny

             12. Fandalinana:

             Afa-tsy ny “Mpisolotena Fahatelo”, dia mitovy avokoa ny “Vanin-teny” roa farany amin’ny

“Lasa”  rehetra . Aoka horaisintsika ho ohatra ny Matoanteny :    קשר Qâshar .

            Fisehoana mihatra amin’ny olona roa no hita amin’izany eto , dia  IZY sy IZAHO.

 • Qâl            :  Avy amin’ny   קשר   Qâshar  =  Namatotra ( ahy ) Izy , dia ahazoana   קשרתי                   Qâshar’thiy  =  Namatotra ( azy ) Aho.
 • Niph’al     :   Avy amin’ny   נקשר  Niq’shar = Voafatotra Izy = Nofatorana Izy , dia ahazoana   נקשרתי  Niq’shar’thiy = Voafatotra Aho = Nofatorana Aho
 • Pi’el          :   Avy amin’ny   קשר  Qisher  =  Namatotra ( ahy ) Mafy Izy = Voa-fatotra mafy Aho , dia ahazoana   קשרתי  Qishar’thiy = Namatotra mafy Aho  =  Nofatorako Mafy dia Mafy Izy.
 • Pu’al         :   Avy amin’ny   קשר  Qoushar = Voafatotra Mafy Be Izy = Nofatorana Mafy dia Mafy Izy , dia ahazoana  קשרתי  Qoushar’thiy  =  Voafatotra Mafy Be Aho  =  Nofatorana Mafy dia Mafy Aho .
 • Hiph’il      :   Avy amin’ny   הקשיר  Hiq’shiyr  =  Nampamatotra  ( ahy ) Izy  = Nampamatoriny  ( aho ). dia ahazoana   הקשרתי  Hiq’shar’thiy  = Nampamatotra ( azy ) Aho  =  Nampamatoriko ( izy ) .
 • Hoph’al    :   Avy amin’ny הקשר  Hôq’shar = Nampamatorina Izy = Naniraka Olona Hamatotra Azy Aho , dia ahazoana   הקשרתי  Hôq’shar’thiy  = Nampamatorina Aho  =  Naniraka Olona Hamatotra Ahy Izy.
 • Hith’pa’el:   Avy amin’ny   התקשר  Hith’qasher  =  Namatotena Izy  =  Nanao Tadimody ny Tenany Izy , dia ahazoana התקשרתי Hith’qashar’thiy = Namatotena Aho  =  Nanao Tadimody ny Tenako Aho.

          2.- Ny Filàza Mandidy sy ny Fiforonany:

             21. Tari-dalana:

 Avy amin’ny Fanafoanana ny “Tovan’ny Mpisolotena Faharoa” amin’ny “Ho Avy” -  izay

mbola hodinihintsaka misimisy kokoa amin’ny Lesona manaraka ny “Ho Avy”  -  kosa , no manomboka miforona ny “Filàza Mandidy” . Misy “Endrika Fito” no handinihantsika azy, ka handraisana ohatra handalinana azy ny “Matoanteny”  קשר  Qâshar  =  Mamatotra , efa nataontsika ohatra teo aloha teo:

 • Qâl           :  Amin’ity Endrika Voalohany ity, rehefa esorina ny  ת  Thav  amin’ity   תקשר Thiq’shor = Hamatotra ( azy ) ‘Ianao , dia ny קשר Q’shor = Afatory . Io sisa tafajanona io izany no “Filàza Mandidy”.
 • Niph’al    :  Amin’ity Endrika Faharoa ity , rehefa esorina  ת  Thav, dia tsy Maintsy soloina  ה  Heiy , mariky ny « Filàza Mandidy.

       Ka tsy  תקשר  Thiqâsher  =  Hafatotra ‘Ianao , no izy , fa  הקשר    = Hiqâsher  =  Aoka Ho Voafatotra ‘Ianao = Ho Voafatotra Anie ‘Ianao .

       Izany hoe: Manana endri-teny “Maniry” na “Mirary” ny hahavoa ny hafa.

