Filaza-maro sy filaza an-droa

 NY FIOVAN-KENDRIKA AMIN’NY SOKAJY LAHY SY VAVY FILAZA-MARO ARY FILAZA AN-DROA

             1.- Sokajy Lahy Filàza-Maro :

                         11.- Fanazavana Mialoha :

             Toy izao no fisehon’ny fiovana amin’ny Sokajy « Lahy Filàza-Maro »

- Fiovan-kendriky ny fara-soratra   ים  iYm, hanjary  י  eiY ,   na   י   êiY .

- Fiendahan’ny  ( fihintsanana )  Zana-tsoratra mialohan’ny Fara-soratra, raha toa ka

“Qâmets” izany Zana-tsoratra izany.

            Ohatra :   בנים   Bâniym   =  Zanakalahy  ( maro )

                           בניך    Bânêiykâ   =  Ireo  Zanakalahy-Anao  =  Ireo Zanakalahinao.

                           בניכם   B’neiykêm   =  Ireo  Zanakalahy–Anareo   =   Ireo Zanakalahinareo.

                         12.- Tsiahy :

             Taorian’ny fiendahan’ny “Qâmets”, ny Teny izay niatomboka tamin’ny “Shêvas’  roa, dia tsy maintsy hiova ho “HÎrik” ny “Shêva” voalohany

            Ohatra:    דברים   D’bâriym   =   Teny  ( maro ).

                           דבריך   D’bârêiykâ   =   Teny-Maro-Anao   =  Ireo Teninao marobe

   דבריכם    Deb’reiykêm  ,  tsy maintsy hiova ho   דבריכם   Dîb’rêiykêm  = Teny- Maro-Anareo  =  Ireo Teninareo Marobe.

             2.- Sokajy Vavy Filàza Maro :

                         21.- Fanazavana Mialoha :

             Tokana ihany ny fiovana miseho amin’ireo Sokajy Vavy Filàza-Maro :

-          Amin’ny fotoana andrafetana ( anakambanana ) “Tovana” amin’ny Reni-soratra iray, dia miendaka ny Zana-tsoratra mialoha ny Fara-soratra, raha toa ka “Qâmets” izany.

Ohatra:   בנות   Bânôth   =   Zanakavavy  ( maro ).

                          בנותיך   B’nôthêiykâ  =  Zanakavavy-Maro-Anao  =  Ireo Zanakaovavy Maro .

                          בנותיכם   B’nôtheiykêm = Zanakavavy-Maro-Anareo = Ireo Zanakavavinareo - Marobe  =  Ireo Zanakareo Vavy Marobe.

                         22.- Tsiahy :

 Amin’ny « Fotoam-piovan-kendriky ny Fara-Soratra » , ny Sokajy « Vavy Filàza-Maro », dia

Manana ireto famantarana ireto :

- Ny  ות   Ôth , no famantarana ny Sokajy « Vavy Filàza-Maro.

- Ny  י   Eiy ,  na ny   י   Êiy ,  kosa no famantarana ny Sokajy « Lahy Filàza-Maro »

( Efa nohazavaintsika ihany ireo tao amin’ny Lesona tary aloha )  

             3.- Sokajy  Filàza An-droa :

                         31.- Fanazavana Mialoha 

 :Toy ity manaraka ity, ny fiovana mety hiseho amin’ny «Sokajy Filàza An-droa » :

- Manolona ny Tovan’ny Reni-soratra iray, dia tsy maintsy miova ho   י   Eiy ,  na

י   Êiy ,  ny Fara-soratra   ים   Aiym .

            Ohatra :    רגלים   Rag’laiym   =   Ny Tongotra roa  =  Ny Tongo-droa.

                            רגליך   Rag’lêiykâ   =   Ny Tongotra-Roa-Anao  =  Ny Tongotrao Roa.

NY FIOVAN-KENDRIKA AMIN’NY TENY MAMPIASA SËGÖL

          1.- Fanazavana:

             Hevitra vitsivitsy no azontsika hanazavana ny “Fiovàn-kendriky ny Fara-soratra” amin’ny Teny mampiasa “Sêgôl”:

                        i)- Ny antsoina hoe “Teny Mampiasa Sêgôl”, dia ireo Teny rehetra mampiasa ny Sêgôl amin’ny Zana-tsoratra Faharoa ao aminy.

