Ny Endri-panisana

       Teny Mialoha : 

             Manana Endrika samihafa ny « Endri-panisana » arakaraka ny fisehony amin’ireo karazana Fehezan-teny ifandraisany

    NY FILAZA FILAHARANA

             1.- Fanazavana:

             Ny “Endri-panisana” amin’ ny “Filàza Filaharana”, dia nahavahiny ny Hebreo Tompon-teny, noho izy tsy nahafantatra afa-tsy ny “Isa Folo” ihany , tany aloha . Ny ao anatin’ io “Filàza Filaharana “ io, dia ny : - Voalohany – Faharoa – Fahatelo – Fahefatra – Fahadimy . . . .  , hatramin’ny  Fahafolo

            Raha lazaina amin’ny teny hafa, dia tsy misy velively ankoatr’ireo “Folo Voalohany” ireo ny “Filàza Filaharana

            Manomboka eo amin’ny “Fahaira-Ikambin’ny Folo”sy ny manaraka rehetra kosa, dia mizotra toy ny“Endri-panisana” amin’ny “Filàza Isa Tsotra” no anatanterahana ny fanisana hatramin’izay tratran’ ny Hebreo farany ambony indrindra amin’ny Fanisana ( Hodinihintsika amin’ny Lesona 24 ny “Filàza Isa Tsotra” . Arak’izany, dia aoka tsy hitsikera azy be fahatany isika ankehitriny  raha mampitaha izany “Foto-pisainan’ny Hebreo Fahiny” izany ,  amin’ny isa faran’ny tratrantsika ahitana tarehi-marika  “Aotra” “ 0 “ hatramin’ny 18 na mihoatra noho izany aza ohatra . Raha misy alaim-panahy hanao izany tsikera  izany, dia meteza aloha  ‘Ianao hipetraka eo amin’ny toerana nisy azy mitaha amin’ny misy antsika ankehitriny. Efa nisy ihany anefa ezaka lehibe nataony taty aoriana, ary efa hita sompirana amin’ireo “Andinin-tSoratra Masina” maromaro any anatin’ny Boky samihafa ao amin’ny Baiboly izy ireny . Indreto misy santionany raisintsika ho Ohatra :

 השנים עשר  Hashneiym Rhâsâr  ( 1 Tant.19.19 ) niavian’ ny  עשתי  עשר  Rhas’theiy  Rhâsâr  = “Ny Faha-Iraikambin’ny Folo ( 1 Tant.19.18 )

*    בארבע עשרה שנה  Be’ar’barh  Rhês’reh  Sânâh  =  Tamin’ny Faha-Efatrambin’ny Folo-Taona ( Gen.14.5 )

*   בארבעה עשר יום  Be’ar’bârhâh  Rhâsâr  iYôm ( Eks.12.18a ) = Ny Fahefatrambin’ny  Folo Andro .

             Santionany ihany amin’ny maro ireo mba ilazana fa misy tokoa taty aoriana lavidavitra, efa nitrandraka ny fisian’ny “Filàza-Filaharana” ny “Manam-pahaizana” Hebreo, indrindra “Ny Raby”, Mpampianatra teo amin’ny Israely.

            Mialoha ny hanehoantsika azy ireo amin’ny “Indray-Mihelatra”, dia misy fampahatsiahivana kely toy izao:

   Ny “Faharoa” sy ny “Fahenina”, dia misy ny “Tovana”:

         י -.  iiYôdh , amin’ny « Filàza Lahy », ary  ית -.  .iiYth , amin’ny « Filàza Vavy » .

 • Ny « Fahatelo » ny « Fahefatra » ny Fahadimy » ny « Fahafito » ny « Fahavalo » ny  “Fahasivy » ary ny « Fahafolo » , rehefa amin’ny «Endrika Qâth’il », dia misy « Tovana » :י -.  iiYôdh , amin’ny « Filàza Lahy » , ary  ית-.  iiYth , amin’ny « Filàza Vavy »

       2.- Indray-Mihelatra

 Tany amin’ny “Fitarihan- teny” ,,teo amin’ny”Paragrafy 22”  isika dia nanambara ny Fifamatoran ’ny Fiteny Hebreo amin’ny Fiteny Iombonany dia ny « Semitika » izany .