 • Pi’el        :   Amin’ity Endrika Fahatelo ity, rehefa esorina ny  ת  Thav, mariky ny Mpisolotena Faharoan’ny Ho Avy :  תקשר  Th’qasher = Hamatotra ( olona ) Mafy ‘Ianao , dia ny  קשר  Qasher  =  Afatory Mafy , no sisa tafajanona..
 • Pu’al       :   Amin’ity Endrika Fahefatra ity, dia tsy misy ny « Filàza Mandidy ».
 • Hiph’il    :   Amin’ny Endrika Fahadimy, dia miseho indray ny  ה  Heiy , izay niendaka teo amin’ny toerany, noho ny fisian’ny « Tovona ». Ankoatr’izany dia ny Zana-tsoratra “Tsérey” indray no miasa, fa tsy ny “Zana-tsoratra Tsofoka”  י  iY . Izany hoe, tsy io  י  iY indray no izy, fa ny  « Tséreiy »

                   Ohatra :  Avy amin’ny   תקשיר Thaq’shiyr  =  Hampamatory ! , diaahazoana ny  הקשר   Haq’sher  =  Hampamatotra ‘Ianao =  ‘Ianao no  Manome Baiko Hampamatotra Olona.

 • Hoph’al   :   Toy ny teo amin’ny Endrika Fahefatra, dia tsy misy eto amin’ity Endrika Fahenina ity koa ny « Filàza Mandidy ».
 • Hith’pa’el:  Toy ny tamin’ny Endrika Fahadimy, dia miseho eto amin’ity Endrika Fahafito ity indray ny  ה  Héiy , izay niendaka teo amin’ny toerany, noho Ny fisian’ny « Tovona » .

       Ohatra :  Amin’ny  תתקשר  Thith’qasher  =  Mamatora Tena ‘Ianao , dia ahazoana ny   התקשר  Hith’qasher  =  Hamatotena ‘Ianao  =  Hanao

       Tadimody Ny Tenanao ‘Ianao = Manaova Tadimody ny Tenanao ‘Ianao.

             22.- Tsiahy :

             Raha ny Rafi-teny manaraka ny Fitsipi-pitenenana no heverina, dia tokony ho  קשר Qâsher

no « Filàza Mandidy » amin’ny « Hiph’il ». Kanefa noho ny Teny iray tsy afaka hanomboka velively amin’ny « Dâguesh Mafy”, dia voatery tsy maintsy atovona eo amin’ny Foto-teny ny “Tovona”  ה

Hiy , raha tsy ohatra angaha ka efa  ה  Héiy rahateo ny fiantombohan’ny Teny amin’ny Niph’al.

 

NY HO AVY

             1.- Teny Miditra :

             Misy hevitra vitsivitsy mila Fanazavana mialoha ataontsika :

            i)- Amin’ny « Ho Avy », ny “Mpisolotena” rehetra, dia miseho amin’ny endrika “Tovona” ,

ka mitovy tanteraka amin’ny Teny Mahaleotena iray, noho izy nalaina avy amin’ny “Mpisolo” . Tsy

miova velively izany toetra amin’ny maha-“Mpisolotena” azy izany.

            ii)- Afa-tsy amin’ny “Mpisolotena Voalohany” rehetra, dia mitovy avokoa ny “Tovona” , na

Filàza Samirery” izany na “Filàza-Maro”.

            iii)- Raha mifanohitohy be ihany amin’ny Teny iray ny Reni-soratra mitovy, dia tsy maintsy

asiana “Tovana” izy, mba:

 • Hanavahana ny “Sokajy Lahy” amin’ny “Sokajy Vavy”.
 • Ary mba hanavahana koa ny “Samirery” amin’ny Filàza-Maro”.

           iv)- Ireto avy ireo “Tovana” iombonana amin’ny endrika Fiton’ny “Ho Avy”:

 • Ny  י  iY , no manavaka ny « Mpisolotena Faharoa » amin’ny Sokajy Vavy « Samirery »,

Ary ny « Mpisolotena Faharoa » amin’ny Sokajy “Lahy Samirery”.