            Ohatra:   מלך  Mêlêk  =  Mpanjaka ( iray )    ספר   Sephêr  =  Boky  =  Horonam-boky .

                          אזן   ‘Ôzên   =  Sofina  ( iray ).

                        ii)- Raha toa ka Reni-soratra An-tenda ny Reni-soratra mamarana ny « Fakan-teny » iray mampiasa na tokony hiasàn’ny Sêgôl , dia tsy maintsy ho Pâtah ny Zana-tsoratra Faharoa, na tokony ho Sêgôl aza izy, mba hahatsara ny fanononana ny Reni-soratra An-tenda.

            Ohatra :   מצה  Metsah  =  Handrina    זרע   Zêrarh  ( Zêrach )  =  Masom-boly

                           רמה   Romah   =  Lefona.

                        iii)- Raha toa kosa ka ampiana « Tovana » ny Reni-soratra iray amin’ny Teny mampiasa Sêgôl, dia toy izao manaraka izao ny Fiovana mety hiseho :

-          Tahaka ny Teny tsotra rehetra, dia miendaka avy hatrany ny Zana-tsoratra Voalohany.

-          Miendaka toy izany koa ny Zana-tsoratra Faharoa, noho izy Zana-tsoratra “Mifioka” na “Mipoaka” na “Mahery”.

-          Mazava arak’izany, fa ny “Shêva” no sisa misolo toerana azy, rehefa niendaka toy izany ireo Zana-tsoratra roa ireo. Ka raha tsy maintsy hiseho ny tarehin-javatra toy izany, dia ireto no lalan-kizorana:

           a)- Na tsy maintsy avadika ho Hîrik  ny  Shêva voalohany:

            Ohatra:   שקל   Shêqêl   =  Sekely ( iray ) .

                          שקלך  Sh’qel’kâ  ,  manjary ho   שקלך   Shiqel’kâ  =  Sekely-Anao  =  Sekelinao  =  Volanao.

           b)- Na hiezahana izay hamerenana ny Zana-tsoratra efa azy taloha, ho eo amin’ny Reni-soratra Voalohany :

            Ohatra :  ילד   iYêlêd   =  Zazakely  ( iray )

                          ילדך   iYel’dekâ  ,  manjary ho   ילדך   iYal’dekâ   =  Zazakely-Anao = Zazakelinao  =  Zanakao.

                          בקר   Boqêr  =  Maraina  =  Andro Iray.

                          בקרך   B’qer’kâ  ,  manjary ho   בקרך   Bâqer’kâ  =  Maraina-Iray-Anao  = Marainanao  ( Andro Iray ).

             2.- Tsiahy :

             Izay tsara hamafisina, ka tokony horaketina mafy amin’ireo, dia izao :

                        i)- Amin’ny Sokajy “Lahy”, ny Teny rehetra mampiasa Sêgôl, dia    ים - - - =

eâiym  (( eo ambanin’ireo tsipi-panohizana alohan’ny  iym (famaranan-teny), dia misy ny « Sêgôl », ny « Qâmets » , ary ny « Hîrik » )).

            Ohatra :   שקל   Shêqêl  =  Sêkêly ,  manjary ho    שקלים   Shêqâliym .

                           ילד   iYêlêd   =   Zazakely ,  manjary ho    ילדים   iYelâdiym .

                           בקר   Boqêr   =   Maraina  ,  manjary ho    בקרים   B’qâriym.

                      ii)- Toy ny Sokajy « Lahy Filaza-Maro » rehetra , dia tsy maintsy mizaka ny fanovana ny Teny mampiasa ny  «Sêgôl  «  ny fomba atao amin’ny « Fanovan-kendriky ny Fara-soratra ». Mba hampahazava azy misimisy kokoa amin’ny rehetra,, dia tokony horaketina tsara ireto fanazavana manaraka ireto ,  izay efa nohalalinintsika teo aloha kely teo , fa fanamafisana fotsiny ihany ny ambarantsika eto :

           a)- Raha miaraka amin’ny « Tovan’ny Reni-soratra  Iray » izy, dia miova ho   י   Eiy  ny   ים  iYm .

            Ohatra :    שקלים   Sh’qâliym   =   Sekely  ( maromaro ).

