Filaza-karazana sy filaza-isa

FILAZA - KARAZANA SY FILAZA - ISA

                 1.- Fanazavana Mialoha:

             Amin’ ny Hebreo, ny fandalinana ny “Karazana”  sy ny  “Isa”, dia voafetran’ireto Fepetra manaraka ireto:

-          Roa ihany ny “Filàza-Karazana”, dia:  “Lahy”  sy “Vavy”.

-          Telo kosa ny “Filàza-Isa”, dia: “Samirery” sy “Filàza-Maro” ary “Filàza-Kambana”.

                2.- Filàza-Lahy:

                         21. Filàza-Lahy Manirey:

             Tsy manana famaranan-teny tena mampiavaka azy manokana ny Sokajy Lahy” Filàza-Manirery”. Raisintsika ho ohatra amin’izany ireto teny ireto:  הר  Har  = “Havoana,” , “Tendrombohitra”.  Ampitahao amin’ny Fitenintsika Malagasy: “ Harana” ,” Haram-bato”,  sns….

Ao koa ny   בגד  Bêguêdh = “Fitafiana” , “Akanjo”.

                       22. Filàza-Lahy Maro:

             Ny Sokajy Lahy “Filàza-Maro”, no manana Famaranan-teny manokana, noho ny fisian’ny

ים  iYm ao amin’ny Teny iray. Ohatra:  שירים  Shiyriym  =  Hira Maromaro. ( Azonao an-tsaina ve, fa ny  שיר Shiyr eto , no niandohan’ny « Hira » amin’ny Fiteny Malagasy ! ).  Ao koa ny   מלכים  M’lâkiym = Mpanjakalahy Maro.

             3.- Filàza-Vavy:

                         21. Filàza-Vavy Manirery:

             Ny Sokajy Vavy “Filàza-Manirery” kosa, dia tsy maintsy miafara amin’ny   ה  Hey , ialohavan'ny Renisoratra iray misy Qâmets Lava, zana-tsoratra toy ny T  ao ambaniny.  Na koa , tsy maintsy miafara amin’ny   ת   Thav.

            Ireo famaranan-teny roa ireo, dia andraisantsika ohatra avy:

-          ה  Hey.  Amin’ity famaranan-teny, dia ao ny  שירה  Shiyâh  = Hira,  sy ny  תפארת  Thiph’êrêth = Voninahitra.

-          ת  Thav.  Amin’ity famaranan-teny faharoa ity kosa, dia ao ohatra ny :   ראשת  Re’shiyth = Voaloham-bokatra,  sy ny   מלכות   Mal’kouth  =  Mpanjakavavy.

                         22. Filàza-Vavy Maro:

             Ny Sokajy Vavy “Filaza-maro” kosa, dia miafara amin’ny    ות  Ôth.  Azo raisintsika amin’izany iretsy  teny etsy aloha efa nandraisantsika ohatra:    שירות   Shiyrôth = Hira Maromaro;

מלכות   M’lâkôth  =  Mpanjakavavy Maro.

              4.- Fanamarihana:

             a)- Misy fepetra vitsy tsara hotadidiana ka hanampy amin’ny fandalinana  ireo Famaranan-teny nambarantsika teo, toy ireto manaraka ireto:

 -          דוד   Dôd    =   Anadahin-dReny ,  na Rahalahin-dray.

-          דודה  Dôdâh  =  Rahavavin-dReny , na  Anabavin-dRay.

-          דודים   Dôdiym  =  Anadahin-dReny Vitsivitsy  , na  Rahalahin-dRay Vitsivitsy.

-          דודות   Dôdôth   =  Rahavavin-dReny Maromaro ,  na Anabavin-dRay Maromaro.

Nota Bene : Iray ihany ny tiantsika ambara amin’ny hoe : Vitsivitsy na Maromaro, fa ny hanomezana endrika  ny fomba fanoratra.fotsiny(Rév.Dr.Ch.R.).

             b)- Misy ankoatr’izany, ny tsara ho fantatra, dia ireto :

i)- Amin’ny “Filàza-Maro”, dia betsaka ny “Anaran-dahy”,  kanefa dia manana famaranan-teny “Vavy”  koa.

ii)- Torak’izany koa, maro amin’ireo “Anaram-bavy”, no manana famaranan-teny “Lahy” .

Raisintsika ho ohatra amin’izany ireto santionany ireto

            Lahy :   אב   Âb  na  Âv  =   Ray  na   Ikaky   =  Tokana.

                         אבות    Âbôth , na Âvôth  =  Ray  na  Ikaky  =  Maro.

            Vavy :  שנה   =  Shânâh   =  Taona  =  Iray,  na  Herintaona ..

                        שנים   =  Shâniym   =  Taona  =  Maro.

                         3.- Filàza-Kambana :

             Miafara mandrakariva amin’ny   אם  Aiym  ( Alohan’ny Yodh  sy ny  Meym dia misy Patah ao ambanin’ny Reni-soratra alohan’io Famaranan-teny )  , izay tsy ikambanany amin’ny hafa rehetra ny Teny  « Filàza-Kambana ».  Ohatra ity :

רגלים    Rag’laiym   =  Tongo-droa  =  Tongotra Roa.

                         4.- Fanazavana Samihafa :

 i)- Ankoatr’io voalaza eo aloha eo io, dia tsy vitsy amin ‘ny “ Anarana” no sady manana “Filàza-Maro, no manana  “Filàza-Kambana” koa. Izany hoe,  ny “Filàza-Kambana” amin’izay dia

tsy hafa fa fanasongadinana ny “Anaran-tsamirery”. Ohatra: 

            רגלים    Rag’laiym   =  Ny Tongotra Roa = Tongodroa.

            רגלים    R’gâliym    =  Ny Fivezivezena Matetika  = Ny Fandehandehanana Tsy Misy Farany =  Dia Betsaka ataon’ny Tongotra , izany hoe “Tongotra” no Fototeny eo.

             ii)- Misy fanehoana  “ Anarana” sasany izay tsy ampiasaina raha tsy amin’ny “Endrika Samirery” ihany.  Ohatra izao:  תבל   Thebel  = Izao Tontolo Izao.

            Misy koa anefa tsy miasa raha tsy amin’ny « Filàza Maro » ihany. Ohatra :  מים   Maiym   =

Rano.

            Ny Teny sasany « Filàza-Samirery », dia mety hanana hevitra  « Ikambanana », na « Iombonana » , na « Iraisana ». Ohatra:   צץ   Rets   =   Hazo  (Tokana) ,  na Hazo (Maromaro). Samy azo ilazana azy ary ny “Tokana” , nefa koa  “Maromaro”,  na dia teny iray ihany aza.

Créer un site gratuit avec e-monsite - Signaler un contenu illicite sur ce site