 • Ny  ו  Ou , no manavaka ny « Mpisolotena Faharoa sy Fahatelo » , amin’ny Sokajy Lahy « Filàza-Maro » , ary ny « Mpisolotena Faharoa sy Fahatelo » amin’ny Sokajy Lahy « Samirery ».
 • Ny  נה  Nâh na Nôh , no manavaka ny “Mpisolotena Faharoa sy Fahatelo” amin’ny Sokajy “Vavy Filàza-Maro”, ary ny “Mpisolotena Faharoa sy Fahatelo” amin’ny Sokajy “Vavy Samirery”.

           v)- Tena tsara Fitadidy ireto zava-droa loha ireto:

 • Mitovy ny « Mpisolotena Faharoa » amin’ny Sokajy « Lahy » sy ny « Mpisolotena Fahatelo » amin’ny Sokajy « Vavy » rehefa « Samirery » izy.
 • Mitovy toy izany koa ny « Mpisolotena Faharoa » sy ny « Mpisolotena Fahatelo » amin’ny sokajy « Vavy » rehefa « Filàza-Maro » izy.

           vi)- Tsara Raketina ireto « Tovona » sy « Tovana » amin’ny « Ho Avy » ireto :

                                FILAZA SAMIRERY                                         FILAZA MARO

Tovana     Tovona      Fitanisana                    Tovana     Tovona     Fitanisana

      -              א              Izaho                              -                 נ                Isika - Izahay

      -              ת             ‘Ianao (L)                      ו                 ת                ‘Ianareo  (L)

     י              ת              ‘Ianao (V)                      נה                 ת             ‘Ianareo  (V)

      -               י              Izy (L)                            ו                   י                 Izy Ireo (L)

      -              ת             Izy (V)                            נה                  ת              Izy Ireo (V)

          2.- Famakafakana :

             Raha ny « Fitsipi-pitenenana Hebreo » no heverina, dia tokony ho « Sêva” hatrany ny Zana-tsoratra amin’ny « Tovon’ny Ho Avy rehetra amin’ireo Endrika Fiton’ny Matoanteny. Hodinhintsika tsirairay ireo, ka « Endrika » efatra no fomba hamakafakantsika azy :

                        21.- Endrika Voalohany :

            i)- Mpanao = Qâl :

            Amin’ny « Mpanao », ny « Shêva » izay miaraka amin’ny « Tovona », dia tsy maintsy arahin’ ny « Shêva » hafa ihany koa.

            Ohatra : Ny  אקשר   ‘Eq’shor  ,  dia miova ho   אקשר  Êq’shor  =  Hafatotro = Feheziko.

                         Ny  תקשר   Th’qeshor  , dia miova ho   תקשר  Thiq’shor  =  Hamatotra ‘Ianao.

            ii)- Iharana = Niph’al :

            Amin’ny “Iharana” kosa, dia tsy maintsy arahin’ny “Dâguesh” ny “Shêva” . Ny “Dâguesh” mantsy no misolo toerana ny  נ   Noun na Nun izay niendaka.

            Ohatra :  Ny  אנקשר   ‘En’qasher ,  dia miova ho   אקשר   ‘Êqâsher  =  Hovoafatotra Aho.

            Ankoatr’izany, ny « Shêva » eo amin’ny « Tovona », dia miova ho « Hîrik » amin’ny Mpiisolotena rehetra, afa-tsy amin’ny Mpisolotna Voalohany Samirery.

            Ohatra :  Ny תנקשר Th’neqâsher , dia miova ho  תקשר  Thiqâsher  =  Hovoafatotra ‘Ianao.

            Arak’ireo Fisehoana samihafa hitantsika teo ireo, dia tokony homarihina tsara ireto :

 • Tsy maintsy ho “Sêgôl” hatrany no miara-dia amin’ny  א   ‘Aleph  eo amin’ny Endrika Voalohany = Qâl , sy ny Endrika Faharoa = Niph’al , fa tsy “Shêva” tsy akory.
 • Ny “Hîrik” hita eo amin’ny “Tovona” kosa, no mampiavaka manokana ny “Ho Avy” amin’ny Endrika Voalohany = Qâl  sy ny Endrika Faharoa = Niph’al.