                            שקליך    Sh’qâlêiykâ   =   Sekely-Anao   =  Sekelinao  =  Volanao.

                            שקליכם    Sh’qelêiykêm  ,  manjary ho   שקליכם   Shiq’leiykêm  =  Sekely-

                                                                                              Anareo  =  Sekelinareo.

             b)- Raha miaraka amin’ny “Tovan’ny Reni-soratra Roa » kosa izy, dia:

            - Miova ho    י   Eiy   ny    ים   iYm .

            - Miendaka koa ny « Qâmets » alohan’ny Fara-soratra.

            - Ary raha « Shêva » roa no hita eo amin’ny Reni-soratra, Voalohany sy Faharoa, dia:

-   Tsy maintsy ovana arkaraka ny zava-miseho ihany ny Zana-tsoratra Voalohany mba

 Hanjary “Hîrik”.

       -   Na koa famerenana amin’ny laoniny ny Zana-tsoratra efa azy teo aloha ihany.

            Ohatra:    ילדים    iYelâdiym  =  Zazakely  ( maromaro ).

                           ילדיך   iYelâdêiykâ  =  Zazakely-Anao  =  Zazakelinao  =  Zanakao  ( maromaro ).

                           ילדיכם   iYel’deiykêm ,  manjary ho   ילדיכם   iYal’deiykêm  =  Zazakely - Anareo = Zazakelinareo = Zanakareo.

                           בקרים   B’qâriym   =   Maraina  =  Andro  Maraina maromaro

                           בקריך    B’qârêiykâ   =   Maraina-Maro-Anao  =  Marainanao  =  Tombon’

                                          andro ho  anao ny hanananao andro maraina maromaro.

   בקריכם.   Beq’reiykêm ,  manjary ho   בקריכם   Bâq’reiykêm   =  Maraina  Anareo  =  Marainanareo.

NY FIOVAN-KENDRIKA AMIN’NY SOKAJY VAVY SÊGÔL FIAVIANA

          1.- Fanazavana Mialoha:

             Zavatra vitsivitsy no tsara hazavaina mialoha, dia ireto:

                         11.- Sêgôl fiaviana ny ankamaroan’ny Sokajy “Vavy”:

i)- Ankoatry ny fanovana tsy maintsy atao amin’ny Sokajy “Vavy Filàza Samirery”, izany hoe, fiovan’ny   הי   Heiy   ho tonga    ת   Thav , sy fihafohezan’ny  “Qâmets”  ho  “Patah”, rehefa “Samirery” izy, dia tsy maintsy miendaka ny Zana-tsoratra Faharoa noho izy  “Mifioka”  na “Mahery”.

ii)- Raha izany no miseho, dia tsy maintsy ho “Sheva” ny Zana-tsoratra Voalohany sy Faharoa. Kanefa kosa noho ny antony tsy azo ialàna, dia tsy mainty handray “Hîrik” ny Reni-tsoratra Voalohany, ary avy eo, dia miverina aminy indray ny Zana-tsoratra efa azy teo aloha.

            Ohatra:    צדקה    Ts’qâqâh ,  avy amin’ny    צדק   Tsêdêq   =  Fahamendrehana  = Fahamarinana  =  Fahombiazana.

  צדקתך   Ts’deqâth’kâ ,  manjary ho   צדקתך   Tsid’qâth’kâ   =   Fahamendrehana-Anao  = Fahamendrehanao  =  Fahamarinanao.

                           צדקתכם   Ts’deqath’kêm ,  manjary ho    צדקתכם   Tsid’qath’kêm  = Fahamendrehana-Anareo  = Fahamendrehanareo  =  Fahamarinanareo.

                         12.- Ny « Sêgôl » Fiaviana rehetra amin’ny Sokajy « Vavy » , dia tsy maintsy ho avy amin’ny    ית - -  Eâôth  avokoa no iforonan’ny « Filàza-Maro » rehetra, afa-tsy tsindraindray ihany angaha, noho ny antony manokana.

            Ohatra :  נפש   Nêphêsh   =  נפשות   N’phâshôth   =   Aina  =  Fahavelomana  = Fanahy  ( F = kely ) =  Toetra.

                          מלכה   Mal’kâh  =  מלכות   M’lâkôth   =  Mpanjaka.