 Eto ary , dia te-hampitodika anareo Mpianatra indray aho ny amin’ny “Fitovizana Tanteraka”  misy eo amin’ny «Fiteny Hebreo » amin’ny “Fiteny Semitika Ankapobeny”  momba ny “Filàza Filaharana» aseho eto ambany eto :

Filaharana         Lahy        Vavy                  Filaharana          Lahy             Vavy

Voalohany         ראשון      ראשונה                   Fahenina            ששי            ששית          

Vakio hoe :     Ri’shôn       Ri’shônâh            Vakio hoe :       Shishiy       Shishiyth

Faharoa             שני         שנית                      Fahafito              שביעי          שביתית       

Vakio hoe :     Sheniy          Sheniyth            Vakio hoe :       Shebiyrhiy   Shebiythiyth

Fahatelo            שלישי      שלישית                   Fahavalo            שמיני          שמינית        

Vakio hoe :    Sh’liyshiy      Sh’liyshiyth          Vakio hoe :       Sh’miyniy    Sh’miyniyth

Fahefatra          רביעית         רביעי                  Fahasivy             תשיעי          תשיעיץ       

Vakio hoe :    R’biyrhiy       R’biyrhiyth           Vakio hoe:       Th’shiyrhiy     Th’shiyrhiyth

Fahadimy          חמשי       חמשית                    Fahafolo             עשירית             עשירי      

Vakio hoe :    Chamishiy       Chamishiyth       Vakio hoe      Rhashiyriy    Rhashiyriyth

        NY FILAZA ISA TSOTRA.

            1.- Fanazavana :

             Amin’ny « Filàza Isa Tsotra », dia misy endri-pahasamihafana ihany, raha mahakasika « Sokajy Lahy » na « Sokajy Vavy » ny iantefan’ireny Isa ireny.

            Ary raha miresaka sokajin’isa indray, dia misy koa ireo tsy tafiditra ao anatin’ny lamina mahazatra ankapobeny.

            Amin’ity Fanazavana Mialoha ity, dia mety raha manao tombam-pandalinana antsipiriany isika mialoha ny hanehoana amin’ny “Indray Mihelatra” ireo “Filàza Isa Tsotra” ireo iska.

i)- Tari-dalana Fitantanana : 

 • Ny « Isa Iray » sy ny « Isa Roa » , dia mihasinkasina kokoa noho izy ireo manana hasina manokana amin’ny fomba fanisa.
 • Dia torak’izany koa ny « Isa Telo »  hatramin’ny « Isa Folo » , izay mivondrona tsy azo sarahina amin’ny fomba fanisa.
 • Manomboka eo amin’ny « Isa Iraikambin’ny Folo » hatramin’ny « Isa Sivy Ambin’ny Folo », izay itambaran’Anarana Roa mifamatotra tsara , ka ny Voalohan-teny dia maneho ny « Venty », fa ny Faharoa kosa maneho ny « Ampolony » .
 • Ny « Isa Roapolo » hatramin’ny « Isa Sivifolo (sivy folo ) » kosa dia « Vondrona Manokana ».

ii)- Topi-maso Tselatra :

 • Ny « Endri-panisana »  koa, na dia tsy miseho matetika aza izany, dia mety hisy « Fiovan-kendrika”  koa. Ohatra :

שנינו   Sh’neiynou  =  Isika Roa  =  Isika Roalahy  =  Isika Mirahalahy  =  Isika Mivady.

שלשתכם  Sh’lâsh’thekêm  =  ‘Ianareo Telo  =  ‘Ianareo Telo Mianadahy .

 • Raha « Mpamaritra » ny   אחד  ‘Êchad  = Iray  ( ‘Achad no izy tany am-piandohana ) , dia tsy maintsy aorian’ny « Anarana » hatrany ny toerana misy azy . Ohatra :

איש אחד  ‘Iysh  ‘Êchâd  =  Lehilahy Iray  =  Lehilahy Tokana .

 • Matetika koa anefa, dia mialoha ny « Anarana «  no toerana idirany , indrina raha misy fampitahàna amin’ny anaran-javatra roa na telo . Ohatra :

אחד ההרים   ‘Êchâd  Hêhâriym  =  Iray-Amin’Ireo-Tendrombohitra  ( mety roa na telo ).

 • Amin’ny “Isa Tsotra”, dia hita tsindraindray ny fisian’ny “Tarehi-marika Kely” mialoha ny “Tarehi-marika Lehibe” . Ohatra :

אחד ועשרים  ‘Êchâd  Verhês’riym  = Iraikambi-Roapolo ( 21 ).

 • Indraindray koa anefa, ny « Venty », dia mitsofoka eo anelanelan’ny « Anjatony » sy ny « Ampolony » . Ohatra :

שש מאות חמש ועשרים   Shesh Me’ôth Châmesh Verhêsh’riym  =  Zato-Enina-Roapolo-Dimy-Amby ( ara-bakiteny ) = Dimy Ambi-Roapolo sy Enin-jato .

 • Misy koa fisehoana toa tsy manara-drafitra, satria rehefa ambonin’ny « Folo » ny tarehi-marika, dia « Mijanona ho Filàza Samirery » ny « Anarana ». Ohatra :

שלשת אלפי איש   Sh’lôshêth  ‘Al’pheiy ( mety koa ny  ‘Alpeiy ) ‘Iysh  =  Telo Arivo Lehilahy = Vatan-dehilahy Telo Arivo .