                  22.-Endrika Faharoa :

            i)- Fanazavana Mialoha :

            Raha tsy arahin’ny « Shêva » hafa ny « Shêva » amin’ny Tovona, dia maharitra tsy miova na tsy mihetsika izy. Ohatra :

 • Pi’el :

אקשר   ‘Aqasher  =  Hafatotro Mafy  =  Hofeheziko Mafy .

תקשר   Th’qasher  =  Hafatotrao Mafy  =  Hofehezinao Mafy.

 • Pu’al :

אקשר   ‘Aqoushar  =  Hovoafatotra Mafy Aho  =  Hovoagadra Mafy Aho.

תקשר   Th’qoushar  =  Hovoafatotra Mafy ‘Ianao  =  Hovoagadra Mafy ‘Ianao.

            ii)- Tsiahy :

 • Ny « Shêva » eo amin’ny « Tovona » no mampiavaka manokana ny « Ho Avy » amin’ny Endrika « Pi’el » sy ny Endrika « Pu’al ».
 • Noho ny fisian’ny  א   ‘Aleph , dia voatery tsy maintsy miampy « Patah » amin’ny Mpisolotena Voalohany Samirery .

               23.- Endrika Fahatelo :

            i)- Mpampanao ny Asa = Hiph’il :

            Amin’ny Mpampanao = Hiph’il , momba ny “Ho Avy”, dia  miova ho “Patah” ny “Shêva” amin’ny “Tovona”, raha toa ka arahin’ny “Shêva” hafa izy.

            Ohatra:   Ny אקשיר ‘Eq’shiyr , dia miova ho אקשיר  ‘Aq’shir=Hampamatotra ( azy ) Aho.

                          Ny תקשיר  Theq’shiyr, dia miova ho   תקשירThaq’shiyr= Hampamatotra ( ahy ) ‘Ianao.

            ii)- Iharan’ny Fampanaovana = Hoph’al :

            Amin’ny Iharan’ny Fampanaovana = Hoph’al  kosa , dia miova  ho “Qâmets” ny “Shêva” amin’ny “Tovona”, raha toa ka arahin’ny “Shêva” hafa izy.

            Ohatra:  Ny   אקשר  ‘Eq’shar , dia miova ho   אקשר  ‘Ôq’shar  =  Hampamatorina Aho.

                         Ny   תקשר  Theq’shar , dia miova ho תקשר Thiq’shar  =  Hampamatorina ‘Ianao.

            iii)- Tsiahy :

            Tsara hotsahivintsika eto indray, fa ny Matoanteny Manara-drafitra, dia toy izao ny Fisehony:

 • Ny “Patah” miaraka amin’ny “Tovona”, no mampiavaka ny “Ho Avy” amin’ny Endrika “Hiph’il”.
 • Ary ny “Qâmets” kosa, no mampiavaka ny “Ho Avy” amin’ny Endrika “Hoph’al”. 

                 24.- Endrika Mahavoatena:

            i)-  Hith’pa’el :

 • Amin’ny Fisehoana “Mahavoatena”, indrindra raha mahakasika ny “Mpisolotena Voalohany”,dia miova ho “Sêgôl” ny “Shêva” amin’ny “Tovona”, raha arahin’ny “Shêva” hafa izy. Ny antony, dia noho ny fisian’ny   א  ‘Aleph , natovona amin’ny “Foto-teny” iray.

            Ohatra : Ny   אתקשר  ‘Eth’qasher , dia miova ho  אתקשר  ‘Êth’qasher  =  Hamato-tena Aho = Hanao Tadimody ny Tenako Aho.

 • Fa ivelan’ny “Mpisolotena Voalohany”, amin’ny “Mpisolotena Sisa Rehetra” ,dia miova ho “Hîrik” kosa ny “Shêva” amin’ny “Tovona”, raha arahin’ny “Shêva” hafa izy

Ohatra:  Ny   תתקשר  Theth’qasher , dia miova ho  תתקשר  Thith’qasher  =  Hamato- Tena ‘Ianao  = Hanao Tadimody ny Tenanao ‘Ianao.

Créer un site gratuit avec e-monsite - Signaler un contenu illicite sur ce site