                          צדקה    Ts’dâqâh  =  צדקות   Ts’dâqôth   =  Fahamendrehana  =  Fahamarinana

            Ny  נבלה   N’belâh  =  Faty , ihany no manana fepetra hafa indrindra, satria aminy ny

« Filàza-Maro » , dia :   נבלות   N’belôth.

             2.- Tsiahy :

             Amin’ny « Fiovan-kendriky ny Fara-soratra », ireo « Sêgôl” fiaviana rehetra, dia tsy maintsy mizaka fanovàna, tahaka ny Teny Sokajy “Vavy Filàza-maro” rehetra ihany.

i)- Fiendahan’ny « Qâmets » amin’ny fotoana anampiana indrindra ny « Tovan’ny Reni-soratra » iray.

ii)- Raha izay no miseho , dia :

-          Tsy maintsy mandray “Shêva”, ny Reni-soratra Voalohany sy Faharoa.

-          Na mandray “Shêva” toy ny Voalohany ny Reni-soratra Faharoa.

iii)- Kanefa satria “Fiovan-kendrika” no dinihintsika, dia tsy maintsy mandray “Hîrik”, noho ny antony manokana, ny Reni-soratra Voalohany, na miverina indray haka ny Zana-tsoratra efa azy taloha ihany izy.

            Ohatra 1.    צדקות    Ts’dâqôth   =  Fahamendrehana  ( maro )  =  Fahamarinana ( maro ).

                               צדקותיך   Tsed’qôthêiykâ  =  Fahamendrehana-Maro-Anao  =  Fahamendre-

                                                 hanao  ,  dia manjary ho   צדקותיך  Tsid’qôthêiykâ

                               נבלות   N’belôth  =  Faty ( maro ).

                              נבלותיך  Neb’lôthêiykâ   =  Faty-Anao  =  Fatinao

             Ohatra 2.   נפשות   N’phâshôth   Aina  ( maro )  =  Fanahy  ( maro ).

                             נפשותיך  Neph’shôthêiykâ  =  Aina-Maro-Anao  =  Fanahy-Maro-Anao,

                                               dia manjary ho    נפשותיך    Naph’shôthêiykâ.

                             מלכות   M’lâkôth  =  Mpanjakavavy  ( Maro ).

    מלבותיך  Mel’kôthêiykâ  =  Mpanjakavavy-Anao  =  Mpanjakavavinao,   

                                        Manjary ho  מלכותיך.  Mal’kôthêiykâ.

                             טמאות   T’mâiôth  =  Fahalotoana = Tsi-fahadiovana  ( be dia be ).

                             טמאותיך   T’meiôthêiykâ   =  Fahalotoana-Anao  =  Tsi-fahadiovana-Anao =

                                                                       ( marobe  =  tsy tambo isaina ) = Tsi-fahadiovanao.

                                                                       manjary ho   טמאותיך  Toum’iôthêiykâ.                                                    

NY FIOVAN-KENDRIKA AMIN’NYSOKAJY LAHY MAMPIASA SÊGÔLTSY MANARA-DRAFITRA

          Fanamarihana Mialoha :

             Izay tokony ho fantatra, raha mampia ireo Ten « Tsy Manara-drafitra » amin’ny Fampiasàna ny « Sêgôl », dia ny fisian’ny Reni-soratra na Reni-feo « An-tenda » eo amin’ny « Foto-teny » iray.

            Ny fandalinantsika izany, dia miompana amin’ireto « Fiovan-kendrika » amin’ny Fara-soratra telo ireto :

-  Ny Teny Voalohany mampiasa Sêgôl amin’ny Reni-soratra An-tenda.

-  Ny Teny Faharoa mampiasa Sêgôl amin’ny Reni-soratra An-tenda.

-  Ny Teny Fahatelo mampiasa Sêgôl amin’ny Reni-soratra An-tenda.

             1.- Ny Teny Voalohany Mampiasa Sêgôl amin’ny Renisoratra An-tenda  עבד Rhêbêd.