     2.- Indray Mihelatra :

            21.-Tomban-kisan’ny Abidia :

Abidia    Isa               Abidia     Isa               Abidia      Isa                 Abidia     Isa

א            1                    ז             7                    מ          40                    ק        100

ב            2                     ח            8                    נ           50                    ר        200

ג            3                     ט            9                    ס          60                    ש       300

ד            4                     י           10                    ע          70                    ת        400

ה            5                    כ           20                    פ          80

ו             6                    ל           30                    צ          90                     *          *

     22.- Ny Filàza Isa Tsotra :

             Tsiahivina fohy aloha ireto fanazavana vitsivitsy manaraka ireto , momba ny « Isa 1 » sy ny « Isa 2 » , noho izy ireo mila fandinihana manokana ,  alohan’ny hanehoana ny « Isa » tsirairay :

   a)     Ny « Sokajy Voalohany » , dia ny « Isa 1 » sy ny « Isa 2 » :

Maningana ny an’ireto “Isa Roa” ireto ny “Fitsipika” mifehy azy , fa tsy  mitovy amin’ny    “Fitsipika” manaraka rehetra, ka dia fandinihana tsotra toy izao no arahina :

 • Isa 1 = אחד  ‘Êchâd  =  ‘Achâd ( fototra Taloha ity ) . Raha raisina ho « Voarafitra » izy dia

אחד   ‘Achad , fa raha « Sokajy Vavy » kosa izy dia   אחת   ‘Achath , avy amin’ny Fototra

אחדת  ‘Achadath . Fa ny azo antoka anefa ; dia tsy maintsy ho «Anarana » hatrany io Isa io.

 • Isa 2  =  Amin’ny Fiteny Hebreo Fototra aloha, ny « Isa 2 », raha « Sokajy Lahy » izy dia :

שנים   Sh’neiiym , ary raha « Sokajy Vavy » kosa dia   שתים   Sh’thaiiym . Fa tato aoriana rehefa « Nofintinina » kosa ny endri-tenin’ireo Isa ireo, dia toy izao indray ny fisehony :

שנים   Sh’naiym  « Sokajy Lahy » ,( Nihintsana ny » Hîrîk » teo anilan’ny ‘Yôdh » ).

שתים   Sh’thaiym  « Sokajy Vavy » ( Nihintsana koa ny « Hîrîk» teo anilan’ny ‘Yôdh » ).

  b)- Ny «Sokajy Faharoa» indray dia mahasahana  ny «Isa 3» hatramin’ny «Isa 10»

           Toy izao manaraka izao ny “Fitsipika” mandrindra azy ireo :

 • Ny “Sokajy Lahy” dia ampiasaina miaraka amin’ny “Anarana Sokajy Vavy” .
 • Ny “Sokajy Vavy” kosa , dia ampiasaina miaraka amin’ny “Anarana Sokajy Lahy”.

 Nota Bene :

*Amin’ny “Sokajy Lahy” eto ambany :

“Ilany Havia” dia  “Toetra Tsy Zehena”  , ary ny “Ilany Havanana” kosa dia “Toetra     Voarafitra”.

*Amin’ny “Sokajy Vavy” eto ambany :

“Ilany Havia” dia  “Toetra Tsy Zehena” , ary ny “Ilany Havanana” kosa dia “Toetra Voarafitra”.

         LAHY                                                                                                 VAVY                                                                      

3  =  שלשת    Sh’lôshêth      שלשה     Sh’lôshâh        שלש       Sh’lôsh       שלש        Shâlôsh

 =  ארבעת   ‘Ar’barhath     ארבעה    ‘Ar’bârhâh        ארבע     ‘Ar’barh        ארבע      ‘Ar’barh

 =  חמשת    Chameshêth   חמשה      Chamishâh       חמש     Chamesh      חמש       Châmesh

  =  ששת     Sheshêth        ששה        Shishâh          שש      Shesh           שש        Shesh

7  =  שבעת     Shib’rhath      שבעה       Shibrhâh          שבע    Sh’barh         שבע       Shêbarh

 =  שמנת      Shmônath     שמנה       Sh’mônâh        שמנה    Sh’mônêh     שמנה      Sh’mônêh

 =  תשעת     Thish’rhath     תשעת      Thish’rhâh       תשע     Th’sharh       תשע       Thesharh

10=  עשרת      Rhasârâth      עשרה      Rhasârâh         עשר       Rhêsêr         עשר       Rhêsêr

        d)-  Ny “Sokajy Fahatelo” , dia mahasahana ny “Isa 11”, hatramin’ny “Isa 19”.