 Ny Fitsipika tsy maintsy arahina rah ate-hahafantatra mazava ny Fiovan-kendriky ny Fara-soratra amin’ireo Teny mampiasa Sêgôl eo amin’ny Reni-soratra An-tenda Voalohany  עבד  Rhebêd

= Mpanompo ( Fanompoana ). Ny Matoanteny dia   עבד  Rhâbad  = Rhâb’d = Manompo .

 i)- Amin’ny “ Filàza Samirery” ,  raha vantany vao anampy amin’ny  “Foto-teny”  ny “Tovan’ny Reni-soratra”, dia miala avy hatrany ny Zana-tsoratra Voalohany sy Faharoa, ary dia miverina amin’ny laoniny kosa ny Zana-tsoratra teo aloha.

            Ohatra 1.   עבד    Rhêbêd  =  Mpanompo  ( iray ).

                             עבדך   Rheb’deqâ ,  manjary   עבדך   Rhab’deqâ  =  Mpanompo-Anao =   Mpanomponao.                                                                

            Ohatra 2.   עגל   Rheguêl  =  Zanakomby  ( iray ).

                             עגלך   Rhegu’leqâ  ,  manjary   עגלך   Rhêgu’leqâ  =  Zanakomby-Anao  =  Zanakombinao.

 ii)- Raha  « Filàza-Maro » kosa ny Teny iray, dia amanaopiana “Zana-tsoratra Fameno” eo amin’izay Rani-soratra fanonona « An-tenda » ,  indrindra raha « Shêva » izany Zana-tsoratra efa teo izany. Ankoatr’izany, dia averina aminy ny Zana-tsoratra efa azy teo aloha, raha toa ka niendaka noho ny fisoaloan’ny « Shêva » anankiroa efa azy ny « Qâmets ».

            Ohatra 1.   עבדים   Rhebâdiym ,  manjary ho    עבדים   Rhab^diym  =  Mpanompo  ( maro ).

                             עבדיך    Rh’bâdêiykâ  ,  manjary ho   עבדיך   Rhabâdêiykâ  =  Mpanompo- Maro-Anao  =  Mpanomponao Marobe.

עבדיכם       Rheb’deiykêm  , manjary ho  עבדיכם   Rhabideiykêm  = Mpanompo

                                      Maro-Anareo  =  Mpanomponareo Marobe.

            Ohatra 2.   עגלים   Rh’guâliym  , manjary ho  עגלים   Rhaguâliym  =  Zanakomby ( maro ).

                              עגליך   Rh’guâlêiykâ  ,  manjary ho   עגליך  Rhaguâlêiykâ  =  Zanakomby-

                                                                                  Maro-Anao  =  Zanakombinao Marobe.

                              עגליכם   Rhegu’leiykêm ,  manjary ho  עגליכם   Rhêgu’leiykêm  = Zanakomby-Maro-Anareo  =  Zanakombinareo Marobe.

 iii)- Hotsiahivintsika tsara eto fa, amin’ireo Ohatrohatra maro noraisintsika rehetra teo ireo, dia izao :

            Ny « Zana-tsoratra Fameno », dia mifanaraka tsara amin’izay ilain’ny   ע   Rhaiyn , satria Fiandohan’ny « Foto-teny » iray izy, no sady « Reni-soratra Voalohany » « An-tenda » koa.

          2.- Ny Teny Faharoa Mampiasa Sêgôl Amin’ny Renisoratra An-  tenda  נער  Narhar.

                       Indreto misy Fepetra vitsivitsy tsara arahina raha mandinika ity Sokajy Faharoa ity isika:

 i)-  Raha toa ka “Filàza Samirery” ny Teny iray; dia toy izao ny lalana tsy maintsy arahina tsara an-tsakany sy an-davany:

 • Raha vao anampy eo amin’ny “Foto-teny” ny “Tovan’ny Reni-soratra” iray, dia mihintsana avy hatrany ny Zana-tsoratra roa voalohany, ary dia mandray ny toerana nisy azy teo aloha ao amin’ny Reni-soratra Voalohany kosa ny Zana-tsoratra niara-dia taminy.
 • Rehefa izany, dia asiana “Zana-tsoratra Fameno” eo amin’ny Reni-tsoratra “An-tenda”, izay tena mitovy tanteraka amin’ny Zana-tsoratra azy teo aloha fa tafaverina, na niverina amin’ny toerany.
 • Ary amin’ny farany, dia ny “Zana-tsoratra Fameno”, no sisa mitoetra, indrindra raha arahin’ny “Shêva” hafa izany “Zana-tsoratra Fameno” izany.

Ohatra  1  נער   Narhar  =  Zazalahy  ( iray ).= Ankizilahy.

   נערי.  N’rheriy , manjary ho   נערי  Narhariy  =  Zazalahy-Anao  =  Ankizi-

                                                           Lahy-Anao  =  Ankizilahinao.

                נערך  N’rherkâ  ,  manjary ho  נערך  Narhar’kâ,  fa tsy  נערך  Narh’kâ  akory

                                                     = Zazalahy-Anao  =  Zazalahinao  =  Ankizilahinao.

Ohatra 2   פעל   Porhal  =  Asa  =  Hetsika  = Fihetsiketsehana  =  Fitrandrahana.

                פעלי   P’rheliy , manjary ho   פעלי  Pârhâliy  =  Asa-An-Ahy  =  Asa-An-Akà  =

                                                                                    Asako  =  Fihetsehako.

                פעלך   P’rhel’kâ  ,  manjary ho   פעלך   Pârhâl’kâ , fa tsy   פעלך =P’rhâlkâ.

                                                                      Asa-Anao  =  Asanao  = Fihetsehanao.

 ii)- Mitovy tsy misy valaka amin’ny Teny mampiasa « Sêgôl” tsotra ihany ny Fara-soratra amin’ny “Filàza-Maro” , arak’ity   ים - - -   ‘e-â-iym.

            Ka rehefa anampy ny “Tovan’ny Reni-soratra” iray amin’ny “Foto-teny”, dia ireto no miseho:

 • Mihintsana ho azy ny “Qâmêts”.
 • Dia averina amin’ny toerana nialany teo aloha kosa ny Zana-tsoratra efa azy mba hiara-dia amin’ny Reni-tsoratra Voalohany.
 • Ary ny Reni-soratra Faharoa koa dia ametrahana “Zana-tsoratra Fameno”, izay mitovitovy amin’ny Zana-tsoratra teo aloha ihany.

Ohatra 1.   נערים   N’rhâriym  =  Zazalahy =  Ankizilahy  ( maromaro ).

                 נעריך   N’rh^rêiykâ   =  Zazalahy-Maro-Anao  =  Ankizilahy-Maro-Anao  = Ankizilahinao Maromaro.

                 נעריכם   N’rheriykêm , manjary ho   נעריכם   Narhareiykêm  =  Ankizilahy-

                                                  Maromaro-Anareo  =  Ankizilahinareo-Marobe.

Ohatra 2.  פעלים   Perhâliym  =  Asa Marobe = Hetsika Be dia Be .

                פעליך   Perhâlêiykâ  =  Asa-Betsaka-Anao  =  Hetsika-Maro-Anao 

                   פעליכם  P’rheleiykêm  ,  manjary ho   פעליכם   Pârhâleiykêm  = Hetsika-Marobe-Anareo  = Fihetsiketsehana Marobe Ataonareo.

 iii)- Fanamarihana roa loha no Tsiahivintsika eto :

 • Miala tanteraka ny “Shêva” amin’ny “Reni-soratra An-tenda” izay nandray “Zana-tsoratra Fameno”, raha to aka efa nana “Shêva” rahateo ny Reni-soratra manaraka. Raha Tanana eo mantsy izy, dia hifanohitra tanteraka amin’ny Refitra, noho izy hiovaova toerana be ihany.

Raha tsy azo ihodivirana izany Fepetra izany, ka tsy maintsy ampifanarahana eo ihany ny “Shêva” roa, dia “Tsy maintsy ho ny “Shêva” Faharoa hatrany no tononina mazava, fa ampanginina kosa ny “Shêva” Voalohany”.

 • Ao amin’ny  פעלי   Pârhâliy , izay tokony ho   פעלי   P’rheliy , dia sy afaka mandray velively ny « Patah » ho toy ny  “Zana-tsoratra-Fameno » aminy ny  ע  Rhaiyn , na dia mifandraika tanteraka aminy aza izany, satria efa nandray ny “Qâmets” azy rahateo ny  פ Pey  =  Phey . Arak’izany, dia navelany ho an’ny  ע  Rhaiyn , ny fametrahana ny safidy farany.

            3.- Ny Teny Fahatelo  Mampiasa Sêgôl Amin’ny Reni-soratra An-tenda   זרע  Zerarh.