          Ireto manaraka ireto kosa ny “Fitsipika” handrafetana azy ::

 • Raha “Sokajy Lahy” ny fototry ny isa atao , dia ho “Vavy” ny “Venty” aminy , ary ho “Lahy” kosa ny “Ampolony”.
 • Ary raha “Sokajy Vavy” kosa ny fototry ny isa atao ,  dia ho “Lahy” ny “Venty” aminy , ary ho “Vavy” kosa ny “Ampolony”.

 Nota Bene :

*Tokony horaketina tsara, fa ity “Sokajy Fahatelo” ity  , izany hoe :ny “Isa 11” hatramin’ny “Isa 19” , dia manana endrika manokana fa tsy mitovy velively amin’ny “Sokajy Faharoa” efa nodinihintsika teo aloha teo , noho izy ireo :

 • Toetra Tsy Zehena” avokoa ireo Voasokajy ho “Lahy”.
 • Toetra Voarafitra” avokoa ireo Voasokajy ho “Vavy” .

   LAHY                                                              VAVY                       

11 =  אחד עשר        ‘Achad  Rhâsâr                  אחת עשרה              ‘Achath Rhês’reh

         עשתי עשר      Rhas’theiy Rhâsâr               עשתי עשרה             Rhas’theiy Rhês’rêiy   

12 =  שנים עשר       Sh’naiym Rhâsâr                שתים עשרה              Sh’thaiym Rhês’reh

13 =  שלשה עש      Sh’lôshâh Rhâsâr                שלש עשרה               Sh’lôsh Rhês’reh

14 =  ארבעה עשר    ‘Ar’barhâh Rhâsêr                 ארבע עשרה            ‘Ar’barh Rhês’reh

15 =  חמשה עשר    Chamishâh Rhâsâr               חמש עשרה               Chamesh Rhês’reh

16 =  ששה עשר      Shishâh Rhâsâr                   שש עשרה                 Shesh Rhês’reh

17 =  שבעה עש       Shiv’rhâh Rhâsâr               שבע עשרה                 Sh’varh Rhês’reh

18 =  שמנה עשר     Sh’mônâh Rhâsâr               שמנה עשרה               Sh’mônâh Rhês’reh

19 =  תשעה עשר    This’rhâh Rhâsâr                תשע עשרה                 Th’sarh Rhês’reh

           e)-  Ny « Sokajy Fahefatra » dia mahakasika ny « Ampolony »  Tsy asiantsika fanazavana lava ireo fa avy hatrany dia atao lisitra toy ireto :

20 =  עשרים     Rhês’riym               40 =  ארבעים     ‘Ar’bârhiym           70 =  שבעים     Shiv’rhiym

         עשר Rhêsêr (avy@ity io)        50 =  חמשים       Chamishiym         80 =  שמנים     Sh’môniym

30 =  שלשים   Sh’lôshiym               60 =  ששים         Shishiym             90 =  תשים      Thish’iym

             f)- Ny « Sokajy Fahadimy » , dia andinihana ny « Anjatony » ,  ny « Anarivony » , ny

Analiny” ary ny “Anhetsiny” .

            Santionany ihany ireto arosontsika eto ambany ireto, fa avy amin’izany no fototra handrafetana ny sisa rehetra :

 • Ny “Anjatony” :

100 =  מאה   Me’ôh = Vavy   מאה  Me’ah = “Voarafitra”    מאות  Me’ôth =  “Filàza Maro” .

200 =  מאתים  Mô’thaiym   מאתים   M’’ôthaiym  = “An-droa” = Sahala .

300 =  שלש מאות  Sh’lôsh Me’ôth  =  Ny “Venty” eto dia “Voarafitra” sady “Sokajy Lahy” ,

           Satria ny  מאית  M’’ôth  dia “Sokajy Vavy” .

 .   Ny “Anarivony” :

1000 =  אלף   ‘Êlêph . Ny « Sokajy Maro » dia   אלאפים  ‘Alâ’phiym , ary ny  אלפי  ‘Al’pheiy

            Kosa dia « Voarafitra » .

2000 =  אלפים   ‘Al’paiym .

3000 =  שלשת אלפים   Sh’lôshêth ‘Alâphiym .  Ny  אלפים  ‘Alâphiym  eto dia « Sokajy Lahy »,

            fa ny « Venty » kosa dia « Sokajy Vavy » .

 • Ny “Analiny” :

10.000 =  אשרת אלפים   ‘Asêrêth ‘Alâphiym .

 • Ny « Anhetsiny » :

100.000 =  מאה אלף  Me’âh ‘Êlêph .

Créer un site gratuit avec e-monsite - Signaler un contenu illicite sur ce site