 

              Toy izao manaraka izao kosa ny Fepetra arahina eto:

            i)- Amin’ny “Filàza Samirery”, dia manjaray miverina amin’ny toerana nialany ny Zana-tsoratra taloha:

 • Nihintsana mantsy ny Zana-tsoratra roa voalohany, noho ny nanampiana “Tovana” tamin’ny Reni-soratra.
 • Mandray “Zana-tsoratra Fameno” ny “Reni-soratra An-tenda” izay efa manana

Shêva”  rahateo.

            Ohatra 1.  זרע   Masomboly  ( Iray na Tokana ).

                            זרעך   Z’rerh’kâ   =  Masomboly-Anao  =  Masombolinao.

            Ohatra 2.  רמח   Romach  =  Lefona  ( iray ).

                            רמחך  R’mech’kâ , manjary ho   רמחך  Râm’chakâ  =  Lefona-Anao  = Lefonao.

            ii)- Amin’ny « Filàza-Maro » :

 • Ny Teny rehetra dia mitovy amin’ny Teny Mampiasa « Sêgôl” avokoa.
 • Noho ny “Reni-soratra An-tenda” tsy manana “Shêva” na iray aza amin’ny “Mpisolo Tena” rehetra, dia tsy maintsy amin’ny Teny mampiasa “Sêgôl” ny Feni-feo An-tenda

Fahatelo.

            4.- Ny Fiovan-kendrika Amin’ny Teny Tsy Manara-drafitra:

             Fepetra vitsivitsy no asongadintsika amin’ity Sokajy ity:

            i)- Ny sasantsasany amin’ ireo   “Teny tsy Manara-drafitra”, toy ny   אב   ‘Âb = ‘Âv = Ray naIkaky, sy ny   אח   ‘Âh  =  Rahalahy  =  Anadahy, izay tokony hiafara amin’ny   ו   Wav  =  Vav ,

dia miseho amin’ny endriky ny   י   iYodh, ao amin’ny Fiovan-kendriky ny Fara-soratra dinihintsika.

Mazava arak’izany, fa afaka mifamadi-toerana tsy manano-sarotra eo amin’izy samy izy malalaka

ireo.

            ii)- Mipoitra indray ny   י   iYodh rehefa miara-dia amin’ny Tovan’ny Reni-soratra iray.

            iii)- Mihintsana kosa ny Zana-tsoratry ny Teny iray miara-dia amin’ny Tovan’ny Reni-soratra roa. Ohatra :   אב  ‘Âb = ‘Âv  =  Ray = Ikaky.

                      אביך  ‘Âbiykâ  =  Ray-Anao  =  Rainao.

                       אביכם   ‘Âbiykêm  =  Ray-Anareo  =  Rainareo.

            iv)- Eo amin’ny Fiovan-kendriky ny Fara-soratra, dia tsy maintsy averina indroa ny Reni-

soratra Faharoa amin’ireo Teny tsy manana af-tsy Reni-soratra roa ihany.

            v)- Tsy maintsy asolo toerana ny Reni-soratra Fahatelo nihintsana kosa ny “Dâguesh” , noho

ny Reni-soratra eo alohany mitovy tanteraka aminy.

            Ohatra 1.   חץ  Chets , avy amin’ny   חצץ   Châtsats  =  Zana-tsipika  =  Tsipika.

                             חצצי  Ch’tsetsiy  , manjary ho   חצי   Chitsiy  =  Zana-tsipika-An-Anahy = Zana-tsipika-An-Akà  = Zana-tsipikako.

            Ohatra 2.   הג  Chag  ,  avy amin’ny   הגג  Châgag   =  Fety  =  Lanonana.

                             הגגי  Ch’gegiy , manjary ho   הגי  Chagiy  =  Lanonana-An-Ahy = Lanonanko = Fetiko.

            Ohatra 3.   תף   Thoph , avy amin’ny   תפף   Thâphaph  =  Langoraona = Amponga-Kely.

                             תפפי   Th’phephiy , manjary ho   תפי  Thouphiy  =  Langoraona-An-Ahy = Langoraona-An-Akà = Langoraonako.

Créer un site gratuit avec e-monsite - Signaler un contenu illicite sur ce site